عنوان : مطالعه توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد ها فرهنگی  و ادبی آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشیدی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد ها فرهنگی  و ادبی آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشیدی)

استاد راهنما:

دکتر  رحیم نژاد سلیم

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول( کلیات) ……………………………………………………………………………………………………………………………..3

اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….7

سوالات پژوهش و فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم ( پیشینه پژوهش) ………………………………………………………………………………………………………………9

نگاهی به پیشینه پژوهش های علمی در استان کرمان ………………………………………………………………….11

وضعیت تحقیقات فرهنگی و اجتماعی استان کرمان ……………………………………………………………………..12

مراکز و سازمان های فعال در عرصه تحقیقات فرهنگی استان کرمان …………………………………………..13

پیشینه تحقیقات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان ………………………………………………14

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نگاهی به پیشینه برگزاری جشنواره کتاب سال استان کرمان ……………………………………………………….17

جوایز کتاب سال کشور طی سال های اخیر …………………………………………………………………………………..18

فصل سوم ( روش پژوهش)………………………………………………………………………………………………………………..20

ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………22

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………………………………………22

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………….24

بخش اول / کتاب در نظر اهل اندیشه وسخن …………………………………………………………………………………24

بخش دوم/  مطالعه تحلیلی ساز وکار کلی جشنواره ………………………………………………………………………28

بخش سوم / نمایه ها ………………………………………………………………………………………………………………………42

بخش چهارم /  پی آمدها و ره آوردها …………………………………………………………………………………………..105

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها …………………………………………………………………………………………144

منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………….148

چکیده

در این پژوهش کوشش شده می باشد  تا با اتکا به آمار واطلاعات موجود، چگونگی اثرگذاری برگزاری جشنواره ی انتخاب آثار برتر درعرصه های کتاب و پژوهش برجریان کلی فرهنگ عمومی استان کرمان، از طریق تحلیل دستاوردها وره آورد های آن، مطالعه و تبیین گردد.

جشنواره های انتخاب آثار برتر از سال 1372 به اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار گردیده وطی هفده دوره که از آغاز آن گذشته ، شمار فراوانی از آثار برتر را به جامعه فرهنگ پرور استان معرفی نموده وهمچنین زمینه های لازم برای شناساندن شمار کثیری از پدیدآورندگان آثار به شایستگی فراهم آورده می باشد .

این حرکت فرهنگی ، پیامد های ارزنده ای به دنبال داشته که از مهم ترین نمونه های آن می توان به ترویج  فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نهادینه شدن فرهنگ گزینش آثار برتر، آشنایی اقشار گوناگون جامعه با یافته های جدید علمی و معرفتی در رشته ها وموضوعات متنوع، ارتقای مرتبه فرهنگی استان، تقویت صنعت چاپ وصنایع مرتبط با آن، افزایش شمار کتب در کتابخانه های عمومی و تخصصی استان ونظایر آن تصریح نمود .

مقدمه

بشر ها برای هر گونه اندیشیدن و رفتار فردی واجتماعی،  به الگوها ومیزان های صحیح نیاز دارند. فرهنگ، به عنوان غنی ترین وگرانبهاترین میراث بشری، در بردارنده طیف وسیعی از الگوها وتجربیات انباشته شده می باشد. با بهره گیری و پشتوانه فرهنگ می باشد که دیگر نهاد های جامعه بشری هم زیرا خانواده، اقتصاد، سیاست و.. دوام وبقا واستمرار دارند.  فرهنگ، مجموعه افکار و اندیشه ها، تجربه ها،  اعتقادات ، ارزش ها و… می باشد و زیرا بشر موجود متفکری می باشد، لذا فرهنگ ساز بوده وتوان بهره گیری از آن را نیز دارد. فرهنگ نیز به مانند دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی، دستخوش تغییرات می باشد وبه انواع وطرق گوناگون تغییرات فرهنگی ایجاد می گردد. یک قوم با مغلوب شدن در برابر اقوام دیگر، با کسب علوم واطلاعات ، با فن آوری های مختلف ، با گسترش ارتباطات، با تقلید از ملتی دیگر ، می تواند فرهنگ خویش را دگرگون نماید. یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها که به گونه مستقل و آزادانه قادر می باشد فرهنگ هر قومی رامتحول سازد، جدو جهد برای کسب معلومات جدید و به بیانی دیگر پژوهش و پژوهش می باشد که نتایج و انتشار آن می تواند افکار واندیشه ها را منقلب نموده و رفتارها و کنش های فردی و جمعی را به سوی اهداف متعالی اجتماعی ، اقتصادی،  فرهنگی وهنری هدایت نماید و جامعه را از یکنواختی ، سکون و پس رفت نجات دهد وبا ایجاد تغییرات آرام در فرهنگ جامعه سنتی،  پیشرفت متناسب را که عاری از هر گونه و یا حداقل از کمترین ایجاد تنش و تعارض اجتماعی برخوردار می باشد ، به وجود آورد .

آری پژوهش وارائه یافته های پژوهشی با ابزارهایی نظیر کتاب قادر می باشد سیری تازه ومتعالی در برابر حرکت جامعه بگشاید وافق های نوینی را پدیدار سازد.

برگزاری جشنواره پژوهش های برگزیده فرهنگی  و معرفی کتاب سال استان در واقع با هدف تشویق وتحسین و ارزیابی آثار و تولیدات فکری و ذوق هنری وعلمی ویکی از وجوه توجه فرا مادی به دامنه های فکر واندیشه می باشد که برگزاری سالانه آن می تواند نشاط وانگیزه بیشتر را در میان پژوهشگران رشته های علوم انسانی واسلامی ودست- اندرکاران نشر ایجاد نموده موجبات اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ وتوسعه ارزش های اسلامی وملی در این خطه را، فراهم آورد.

برگزار کنندگان این برنامه ها عقیده دارند چنین طرحی از یک سو زمینه سازی برای گسترش پژوهش و پژوهش فرهنگی وحمایت و پشتیبانی از پژوهشگران و نویسندگان ومترجمان فعال در حوزه فرهنگ و از سوی دیگر معرف میزان بضاعت و توانمندی پژوهشگران و مولفان محلی این استان در پرداختن به مقوله پژوهش و تتبع ونوآوری در عرصه فرهنگ و  هنر می باشد.

اکنون با در نظر داشتن دامنه تاثیرات و پی آمد ها و ره آورد های به گزینی برای فعالیت های حوزه کتاب وپژوهش، نقد علمی وعملی این حرکت ارزشمند در قالب این پژوهش انجام و چشم انداز پیش رو با نگاه ویژه به برنامه توسعه فرهنگی استان به صورت مروری در پنج فصل ترسیم گشته می باشد، امیدواریم که نیک و بد یا ضعف و قوت تحریر وتدوین این مجموعه که بایستی در فرصتی اندک فراهم می گردید، به چشم لطف و کرامت دیده گردد. با این همه نقد و نظر استادان گرامی را برچشم منت گذارده و پیشاپیش از آن استقبال خواهیم نمود .

تعداد صفحه : 162