تکه ای از متن پایان نامه :

بوده اند. شاید بتوان گفت در دوران معاصر، در مجموع، عامل اصلی تغییر قدرت ها و حکومت ها، کودتا بوده می باشد و نه خواست و اراده ی ملت ها.

در جنگ های نرم، لااقل در مراحل اولیه ی جنگ، هیچ منازعه ی فیزیکی و سختی صورت نمی گیرد. جنگ نرم از سنخ جنگ های فرهنگی می باشد. ابزار و ادوات جنگی در این نوع جنگ از سنخ ابزارهای فرهنگی و فکری و اندیشه ای و منشی اند و نه ابزارها و وسایل نظامی. دشمنان، در جنگ نرم به دنبال تسخیر باورها و ارزش های یک ملت اند. تصرف قلب ها و مغزها هدف اصلی جنگ نرم می باشد و وقتی به هدف نایل شوند، در حقیقت جبهه ی مقابل را به جبهه ی خودی تغییر داده اند و در چنین صورتی اصولاً نیازی به تسخیر نظامی کشور و یا دخالت رسمی و مستقیم در تغییر نظام حاکم بر آن نیست؛ بلکه این اهداف را خود آن ملت، که همگی یا بخش عمده ای از آنها بر اثر جنگ نرم به جبهه ی دشمن پیوسته اند، تامین می کنند احیاناً اگر نیازی به جنگ سخت باشد، با کمترین مقاومت از سوی کشور هدف روبه رو خواهند گردید و با هزینه ای بسیار اندک به هدف اصلی خود نایل می شوند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جوزف نای، از پژوهشگران سیاسی معروف معاصر آمریکا، قدرت نرم را به «توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران« و «قدرت برای جذب« تعریف کرده می باشد. (نای، 1388، ص 128) در جنگ نرم با بهره گیری از اقدامات روانی، رسانه ای، تبلیغاتی، اجتماعی و فرهنگی کوشش می گردد جامعه یا کشور هدف از بعد اندیشه ای و اعتقادی تسلیم مهاجمان گردد. به تعبیر دیگر، در جنگ نرم، دشمن کوشش می کند با برنامه ریزی کامل و دقیق و با بهره گیری از همه ی ابزارهای ممکن، بر باورها، احساسات و رفتارهای جامعه ی هدف تاثیر بگذارد؛ به گونه ای که آنان همان چیزی را باور داشته باشند که دشمن می خواهد، همان کاری را انجام دهند که او دوست دارد و همان احساسات و تمایلاتی را ابراز نمایند که دشمن اراده کرده می باشد. در جنگ نرم، مهاجمان کوشش می کنند از طریق استحاله ی فکری و فرهنگی، مردمان جامعه ی هدف را ناخودآگاه به نیروی خودی تبدیل نمایند. هدف جنگ نرم این می باشد که باورها و ارزش های جامعه ی هدف را به گونه ای جهت دهند که همچون مهاجمان بیندیشند؛ همچون آنان فکر کنند و هرآنچه را آنان خوب می دانند، خوب بدانند و هرآنچه را که بد و زشت معرفی می کنند، زشت ببینند؛ و نه تنها از جنگ به عنوان بخشي از طبيعت بشر شناخته مي گردد كه در تاريخي به قدمت تاريخ خود بشر، فراز و نشيب هاي فراواني داشته و به رويكردهاي مختلفي تقسيم شده می باشد. شناخته ترين نوع اين تقسيم بندي، بر مبناي شدت اين جنگ می باشد كه جنگ را به منازعات كم شدت، شديد و تمام عيار، تقسيم بندي كرده اند. در نوع دوم دسته بندي جنگ، آن را از نظر به كارگيري سلاح به طيف هاي جنگ نرم و جنگ سرد تفكيك مي كنند. همچنين جنگ از حيث آشكار يا مخفي بودن، به جنگ آشكار، جنگ نيمه پنهان و جنگ پنهان تقسيم مي گردد. دسته بندي بعدي، طيف شناسي جنگ از حيث موضوع آن می باشد كه به جنگ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي دسته بندي شده می باشد. نوع ديگر، طيف شناسي جنگ، بر مبناي «ابزار و روش تحميل اراده» می باشد. بر مبناي اين شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت می باشد. اين نوع تفكيك آغاز در مورد تفكيك قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوي جوزف ناي انجام شده، و سپس در دهه ي اخير از سوي ساير انديشمندان تكامل يافته می باشد.

در پاسخ به اين پرسش كه جنگ نرم چيست؟ صاحب نظران و محققان پاسخ هاي متفاوتي داده اند. مفهوم جنگ نرم كه در برابر جنگ سخت به كار مي رود، داراي تعريف واحدي نيست كه مورد پذيرش همگان باشد، و تلقي و برداشت افرد، جريان ها و دولت هاي گوناگون از جنگ نرم تا حدي متفاوت می باشد. همچنين در برخي از تعريف ها مرز بين جنگ نرم، عمليات رواني، قدرت نرم و تهديد نرم مشخص نيست. برخي از پاسخ ها به اين پرسش عبارت ست از:

گروهي جنگ نرم را عبارت از بهره گیری ي طراحي شده با توسل به شيوه هايي مي دانند كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري مي گردد. (كالينز،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه