پایان نامه مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


 
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد حسابداری
عنوان
مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده­ در بورس­اوراق بهادار تهران
تابستان 93

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
فهرست مطالب
شماره صفحه
1 چکیده
  فصل اول- کلیات پژوهش
2 1-1 مقدمه
3 1-2 بیان مسأله
5 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
7 1-4 اهداف پژوهش
7    1-4-1 هدف اصلی
7 1-4-2 اهداف ویژه
7   1-4-3 اهداف کاربردی
7 1-5 فرضیه ­های پژوهش
8 1-6 دامنه پژوهش
8 1-7 تعریف مفهومی وعملیاتی وازگان واصلاحات پژوهش
8 1-7-1 تعاریف مفهومی
9  1-7-2تعاریف عملیاتی
  فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهش
13 2-1مقدمه
14  2-2 مبانی نظری پژوهش
14   2-2-1 نقدشوندگی
17  2-2-2 نقدشوندگی ومعیارهای متداول سنجش آن
19 2-3 کیفیت اطلاعات مالی
21 2-3-1کیفیت اطلاعات مالی ازمنظرمفاهیم گزارشگری
25   2-3-2 سیستم های اطلاعاتی بازاروکیفیت اطلاعات مالی
26  2-4کیفیت سودوکیفیت اطلاعات مالی
29 2-4-1 ظهورنظریه کیفیت سود
31  2-4-2 روشهاس ارزیابی کیفیت سود
31 2-5 کیفیت اطلاعات­مالی واقلام تعهدی اختیاری
32   2-5-1 نقش واهمیت اقلام تعهدی
35 2-6 صورت­های مالی تجدیدارائه شده وکیفیت اطلاعات
39 2-6-1 دلایل تجدیدارائه صورتهای مالی
40   2-6-2 دلایل واکنش منفی بازاربه تجدیدارائه صورتهای مالی
42 2-7 اهرم­مالی
43  2-8 اندازه شرکت
46 2-9 پیشینه پژوهش
46 2-9-1 پیشینه پژوهش نقدشوندگی درایران
48  2-9-2 پیشینه پژوهش نقدشوندگی درخارج ازایران
49 2-9-3 پیشینه پژوهش­درباره کیفیت­سود ومدیریت سوددرایران
51 2-9-4 پیشینه پژوهش­درباره کیفیت­سود ومدیریت سوددرخارج ایران
53  2-9-5 پیشینه پژوهش درباره ارائه مجددصورتهای مالی درایران
54 2-9-6 پیشینه  خارجی پژوهش درباره ارائه مجددصورتهای مالی
    فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
57   3-1مقدمه
58 3-2 روش پژوهش
60  3-4 جامعه پژوهش
61  3-5 نمونه پژوهش
63 3-6 روش جمع­آوری اطلاعات
63  3-7 متغیرهای پژوهش
63 3-7-1 متغیرمستقل
64  3-7-2 متغیروابسته
64 3-7-3 متغیرکنترل کننده
65 3-8 معرفی مدلهای پژوهش
65  3-9 روش تجزیه وتحلیل داده­ ها
66 3-10 معرفی آزمونهای مورداستفاده برای فرضیه ­ها
  فصل چهارم – تحلیل داده­ ها و یافته­ های پژوهش
72  4-1 مقدمه
73 4-2 آمارتوصیفی
80 4-3 آماراستنباطی
81   4-3-1مدل رگرسیون پانل دیتا
82   4-3-2آزمون لیمر
83  4-3-3 آزمون هاسمن
84  4-4 فرضیه ­ها وآزمون فرضیه ­ها
84    4-4-1 آزمون فرضیه­فرعی اول
86   4-4-2 آزمون فرضیه­فرعی دوم
88   4-4-3 آزمون فرضیه فرعی سوم
90  4-4-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم
  فصل­پنجم-نتیجه­گیری و پیشنهادها
93 5-1 مقدمه
93 5-2 بیان­نتایج فرضبه پژوهش
93   5-2-1 نتیجه فرضیه اول
94   5-2-2 نتیجه فرضیه دوم
94   5-2-3 نتیجه فرضیه سوم
94  5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم
95 5-3 نتیجه گیری کلی
96 5-4 پیشنهاد کاربردی حاصل­ازنتیجه پژوهش
97 5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش ­های آتی
98 5-6 محدودیت­های پژوهش
 
99
103
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
106
116
پیوست ها
چکیده لاتین
  فهرست جداول
62 جدول(3-1)شرکت های موردمطالعه جهت­آزمون­فرضیات
73  جدول(4-1) توصیف شاخص های مرکزی­وپراکندگی­نقدشوندگی
74 جدول(4-2)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی کیفیت سود
75 جدول(4-3)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی اقلام­تعهدی­اختیاری
76 جدول(4-4)توصیف شاخص های مرکزی وپراکندگی تجدیدارائه
77 جدول (4-5) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیبعدازتجدیدارائه
78 جدول (4-6) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاهرممالی
79 جدول (4-7) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاندازهشرکت
80 جدول (4-8) جدول آزمون نرمال سنجی جاک-برواو
82 جدول(4-9) آزمونلیمربرای­چینشداده­ها
83 جدول(4-10) آزمونهاسمن
84 جدول(4-11) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهاول
86 جدول (4-12) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهدوم
88 جدول (4-13) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهسوم
90 جدول (4-14) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهچهارم
 
 
فهرست نمودارها
 
73 نمودار(4-1)داتپلاتنقدشوندگی
74 نمودار(4-2) دات پلات کیفیت سود
75
76
نمودار(4-3)داتپلاتاقلامتعهدیاختیاری
نمودار(4-4) صورتهایمالیتجدیدارائهشده
77 نمودار(4-5) داتپلاتبعدازتجدیدارائه
78 نمودار(4-6) داتپلاتاهرم­مالی
79 نمودار (4-7)دات پلات اندازه شرکت
85 نمودار(4-8) توزیع متغییربرای آزمون فرضیه اول
87 نمودار(4-9) توزیع متغییرهای برای آزمون فرضیه دوم
89 نمودار(4-10) توزیع متغییرهابرای آزمون فرضیه سوم
91 نمودار(4-11) توزیع متغییرهای براب آزمون فرضیه چهارم

 
چکیده   
ازجمله اهداف بازارهای­کارای سرمایه به­حداکثررساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه می­باشد
بازارهای بانقدشوندگی بالا ،به علت ایجادبرخی ازمزایای اطلاعاتی ­تخصیص بهتروکارایی­مطلوبتری ­را­ برای
تصمیم­گیرندگان­به همراه خواهدداشت.ازآنجاکه بخش اعظمی ازتصمیمات دربازارهای کارا به نحویی­درگیر
باکیفیت­اطلاعات مالی است بنابراین کیفیت اطلاعات مالی می­تواندنقش­کلیدی در تصمیم ­گیری­های­مالی ایفا
کند.برخی­ازاین­خصوصیات­کیفی اطلاعات­مالی مربوط به­صورت­های مالی وبرخی­نیزمربوط­به­محیط وچگونگی
­نحوه­ارائه­صورت­های­مالی­می­باشدکه­موجب تخصیص بهینه سرمایه وکاهش هزینه­سرمایه­ می­گردد.هدف این
پژوهش مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی وکیفیت اطلاعات مالی­است. این پژوهش ازلحاظ هدف،­کاربردی از
لحاظ ماهیت­،توصیفی پیمایشی­و ­ازنظرنوع ­پژوهش­،همبستگی است. ازروش تجزیه وتحلیل پانل ورگرسیون
چندمتغیره به منظور آزمون فرضیه ­ها­ی پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری کلیه شرکتهای­پذیرفته شده
دربورس اوراق بهادارتهران است .قلمروزمانی پژوهش فاصله سالهای1387تا 1391ونمونه­های انتخابی­شامل
88شرکت­می­باشد­که­به­روش­حذف­سیستماتیک­انتخاب شده ­اند.نتایج­فرضیه حاکی­ازاین­است­که­بین نقدشوندگی­و
کیفیت­سودوهمچنین­بین­نقدشوندگی­وزمان­بعدازتجدیدارائه­صورت­های­مالی­رابطه­معناداری­ وجود ندارد.و­ میان
نقدشوندگی­واقلام­تعهدی­اختیاری­ونقدشوندگی­وتجدیدارائه­صورتهای­مالی­رابطه­منفی­ومعناداری­وجوددارد پس
می­توان­گفت­ شرکتهایی­که­نقدشوندگی­بالاتری­دارنداقلام­تعهدی­اختیاری (مدیریت­سود)وهمچنین­­تجدیدارائه
صورت­های مالی درآنها­کمتر است.
 
واژه­های­کلیدی:
نقدشوندگی،کیفیت­اطلاعات­مالی،کیفیت­سود،­اقلام­تعهدی­اختیاری،تجدیدارائه صورتهای ­مالی
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
1-1مقدمه:
ﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲوﺳﻴﻠﻪارﺗﺒﺎﻃﻲاﺻﻠﻲﺑﺮایﭘﺮﻛﺮدنﺷﻜﺎفﺑﻴﻦﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارانوﻣﺪﻳﺮانﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪگزارش اﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﻲراﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻛﻢﻛﺮدنﻋﺪمﺗﻘﺎرناﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻣﻴﺎناﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺎﻟﻲ،معتبرترمی­سازﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲازاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﻲﻛﻪﮔﺮوهﻫﺎیذینفع زﻳﺎدیرادرﺑر­ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻧﻴﺎزﻫﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺧﻮدرادرﭼﺎرﭼﻮبﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲاﺳﺎﺳﻲوﻳﺎدداﺷﺖ­هایﭘﻴﻮﺳﺖآنﻣﺮﺗﻔﻊمی­سازند. ﮔﺰارﺷﮕﺮیﻣﺎﻟﻲﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻫﻤﻴﺸﻪدرﺻﺪدآنﺑﻮدهروشﻫﺎﻳﻲرااﺑﺪاعﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎیاﻳﻦﮔﺮوهازاﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنراﺗﺎﻣﻴﻦﻧﻤﻮدهوﺟﺎﻣﻪﻋﻤﻞﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ(باقرلوو بادآور نهندی ،1390).
یکی ازپیش­شرطهای بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران واعتباردهندگان در جهت فعالیت­های سازنده اقتصادی تهیه وارائه اطلاعاتی است که برای انجام تصمیم­گیریهای مالی واقتصادیسودمندواقع شود.وجود مکانیزم­هایی برای اطمینان دادن به سرمایه ­گذاران وسایر استفاده­کنندگان­نسبت به کیفیت­اطلاعات مالی با اهدافی هم­چون­کمک­به­کارایی­بازارسرمایه­ودرنهایت­تخصیص­بهینه­سرمایه­ضروری­است(فلاح­دوست،1382).
پس از رسواییهای اخیر شرکتهادربحرانهای اقتصادی سیاست گذاران وقانونگذاران به ارتقای کیفیت گزارشهای­مالی وشفافیت بالاتر اطلاعات مالی اهمیت بیشتری دادند،وباهمه­ی این شواهد­ مربوط ،هزینه ومزایای­گزارشگزی مالی­وافشای اطلاعات مالی محدود باقی ماند (لویز ورسلوی2001).نقدشوندگیسهام شرکتها به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بربازار سرمایه می تواند مزایای افشای اطلاعات را در بهترین حالت مورد تایید قرار دهد.مدیریت می ­تواند با پیش ­بینی نقدشوندگی­شرکت باتوجه به نحوه ارائه صورتهای مالی وکیفیت گزارشگری سهم­به­سزایی­دردادن­اطلاعات­­­به­موقع­به­بازارسرمایه­داشته­باشد(جایارمن،2008).باقاچار؛دزایی؛ونکاتارامان(2010)دریافتند که نقدشوندگی ،رابطه مثبتی با گزینش نامطلوب بهای خرید وفروش سهام دارد واین­که شرکت­های باکیفیت پایین اطلاعات مالی، دچار افزایش بیشتری در عدم تقارن اطلاعاتی در ابراز نقدشوندگی می شوند.
 
1-2-بیان مساله:
وﺟﻮداﻃﻼﻋﺎتﺷﻔﺎفوﻗﺎﺑلﻣﻘﺎﯾﺴﻪ،رﮐﻦاﺻﻠﯽﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎیاﻗﺘﺼﺎدیواﺑﺰاریﺟﻬﺖﺗﻮﺳﻌﻪورﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدیﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽودوﻟﺘﯽاﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن،دوﻟﺖوﺳﺎﯾﺮاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺮایﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیدرزﻣﯿﻨﻪیﺧﺮﯾﺪ،­ﻓﺮوش،ﻧﮕﻬﺪاریﺳﻬﺎم،اﻋﻄﺎیوام،ارزﯾﺎﺑﯽﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺪﯾﺮانودﯾﮕﺮﺗﺼﻤﯿﻤﺎتاﻗﺘﺼﺎدیﻣﻬﻢﺑﻪاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽﻣﻌﺘﺒﺮ،ﻣﺮﺑﻮطوﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢﻧﯿﺎزدارﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانزﻣﺎﻧﯽدرﯾﮏواﺣﺪاﻗﺘﺼﺎدیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪاوﻻدرﺑﺎرهآنواﺣﺪ،اﻃﻼﻋﺎت(اﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽ)ﮐﺎﻓﯽداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺛﺎﻧﯿﺎﺑﻪاﯾﻦاﻃﻼﻋﺎتاﻃﻤﯿﻨﺎنﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎنﻧﯿﺰﺑﺪوناﻃﻼعازوﺿﻌﯿﺖﻣﺎﻟﯽوﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎﻟﯽﯾﮏواﺣﺪاﻗﺘﺼﺎدیﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﯽﺧﻮدرادراﺧﺘﯿﺎرآنﻗﺮاردﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪیاﯾﻦﺗﺼﻤﯿﻤﺎت،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖادارهﻣﻨﺎﺑﻊﮐﻤﯿﺎباﻗﺘﺼﺎدیﮐﺸﻮررارﻗﻢﻣﯽزﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦدرﺻﻮرﺗﯽﮐﻪﺗﺼﻤﯿﻤﺎتآﮔﺎﻫﺎﻧﻪوﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮاﻃﻼﻋﺎتﺷﻔﺎفوﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻧﺒﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺑﻊاﻗﺘﺼﺎدیﺗﻠﻒواﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮرآسیب  می­بیند(فلاح دوست ،1382) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در فصل خصوصیات کیفی اطلاعات مالی آمده است که استفاده کنندگان از صورتهای مالی باید بتوانندصورتهای­مالی را از نظر وضعیت مالی وعملکرد مالی در طی زمان وهمچنین باصورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف مقایسه کنند.بدین ترتیب ضرورت دارد که آثار مالی معاملات ورویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیر­ی وارائه­شودوبین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری وگزارش رعایت شود. (کمیته تدوین استانداردها ،1388).ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺑﺮای­آﮔﺎهﺳﺎﺧﺘﻦﺑﺎزاردرﻣﻮردﻋﻤﻠﮑﺮدﺧﻮدوﺑﻪﻣﻨﻈﻮررﻋﺎﯾﺖﻣﻘﺮراتﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرﺑﺎره­یﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎﻟﯽﺧﻮداﻓﺸﺎءﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﻃﻼﻋﺎتﻣﻨﺘﺸﺮهﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران­رادردرکﺑﻬﺘﺮواﺗﺨﺎذﺗﺼﻤﯿﻤﺎتﺻﺤﯿﺢﯾﺎریﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.ﯾﮑﯽازﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎیﺑﺎﻟﻘﻮه­ی­اﻃﻼﻋﺎتﻣﻨﺘﺸﺮه،ﮐﺎﻫﺶﺷﮑﺎفاﻧﺘﻈﺎراتﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران،ﮐﺎﻫﺶﻣﺰﯾﺖاﻃﻼﻋﺎﺗﯽﺑﺮﺧﯽﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانودرﻧﺘﯿﺠﻪﮐﺎﻫﺶاﺛﺮﻣﻄﺮحﺷﺪهﮐﻪﻋﺪمﺗﻘﺎرناﻃﻼﻋﺎﺗﯽﺑﻪدﻟﯿﻞﻋﺪمﺗﻘﺎرن­اﻃﻼﻋﺎﺗﯽرویﻫﺰﯾﻨﻪیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺮﮐﺖاﺳﺖ.اﯾﻦاﺳﺘﺪﻻلﺗﻮﺳﻂآﮐﺮﻻفمطرح شدکهﮔﺰﯾﻨﺶﻧﺎدرﺳﺖ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽدرﻣﻌﺎﻣﻼتاﯾﺠﺎدﻣﯽﮐﻨﺪ.اﯾﻦﻋﺎﻣﻠﯽﺑﺮایﮐﺎﻫﺶدرﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽﺑﺎزارواﻓﺰاﯾﺶﻫﺰﯾﻨﻪیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺮﮐﺖاﺳﺖ.اﻧﺘﺨﺎبﻧﺎدرﺳﺖﺑﻪوﺿﻌﯿﺘﯽاﻃﻼقﻣﯽﺷﻮدﮐﻪدرﺑﺎزارﯾﮏﺷﺨﺺﯾﺎﮔﺮوﻫﯽدرﻣﺒﺎدﻻتﺗﺠﺎریﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺳﺎﯾﺮاﺷﺨﺎصﯾﺎﮔﺮوه­های دﯾﮕﺮدرﺑﺎزار،دارایﻣﺰﯾﺖاﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮐﯿﻔﯿﺖاﻃﻼﻋﺎتﺣﺴﺎﺑﺪاری،ﻣﯿﺰاندﻗﺖوﺻﺮاﺣﺖدراﻧﺘﻘﺎلاﻃﻼﻋﺎتﺗﻮﺳﻂﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.که در این مورد بینﻣﺠﻤﻮﻋﻪیاﻃﻼﻋﺎتﻣﻮﺟﻮدﺑﺮایﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانواﻃﻼﻋﺎتﺟﺪﯾﺪیﮐﻪﺑﻪدﺳﺖﻣﯽآﯾﺪﺗﻔﺎوﺗﯽﻗﺎﺋﻞنشده استﭼﺮاﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانازاﻃﻼﻋﺎتدردﺳﺘﺮسﺑﺮایﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺑﺮآوردﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎماﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎتﻣﺮﺑﻮطﮐﻪﺟﺪﯾﺪﺑﻪدﺳﺖﻣﯽآﯾﺪﻣﻮﺟﺐﺑﻪروزﺷﺪنﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪهوﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎمﮐﻤﮏﻣﯽﮐﻨﺪ.دراﯾﻦﭘﮋوﻫﺶﺑﻪﺑﺮرﺳﯽراﺑﻄﻪیﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽوﮐﯿﻔﯿﺖاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽﭘﺮداﺧﺘﻪﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .بنا­برمطالب گفته شده نقدشوندگی به صورت آشکاری برای بازار سرمایه مهم است وبایدبررسی نمودکه آیامی­تواند در ارائه اطلاعات مالی باکیفیت­تر موثر باشد؟اﻓﺸﺎیﻋﻤﻮﻣﯽﺑﻪﻃﻮرﺗﻘﺮﯾﺒﯽﻋﺪمﺗﻘﺎرن­اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻣﯿﺎنﻣﺒﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن­راﮐﺎﻫﺶﻣﯽدﻫﺪ.اﺣﺘﻤﺎل­اﻓﺰاﯾﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ­ سرمایه­مبادله­کنندگان­ می ­تواند به­
ﻃﻮرﻣﻮﺛﺮیﺑﻪواﺳﻄﻪی­اﺟﺮایﻣﺒﺎدﻟﻪیﺳﻬﺎمﮐﻪآنﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪﻣﺒﺎدﻟﻪﺑﺎ­یکﻫﺰﯾﻨﻪی­ﻣﻌﻘﻮل­راداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪاﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﺑﺪ.اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶنقدشوندگی­­ﻧﯿﺰﺑﺎﻋﺚﮐﺎﻫﺶﻫﺰﯾﻨﻪی­ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺷﻮد.دراین­­­پژوهش­به­مطالعه­بررسی رابطه­نقدشوندگی به عنوان متغیر مستقل وکیفیت اطلاعات مالی به عنوان متغیر وابسته پرداخته خواهد شد.
 
1-3-اهمیت وضرورت انجام پژوهش
نقدشوندگی­نقش­مهمی­رادرکشف­قیمت­بازی­می­ کند­باتوجه­به­نقش نقدشوندگی شناخت عوامل درارتباط­باآن­دارای
اهمیت می­باشد(رحمانی­وهمکاران،1389).باتاچریاوهمکاران(2010)بیان کردندکه یکی ازنقش ­های کلیدی
اطلاعات مالی این استکه اطلاعات مربوط برای تخصیص بهینه سرمایه دربازارهای مالی رافراهم می­آورد.
براین اساس عوامل تعیین­کننده کیفیت­اطلاعات مالی وپیامدهای آن­برای سرمایه ­گذاران،مدیران­شرکتهاواستاندارد
گذارن مهم است .مطابق نظریه های اقتصادی پیش ­بینی می­شودکه بافرض­ثابت­بودن سایرعوامل،افزایش اطلاعات
مالی نبودتقارن اطلاعاتی راکاهش می­دهدوبنابراین هزینه­سرمایه­ کاهش داده می­شود.شرکت­ها می­توانند  باارائه
اطلاعاتی که درفرآیندتصمیم گیری به سرمایه ­گذاران کمک می­کندنبود تقارن اطلاعاتی بین خودو ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻭﺑﻴﻦﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﻣﻄﻠﻊﻭﻧﺎﻣﻄﻠﻊﺭﺍﻛﺎﻫﺶﺩﻫﻨﺪحال باتوجه به­این­مطالب بایددیدکه افزایش
یاکاهش­نقدشوندگی می ­تواند باعث ﻛﺎﻫﺶﻧﺒﻮﺩﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ودر نتیجهﻛﺎﻫﺶﺷﻜﺎﻑﻗﻴﻤﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱﻭﻗﻴﻤﺖ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲﻭدرنهایت،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺭﺍﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ.یکی از عوامل موثر برتصمیم گیری
اطلاعات نامناسب وغیر مرتبط باموضوع  موردتصمیم است .در صورتی که اطلاعات مورد نیاز ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرنﺑﯿﻦاﻓﺮادﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻮزﯾﻊﺷﻮد،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﻧﺘﺎﯾﺞﻣﺘﻔﺎوﺗﯽراﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻣﻮﺿﻮﻋﯽواﺣﺪﺳﺒﺐﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻗﺒﻞازاﯾﻦﮐﻪﺧﻮداﻃﻼﻋﺎتﺑﺮایﻓﺮدﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪهﻣﻬﻢﺑﺎﺷﺪ،اﯾﻦﮐﯿﻔﯿﺖاﻃﻼﻋﺎتاﺳﺖﮐﻪﺑﺎﯾﺪﺑﻪﺻﻮرتدﻗﯿﻖﻣﻮردارزﯾﺎﺑﯽﻗﺮارﮔﯿﺮد.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪاﻃﻼﻋﺎتﻋﻤﻮﻣﯽواﻃﻼﻋﺎﺗﯽﮐﻪدردﺳﺘﺮسﻋﻤﻮمﻗﺮارداردازﻧﻈﺮﮐﻤﯿﺖوﻫﻢازﻧﻈﺮﮐﯿﻔﯿﺖدرﺳﻄﺢﭘﺎﯾﯿﻨﯽﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻘﺶاﻃﻼﻋﺎتﺧﺼﻮﺻﯽاﻃﻼﻋﺎﺗﯽﮐﻪدردﺳﺘﺮساﻓﺮادﺑﯿﺮونﺷﺮﮐﺖﻗﺮارﻧﻤﯽﮔﯿﺮدﭘﺮرﻧﮓﺗﺮﺷﺪهوﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﯾﺶاﻧﮕﯿﺰهﺟﻬﺖﭘﺮدازشﻣﺎﻫﺮاﻧﻪاﻃﻼﻋﺎتﻣﯽﺷﻮد.درﻧﺘﯿﺠﻪاﻣﮑﺎناﻓﺰاﯾﺶﻋﺪمﺗﻘﺎرناﻃﻼﻋﺎتوﺟﻮددارد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪﻋﺪمﺗﻘﺎرناﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرراﺑﻄﻪﺑﺎﺳﻬﺎمﯾﮏﺷﺮﮐﺖاﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﺑﺪارزشذاﺗﯽآنﺑﺎارزﺷﯽﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراندرﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺮایﺳﻬﺎمﻣﻮردﻧﻈﺮﻗﺎﺋﻞﻣﯽﺷﻮﻧﺪﻣﺘﻔﺎوتﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .درﺑﺎزارﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺎاﻃﻼﻋﺎتﮐﺎﻣﻞوﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانﻣﻨﻄﻘﯽ،اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﮐﻤﺘﺮیوﺟﻮدداردواﺻﻼحﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎمﺑﺎاﻃﻼﻋﺎتﺟﺪﯾﺪسریعوﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞﺻﻮرتﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻃﻼﻋﺎتﻧﺎﻗﺺﺑﻪﻃﻮرﺑﺎﻟﻘﻮهازﮐﺸﻒﺑﻪﻣﻮﻗﻊﻗﯿﻤﺖﺟﻠﻮﮔﯿﺮیﮐﺮدهوﺑﺎﺗﺎﺧﯿﺮدراﺻﻼحﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎمﻣﺮﺗﺒﻂاﺳت.اﻓﺸﺎیﻋﻤﻮﻣﯽﺑﻪﻃﻮرﺗﻘﺮﯾﺒﯽ،ﻋﺪمﺗﻘﺎرناﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻣﯿﺎنﻣﺒﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎنراﮐﺎﻫﺶﻣﯽدﻫﺪ (میهودومندلسون 1980).ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﮐﯿﻔﯿﺖاﻃﻼﻋﺎت،ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﯿﻔﯿﺖﮔﺰارشﮔﺮیﻣﺎﻟﯽ،ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽآﺷﮑﺎرﺑﺮایﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﻬﻢاﺳﺖ. اﯾﻦﭘﮋوﻫﺶﺑﻪمطالعه شناخت وشدت رابطه ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽباکیفیت اطلاعات مالی خواهد پرداختدرﺻﻮرﺗﯽﮐﻪوﺟﻮداﯾﻦرابطه ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﻮدﺑﯿﺎنﮔﺮاﻫﻤﯿﺖنقدشوندگی برﮐﯿﻔﯿﺖﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺑﺮایﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانﻓﻌﺎلدرﺑﻮرسﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دراﯾﻦﺻﻮرت،ﻧﻬﺎدﻫﺎیﻣﺎﻟﯽ،ﺑﻮرساوراقﺑﻬﺎدار،ﺳﺎزﻣﺎنﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽودیگر فعالان عرصه اقتصادﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖﺟﻬﺖﺣﻔﻆﻣﻨﺎﻓﻊﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانواﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎنﮐﻨﺘﺮلﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖﻫﺎداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ؛درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪاین رابطه ﺑﻪاﺛﺒﺎتﻧﺮﺳﺪﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه­یاﯾﻦﻣﻮﺿﻮعاﺳﺖﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانواﻓﺮادﻓﻌﺎلدرﺑﻮرسﺟﻬﺖاﻧﺠﺎمدادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎمﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﺑﻮرﺳﯽﺑﻪاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖﻫﺎﮐﻢﺗﻮﺟﻪﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪوﺑﻪاﺧﺒﺎراﻗﺘﺼﺎدیوﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺸﻮرﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺗﻮﺟﻪﺑﯿﺸﺘﺮیدارﻧﺪ.بنابراین­دراﯾﻦﺣﺎﻟﺖوﻇﯿﻔﻪیﻧﻬﺎدﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺟﻬﺖآﻣﻮزشﻓﻌﺎﻻنوﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراندرﺑﻮرسﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪﭼﺸﻢﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻄﺎﻟﺐﻓﻮق،اﯾﻦﭘﮋوﻫﺶﺑﺮایاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎنازﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺑﻪﺟﻬﺖ درک روابطنقدشوندگی باکیفیت اطلاعات مالیﺳﻮدﻣﻨﺪﺧﻮاﻫﺪﺑﻮدوازﺳﻮیدﯾﮕﺮﺑﺎاﻧﺠﺎماﯾﻦﭘﮋوﻫﺶ،اﺑﻌﺎدﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻮﺿﻮع،برای ﻧﻬﺎدﻫﺎیﻣﺎﻟﯽو جامعه داﻧﺸﮕﺎﻫیانروﺷﻦﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦمی­توان میزان وشدت رابطه نقدشوندگی راباکیفیت اطلاعات­ما لی را مورد بررسی قرار داد.
1-4 اهداف­پژوهش:
1-4-1-هدف کلی­پژوهش:
شناخت رابطه نقدشوندگی­باکیفیت اطلاعات­مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران
1-4-2-اهداف ویژه
1-شناخت رابطه نقدشوندگیوکیفیت اطلاعات مالی از طریق مطالعه نقدشوندگی­باسه معیار کیفیت اطلاعات مالی که عبارتنداز:کیفیت سود،  اقلام تعهدی اختیاری و صورتهای مالی تجدیدارائه شده
2-تعیین رابطه نقدشوندگی باکیفیت سود
3-تعیین رابطه نقدشوندگی با اقلام تعهدی اختیاری
4- تعیین رابطه نقدشوندگی­باصورتهای مالی تجدیدنظرشده (به عنوان یکی از معیارهای کیفیت اطلاعات ­
5-تعیین  وضعیت نقدشوندگی بعداززمان ارائه­مجددصورتهای مالی
1-4-3-اهداف کاربردی:
1-این پژوهش می تواند به شناخت وتحلیل دقیق نقدشوندگیدر کیفیت سود ،کیفیت اقلام تعهدی اختیاری وتغییرات آن در حول وحوش تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتها وتاثیر آن برسرمایه گذاران از نظر محتوای اطلاعات­نقدشوندگی­وبرآوردآن­دردوره­تجدیدارائه­وبعدازتجدیدارائه­صورتهای­مالی­کمک­­نماید.
2-کمک به استفاده کنندگان ،قانونگذاران،تحلیلگران واعتباردهند گان مالی
3- توسعه ادبیات مالی مرتبط بانقدشوندگی وکیفیت اطلاعات مالی
 
1-5 فرضیه های پژوهش:
فرضیه اصلی:بین نقدشوندگی­وکیفیت اطلاعات مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .
فرضیه­فرعی اول :بین نقدشوندگی وکیفیت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  .
فرضیه­فرعی­دوم­:بین نقدشوندگی­وکیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه ­فرعی سوم:بین نقدشوندگی­وتجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه­فرعی­چهارم :بین­زمان­بعدازارائه صورتهای مالی تجدید نظرشده وکاهش نقدشوندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
Louez and Rrsloy
Jayarman,2008
Baghchadazay and Vankataraman,2010
Acrlaf
Mehod and mandlson,1980

تعداد صفحه:139


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

این نوشته در رشته حسابداری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.