با عنوان : مطالعه کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

مطالعه کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

سيستم های حسابداري مديريت اطلاعات لازم در برنامه ريزی و کنترل را فراهم می سازند . فعاليت های اين نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخيص ، پردازش ، تحليل و گزارش اطلاعات به مديريت و نظاير آن .گزارش های حسابداري مديريت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، بايد چنان باشند که در اتخاذ تصميم درون سازمانی بکارآيند.

اهداف اصلی اين تحقيق عبارتند از :

1 – تعيين اثربخشی سيستم حسابداری مديريت بر عملکرد مديران

2 – مشخص کردن عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت

3 – تعيين معيارهای اثربخشی عملکرد مديران

4 – تعيين عوامل موثر بر کارايی سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبری سازمان

پژوهش با بهره گیری از پرسش از مديران ارشد شرکتهای توليدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه به اقدام آمده می باشد. ابزار اندازﻩگيری در تحقيق پرسشنامه بوده می باشد.براي اثبات فرضيه ها از آزمون فيشر و تحليل رگرسيون بهره گیری گرديد.

طی اين پژوهش اثبات گرديد:

بين ابهام کاری و سيستم حسابداری مديريت ارتباط مثبت وجود ندارد.

بين عدم تمرکز و سيستم حسابداری مديريت ارتباط مثبت هست.

بين سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران ارتباط مثبت هست.

سيستم حسابداري مديريت فاقد اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين ابهام کاري و عملکرد مديران می باشد.

سيستم حسابداري مديريت داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين عدم تمرکز و عملکرد مديران می باشد.

مقدمه:

مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده می باشد که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، انجام می شود.

حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به مقصود یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد بهره گیری قرار می گیرد ، تعریف نمود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جوهره مدیریت تصمیم گیری می باشد و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، اکثرا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی می باشد . به علاوه ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند بایستی به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می گردد که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.

جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح وسیع : تعریفی می باشد كه فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه كرده می باشد وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار می باشد .

1-1 مقدمه

در این فصل آغاز بصورت کلی متغیرها و موضوع پژوهش تشریح می گردد ، در ادامه مدل تحلیلی ، فرضیات ، روش پژوهش ، قلمرو زمانی ، مکانی ، موضوعی و اصطلاحات پژوهش ارائه ﻣﻰگردد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

در آغاز چنهال و موریس[2] (1986)چهار خصوصیت اطلاعاتی سیستم حسابداری مدیریت را تعیین نمودند شکل زیر چکیده ای از مشخصات اطلاعاتی را نشان می دهد که شامل : حیطه اقدام (محدود تا گستردگی سیستم حسابداری مدیریت) ، بهنگام بودن (کند / استاندارد تا سریع / سفارشی نسبت به درخواست ها) ، سطوح تجمیع (از اختصار شده تا بسیار مفصل و مشروح) و یکپارچگی (از اطلاعات فقط مختص به یک دپارتمان تا اطلاعاتی مختص به سایر دپارتمان ها) می باشد.

در حالیکه این تجزیه ابعادMAS برای ارزیابی نظر و دیدگاه کاربران در مورد اطلاعات MAS مفید واقع می گردد و سنجش مطمئنی از این زمینه را به اقدام می آورد اما ممکن می باشد کسی دیدگاه گسترده تری را اخذ کند زیرا این چهار بعد یک سطح از کیفیت و پیشرفتگی را برای MAS تشریح می کنند

بحث ابهام در بخش کانونی بیشتر مطالعات سیستم حسابداری مدیریت قرار گرفته و به گونه تجربی اثر تعدیل کننده یا واسطه گرانه آنها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

بعضی از متغیرهای ابهام بکار رفته در مطالعات MAS عبارتند از :

ابهام محیطی نظاره شده ، جهت گیری های استراتژیک ، عدم تمرکز ، فرهنگ ملی ، ابهام کاری و وابستگی .

باونز و ابرنتی اظهار داشتند که شناخت شرایط تاثیرگذار در طراحی MAS بسیار محدود شده می باشد در حالیکه شناخت این شرایط برای آشنائی طراحان با متغیرهای پیشین که ممکن می باشد نتیجه طرح MAS در سازمان باشند بسیار با اهمیت می باشد. نتیجه این پژوهش با تحقیقات قبلی که به مطالعه اثر تعاملی یک متغیر پیشین بر روی ارتباط بین MAS و متغیر پیامد ﻣﻰپردازد مغایر می باشد.

3-1 اظهار ﻣﺳﺄله

در فرایند برنامه ریزی حسابداران مدیریت برای تدوین برنامه های آتی از طریق فراهم کردن اطلاعات در تصمیم گیری راجع به خرید، تولید و فروش محصول و همچنین در ارزیابی پروژه های سرمایه ای کمک می کنند.

حسابداران مدیریت از طریق تهیه گزارشهای عملکرد که در آن نتایج واقعی با نتایج برنامه ریزی شده برای هریک از مراکز مسئولیت مقایسه می گردد، به فرآیند کنترل کمک می کنند.

ساختار سازمانی به مقصود حصول اطمینان از عملکرد موثر؛ با اختیار ، مسئولیت و تخصصی کردن فعالیتها سر وکار دارد، حسابداری مدیریت با بکارگیری حسابداری سنجش مسئولیت ، سیستم حسابداری را به مقصود تعریف و تلفیق بهتر این روابط ، طراحی و اجرا می کند.

حسابداری مدیریت از طریق استقرار و نگهداری سیستمهای موثر برای ارائه و گزارشگری اطلاعات ، به وظیفه انتقال اطلاعات کمک ﻣﻲکند.

بودجه و گزارشهای عملکرد که توسط حسابداران مدیریت تهیه می گردد،بر ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان تاثیر عمده می گذارد.

با در نظر داشتن مشخص شدن اهمیت ونقش سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری و مدیریت اثربخش سازمان حال این سوال در ذهن محقق تأثیر می بندد که چه عواملی بر سیستم حسابداری مدیریت اثرگذار می باشد؟ عملکرد مدیران به چه نحو و تا چه میزان تحت تاثیر حسابداری مدیریت قرار می گیرد؟ در این پژوهش کوشش می گردد پاسخی علمی برای این سوالات ارائه گردد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران می باشد در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به 4 زیرمجموعه کلی شامل :وسعت قلمرو سیستم حسابداری مدیریت ، سطوح تجمیع در سیستم حسابداری مدیریت ، انسجام و یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت و بهنگام بودن سیستم حسابداری مدیریت طبقه بندی شده می باشد و 2 عامل ، ابهام كاری ( عدم اطمینان ) و عدم تمرکز نیز به عنوان عوامل موثر بر این سیستم در نظر گرفته می شوند که به صورت غیرمستقیم بر عملکرد مدیران اثرگذار هستند.

وسعت قلمرو در MAS به گستردگی و جامعیت سیستم حسابداری مدیریت تصریح دارد.

مقصود از بهنگام بودن ؛ ارائه به موقع اطلاعات توسط سیستم حسابداری مدیریت و دسترسی سریع و بهنگام به اطلاعات بخشهای مختلف شرکت می باشد.

سطوح تجمیع به توانائی سیستم حسابداری مدیریت در گردآوری و طبقه بندی و ارائه مناسب اطلاعات جهت تجزیه و تحلیلهای مدیران تصریح دارد.

مقصود از ماهیت یکپارچگی در MAS توانائی سیستم حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعاتی می باشد که اثرات متقابل عملیات بخشها و تصمیمات مدیران سطوح مختلف بر تصمیمات دیگر مدیران و عملیات کلی شرکت را نمایان می سازد.

ابهام كاری به میزان تسلط و سیطره شخص بر شغل وکار خود و همچنین علاقه به شغل تصریح دارد در واقع ابهام بیانگر تفاوت بین اطلاعات موردنیاز برای انجام وظیفه و اطلاعات در دسترس موجود می باشد. هدف از ارائه این متغیر در پژوهش حاضر تعیین اثر سطح عدم اطمینان یا ابهام موجود بر فعالیتهای روزانه مدیریت می باشد.

عدم تمرکز به سطح اختیار و مسئولیت پذیری مدیران در امر برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیتهای شرکت تصریح دارد.

جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکتهای واقع در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه می باشد که با در نظر داشتن عوامل محدود کننده زمان وهزینه اقدام به نمونه گیری خواهد گردید.

4-1 چارچوب نظری پژوهش

فدراسیون بین المللی حسابداران تعریف زیر را ازحسابداری مدیریت به دست داده می باشد :

حسابداری مدیریت فرایند تشخیص، اندازه گیری ، انباشت ، تحلیل ، تنظیم وتفسیر وارتباط اطلاعات (مالی و عملیاتی) می باشد كه برای برنامه ریزی ارزیابی وكنترل سازمان و حصول اطمینان ازحسابدهی ونحوه بهره گیری ازمنابع مربوط مورد بهره گیری مدیران قرارمی گیرد .

مفاهیم حسابداری مدیریت برخاسته ازهدفها و ویژگی های كیفی اطلاعات این نظام می باشد . درصورت وجود انسجام میان چنین مفاهیمی می توان از آن به عنوان مبنای اصلی تدوین مبانی نظری برای حسابداری مدیریت بهره گیری كرد.اگرچه تبیین مفاهیم حسابداری مدیریت به طورپراكندﻩای درادبیات این حوزه مطرح شده می باشد ، اما ارائه وبررسی همزمان این مفاهیم ﻣﻰتواند تشكیل دهنده یكی از اجزای اساسی چارچوب نظری باشد .

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :210

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید