گردشگری یکی از صنایع بزرگی می باشد که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده می باشد. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با در نظر داشتن نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با در نظر داشتن طریقه جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری می باشد که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی برای مطالعه ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی کوشش کرده می باشد تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری می باشد که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران اعمال کند.

فصل اول: کلیات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- مقدمه

اقتصاد جهان امروز بر پایه چند صنعت بزرگ شکل گرفته می باشد که یکی از این صنایع گردشگری می باشد. این صنعت که از دیرباز وجود داشته در چند دهه ی اخیر شکل سازمان یافته ای به خود گرفته و به نوعی وارد عرصه رقابت با دیگر صنایع خدماتی شده می باشد.گردشگری که به درستی صنعت قرن بیست و یکم نام گرفته می باشد، کسب و کاری بسیار متنوع و در عین حال پیچیده تلقی می گردد (زاهدی، رنجبریان، 1386: 7). برنامه ریزان اجتماعی عقیده دارند که بدون درک فرهنگی صحیحی از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب جهانگرد و توسعه صنعت گردشگری به اقدام آورد. امروز یکی از اثر گذارترین منابع جذب جهانگردان، برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاص می باشد (کروبی، 1388: 53). بحث فرهنگ از دیرباز در تمامی شئونات زندگی بشر در هم آمیخته شده می باشد. از آنجایی که در قرن بیست و یکم تمامی علوم و مفاهیم زندگی بشر به صورت علمی و تخصصی مطالعه می گردد، مفهوم فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده می باشد. با افزایش حجم سفرها و گردشگری در سراسر دنیا، اندیشمندان این حوزه کوشش دارند که تمامی جهات این صنعت را علمی کرده و از آن ها نهایت بهره گیری را ببرند. یکی از مفاهیمی که همواره با گردشگری همراه بوده می باشد، فرهنگ می باشد. در کنار این مفهوم مباحثی همچون تنوع فرهنگی خودنمایی می کند. برنامه ریزان گردشگری در مطالعات خود نتایجی مبنی بر ارتباط نزدیک تنوع فرهنگی و گردشگری دست یافته اند. بسیاری از کشورها که در زمینه گردشگری سردرمدار هستند و از همه ی پتانسیل ها، برای توسعه گردشگری بهره گیری می کنند، موضوع تنوع فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهند. از این رو مطالعه میزان سهم تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری مهم می باشد. در این فصل مسئله ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار می گیرد. ضرورت انجام این پژوهش بر اساس منافع و پتانسیل هایی که ایجاد می نماید مارا بر آن می دارد که این مهم را انجام دهیم. مبانی نظری موجود در این راستا، راه را برای پژوهش علمی و معتبر فراهم می سازد و موجبات قرارگیری در مسیر درست و علمی را در اختیار قرار می دهد. اهدافی که این پژوهش دنبال می کند به درستی مشخص و نمایان می گردد تا بتوان پاسخ های شفاف و کاربردی را پس از انجام کامل پژوهش به راهکارهای عملی و علمی مبدل سازد. فرضیه های اولیه برای پاسخگویی به سوالات، اهداف این کار را صورت می دهد. تعریف عملیاتی مفاهیم اولیه و کلیدی این پژوهش، مفاهیمی را در اختیار قرار می دهد تا بتوان بواسطه ی آن ها اندازه گیری ها و به گونه کل محاسبات به درستی شکل گیرد. در نهایت محدودیت هایی که این پژوهش به دنبال دارد، اظهار می گردد تا سطح خطالی احتمالی نیز مد نظر قرار گیرد.

2- اظهار مسئله