مجتمع آموزش عالي فني مهندسي نوشيرواني

 

موضوع:

تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته مهندسي عمرانگرايش خاك و پي

تابستان 1389

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان صفحه

فصل اول: كليات

1
1-1- مقدمه 2
1-2- جایگاه نیروگاه کازرون 3
1-3- زمین شناسی منطقه 3
1-4- مطالعات ژئوتکنیک 5
1-5-ضرورت انجام پژوهش 8
1-6- اهداف پژوهش 8
1-7- ساختار پايان‌نامه 9
فصل دوم: پژوهش‏های انجام شده 10
2-1- مقدمه 11
2-2- انواع گسیختگی خاک زیر پی 12
2-2-1- گسیختگی برشی کلی 12
2-2-2- گسیختگی برشی موضعی 13
2-2-3- گسیختگی برشی سوراخ‏کننده 14
2-3- انواع روش‏های تحلیلی محاسبه ظرفیت باربری 14
2-3-1- روش تعادل حدی 14
2-3-2- روش لغزش-خط 15
2-3-3- روش مرز بالا 15
2-3-4- روش‏های عددی 16
2-4- محاسبه ظرفیت باربری 16
2-5- نشست پی‏ها 28
2-5-1- نشست آنی 28
2-5-2- نشست تحکیم 32
فصل سوم: مدل‏سازی 34
3-1- مقدمه 35
3-2- دلايل انتخاب نرم‌افزار PLAXIS براي انجام تحقيق 36
عنوان صفحه
3-3- کلیاتی در مورد PLAXIS 37
3-3-1- معرفي داده‌هاي ورودي 37
3-3-2- انتخاب نوع مدل 37
3-3-3- انتخاب نوع المان 38
3-4- مدل سازی هندسی 40
3-5- مدلسازی مصالح 42
3-6- مش‏بندی 46
3-7- اعمال شرایط اولیه 48
3-8- محاسبات 50
3-8-1- محاسبه‌ پلاستيك 50
3-8-2- محاسبه‌ تحكيم 50
3-8-3- تحلیل ایمنی 50
4-محاسبه براساس شبكه‌بندي به هنگام شده 51
3-9- داده‌هاي خروجي 53
3-10- ارائه منحنی 54

3-11- فلوچارت نرم‌افزار

55
فصل چهارم: محاسبات و تجزیه و تحلیل نتایج 57
4-1- مقدمه 58
4-2- مطالعه درستی عملکرد نرم‏افزار 58
4-3- نحوه بارگذاری پی 60
4-3-1- پی صاف 60
4-3-2- پی زبر 61
4-4- ابعاد پی 62
4-5- نمودار تنش کرنش 62
4-6- نتایج ظرفیت باربری 67
4-7- محاسبه ضرایب ظرفیت باربری 68
4-8- مقایسه کار حاضر با تئوری‏های گذشته 71
عنوان صفحه
4-9- محاسبه نشست پی برج خنک کننده کازرون 74
4-9-1- نحوه انجام محاسبات 74
4-9-2- نشست محاسبه شده 75
4-10- مقایسه با تئوری‏های گذشته 76
4-10-1- نشست آنی 77
4-10-2- نشست تحکیم 79
4-11- محاسبه تنش مجاز پی حلقوی 82
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات 84
5-1- مقدمه 85
5-1- نتایج 85
5-2- پیشنهادات 86
منابع 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان صفحه
شکل(1-1)- جایگاه جغرافیایی نیروگاه کازرون 4
شکل(1-2)- نمایی از برج‏های خنک کننده نیروگاه کازرون 5
شکل(1-3)- تغییرات عدد نفوذ استاندارد با عمق در گمانه‏های مختلف 7
شکل(2-1)- مکانیزم گسیختگی برش کلی 13
شکل(2-2)- مکانیزم گسیختگی برش موضعی 13
شکل(2-3)- مکانیزم گسیختگی برش سوراخ کننده 14
شکل(2-4)- منحنی‏های در نظر گرفته در روش لغزش-خط 15
شکل(2-5)- مکانیزم گسیختگی در نظر گرفته شده توسط ترزاقی 17
شکل(2-6)- مکانیزم گسیختگی در نظر گرفته توسط مایرهوف 18
شکل(2-7)- مدل المان محدود مورد بهره گیری در روش مانوهاران و دسگوپا 20
شکل(2-8)- جابجایی در زیر پی صاف 20
شکل(2-9)- جابجایی در زیر پی زبر 21
شکل(2-10)- تغییرات Nc با زاویه اصطکاک داخلی در روش مانوهاران و دسگوپا 22
شکل(2-11)- تغییرات Nq با زاویه اصطکاک داخلی در روش مانوهاران و دسگوپا 23
شکل(2-12)- تغییرات Nγ با زاویه اصطکاک داخلی در روش مانوهاران و دسگوپا 23
شکل(2-13)- مدل در نظر گرفته شده به وسیله هاتف و بوشهریان 25
شکل(2-14)- ظرفیت باربری محاسبه شده توسط هاتف و بوشهریان 25
شکل(2-15)- مدل تفاضل محدود در نظر گرفته شده توشط زیو و وانگ 26
شکل(2-16)- مقدار Nγ برای پی حلقوی در حالت صاف 27
شکل(2-17)- مقدار Nγ برای پی حلقوی در حالت زبر 27
شکل(2-18)- نمودار تعیین محاسبه μ1 29
شکل(2-19)- نمودار تعیین محاسبه μo 29
شکل(2-20)- مقادیر تصحیح عمق بر اساس D/B و L/B 30
   
