متن کامل: پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-7-1- تست TUNEL جهت ارزیابی شکست  DNAاسپرم

اين آزمون اولين بار توسط Gorczica و همکاران در سال 1993 انجام گرفت وبرای تشخیص میزان آسیب در دورشته­ی  DNAکاربرد دارد. در این روش شکست­ها در یک یا دو رشته DNA قابل تشخیص می باشد. پایانه­های  DNAفراگمنته شده، تك رشته و دو رشتهDNA  توسط نوكلئوتيد­هاي نشاندار شده، و مورد هدف قرار مي­گيرند(Agarwal & Said, 2004). این واكنش توسط يك پايانه ترانسفرازي كاتاليز مي­گردد. اين آنزيم، دي­اكسي­يوريدين تغيير يافته را با بيوتين يا ديگوكسي­ژنين(digoxigenin) درپایانه  3´OHاز رشته­اي كه شكسته شده می باشد، تركيب مي­کند. سپس نوكلئوتيد­هاي تغيير يافته که متصل به فلورسنت می­باشد جدول (3-1): ترکيب محيط TCM

100 میلی لیتر TCM
033/0 گرم پیروات
01/0 گرم استرادیول
6./0 میلی­گرم پنی سیلین جی
05/0 میلی­گرم استرپتومایسین
98/0گرم مدیوم 199
22/0میلی­گرم سدیم بی کربنات
تا حجم 100 میلی لیتر آب

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (3-2): ترکيب محيط HTF

100 میلی لیتر HTF
59/0 گرم کلرید سدیم
035/0 گرم کلرید پتاسیم
05./0 ­گرم پتاسیم­دی هیدروژن فسفات
002/0 گرم سولفات منیزیم
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
003/0 گرم

پیروات 05/0 گرم

دی- گلوکز 005/0 گرم

استرپتومایسین 001/0 گرم

فنل رد 24/0 گرم

HEPES 002/0 گرم

EDTA تا حجم 100 میلی لیتر

آب