با عنوان : مطالعه ارتباط بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرايش: حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

این پژوهش به مطالعه ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به مطالعه مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته می باشد نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت می باشد که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با در نظر داشتن روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده می باشد . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات پژوهش و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشته می باشد و این امر بیانگر این موضوع می باشد که نوع مالکیت شرکتها (ازحیث دولتی و خصوصی ) بر افزایش میزان اشتباهات با در نظر داشتن هدف ایجاد آنها تاثیر گذار می باشد .

واژه های کلیدی : اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان ، تاثیرات فرهنگی ، فردگرایی ، فاصله قدرت

مقدمه:

هدف اصلي اين تحقيق آن می باشد که ببينيم آيا فرهنگ براساس تعريف و ابعادآقاي هافستدمفروضات نظريه نمايندگي را توجيه مي كند يا خير؟به كمك اين تحقيق مشخص مي گردد كه آيا عوامل فرهنگي مورد بررسي در اين تحقيق بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان موثر هست يا خير ؟ بعبارتي ديگر مفروضات تئوري نمايندگي به كمك مدل هافستد مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند .يافته هاي تحقيق مي تواند در ايجاد ساز و كارهايي به مقصود كاهش يا حذف اشتباهات حسابداری كمك نمايد .

در اين تحقيق به کمک مدل هافستد و ابعاد فرهنگی ایشان اشتباهات حسابداری کشف به وجودآمده در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق ارتباط بين ميزان فاصله قدرت در جامعه و ميزان فردگرايي موجود در آن با اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان مورد بررسي قرار مي گيرد.

این پژوهش یک پژوهش علمی بوده و نوع آن کاربردی می باشد و روش آن تجربی که به مطالعه تاثير فرهنگ اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابداری می پردازد.جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که بواسطه یکسری محدودیتها تعدیل شده اند .این محدودیتها مقطع پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه وحذف شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی میباشند که تعداد شرکتهای مورد مطالعه را به81 شرکت تقلیل میدهد .نمونه آماری با در نظر داشتن تجانس شرکتها و راهنماییهای آماری 70 شرکت انتخاب شده اند . دوره زمانی پژوهش سالهاي مالی 1386 و 1385 می باشد بمنظور گرداوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه کتبی و نیز صورتهای مالی سالیانه شرکتها بهره گیری میشود. داده های مربوط به مولفه های میزان فاصله قدرت و فردگرایی افراد به کمک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده اند و متغیر اشتباهات حسابداری به كمك مطالعه صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری گرداوری گردیده می باشد

بدین ترتیب برای هر یک از شرکتهای مورد مطالعه دو مولفه فرهنگی و متغیر اشتباهات حسابداری محاسبه شده می باشد. به کمک روش آماری رگرسیون و اندازه گیری r آنها وجود ارتباط بین متغير ها در سطح اطمینان 95 درصد و معنادار بودن این ارتباط آزمون میشود و در نهایت با در نظر داشتن مبانی نظری و ادبیات پژوهش به تحلیل نتایج اقدام شده می باشد .

1-1 مقدمه

در سال های اخیر گرایش شدیدی به بهره گیری از تئوریهای رفتاری در تحقیقات حسابداری به وجودآمده می باشد . بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته حسابداری شده و آن را از یک رشته خشک و کاملاً فنی (تکنیکی) خارج می سازد . این امر انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مختلف ، از مطالعه عوامل روانشناختی که بر تهیه گزارشات مالی اثر می گذارند تا در نظر داشتن تأثیر سیاسی – اجتماعی حسابداری در سازمان ها و جوامع را موجب شده می باشد . به گونه ای که تاکنون مطالعات جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیر گذار بر آن در جهان صورت گرفته می باشد که همگی موید تقابل و تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگرند (هافستد ، 1987،54)[1].

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که توسعه و تکامل حسابداری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد که یکی از مهمترین این عوامل “فرهنگ ” می باشد . پژوهش حاضر در واقع تلاشی می باشد در جهت مطالعه ارتباط بین مولفه های فرهنگی (فاصله قدرت ، فردگرایی ) و اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان و همچنین تاثیر عواملی از قبیل نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی بودن) در مورد این ارتباط مورد مطالعه و مطالعه قرار می گیرد .در ادامه ی این فصل مطالبی در ارتباط با اظهار مسئله ، سوالات و اهداف پژوهش ، مدل مفهومی پژوهش ، فرضیات ، قلمرو ، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های پژوهش ارائه می گردد .

2-1 تاریخچه مطالعاتی

تاكنون مطابقات تطبيقي جالبي در عرصه حسابداري وعوامل محيطي تأثيرگذار بر آن در جهان صورت گرفته می باشد كه همگي آنها مؤيد تقابل وتعامل حسابداري ومحيط بر يكديگرند (همان منبع،87)2.نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه توسعه وتكامل حسابداري تحت تأثير عوامل محيطي مختلفي قراردارد. كه يكي از مهمترين اين عوامل فرهنگ می باشد. تحقيقات انجام شده توسط آرين وروبورگ كمك بسيار زيادي به محققان كرد. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه چهار عامل محافظه كاري، پنهان كاري، بي اعتمادي وجبر گرايي بر عملكرد حسابداري تأثير مي گذارند (عبدلی و رویایی ، 1388،47 )[2].

گري (1988) با الهام از تحقيقات اين دو وبا بهره گیری از نتايج تحقيقات هافستده مدلي را ارائه داد كه نحوه ارتباط بين ارزشهاي فرهنگي وحسابداري را به خوبي مشخص مي كرد. تحقيقات زيادي به كمك مدل گري در حوزه هاي حسابداري مديريت، حسابداري مالي واستانداردهاي حسابداري وبررسي تأثير فرهنگ بر عملكرد حسابداري تاكنون صورت پذيرفته می باشد. تحقيقات اوريول وهمكاران[3] (1996) در اسپانيا وسو دورن وفا گارتي[4] (1992-1981) در اندونزي از آن جمله اند ( همان منبع،48)3.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هافستد در تحقيق خود در سال 1980 بين كاركنان شركت IBM در 50 کشور وبه تعداد 111470000نفر به تحليل واستدلال تفاوت فرهنگ بين كشورها در 4 عنصر پرداخت كه عبارت بودند از: فردگرايي، فاصله قدرت، گريز از ابهام ومردگرايي. كشور ايران در تحقيق هافستده از حيث فاصله قدرت رتبه29 واز حيث مردگرايي رتبه 43 واز حيث اجتناب از ابهام رتبه 59 واز حيث فردگرايي رتبه 41 را داشت( همان منبع،48)4.

آرپان و ردبو (1985) در مطالعات خود به بررسي ارتباط مجموعه معيني از ارزشهاي اجتماعي با رويه هاي حسابداري پرداختند. آنان ارزشهاي اجتماعي محافظه كاري، پنهان كاري، توجه نسبت به تجارت ونگرش نسبت به حرفه حسابداري را مشخص كردند اما تحليل سيستماتيكي از روابط بين آنها ورويه هاي حسابداري ارائه ننمودند( همان منبع،49)5.

گري (1988) با بسط الگوي فرهنگ وارزشهاي اجتماعي مطرح شده توسط هافستده براي خرده فرهنگ حسابداري چهار ارزش تعريف كرد. از ديدگاه او چهار ارزش حسابداري عبارتند از: حرفه گرايي پیش روی كنترل دولتي- يكنواختي پیش روی انعطاف پذيري- محافظه كاري پیش روی خوش بيني- پنهان كاري پیش روی آشكار سازي. به اعتقادگري هر چه رتبه كشورها در اجتناب از عدم اطمينان وفاصله قدرت بالا و در فردگرايي ومردگرايي پايين باشد به احتمال زياد رتبه آنها در محافظه كاري بالا وبرعكس حالات فوق رتبه آنها در پنهان كاري بالا خواهد بود (همان منبع،49)6.

این فایل با فرمت ورد ارائه می گردد
این فایل با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :97

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید