با عنوان : مطالعه تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان
وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
مطالعه تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان
وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكیده:
هدف اصلی این پژوهش به مطالعه تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به بیانی دیگر در این
پژوهش کوشش شده می باشد به این سوال پاسخ داده گردد که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را
ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد مطالعه قرار گرفت. متغیر مدیریت
سود با بهره گیری از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل
های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 91 درصد بهره گیری شده می باشد. الزم به توضیح می باشد که از

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 91 درصد نیز بهره گیری شده می باشد. یافته
های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد ارتباط معنا داری
هست سپس به تاثیر مطالعه مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و
مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد که

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مشخص گردید ارتباط معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد
آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.

مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی می باشد که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و
دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیمگیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبارده ی و سایر تصمیم-
ها، سودمند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت،
پیشبینی سودهای آینده و ریسکهای مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت بهره گیری میکنند،
سودهای جاری و گذشته شرکت می باشد.
 تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظیم صنعتي
نیازمند سرمایه هاي كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایي از امكانات مالي یك یا چند سرمایه گذار فراتر
بود و از سوئي، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگي پذیرفتن خطر تجاري چنین فعالیتهاي بزرگي را
نداشتند. از این رو، شركتهایي شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه
گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایي، سرمایه هاي كوچك تجهیز و راه حل مناسبي براي تأمین
سرمایه هاي كلان و توزیع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمایه هاي چنین شركتهایي به سهام تقسیم و
سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان
سرمایه هاي كوچك در این بازار گردید. تنظیم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بین صاحبان سهام از
طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشي ازمعامالت اوراق بهاداربا ایجاد
بورسهاي اوراق بهادار مانند عوامل دیگري بودند كه به تشكیل شركتهاي سهامي وفزوني سرمایه
گذاراني انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنین تمایلي بودند.
از سهامداران بزرگ تشكیل شده و شركتهاي سهامي توسط هیئت مدیره اي اداره مي گردد كه معمولا
منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهاي توسعه یافته
صنعتي به پیدایش گروه تازه اي از مدیران كار آزموده و حرفه اي انجامید كه در عین اقتدار كامل در
اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمایه آنها سهمي داشتند..هدف مدیریت این می باشد که شرکت را در
نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی می باشد و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و
وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام
تعهدی سود دست برده و به اصطالح امروزی سود را مدیریت کند. به اظهار دیگر، مدیران کوشش می-
کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب
سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکتهایی که طریقه سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار
تغییرات عمده نمیشود نسبت به شرکتهای مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیشبینی و مقایسه ی بیشتری
دارند. از سوی دیگر، با در نظر داشتن تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری
سود به مقصود حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت
انعطاف و اعمال نظری می باشد که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن می باشد از این قدرت
خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطالعات محرمانه درمورد عملکردآتی شرکت بهره گیری
نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن بهره گیری کنندگان از صورتهای
مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می گردد. جریان وجه
نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از

انجام مخارج الزم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث
دارای اهمیّت می باشد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را
افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصوالت جدید ، انجام تحصیل های تجاری ،
پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این پژوهش به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی
را بر این دو مورد مطالعه قرار می دهیم.

تعداد صفحه :143

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید