بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود بسته هستند

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران بسته هستند

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی بسته هستند

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار بسته هستند

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  بسته هستند

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود بسته هستند