با عنوان : جایابی بهینه پست های فوق توزیع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – قدرت

عنوان:

جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

با در نظر داشتن رشد جمعيت و توسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضي مواقع پستهاي موجود جواب گوي تقاضاي موجود يا مصرف در آينده نزديك را نمي باشد، در چنين شرايطي بايد پستهاي موجود را توسعه داد يا پستهاي جديدي را جايابي و نصب كرد. مساله مكان يابي پستهاي فوق توزيع يكي از موارد مهم در برنامه ريزي سيستمهاي توزيع مي باشد كه اثر چشمگيري بر هزينه هاي بهره برداري از سيستم و مقدار سرمايه گذاري هاي لازم دارد.

در اين پايان نامه روشي براي دستيابي به مكان بهينه، تعيين ظرفيت و زمان بندي احداث و نصب پستهاي فوق توزيع ارائه گرديده و تابع هدف مناسب براي مساله فرموله شده می باشد. روش پيشنهادي در زمره برنامه ريزي هاي غيرخطي قرار دارد. اين متد بر پايه كسب حداقل تلفات و كمترين هزينه هاي ممكن تنظيم شده و در تابع هدف هزينه هاي مربوط به زمين، ساخت و ساز و تجهيزات و نصب خطوط توزيع و فوق توزيع (هزينه هاي ثابت) و همين گونه هزينه تلفات انرژي و توان (هزينه هاي متغيير) لحاظ گرديده می باشد. براي طراحي روش ديناميك به كار گرفته شده و براي تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه مقصود شده می باشد. مبحث جايابي پستهاي فوق توزيع، تعيين ظرفيت و حوزه سروي س دهي آنها يك مساله پيچيده با تابع هدف غيرخطي می باشد كه در الگوريتم پيشنهادي، با در نظر داشتن نوع متغييرهاي مساله و قيود انتخاب شده، براي حل و تعيين پاسخ بهينه روش شاخه و كران (B & B) بهره گیری شده می باشد. كارآيي روش ارائه شده از طريق طرح آزمايشهاي م ختلف و اجراي آن توسط نرم افزاري كه مبتني بر الگوريتم پيشنهادي تهيه شده ، مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

علاوه بر اين آزمايشات، نتايج يك پروژه عملي كه بر روي قسمتي از شبكه واقعي يكي از شهرها، توسط نرم افزار تهيه شده اجرا شده، ارائه گرديده می باشد. شبكه مورد نظر، در برگيرنده منطقه وسيعي بوده و شامل ۶۳ مركز بار و پنج پست فو ق توزيع در حال بهر ه برداري مي باشد كه پس از انجام مطالعات پيش بيني بار در منطقه و جمع آوري اطلاعات شبكه و داده هاي مورد نياز براي نرم افزار، بررسي هاي لازم انجام شده و نتايج حاصله بيان شده می باشد.

فصل اول

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انرژي الكتريكي يكي از عمده ترين نيازهاي بشري می باشد و بهره برداري از آن سهولت قابل توجهي در طریقه زندگي افراد پديد مي آورد، از اين رو يكي از بزرگترين صنايع در سطح جهان، صنعت برق می باشد كه وظيفه برق رساني را به عهده دارد.

سيستم قدرت دار اي پيچيدگيهاي بسياري می باشد و انرژي الكتريكي از آغاز تا سرانجام مسير پرپيچ و خمي را طي مي كند. در يك تقسيم بندي ساده سيستم قدرت داراي سه بخش توليد، انتقال و توزيع می باشد كه هريك از اين بخشها زيرمجموعه هاي خاص خود را دارا هستند. از آنجائي كه جمعيت جهان رو به رشد می باشد و تكنولوژي سير تكاملي را در پيش گرفته می باشد، لذا همواره با افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي روبرو هستيم بنابراين يك سيستم قدرت با يك ساختار ثابت نمي تواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از اين رو اين صنعت نيز همگام با ديگر صنايع پيشرو، مسير تكاملي را طي مي كند و ه ريك از زيرمجموعه هاي سيستم قدرت نيز در اين مسير گام بر مي دارند. در اين ميان شبكه توزيع به دلايل متنوع مانند رويارويي مستقيم با مشتركين، منبع درآمد شركتهاي برق و گستردگي تجهيزات، نظرها را بخود معطوف ساخته می باشد و تمامي کوشش ها براي برآوردن نياز مشتركين اين بخش انجام مي گردد. طرحهاي متنوع براي اين بخش تعريف مي گردد كه هريك زيرمجموعه خاصي از اين شبكه را تحت پوشش قرار مي دهد. آن چیز که در تمامي اين طرحها مشترك می باشد، دستيابي به هدف با كمترين هزينه می باشد و در تمامي آنها محدوديتهاي اقتصادي باعث شده می باشد كه طراح دنبال را ه كاري با كمترين هزينه باشد. برخي از پروژه هاي تعريف شده
در اين بخش فيدرها را مد نظر دارد، برخي پستها و بعضي نيز براي بهره برداري و سهولت آن تعريف مي گردد و برخي پايه و بنياد اين بخشها مي باشد. آن چیز که در طراحي فيدرها مورد توجه قرار مي گيرد، مسيريابي، توزيع بار و نوع هادي ها می باشد كه هريك از آنها قيود خاص خود را دارا هستند. در بخش طراحي پستها، اندازه پستها، ناحيه سرويس دهي آنها و مكانشان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. برخي پروژه ها نيز زیرا بازيابي بار و بازآرايي شبكه زير مجموعه بهر ه برداري هستند و برخي پروژه ها زیرا پ يشبيني بار، اطلاعات پايه و بنيادين را براي بخشهاي ذكر شده فراهم مي آورند. هر يك از طرحهاي ارائه شده داراي اهميت قابل توجهي بوده و نمي توان وزن خاصي براي هركدام قائل گردید چرا كه هريك وابسته بهم بوده و تمامي آنها يك هدف يعني تامين برق مورد نياز مشتركين با كمترين هزينه را دنبال مي كنند.

آن چیز که در اين پايان نامه مورد بحث و بررسي واقع مي گردد، تعيين مكان بهينه پستهاي فوق توزيع و به همراه ظرفيت و ناحيه سرويس دهي هركدام می باشد. مساله برنامه ريزي براي سيستمهاي توزيع، مبحث پيچيده اي می باشد كه معمولا به دو زير مساله تقسيم مي گردد كه بصورت دو مبحث جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع و مبحث بهينه سازي فيدرهاي پائين دستي دسته بندي مي گردد كه آغاز مساله مربوط به مكان پست حل شده سپس با در نظر داشتن نتايج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهينه سازي فيدرها پرداخته مي گردد. سيستم توزيع داراي ساختار ي می باشد كه بطور پيوسته در حال تغيير و توسعه بوده بطوري كه تعداد مشتركين افزايش مي يابد و الگوي مصرف مراكز بار در اثر عوامل متعدد عوض م ي گردد. با در نظر داشتن رشد جمعيت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضي مواقع پستهاي موجود جواب گوي مصرف موجود يا مصرف در آينده نزديك را نمي باشد كه اين گونه موارد در شهرهاي در حال توسعه به تعدد ديده م ي گردد، در چنين شرايطي بايد پستهاي موجود را توسعه داد يا پستهاي جديدي را جايابي و نصب كرد. مساله مكان يابي پستهاي فوق توزيع يكي از موارد مهم در برنامه ريزي سيستمهاي توزيع مي باشد كه اثر چشمگيري بر هزينه هاي بهره برداري از سيستم و مقدار سرمايه گذار ي هاي لازم دارد. در چنين مطالعاتي فرد برنامه ريز معمولا با انتخابهاي مختلفي روبرو مي گردد و عوامل زيادي را بايد در نظر بگيرد تا طرحي را كه ارائه مي كند، بيانگر بهترين حالت ممكن باشد، به ويژه اينكه در سالهاي اخير مواردي مانند رشد سريع بار، كمبود زمين مناسب در مناطق شهري طراحان را در شرايط سختي قرار داده می باشد. قيود عمده اي كه در اين مساله بايد در نظر گرفته گردد عبارتند از:

– محل پست نزديك به مراكز بار باشد تا حداقل تلفات و هزينه احداث خطوط حاصل گردد

– مكان پستهاي موجود ودر حال بهره برداري

– دسترسي به خطوط بالادستي و پايين دستي

– وجود فضاي كافي براي توسعه احتمالي در آينده

– برآورده كردن قوانين شهري و كاربري زمين

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در آغاز آن چیز که كه براي طراح جهت آغاز كار لازم می باشد، مكان جغرافيايي مراكز بار، دامنه بار و ميزان رشد آن در آينده می باشد. براي بدست آوردن اين داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهري در گذشته، نياز به بررسي وضعيت كنوني و پيش بيني توسعه و رشد در آينده هست. پيشبيني بار اساس كار طراحي متغييرهاي تصميم براي مكان و ظرفيت پست، نوع كابلها و تجهيزات لازم مي باشد.

تعداد صفحه : 107

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید