بایگانی نویسنده: mitra8--javid

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل رگرسیون، تحلیل داده

شدت و ضعف و نوع همبستگى بين متغيرها باشد. براى رسم خط رگرسيون بايد از معادلهی رگرسيون استفاده کرد. در رگرسيون دو متغيره پس از آنکه مسجل شد بين دو متغير همبستگى معنى‌دار وجود دارد، از رابطهی زير استفاده مى‌شود:y … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تولیدات صنعتی، نمونه برداری، متغیر مستقل

كارخانهی توليد آلومينا در ايران است]۱۶[. ۴-۲- شرح فرآيند آماده سازی مواد: سنگ بوکسيت که از معدن به وسيلهی کاميون به کارخانه حمل ميگردد، پس از خردايش و هموژنيزاسيون وارد آسياهای گلولهای تر ميگردد. محلول قليايی سود برگشتي و آهک … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میکروامولسیون، گالیم، بوكسيت

است]۷[. ۳-۱۵- استفاده از میکروامولسیونها در بازیابی فلزات در سال ۱۹۹۰ پاترو88 و همکاران بر روی تشکیل میکروامولسیون و استخراج مس از سیستمی شامل محلول آبی/آئروسل OT/استخراج کننده/ایزواکتان مطالعاتی انجام دادند. در این مطالعه از LIX65N، دی-(۲-اتیل هگزیل)دی تیو فسفریک … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مکانیسم انتقال، ریخت شناسی، هم افزایی

ازی آب/روغن/سطح ساز قرار میگیرد. در این منطقه سطح ساز باعث تشکیل میسل معکوس میشود؛ میسلهای معکوس کروی که انرژی سطحی را کاهش میدهند رایجترین شکل هستند. اضافه کردن ترکیبات قطبی یا یونی، هستهی مرکزی این میسلهای معکوس را تقسیم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میکروامولسیون، HLB، زنجیر

حیهی میکروامولسیون غلیظ؛ D، جامد-مایع یا فاز ژل. مناطق پر رنگ ناحیههای چند فازی را نشان میدهند]۷[. ۳-۴- غلظت میسلی بحرانی غلظت میسلی بحرانی66 (cmc) حداقل غلظت سطح ساز است که در آن تشکیل میسل معکوس اتفاق نمیافتد، که تعداد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، انرژی خورشیدی

استخراج با افزايش اسيديتهی ناشي از تشكيل اضافي HGaCl4 استخراج شده به صورت يك تري هيدرات ميباشد. در اسيديتهی بهينهی بالا به علت استخراج اسيد، دسترسي TBP براي گاليم كاهش مييابد. همچنين، بازيابي با افزودن يك نمك كلريد نظير كلريدهاي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گاليم، بازيابي، افزايش

ل هيدروكربنهاي آليفاتيك مانند هپتان و كروزين، هيدروكربنهاي آروماتيك و كلرينه مانند بنزن، تولوئن، گزيلن، كلروفرم، تتراكلريد كربن، دي كلرواتان، تري كلروپروپان، و الكلهاي چرب ميباشد. رقيق کنندههای مورد استفاده در استخراج فلزات هم بر خواص فيزيکي فاز آلي (مانند … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گاليم، آلي، آبي

شماتيک از آزمايش استخراج با حلال]۱[ D=(آلی فاز در فلز غلظت)/(آبی فاز در فلز غلظت)=[A]_org/[A]_aq =(((W-W_1 ))⁄V_o )/(W_1⁄V_a )(۲-۱) درصد استخراج به صورت زير محاسبه ميشود: استخراج درصد=E=(1-W_1/W)×100=100D/((V_a/V_o +D) )(۲-۲) که در آن Vo و Va حجم فازهای آلي و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گاليم، گالیم، فرآيند

م ]۱[کشورنام شرکتتولید(ات)استرالیاAmac Alloys Ltd.فلز گالیم GEO Specialty Chmicals Inc. (GEO Gallium Australia Pty. Ltd.)فلز گالیمکاناداArgento Plata Metals Ltd.فلز گالیمچینChina Aluminium Corp. (four affiliates)فلز گالیم Emei Semi-Conductor Materials Factoryفلز گالیمچک اسلواکیZiar Aluminium Works (Ziar-nad-Hronom)فلز گالیمفرانسهGEO Gallium S. A. (Australian subsidiary)فلز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: