تکه ای از متن پایان نامه :

مقصود از منفعت ثمره ای می باشد که به تدریج از عین اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال کاسته گردد.[1]منفعت ممکن می باشد مادی باشد مانند میوۀ درختان یا غیرمادی باشد مثل استفادۀ مستأجر از عین مستأجره. منافع می تواند موضوع اشاعه باشد همانطور که ماده466 ق.م مقرر داشته به موجب عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می گردد. حال چنانچه دو یا چند نفر با هم محلی را اجاره کنند منافع عین مستأجره بطور مشاع در ملکیت آن چند نفر قرار گرفته و نمونه بارز اشاعه در منافع می باشد. همچنین ممکن می باشد مستأجر یک نفر باشد اما در اثر فوت مستأجر، ورثۀ او که دو یا چند نفر هستند بطور مشاع مالک منافع عین مستأجره می شوند در چنین صورتی اشاعه در منافع محقق می گردد البته در مثال اخیر منافع عین مستأجره در صورتی به ورثۀ مستأجر منتقل می گردد که ضمن اجاره شرط مباشرت مستأجر نشده باشد. مطابق مادۀ 497ق.م « عقد اجاره به واسطۀ فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی گردد لکن اگر مؤجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده می باشد اجاره به فوت مؤجر باطل می گردد و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.»

 ج–  اشاعه در حقوق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حق در مفهوم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. حقوق مالی مثل حق طلب، حق مالکیت، حق انتفاع قابلیت تقویم به پول و مبادله اقتصادی یا معاوضات تجاری را دارند، لکن برخلاف حقوق مالی، حقوق غیرمالی همانند زوجیت، ابوت، حق حضانت فقط یک نوع امتیاز می باشد که فقط برای ارضای نیازهای عاطفی و روحی و اخلاقی بشر می باشد.[2]بدیهی می باشد که این حقوق قابلیت ارزیابی با پول را ندارند و در اکثر موارد این حقوق با تکلیف آمیخته اند در نتیجه صاحب حق توانایی استیفای آن را ندارد پس فرض تحقق اشاعه در حقوق غیرمالی منتفی می باشد. اما حقوق مالی نیز جزو اموال محسوب و می تواند موضوع اشاعه قرار گیرد. پس در ذیل به مطالعه اشاعه در حقوق دینی(طلب) و حقوق مالکیت فکری که از اقسام حقوق مالی[3] می باشد می پردازیم.

1-  اشاعه در حقوق دینی (طلب)

مقررات شرکت در قانون مدنی اصولاً ناظر بر اموال عینی می باشد و در مورد اشاعه در دیون و حقوق دینی، نص صریحی در قانون مزبور دیده نمی گردد در فقه امامیه نظر ابن ادریس بر آن می باشد که وصف اشاعه بر دیون عارض نمی گردد اما عده ای از فقهاء عقیده دارند که اشاعه دین از نظر حقوقی درست می باشد مثلاً اگر بستانکار بمیرد و چند وارث داشته باشد طلب او و تعهد مدیون حالت اشاعه پیدا می کند.[4] همچنین اگر دارندۀ آن به ورثه او منتقل گردد. مالکیت های فکری نیز مانند حق اختراع، حق تألیف و دیگر حقوق معنوی می توانند به اشخاص گوناگون و به گونه مشاع تعلق گیرند.[5] اشاعه در مالکیت فکری به سبب هایی گوناگونی ایجاد می گردد که در مباجث بعدی به آن پرداخته می گردد. آثار حاصل از کار گروهی فکری در گذشته کم بود اما هم اکنون تعداد این آثار بی شمار می باشد. اما آن چیز که که در این قانون مسکوت مانده می باشد معیار تعیین این آثار و نحوه اعمال و اجرای حقوق ناشی از آن می باشد. پس برای تبیین موضوع به لحاظ تئوری بایستی به حقوق غرب که مبنای مالکیت فکری از حقوق مزبور می باشد دست یازید

[1] – ناصر، رسائی نیا؛ حقوق مدنی، اشخاص، اموال و مالکیت ، چاپ اول، نشر آوای نو، 1376، ص149.

[2] – ناصر، کاتوزیان، پیشین، صص13 و14.

[3] – حقوق مالی : شامل سه دسته اعم از: حق عینی، دینی، فکری (معنوی ) می باشد.

[4] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج 1، چاپ دوم، تهران، نشر گنج دانش، 1388، صص164و165.

[5] – محمود، کاشانی؛ حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، چاپ اول، نشر میزان، 1388، ص44.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه