با عنوان : مطالعه تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

مطالعه تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده :

هدف اصلی اين پژوهش، مطالعه ارتباط بین بعضی از ويژگیهای هیأت مديره و هزينه های نمايندگی
در شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می  باشد. نمونه ای شامل  77 شرکت طی سال های
1384 الی1389 در سطح کل و در سطح صنايع مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. متغیر وابسته هزينه های
نمايندگی میباشد وبرای اندازهگیری آن از نسبتهای کارايی بهره گیری شده می باشد. اين نسبتها عبارتند
از نسبت هزينه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرايی مديريت در انجام مخارج
اختیاری می باشد، و  نسبت گردش دارايی ها که معیاری از کیفیت مديريت دارايی های شرکتها می باشد.
متغیرهای مستقل اين پژوهش، اندازه اعضای هیأت مديره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل
اعضای هیأت مديره که نشان دهنده استقالل هیأت مديره می باشد در نظر گرفته شده می باشد. نتايج حاصل
نشان میدهد که بین اندازه هیات مديره و هزينههای نمايندگی ارتباط معنادار مثبتی هست اما بین
استقالل هیأت مديره با هزينه های نمايندگی ارتباط معناداری يافت نشد.

مقدمه
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه
سرمايه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود تأثیر
مستقیمی نداشتند و از طريق انتخاب هیأت مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود،
همت می گماردند. حاصل اين فرآيند تفکیک مالکیت از مديريت شرکتها بود. جدايی
مالکیت منجر به پیدايش تئوری نمايندگی گردید. اين تئوری مربوط به موردی می باشد که يک نفر
مالک مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزيع منابع مالی و اقتصادی و يا انجام خدمتی را
طی قرارداد مشخصی به شخصی ديگر کارگزار واگذار می نمايد.
با جدايی مالکیت از مديريت در شرکتهای بزرگ، اين امکان به وجود آمده می باشد که
مديران تصمیماتی اتخاذ نمايند که در جهت منافع خودشان بوده و با منافع سهامداران در تضاد
باشد . يکی از فرضیه های اصلی تئوری نمايندگی اين می باشد که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.

در تئوریهای مالی فرض اساسی آن می باشد که هدف اولیه شرکتها افزايش ثروت سهامداران می باشد. اما در

اقدام اينگونه نیست، مديران همیشه کامالً به دنبال منافع مالکان نیستند و اين امکان هست که آنها

کوشش در دستیابی به افزايش منافع خود به وسیله ثروت مالکان باشند. نتیجه اين تفکر مديران منجر به

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ايجاد عدم تقارن اطالعاتی بین مالک و مدير شده و انگیزههای متفاوت آنان، موجب عدم اعتماد مالکان به

مديران شده می باشد. مدير ممکن می باشد به نمايد رفتار نحوی تا اطالعات نادرست و يا کامل غیر به منتقل سهامدار
زمانی اتفاق مورد اين نمايد می افتد که دارد تمايل مدير با درمورد خصوصی اطالعات بودن دارا
چیزی که نفع وی را فراهم می منعقد قرارداد با مالک، سازد نمايد اين مورد را به اصطلاح،
“نامطلوب انتخاب اثرات“  نامند  در نتیجه احساس نیاز به يک سازوکار نظارتی و کنترل کننده همچون

حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی مستقل، برای ايجاد اطمینان
نسبت به عملکرد مديران، برای مالکان بسیار ضروری گردید   وجود اين
سازوکار نظارتی و کنترلکننده باعث به وجودآمدن هزينه های نمايندگی شده می باشد.

تعداد صفحه :19

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید