با عنوان : بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
پایان نامه کارشناسي ارشد
رشته مدیریت دولتي – گرایش تشکیلات وروشها
موضوع
بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری
خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده :

برونسپاری، عبارت از واگذاری بخشي یا بخش هایي از فعالیت های داخلي سازمان به اشخاص حقیقي
یا حقوقي بیرون از سازمان، در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . این پژوهش، با بررسي دقیق میزان
اثربخشي برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب استانهای خراسان رضوی ، شمالي و جنوبي
وتعیین و رتبه بندی میزان اثر بخشي آن، در این سه شرکت، بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه ،
استراتژیک ، مدیریتي ، تکنولوژیکي ، اقتصادی ، کیفیتي و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلي
از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد . در این پژوهش از روش
کاربردی و توصیفی – تحلیلی، علّی و از نوع پیمایشی بهره گیری شده می باشد . جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای مزبور به تعداد 161نفر می باشد .به مقصود مطالعه
و تعیین میزان اثربخشی برونسپاری در سه شرکت فوق از ابزار پرسشنامه و برای پاسخگویی به آن از
طیف لیکرت بهره گیری شده ،همچنین بمنظور ،تجزیه و تحلیل داده ها ، در سطح آمار توصیفی، از جدول
ها ، نمودارها و تحلیل درصدی و در تحلیل استنباطی ، با بهره گیری از نتایج حاصل از پردازش آماری داده
ها، ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریك فریدمن بهره گیری
شده می باشد . نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بطور کلی ، اثربخشی برونسپاری در سه شرکت آب و
فاضالب شهری خراسان رضوی وشمالی و جنوبی معنی دار می باشد وهمچنین اهداف و انتظارات
استراتژیکی و مدیریتی و مشتری مداری که در قالب سه فرضیه یاد شده، تایید و انتظارات و اهداف
اقتصادی ،تکنولوژیکی و کیفیتی نیز در قالب سه فرضیه رد و محقق نشده می باشد .

مقدمه
امروزه موضوعات بسیاری،مانند تقویت فشارهای رقابتي،مشکالت تجارت، محدودیت منابع ،
پیچیدگیهای فني و تخصصي شدن وظایف ، شتاب تغییرات محیطي ، تردید درمورد آینده ،افزایش بیش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از حد هزینه ها و بزرگ شدن بي اندازه بعضي از سازمانها و برخي مالحضات قانوني، موجب شده ،
سازمانها درمورد مدلهای مدیریتي خود برای کسب مزیت رقابتي تجدید نظر کنند.
در گذشته کلید موفقیت حجیم و عظیم بودن بود،ولي امروزه، اهمیت کیفیت باال ،در حال افزایش
می باشد.یکي از راه حل های دست یافتن به این موفقیت ها، برون سپاری می باشد. برونسپاری یکي از
روشهایي می باشد که مي تواند منجر به کسب مزیت رقابتي و موفقیت سازمانها در دنیای کنوني باشد .
برونسپاری ،منجر به ایجاد آمادگي برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصتهای زودگذر و کم ثبات
در عصر حاضر مي گردد (حاجي کریمي و جمالیه ،23،3187) .
فعالیتهای زیادی ، تا امروز برونسپاری شده اند که برخي از آنها موفقیت آمیز و برخي از آنها بدلیل
شکست و عدم دستیابي به موفقیت به حالت قبل برگشته اند .پس ،نمي توان ادعا نمود که برونسپاری
خود به خود سودمند می باشد ، مگر اینکه از برونسپاری های صورت گرفته، ارزیابي بعمل آید.
در حقیقت ،یک ارزیابي دقیق و علمي که نقاط ضعف و قوت ، راههای بهبود و اصالح و میزان تحقق
اهداف و همچنین تصویری از وضعیت فعالیتهای برونسپاری شده ، را نشان دهد ، ضرورتا، مي بایست
صورت مي گرفت ، لذا ، این پژوهش در راستای دستیابي به همین اهداف و ارائه بازخوری دقیق از
وضعیت برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب شهری استانهای خراسان رضوی ، شمالي و
جنوبي که چندین سال می باشد ، به برونسپاری فعالیتهای خود اقدام نموده اند ، سعي نموده تا تصویری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلي از وضعیت کنوني ارائه نماید، تا مبنایي برای تصمیم گیری های بعدی در این شرکتها باشد
 اظهار مسئله:
امروزه ،کاهش هزینه ها به همراه بال بردن کیفیت خدمات و محصوالت برای شرکتها از اهمیت ویژه ای،
برخوردار می باشد. یکي از ابزار های دستیابي به این امر برون سپاری می باشد.برون سپاری ابزاری برای تقسیم
مخاطرات وریسکهای سرمایه گذاریها و کسب و کار می باشد ، در برون سپاری در واقع شرکت مي تواند با
تشکیل یک سبد برای حوزه های مختلف فعالیتهای کسب و کار خود و انتخاب پیمانکاران مختلف
واگذاری و برون سپاری فعالیتهای سازمان ،ضمن کاهش هزینه و بهره گیری از سرمایه و نیروی شرکتهای
دیگر، ریسکهایي ،مانند ریسک ناتواني فناوری ،دانش فني و مهارت را نیز کاهش دهد ،به عالوه
،برون سپاری شرکت را قادر مي سازد، تا هزینه های آتي را با انتخاب رقابتي ترین قرارداد مناقصه ،پایین
3 نگه دارد(کوك و همکاران)
 انچه در برون سپاری مهم می باشد ،انتخاب فعالیت جهت برون سپاری می باشد.همانگونه گه تام پیترز مي
گوید :آن چیز که را که بهتر از سایر سازمانها انجام مي دهید، برای خود نگه دارید و سایر فعالتهای سازمان را
برون سپاری کنید. برون سپاری، پدیده ای جدید نیست ،ولي اجرای برون سپاری موفق هم کار راحتي
نیست ، برای این مقصود الزم می باشد ، نگاه متفاوتي به سازمان خود داشته باشیم ، بنظر برخي از مدیران،
یکي از سخت ترین کارها تغییر رویه هایي می باشد که در حال حاضر از نظر سایر افراد سازمان موفقیت
آمیز بنظر مي رسد(پرویزیان ،دهقان ،1،3188)
نکته مهم دیگر ، در راستای دستیابي به اهداف برونسپاری، این موضوع می باشد که چه فعالیتهایي در چه
حوزه هایي برونسپاری و چه فعالیتهایي را خود شرکت انجام دهد ، آیا برونسپاری فعالتها توانسته این
موضوع را محقق کند . چه بسا ، مسئله ای که و با در نظر داشتن گذشت چند سال ازبرونسپاری های انجام
شده، اکثر مدیران نیز با آن روبرو هستند ، بهره گیری از برون سپاری نیست ، بلکه تعیین خدمتي و
فعالیتهایي می باشد که بایستی برون سپاری گردد ( منشي زاده ،دوست اربابي،5،84)

تعداد صفحه :152

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید