با عنوان :  مطالعه ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداري

عنوان:

مطالعه ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

سالهاست که سود حسابداری مبنا عملکرد وماحصل فعالیتهای شرکتهاست .دراین میان سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان وتمامی افراد ذینفع ،ذیحق وذیعلاقه به این سود تکیه کرده وبرمبنای آن محاسبات خود را استوار می سازند .

اما این سود ،دستخوش تغییراتی می گردد که از سوی تهیه کنندگان آن ،یعنی مدیران مدیریت می گردد .به آن معنا که بدلیل برآوردی بودن ارکان محاسباتی صورتهای مالی ،این محاسبات تغییر می کند ودلخواه تنظیم کننده شده ومنتشر می گردد .

در همین اثنا بود که بعضی سهامداران زیرک متوجه شدند که چنین سودهای قابل اتکا نیست وبه نوعی نمایشی می باشد ،حتی اگر حسابرسان خبره نیز آن راتایید کند بازهم به دلیل ذهنی بودن فرایند حسابرسی وارایه نظر برمبنای باور حسابرس نه برمبنای واقعیت ،نمی توان به این سود ها تکیه نمود .

اندیشمندان حسابداری اخیرا به ارزیابی کیفیت سود حسابداری پرداخته ومبانی خاصی را برای سود وپالایش آن برشمرده اند .ازجمله پایداری سود ،قابلیت پیشی بینی سود ،مربوط بودن سود به تغییرات بازده سهام ،به موقع بودن سود ،محافظه کارانه بودن سود ونقدی بودن سود ،نمونه هایی از فیلترهای می باشد که اگر سود در آن قرار گیرد ،سود مطمئنی خواهد بود .

دراین پژوهش ، اثرات هریک از ویژگی های کیفی سود ونهایتا ترکیب تمام آنها تحت عنوان کیفیت سود را برروی فروش ،بازده داراییها ونسبت بدهی ها ،اندازه گیری وبه ارایه پیشنهاد پرداخته خواهد گردید.

مقدمه:

سرمایه گذاران در سهام شرکتها در گذشته به سود حسابداری اهمیت ویژه ای می دادند و سود بالاتر را موجب افزایش ثروت خود می دانستند در حالیکه به این نوع توجه ، توجه سرمایه گذاری بی تجربه گفته می گردد چراکه مدیران شرکتها بادستکاری اقلام تعهدی صورتهای مالی واستفاده ازموارد مطرح نشده در استانداردهای حسابداری، بهره گیری لازم را نموده و سود را به راحتی مدیریت می کنند .

لذا به مقصود یافتن راهی مناسب برای جلوگیری ازاین نگاه ساده لوحانه و تصمیم گیری مناسب ، مفاهیم کیفیت سود به وجود آمد که در آن به اجزاء تشکیل دهنده سود حسابداری توجه می گردد . چارچوبی که سود را از حیث پایداری سود ، قابلیت پیش بینی سود ،مربوط بودن به تغییرات در ارزش سهام ، به موقع بودن ومحافظه کارانه بودن سود ،مورد توجه قرار داده و موجبات اتکاء هرچه بهتر سهامداران بالفعل و بالقوه می گردد .

این پژوهش کوشش داردتا ارتباط بین کیفیت سود ومتغیرهای فروش ،بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها را مطالعه نموده وبا بهره گیری ازنتایج آن پیشنهادهایی رابه فعالان بازار سرمایه بنماید .

لذا دراین فصل ،آغاز به اظهار مساله که توضیحی راجع به کیفیت سود ودلیل بهره گیری از آن توسط سرمایه گذاران واعتبار دهندگان می باشد پرداخته شده ،سپس به اهمیت وضرورت پژوهش،اهداف پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش فرضیه ها ،مدل پژوهش ونهایتا تعاریف واژه ها واصطلاحات تصریح شده می باشد .

1-1 مقدمه

در این فصل آغاز مساله پژوهش مبنی برارتباط بین کیفیت سود واجزاءآن با متغیرهای تابع مطرح می گردد، سپس در پی طرح سئوال پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین متغیرها مطرح وبعد اهمیت انجام پژوهش ،که نشان از ایجاد یک مدل برای تصمیم گیری خواهد داشت ،مطرح می گردد .

در دنباله، اهداف پژوهش مبنی برانجام محاسبات، جهت یافتن ارتباط برای پیش بینی های مدیران مطرح وسپس چارچوب نظری ،به مقصود تعیین متغیرها واستفاده از تئوری در این ارتباط ،ارایه خواهد گردید .مدل مفهومی هم که پژوهش را در یک نگاه به تصویر می کشد به دنبال خواهد آمد،سپس فرضیات ،که گمان محقق می باشد مطرح شده ودر ادامه مدل پژوهش، که مدلی چند متغیره از رگرسیون می باشد به دنبال می آیدونهایتا نحوه اندازه گیری متغیرها وتعاریف اصطلاحات ارایه خواهد گردید .

 2-1بیان مساله :

اهداف گزارشگری مالی از نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان برون سازمانی نشأت می گیرد. هدف اصلی از گزارشگری مالی خارجی اظهار تأثیر اقتصادی معاملات و عملیات مالی مؤثر بروضعیت و عملکرد شرکتها برای بهره گیری کنندگان می باشد تا آنها بتوانند در تصمیم گیری از این اطلاعات بهره گیری کنند . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی می باشد که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به حساب می آید .

گزارش های مالی بایستی اطلاعاتی را فراهم کنند که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایر گروههای ذینفع را در ارزیابی امکان دسترسی سریع به وجه نقد و ارزیابی زمان بندی ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجه نقد به شرکت، کمک نماید .

با در نظر داشتن اینکه سود، مانند برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی می باشد. پس سیستم حسابداری ،بایستی در ارائه این شاخص برتر کوشش در ارائه کامل و بهینه اطلاعات مربوط به سود داشته

 

باشد . وقتی اطلاعات سود به گونه شفاف و کامل در اختیار بهره گیری کنندگان قرار گیرد، موجب اعتماد بیشترسرمایه گذاران خواهد گردید و به تبع آن ریسک شرکت ازدیدگاه سرمایه گذاران کاهش خواهد پیدا نمود .

این نکته از سوی مدیران هم مهم می باشد که ریسک اطلاعات گزارش شده، بر برنامه ریزی های مدیران ومیزان نیل به اهدافش تاثیر بسزایی دارد.

مدیران نیز برای برآورد میزان فروش در دوره های آتی کوشش می کنند تا با اتکاء به سود گزارش شده فروش های آتی را برآورد، میزان بدهی ها را تعیین و بازده دارایی های مورد نیاز را مشخص نمایند . پس کیفیت سود گزارش شده ، می تواند بر حجم فروش ،بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها تاثیر گذارد.

در صورتیکه کیفیت سود پایین باشد، نگاه مدیران به بودجه بندی برای فروش ، بازده داراییها برای بهره گیری در فرایند تولید و نسبت بدهی ها جهت تامین مالی،متفاوت خواهد بود .

لذا مدیران کوشش می کنند تا با بهبود مطلوبیت ویژگی های کیفی سود در افزایش فروش ،بازده داراییها وکاهش نست بدهی ها جهت تامین مالی با نرخ پایین تر بهره بگیرند .

در ادامه با کمی کردن ویژگی های کیفی سود تأثیر آن را بر متغیرهای فروش ، بازده دارایی ها ونسبت بدهی ها به عنوان متغیر وابسته می سنجیم .که نتیجه آن برای مدیران جهت طرح ریزی عملیات آتی بسیار مفید خواهد بود .

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :102

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید