با عنوان : ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت
و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت
و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات
عمومی جامعه گردید.پس عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران
شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.
هدف پژوهش ، مطالعه نوع مدیریت سود اعمال شده مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود
کارآ و تاثیر ساختار مالكیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ،
تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385
انتخاب و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند
از : اقالم تعهدی اختیاری ، اقالم تعهدی غیر اختیاری ، مالكیت نهادی ، مالكیت خانوادگی ، اندازه
شرکت و سودآوری آتی .
یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی
سودآوری آتی رایطه مثبت  و بین ساختار مالكیت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی ارتباط
منفی  هست.در خصوص تاثیر ساختار مالكیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی
شواهدی نظاره نگردید.

مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های
سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و
بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کالن برای
ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن
وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش
افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات
و… گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایي که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به بورس انجام می شود، می تواند نقاط ضعف و
قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای تأثیر بزرگی که به
عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و
تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

مقدمه
در سامانه اقتصادی اماروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری،
اهمیت بسیار زیادی دارد. سهام دارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار
می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صاحت اقدام و کارآیی
مدیران، وسیله دیگری غیر از صورت حساب ها و گزارشهای سالنه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیاز
به دلیل مختلفی مانند، اطمینان از صاحت مصارف وجوه و منابع کساب درآمد از طریق وصاول
مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی می باشد. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت
های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطالعات
به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، عالوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه
گذاری مهم می باشد و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیاز،
مورد توجه خاص سرمایه گذاران می باشد. پس پژوهش هایي کاه در مورد سود انجام می گیرد،
دارای اهمیت زیاد می باشد. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش
های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم
گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با در نظر داشتن اظهار اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط
به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و مطالعه اثار ساختار مالکیت
و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید می باشد که مشوق گامهای
بزرگتر و پربارتر باشد.

تعداد صفحه :180

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید