شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-7-1- تست TUNEL جهت ارزیابی شکست  DNAاسپرم

اين آزمون اولين بار توسط Gorczica و همکاران در سال 1993 انجام گرفت وبرای تشخیص میزان آسیب در دورشته­ی  DNAکاربرد دارد. در این روش شکست­ها در یک یا دو رشته DNA قابل تشخیص می باشد. پایانه­های  DNAفراگمنته شده، تك رشته و دو رشتهDNA  توسط نوكلئوتيد­هاي نشاندار شده، و مورد هدف قرار مي­گيرند(Agarwal & Said, 2004). این واكنش توسط يك پايانه ترانسفرازي كاتاليز مي­گردد. اين آنزيم، دي­اكسي­يوريدين تغيير يافته را با بيوتين يا ديگوكسي­ژنين(digoxigenin) درپایانه  3´OHاز رشته­اي كه شكسته شده می باشد، تركيب مي­کند. سپس نوكلئوتيد­هاي تغيير يافته که متصل به فلورسنت می­باشد جدول (3-1): ترکيب محيط TCM

100 میلی لیتر TCM
033/0 گرم پیروات
01/0 گرم استرادیول
6./0 میلی­گرم پنی سیلین جی
05/0 میلی­گرم استرپتومایسین
98/0گرم مدیوم 199
22/0میلی­گرم سدیم بی کربنات
تا حجم 100 میلی لیتر آب

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (3-2): ترکيب محيط HTF

100 میلی لیتر HTF
59/0 گرم کلرید سدیم
035/0 گرم کلرید پتاسیم
05./0 ­گرم پتاسیم­دی هیدروژن فسفات
002/0 گرم سولفات منیزیم
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید