با عنوان : بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عموماً ا ين گونه تصور مي گردد كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن می باشد به تغيير رفتار شركت ها منجر گردد. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده می باشد.هدف این پژوهش بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 می باشد. با بهره گیری ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آماري همچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضريب همبستگی صورت گرفته می باشد. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته گردید. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده می باشد كه بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری هست.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته می باشد. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده می باشد كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت ارتباط معني داري هست. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با در نظر داشتن نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي گردد جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار بهره گیری از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.

واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

مقدمه:

تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت می باشد . بخشي ازمالكيت شركتها در اختيار سهامداران جزء واشخاص حقيقي قرار دارد ،بخشي ديگرازسهام دراختيارمديران وقسمتي هم دراختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند ، مي باشد.سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي گردد كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن می باشد به تغيير رفتار شركت ها منجر گردد. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده می باشد. ازآنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظيرايران،تأثیر سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگيرمي باشد، در نظر داشتن اين گروه از سرمايه گذاران حائز اهميت می باشد ؛ تابتوان با تشويق اين گروه به سرمايه گذاري بيشتر، از طريق جذب سرمايه ايشان به بهبود اوضاع اقتصادي جامعه كمك كرد. هدف این پژوهش بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

1-1 مقدمه

تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت می باشد . بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد . بخشي ديگر از سهام در اختيارمديران و قسمتي هم در اختيارسهامداران عمده كه به سهامداران نهادي[1]معروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند( نوروش،1384؛ ص56).[2] عموماً ا ين گونه تصور مي گردد كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن می باشد به تغيير رفتار شركت ها منجر گردد. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده می باشد. این تاثیرات ممکن می باشد بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)[3].

در این پژوهش ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي [4]و تمركز مالكيت [5]با مديريت سود [6]در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده می باشد. در اين فصل ، کلیاتی از پژوهش ارائه می گردد. آغاز مسئله پژوهش مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با در نظر داشتن مسئله و سوالات تحقيق، فرضياتي تدوين و ارائه مي گردد. در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می گردد که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی پژوهش بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می گردد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

1-2-1 تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي

تحقيقات خارجي

جايش كومار،2004، در بررسي كه در كشور هند انجام داد، به دنبال بررسي تاثير نوع ساختار مالكيت بر ارزش شركتها به اين نتيجه رسيد كه مديران بيشترين تاثيررابرعملكردشركت داشتند و سهامداران خارجي و شركت هاي هلدينگ به طورمعناداري برعملكردشركت تاثيرگذارنيستند.

آنلين چن و همكاران،2005، در مطالعه اي كه روي 133 شركت فعال دربورس دركشورتايوان انجام داد با تمركز برساختار مالكيت مديريتي درفاصله سالهاي 1995 تا 1999 ، دريافت كه اولارابطه بين نوع مالكيت حقوقي وعملكردبازده سهام شركت ها ،يك ارتباط معنادار و مثبت می باشد، ثانيا، وجود مديران وروساي هيات مديره در تركيب مالكيت بر عملكرد بازار سهام اثر كاهنده دارد و اين حالت در تضاد با تئوري نمايندگي می باشد .

آرين چاپل،2004، نشان دادكه حدود دوسوم شركتهاي فعال دربورس بلژيك اکثرا داراي ساختار مالكيت متمركزهستند، زيرا يكي از راههاي افزايش اعمال كنترل بر شركت ها،تمركز مالكيت می باشد . ضمن اينكه اكثرشركت ها ي بورسي دربلژيك به تركيب مالكيت عمده اي گرايش دارند كه سهامداران عمده آنها داراي حق راي نسبت به حداقل 50 يا درصدسهام شركت باشند . چاپل، علت اصلي اين يافته را دراين نكته خاطرنشان كرده می باشد كه سهامداران عمده دركشوربلژيك داراي قدرت كنترل بالايي هستند،زيرا دراين كشور اعضاي هيات مديره،اکثرا به نفع منافع مديران وسهامداران اقدام مي كنند.حتي اگرنحوه كنترل و مديريت آنها خلاف قانون باشد، زيرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترين گزينه براي پيش دستي برقوانين مي دانند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

درتحقيق ديگري كه دركشور كره انجام گردید، برنارد بلاك ،2002، به دنبال پاسخگويي به اين سوال بودكه ” آيا حاكميت شركتي مي تواند معياري براي پيش بيني ارزش شركت باشد؟”دراين بررسي يك شاخص حاكميت شركتي براي هرشركت ونيزكل بورس كره از صفر تا صد تعريف شده می باشد . اين شاخص براساس پنج جزءمهم حاكميت شركتي كه شامل حقوق سهامداران، ساختار هيأت مديره، رويه ها ي هيأت مديره ، شفاف سازي و تساوي مالكيت مي باشد،تعريف شده می باشد .نتايج تحقيق حاكي ازاين می باشد كه شركت هايي كه سيستم حاكميتي آنهاكارآمد می باشد وشاخص هاي حاكميتي بالاتري دارند،داراي عملكردبهتري( هزينه هاي سرمايه وهزينه ها ي فروش كمتر ) هستند،اما الزاما سودآوري بيشتري براي آنها درآينده پيش بيني نمي گردد،ضمنا ارزش سرمايه گذاران دراين شركتها بيشتر می باشد و سهامداران سودهاي مشابهي دريافت مي كنند . سايرنتايج تحقيق به تفصيل عبارتند از اينكه، شركت هايي كه نيمي ازروساي آنها غيرموظف می باشد داراي ارزش بيشتري هستند، شركت هاي كوچك به دليل حجم معاملات كمتر داراي شاخص هاي حاكميتي پايين تري نسبت به شركتهاي بزرگ هستند.

تعداد صفحه :135

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید