تکه ای از متن پایان نامه :

که سهم هر یک از پدیدآورندگان متمایز از سهم سایرین نیست.»[1] و قانون کپی رایت ایالات متحدۀ آمریکا مصوب1976 در مادۀ 101 در خصوص “اثر مشترک” اظهار نموده: «عملی که مهیا شده توسط دو یا چند پدیدآورنده با این قصد که سهم آنها ترکیب شده و غیر قابل فرق یا غیر مستقل باشد در یک اقدام واحد»[2] و در یک رأی دادگاه انگلیس آمده که تشکیل یک نوشته مشترک ( به عنوان مصداق اثر مشترک) بایستی با یک طرح مشاع و مشترک صورت گرفته باشد.[3]

هر چند این دو کشور از طرفداران نظریۀ محدود می باشند اما در این خصوص بایستی به تفاوت حقوق انگلستان و ایالات متحده توجه نمود، آن جا که در قانون انگلیس ملاک عدم فرق را “واقعی” می داند و نیاز قصد ایجاد اثری مشترک ضروری نیست و قانون ایالات متحده عدم فرق را “قصدی” می شمارد.

2- حقوق آلمان و ژاپن

کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می گردد و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان می باشد»، اینکه ایران در تعریف اثر مشترک از کدام یک از نظریه های پذیرفته شده در جهان تبعیت می کند، جای بحث می باشد. قانونگذار در تعریف اثر مشترک به شرط عدم فرق تصریح داشته می باشد و از نظر محدودکننده و از نظر انگلستان پیروی می کند و در این خصوص تفصیلی می باشد که در ادامه می آید.

ج–  نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک

با در نظر داشتن انتشار”پیش نویس لایحۀ قانون جامع طرفداری از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط” در سال 89، این بند در دو بند عرضه می گردد. در نخستین بند توجه قانونگذار به وفق قوانین مصوب فعلی اظهار می گردد و در بند دوم به پیش نویس مذکور می پردازیم، زیرا بسیاری از کاستی های قوانین فعلی را که مقرر بود جزء پیشنهادات این نوشتار باشد، به روشنی تبیین نموده می باشد. بدیهی می باشد تا زمانی که پیش نویس قانون به تصویب مقنن نرسیده باشد، نمی توان آن را موضع قانونگذار دانست؛ لکن به دلیل احتمال تصویب این پیش نویس بحث از آن سودمند خواهد بود.

1- توجه قانونگذار در قوانین مصوب

در خصوص اثر مشترک، قانونگذار در دو قسمت از قوانین مربوط به مالکیت فکری، از اثر مشترک نام برده: همانطور که گفتیم یکی، در مادۀ 6 ق.ح.ح.م.م.ه و دیگری ماده11 آیین نامه اجرایی مواد 2و17ق. ح. ح. پ. ن می باشد که با همان چارچوب فکری به اظهار اثر مشترک پرداخته می باشد.

حال بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که قانونگذار ایران به پیروی از بعضی قوانین خارجی و مطابق استنباط بعضی مؤلفان فرانسوی از بند 3مادۀ 9 قانون 1957 فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار مرکب مانند اثر جمعی را، بدون آن که به این نوع اثر بطور صریح تصریح داشته باشد، در تعیین و تشخیص سهام مشارکتی مؤلفان می داند.[4]

هرچند حداقل در مورد آئین نامه اجرایی ق.ح.ح.پ.ن می توان گفت، مشابه معیاری می باشد که در قوانین و رویه های اخیر حقوق انگلستان از قبیل قانون کپی رایت مصوب 1988 مذکور آمده می باشد. به هر ترتیب به نظر می رسد حکم قانونگذار در خصوص اثر مشترک در مالکیت فکری نه با پیروی از قوانین بیگانه، بلکه برگرفته شده از فقه امامیه در خصوص مالکیت مادی می باشد که در بعضی ابواب فقه از قبیل باب حیازت مباحات تصریح شده و به صراحت و بطور ضمنی

[1] – محمود، صادقی؛ مالکیت حق مؤلف، تأملاتی در حقوق تطبیقی، نشر سمت، 1386 ، ص221.

[2] – Paul Goldstein, intertional copyright : principles-low and practice, and oxford university press, 2001.p207.

[3] – Ibid , p 208.

[4] – علیرضا، محمدزاده وادقانی، پیشین، صص336 و 337.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه