دانلود فایل تحقیق : پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد واحد ساری

موضوع پروژه :

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

سال تحصیلی 93-92

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه 2

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-علت انتخاب موضوع پژوهش 2

2-اظهار مسئله 3

3-اهمیت و ضرورت پژوهش 4

4-سوالات پژوهش 6

5-فرضیه های پژوهش 7

6-پیشینه پژوهش 8

7- محدودیت های پژوهش 8

8-اهداف پژوهش 9

9-روش جمع آوری اطلاعات و منابع 10

10- اختصار پژوهش 10

2-1- تاریخچه موضوع 12

2-2-تعریف افسردگي 13

2-2-1-تعاریف افسردگی از دیدگاه دانشمندان 13

2-2-1-1- ملانی کلاین 13

2-2-1-2-ادوارد بیبرینگ 13

2-2-1-3-ادیت یاکوسبون 14

2-2-1-4-جرج کلی 14

2-2-1-5-لینفوردرس 14

2-2-1-6-راس میچل 14

2-2-1-7-گرینگر 15

2-2-1-8-سالتر 15

2-2-1-9-دولار دومیلر 15

2-2-1-10-نظریه جامعه شناسی 15

2-2-1-11-نظریه پزشکی 16

2-2-1-12-نظریه زیست شناختی 16

2-2-1-13-نظریه بشر گرایی 16

2-2-1-14-نظریه روانکاوی 16

2-2-1-15-نظریه شناختی افسردگی 17

2-2-1-16-نظریه شناختی بک (1969، 1976) و نظریه ناچاری فرا گرفته شده سلیگمان (1974) 18

2-2-1-17- نظریه رفتاری 18

2-2-1-18- نظریه افسردگی واقعیت گرا 18

2-3- اصطلاح افسردگي 19

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگي اساسي 19

2-5- طبقه بندی افسردگی 21

2-5-1- افسردگی فصلی 21

2-5-2- افسردگی اساسی 21

2-5-3- افسردگی دو قطبی 21

2-5-4- افسردگی دیستایمی 22

2-5-5- افسردگی مضاعف 22

2-5-6- افسردگی درونزاد 22

2-5-7- افسردگی برونزاد 22

2-6- عوامل موثر در افسردگي بر اساس نظریات مختلف 22

الف) عوامل بيولوژيك 23

ب) عوامل بيوشيميايي 23

ج)عوامل عصبي ـ غددي 24

د) عامل جنسیت 25

ه) عامل سن 25

و) عامل ژنتیک 25

1ـ نظريه هاي روانكاوي 25

الف ـ فقدان 26

ب ـ خشم معطوف به درون 27

2ـ رويكرد شناختي بك 27

3ـ نظرية درمان عقلاني ـ عاطفي (اليس) 28

4ـ نظريه هاي يادگيري 29

الف ـ رويكرد تقويت 29

ب ـ درماندگي آموخته شده 30

6ـ نظرية اسناد 31

7ـ استرس 31

الف) تفاوت جنسی در افسردگی 33

ب) تفاوت سنی در افسردگی 33

2-7- علائم افسردگی 33

2-8- افسردگي رواني در نوجوانان و جوانان 34

2-9- سطوح افسردگي رواني 36

2-10- علل پيدايش افسردگي رواني 37

2-11- خصوصيات شخصيتي بشر هاي افسرده 38

2-12- شيوع افسردگي 39

2-12-1- رواج افسردگی بین مردم 39

2-12-2- شیوع افسردگی بین زنان جامعه 41

2-13- راه های درمان افسردگی 41

1- درمان بر اساس روان پویایی 41

2- درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری 42

3- درمان جسمانی 43

4- فوتوتراپی (نوردرمانی) 43

5- درمان اختلالات خلقي 44

2-14- اصول کلی درمانی افسردگی 45

2-15- تأثیر مشاوره در درمان افسردگي رواني 45

2-16-پیشینه پژوهش 49

3-1- روش پژوهش 55

3-2- جامعه آماری 55

3-3- نحوه نمونه گیری 55

3-4- آمار توصیفی 55

3-5-آمار استنباطی 55

3-6-متغیرها: 56

3-7- ابزار پژوهش 56

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک 56

4-1- مقدمه 59

بخش اول:آمار توصیفی 60

4-2- ویژگی های شخصی پاسخگویان 60

رشته تحصیلی 60

جنسیت 61

4-2-3- سن پاسخگویان 62

4-3-1-بعد عاطفی 63

4-3-2-بعد شناخت 64

4-3-3-بعد رفتارهای عیان 71

4-3-4- رفتارهای اجتماعی 73

4-3-5- نشانه های بین فردی 76

بخش دوم: آمار استنباطی 77

5-1-اختصار پژوهش 85

5-2- محدودیت های پژوهش 89

5-3- پیشنهادات پژوهش 89

منابع 91 

 

فهرست جدولها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید