بایگانی دسته: تربیت بدنی

منبع تحقیق : پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

گرایش : مدیریت ورزشی عنوان : مطالعه وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای منبع تحقیق : پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی بسته هستند

دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد: بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

گرایش : مدیریت ورزشی عنوان : مطالعه آگاهی، توجه و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد: بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش بسته هستند

دانلود: دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی  عنوان : تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت  دانش آموزان  دختر  کم توان ذهنی      

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای دانلود: دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی بسته هستند

فرمت ورد:دانلود پایان نامه ارشد : ورزش کشتی

عنوان : ورزش کشتی

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای فرمت ورد:دانلود پایان نامه ارشد : ورزش کشتی بسته هستند

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد: مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

گرایش : رفتار حرکتی عنوان : مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد: مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس بسته هستند

متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

گرایش : مدیریت ورزشی عنوان : مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال بسته هستند

منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : بررسي و مقايسه برخي مهارتهاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه

عنوان : بررسي و مقايسه برخي مهارتهاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : بررسي و مقايسه برخي مهارتهاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه بسته هستند

منبع پایان نامه : پایان نامه : اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)

گرایش : فیزیولوژی ورزش عنوان : اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح  GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه : پایان نامه : اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) بسته هستند

منبع پایان نامه : پایان نامه : مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک

گرایش : بيومکانیک ورزشی عنوان : مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه : پایان نامه : مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک بسته هستند

دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران

گرایش :  مدیریت ورزشی عنوان : مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران

منتشرشده در تربیت بدنی | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران بسته هستند