   
عنوان صفحه
شکل(2-21)- ضریب اصلاح نشست تحکیم یک بعدی به مقدار واقعی[21] 33
شکل(3-1)- مدل سازی کرنش مسطح و تقارن محوری 37
شکل(3-2)- المان‏های موجود در نرم‏افزار PLAXIS 38
شکل(3-3)- پنجره تنظیمات کلی در نرم‏افزار PLAXIS 38
شکل(3-4)- مدل‏سازی هندسی پی حلقوی برای محاسبه ظرفیت باربری 40
شکل(3-5)- مدل‏سازی هندسی پی حلقوی برج خنک کننده 41
شکل(3-6)- پنجره تنظیمات مدل مور-کولمب در نرم‏افزار PLAXIS 44
شکل(3-7)- تاثير اندازه مش روی ظرفیت باربری برای یک مدل 47
شکل(3-8)- بهره گیری از مش ریز برای مش‏بندی مدل 47
شکل(3-9)- تنش‏های اولیه ناشی از وزن خاک 49
شکل(3-10)- تنش‏های اولیه ناشی از آب 49
شکل(3-11)- پنجره تنظیمات محاسبات در نرم‏افزار PLAXIS 53
شکل(3-12)- جابجایی‏های زیر پی در زيربرنامه خروجی 54
شکل(3-13)- پنجره تنظیمات منحنی در نرم‏فزار 55
شكل (3-14)-فلوچارت مراحل ساخت و تعريف يك مدل در نرم‌افزار PLAXIS 56
شکل(4-1)- مدل در نظر گرفته برای مطالعه عملکرد صحیح نرم‏افزار 59
شکل(4-2)- مقایسه نتایج مدل آزمایشگاهی و عددی برای مطالعه عملکرد صحیح نرم‏افزار 60
شکل(4-3)- نحوه اعمال جابجایی در حالت پی صاف 61
شکل(4-4)- نحوه اعمال جابجایی در حالت پی زبر 61
شکل(4-5)- مش تغییر شکل یافته در پایان واکاوی 62
شکل(4-6)- تغییرات تنش در برابر جابجایی 63
شکل(4-7)- تغییرات تنش در برابر جابجایی 63
شکل(4-8)- تغییرات تنش در برابر جابجایی 64
شکل(4-9)- تغییرات تنش در برابر جابجایی 64
   
عنوان صفحه
شکل(4-10)-گسيختگي زير پي 65
شكل(4-11)-كنتورهاي تنش قائم هنگام گسيختگي پي 66
شکل(4-12)- تغییرات ظرفیت باربری در برابر عمق پی 68
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید