Posted in پایان نامه های ارشد

فایل تحقیق : دانلود تحقیق در مورد پروژه ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت -قسمت سوم

بخش ایدئولوژی آموزشی

با مطالعه ساختار عامل همانطور که در جدول اظهار شده می باشد ، ایدئولوژی های آموزشی و تغییرات بعدی را برای مطالعه مدل مسیر شکل می دهیم . در این فرایند دو مشخصه به کار برده می گردد آغاز ما کوشش می کنیم که تعداد تغییرات نظاره شده را تا کمتر از سه مورد نگه داریم (schumacher , lomax 1996) دوم اینکه ما مواردی را که تعداد عوامل آنها بیشتر می باشد را ترجیح می دهیم .اولین فاکتور در جدول مذکور بیانگر ایدئولوژی اصلی آموزشی می باشد و شامل پرسشهای 90، 101 ، 97 ، 87 و 62 می گردد . دومین فاکتور ، اصول محافظه کارانه آموزشی شامل پرسشهای 4 ، 72 ، 46 ، 12 ، 83 می گردد . سومین فاکتور آزادی آموزشی شامل پرسشهای 84 ، 99 ، 69 می گردد . چهارمین فاکتور اصول آزادی خواهی آموزشی شامل پرسشهای 77 و 53 می شوند . پنجمین فاکتر بینش آموزشی شامل پرسشهای 2 ، 23 ، 14 می شوند . ششمین فاکتور هرج و مرج آموزشی شامل پرسشهای 6 ، 45 ، 39 می گردد . این فاکتور ها به عنوان فاکتورهای پنهان برای مطالعه مسیر به کار برده می شوند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جدول 1 : تعداد عوامل موارد ایدئولوژی آموزشی برای مطالعه عامل اجزاء اصول

Factor  loading                                                                                                            items

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

6 5 4 3 2 1
90 مدرسه بایستی بازگشت به محسنات ساده و مستقیم پیشین را با روشهای صادق و بهتر تشویق کند 192/0- 781/0
101. مدرسه بایستی بر فضائل تاریخ گذشته به عنوان روشی برای تصحیح تاثیرات حاکم بر زمان حال و آینده تاکید کند 147/0- 189/0 785/0
97. فرد بیشترین کارآیی خود را در اراده ای که تابعی از نهایت آخرین جایگاه می باشد می یابد . 138/0- 274/0 662/0
87 . هدف اصلی  آموزش بایستی مرور و تایید بر یک تعهد مذهبی برای رسیدن به اهداف عمیق ملی باشد . 186/0 401/0- 132/0 236/0 568/0
62 . تاریخ این ملت به گونه برجسته یک تاریخ معنوی می باشد که توسطخ داوند هدایت می شده می باشد . 256/0 361/0- 135/0- 492/0
4. در مطالعه نهایی خوشحالی بشر از تطبیق خود با استانداردهای عقیده و رفتاری تعیین شده به دست می آید . 128/0 125/0- 734/0
72. دانش آموزان بایستی به گونه ای آموزش ببیند که در موارد مربوط به دیدهای متداول فرهنگی متداول که در مورد ماهیت خوب شهروندی و درست هدایت کردن می باشد به عنوان یک شهروند خوب اقدام کنند . 134/0 160/0 719/0 245/0
46. ارزش اصلی دانش سودمندی (کاربرد) اجتماعی آن در عصر خودش می باشد ، دانش اساسا وسیله ای برای وفق یافتن با نظام حاکم بر جامعه می باشد . 179/0 246/0 655/0
12. مدرسه بایستی درک زمان را تشویق کند موسسات سنتها و فرایندهای فرهنگی را تست کند 164/0 125/0 540/0 276/0
83 . مدرسه بایستی به گونه ای اداره گردد که در بردارنده جزء موسوم در جامعه باشد . 175/0 158/0 235/0 318/0- 447/0 215/0
99. مدرسه بایستی دانش آموزان را تشویق کند تا نیاز به تشکیل جامعه آزاد را تشخیص دهند و به آن پاسخ دهند . 284/0 180/0 625/0
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

124/0- 84 . مدرسه بایستی تاکید بر مطالعه دقیق و ارزیابی رفتار و عقاید مرسوم جامعه داشته باشد .

156/0

139/0

734/0

69. معلم بایستی نمونه ای از یک فرد خردمند و در متن اجتماعی باشد .

118/0.

486/0

273/0

77. معلم بایستی اساسا یک سازمان دهنده و اجرا کننده تجربیات و فعالیت های آموزشی باشد .

787/0

102/0

53 . دانش نهایتا یک وسیله می باشد ، وسیله ای برای حل معضلات زندگی روزانه

132/0-

714/0

176/0

139/0

14. آموزش متوسط (ثانوی) بایستی به گونه کلی جهت زندگی را برای دانش آموز مشخص کند تاکید بر تأثیر آن به عنوان یک بشر داشته باشد تا اینکه صرفا او را برای پذیرش جایگاه ها یا نقشهای اجتماعی آموزش دهد .

211/0

610/0

206/0

23. اساسی ترین تاکید مدرسه بایستی روی این موضوع باشد ، بشر به عنوان بشر : یعنی تاکید بر ماهیت ثابت بشر که همه افراد در آن سهمی داشته باشد .

594/0

140/0-

253/0

119/0

2. با ارزشترین نوع دانش آنی می باشد که شامل افکار ملموس و رمزی باشد .

286/0-

592/0

121/0-

244/0

132/0

6. تفاوتهای فردی (فیزیکی ، روانشناسی و اجتماعی ) آنچنان عیان هستند که مخالف تبیین تجربیات آموزش یکسان و متشابه برای همه افراد می باشد .

699/0

130/0-

45.  معضلات مربوط به نظم دادن و کنترل دانش آموزان اکثرا توسط جامعه ای که پیشرفت مسئولیت های فردی را بوسیله کنترل بیش از حد هر فرد که شامل دانش آموزان نیز می گردد محدود می کند ، به وجودمی آید .

598/0

332/0

180/0

148/0-

39. آموزش بر اساس قوانین و قواعد معمولا فراغت دانش آموز را برای خود فراگیری محدود می کند

535/0

165/0-

130/0

یادداشت : مقادیر کمتر از 0.10 در جدول ذکر نشده می باشد .

قسمت مبنی بر پذیرش تکنولوژی

این قسمت از شرکت کنندگان شامل 4 زیر مجموعه مختلف می گردد درک سودمندی تکنولوژی سهولت بهره گیری چگونگی بهره گیری و بهره گیری دقیق . با بهره گیری از مطالعه فاکتور اکتشافی این نتیجه به دست آمد که هر زیر مجموعه تنها یک فاکتور دارد . پس سه فاکتور مطالعه اکتشافی برای مطالعه سهولت بهره گیری درک سودمندی و چگونگی بهره گیری در یک مرحله به کاربرده گردید . از آنجایی که قسمت بهره گیری دقیق شامل تنها یک سوال می گردد مطالعه فاکتور اکتشافی و تاییدی در این قسمت به کار برده نشده می باشد . در قسمت درک سودمندی تکنولوژی 10 سوال در قسمت سهولت بهره گیری 7 سوال ، در قسمت چگونگی بهره گیری 9 سوال و یک سوال در قسمت بهره گیری دقیق برای این پژوهش در نظر گرفته گردید .

Table 2 : principal component analysis Results for technology acceptance

 

                 1

Items

Factor loading
درک سودمندی (کارایی)
8 . کامپیوتر تاثیرات (کارآیی) آموزشی مرا زیاد می کنند 845/0
6. کامپیوترها بر کار عملکرد من در زمینه آموزش می افزایند . 824/0
5.کامپیوترها بر کارایی من در زمینه آموزش می افزایند 810/0
6. به صورت جهانی( فراگیر ) دیده ام که کامپیوترها در زمینه آموزش سودمندند 801/0
3. کامپیوترها مرا قادر می کنند که وظایف مربوط به آموزش را با سرعت اقدام بیشتری انجام دهم. 777/0
9. کامپیوترها کار مرا در زمینه آموزش آسان تر می کنند 774/0
2. کامپیوترها باعث می شوند که من کنترل بیشتری بر روی کار در زمینه آموزش داشته باشم . 767/0
1.کامپیوترها بر کیفیت کار من در زمینه آموزش می افزایند . 721/0
4. کامپیوترها از جنبه های مهم کار من در زمینه آموزش طرفداری می کنند 672/0
7. کامپیوترها به من این اجازه را می دهند که کار بیشتری در زمینه آموزش نسبت به دیگران انجام می دهم . 684/0
درک سهولت بهره گیری
8. تعامل ارتباط من با کامپیوترها واضح و قابل درک می باشد 712/0
3. ارتباط من با کامپیوترها 658/0
2. فراگیری کارکردن با کامپیوتر برای من اسان می باشد 673/0
4. دادن اطلاعات به کامپیوترها تا آن چیز که را که من می خواهم انجام دهد آسان می باشد 661/0
4. دادن اطلاعات به کامپیوتر تا آن چیز که را که من می خواهم انجام دهد آسان می باشد . 661/0
10.من فهمیدم که بهره گیری از کامپیوتر در سراسر دنیا آسان می باشد 649/0
6. یادآوری چگونگی بهره گیری از کامپیوتر برای من آسان می باشد . 633/0
5. کامپیوترها در زمان ارتباط درست و انعطاف پذیر هستند 488/0
چگونگی بهره گیری
9. زمان بهره گیری از دوکامپیوتر من احساس هیجان می کنم 792/0
4.در زمان بهره گیری از کامپیوتر من احساس اعتماد به نفس می کنم 741/0
7. زمانیکه دوستانم درمورد کامپیوتر صحبت می کنند من احساس وحشت می کنم 725.
5. فراگیری کاربردهای جدید کامپیوتر مشکل می باشد . 717/0
3. من تنها کسی نیستم که میتوانم با کامپیوتر کار کنم . 688/0
2. فراگیری بهره گیری از نرم افزار کامپیوتر آسان می باشد . 663/0
10 . در زمان کار با کامپیوتر احساس گیجی و س در گمی دارم . 593/0
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
20. بهره گیری از کامپیوتر در کلاس درس مفید می باشد و این ارزش کوشش و کوشش می باشد .

555/0 18. من همچنین از کامپیوتر در بیرون از مدرسه بهره گیری می کنم

507/0

جدول 2 item هایی را که به عنوان نتیجه مطالعه اجزاء اصول به حساب می آیند همراه با loading تعداد فاکتورهای قابل قبول آنها را نشان می دهد . هر تغییر یک فاکتور در این مطالعه دارد . قسمت درک سودمندی 59% قسمت درک سهولت بهره گیری 42% و قسمت چگونگی بهره گیری 45% از کل تغییرات در این مطالعه خاص را توضیح می دهند . سوالات مطرح گردد در جدول 2 سه فاکتور از پذیرش تکنولوژی را نشان می دهند.

Posted in پایان نامه های ارشد

جدید: دانلود تحقیق در مورد پروژه ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت -قسمت دوم

در اصول آزادی خواهی آموزش ، دانش یک ابزار لازم برای حل مشکل واقعی می باشد . فرد یک شخصیت واحدی می باشد که بیشترین رضایت خود را در خود اقدام کردن برای تغییر شرایط می بیند . این شیوه موثر فکر کردن (آگاهی سودمند) می باشد و همچنین توانایی حلمشکلات شخصی به گونه موثر می باشد . آموز وسیله ای برای توسعه سودمندی شخصی می باشد .

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در آزادی آموزش ، دانش یک ابزار لازم برای اصلاحات مورد نیاز جامعه می باشد . فرد محصول فرهنگی می باشد که بیشترین کارایی خود را در مسیری که توسط سیستم حاکم بر جامعه تعریف و کنترل می کند ، می بیند . این شیوه بر مبنای تحلیل هدف (علم – عقلی ) و ارزیابی سیاستها و واقعیت های حاکم بر جامعه می باشد . آموزش کاملترین درک از تواناییهای بی نظیر هر فرد به عنوان یک بشر متمایز می باشد . این ایدوئولوژی متمرکز بر شرایط اجتماعی می باشد که درک کامل توانایی های فردی را طرح ریزی می کند و تاکیدی بر آینده دارند .( و آن تغییر در سیستم موجود می باشد که می خواهد جامعه ای بشر دوستانه تر ایجاد کند ) هدف فرد این می باشد که تغییرات فوری را در مقیاس زیاد در جامعه حاکم ایجاد کند این ایدئولوژی تاکید تغییرات ویژه ای دارد که بر ماهیت اصلی و طرز رهبری سیستم اجتماع موجود تاثیر می گذارد .

در هرج و مرج ( بی قانونی ) آموزشی ، دانش محصول فرعی طبیعی زندگی روزانه می باشد . شخصیت فرد در رتبه ای قرار دارد که بر احتیاجات هر جامعه بخصوص فائق می آید . این شیوه بر مبنای انتخاب آزاد و خود رایی در یک جامعه معتدل و انسانی می باشد . آموزش به عنوان یک کار طبیعی زندگی روزانه در یک محیط اجتماعی معقول و پر کار به حساب می آید و ایدئولوژی بیشتر متمرکز می باشد بر توسعه یک جامعه آموزشی که می خواهد نیاز به مدارس رسمی و دیگر موسساتی را که تاکید بر رفتار فردی دارند را از بین ببرد و یا اساسا آنها را کم کند ، و بیشتر تاکید دارد به یک آینده ما قبل تاریخی که در آن افراد به گونه ای اقدام می کنند که اخلاقیات را خودشان تنظیم می کنند . هدف این ایدئولوژی تغییرات پی در پی و تجدید هر فرد به صورت شخصی در یک جامعه پایدار شناخته شده و تاکید به کوچک کردن یا از بین بردن موسساتی که بر مبنای رفتار فردی می باشد می باشد .

این مطلب واضح می باشد که هر ایدئولوژی متمرکز بر تعریفات گوناگونی از دانش و افراد می باشد ، و هر ایدئولوژی شیوه های گوناگونی برای رسیدن به اهداف گوناگون مرتبط به آموزش دارد . از این جهت ، مقایسه تفاوتهای موجود در ویژگیهای کلی ایدئولوژیها اصول و شیوه ها ی آموزشی که تکنولوژیهای آموزشی را مطالعه می کند ممکن می باشد تغییر کند و آن نیز بستگی به ایدئولوژی دارد . در حالی که تعدادی از معلمان ممکن می باشد فکر کنند که تکنولوژی آموزشی برای رسیدن به هدف آموزش مهم می باشد ، دیگران ممکن می باشد فکر کنند که تکنولوژی های آموزشی برای رسیدن به اهداف مفید نیستند ، و حتی ممکن می باشد هدف تکنولوژی بر خلاف ایدئولوژی فرد می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موارد ذکر گردیده تاکید دارند بر تاثیر اصول ، شیوه ها و اعتقادات معلم بر بهره گیری از تکنولوژی آموزش  پس از ایدئولوژیها و شیوه ها ، اعتقادات و اصول آموزش به عنوان دسته ها پر معنی بهره گیری می کند ، این پژوهش مطالعه می کند که آیا ایدئولوژیهای آموزشی معلمان در حال تحصیل تاثیری بر قبول تکنولوژی دارد یا نه ؟

روش (قاعده)

بر اساس نوشته جات ، این مقاله مدلی را به عنوان ایدئولوژی های آموزشی فرض می کند که یک الگوی متغییر (متفاوت) از مدل تکنولوژی پذیرفته شده می باشد . قواعد این مقاله نمونه ، ابزار مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات ، و مراحل لازم برای رسیدن به یک الگویی مطابق با الگوی فرض شده را توضیح می دهد .

نمونه

از آنجایی که این پژوهش مربوط به پذیرش تکنولوژی و  ایدئولوژی های آموزشی میباشد دانستن اینکه آیا شرکت کنندگان این پژوهش از دانش (فلسفه) آموزشی خوبی برخوردارند یا نه موضوع مهمی می باشد . شرکت کنندگان در پژوهش از مدرسه عالی معلمین فارغ التحصیل شده اند و معمولا همراه با هیئت استادان آموزشی دانشگاه تکنیکی خاورمیانه (METU) آنکارا ، ترکیه می باشند . آنها از طریق آزمونهای رسمی انتخاب شده اند و در حال تعلیم برای معلم شدن هستند در طی هر دو دوره آموزشی آموزشهای دانشگاهی و مدرسه عالیه آن ها درسهایی را در ارتباط با آموزش و یادگیری فرا گرفته اند  از قبیل : مقدمه ای بر علوم آموزشی ، مقدمه ای بر حرفه معلمی ، چگونگی طرح سوال و آزمون سازی ، پیشرفت و آموزش ، مقدمه ای بر آموزش کامپیوتر ، چگونگی پیشبرد موارد آموزشی ، مدیریت کلاس و بسیاری دروس دیگر . آنها تحت تعلیم مواردی از قبیل : فلسفه آموزشی ، نظامهای فلسفه ، مکتبهای فلسفه و ارتباط بین فلسفه و واقعیت های آموزش آنها همچنین تجربیاتی را در طول دوران تحصیل خود کسب می کنند که برای تمام نامزدهای استادی آموزش لازم و ضروری می باشد . پس این می تواند پذیرفته گردد که تمام این شرکت کنندگان پیش زمینه آموزشی و عملی و تئوری خوبی در تشکیل یک زمینه فلسفی دارند .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمونه شامل 320 دانش جو بود . در مورد رشته شان اکثریت این دانش آموزان در حوزه آموزش ابتدایی (50.3%) بودند که کار آنها حوزه آموزش زبان خارجی بود (38.42%) به علاوه اغلب دانش جویان که به طرح پاسخ مثبت دادند (در طرح نمونه شرکت کردند ) دانشجوی سال اول بودند ( 43.4%) ، 14.1% از دانشجویان سال دومی بودند 22.2% از دانشجویان سال سومی بودند و 17.2% از دانشجویان در سطح ارشد (سال آخری ) بودند اکثریت شرکت کنندگان خانم بودند (66.9%) در انتها 50.3% از دانشجویان بین 15 تا 20 سال بودند در حالیکه 41.3% از آنها بین 21 تا 25 سال بودند .

ابزار instrument

instrument  جهت جمع آوری اطلاعات شامل پنج قمست می گردد نرخ موالید ، ایدئولوژی های آموزشی درک سهولت کاربرد ، (موارد بهره گیری) کارایی (سودمندی ) توجه نسبت به بهره گیری های کامپیوتری و گستره بهره گیری از آن . قسمت دوم برگرفته از (1995) oNeill به مقصود مشخص کردن ایدئولوژی های آموزشی می باشد درک قسمت های سهولت کاربرد (موارد مصرف ) و درک کارایی (سودمندی ) آن برگرفته از legris و دیگر مولفان می باشد (2003)

توجهات به کاربرد کامپیوتری برگرفته از یک پژوهش که توسط Dusick & yidirim(2003) صورعت گرفته می باشد می باشد . کمیته ای برای فرایند تطبیق ابزار در نظر گرفته گردید عبارات توسط هشت استاد از حوزه آموزش زبان خارجی در METU ترجمه شدند . یک کارشناس آشنا با فرهنگهای ترکی و آمریکایی مسئوول ترجمه مناسب بود در حالیکه دیگر کارشناسان ترجمه ها را با هم تطبیق می دانند . یک مطالعه راهنما برای تصحیح بعضی اشتباهات صورت گرفت . محققین همچنین از یک برای مطالعه اعتبار موارد instrument ذکرشده از یک مطالعه راهنما بهره گیری کردند .

قسمت ایدئولوژی آموزشی شامل 104 سوال می باشد که دو قاعده کلی و شش ایدئولوژی آموزشی ویژه را مطالعه می کند . 14 سوال برای مشخص کردن هر یک از شش ایدئولوژی آموزشی ویژه و 10 سوال برای مشخص کردن هر ایدئولوژی آموزشی کلی به کار برده گردید . به مقصود رسیدن به آن این مطالعه تاثیر ایدئولوژی های آموزشی ویژه را مورد مطالعه قرار داد . به گونه کلی 48 سوال در ارتباط با ایدئولوژی های آموزشی ویژه در instrument مطرح شده می باشد . قسمت های درک سهولت کاربرد و درک کارایی هر یک شامل 10 سوال می شوند . قسمت در نظر داشتن تکنولوژی های آموزشی شامل 23 سوال می گردد . در نهایت قسمت بهره گیری دقیق تنها یک سوال دارد . با قبول سوال مربوط به بهره گیری دقیق ، تمام سوالات یک liket-type پنج قسمتی با پاسخهای نسبتا موافق یا مخالف را به کار می برند . گزینه مربوط به قسمت Actual use (بهره گیری دقیق ) یک liket-type شش قسمتی با مقیاس بیشتر از یکبار در روز و تا کمتر از یک بار در ماه به کار می برد .

تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات در سه بخش صورت گرفت : تحلیل مورد item تحلیل عامل فاکتور و تحلیل مسیر item analysis path برای تحلیل مورد item برنامه آماری spss 10.0 به کاربرده گردید . با در نظر گرفتن پراکندگی اطلاعات در هر item ها تجزیه و تحلیل شدند و item های معتبر و قابل اعتماد برای مرحله تحلیل و تجزیه عامل پژوهش انتخاب شوند .

Factor analysis : پژوهش عامل فاکتور : مرحله ای لازم برای تصدیق فرضیه موازنه ساختاری مدل بود ، از آنجائیکه تمام تغییرات در مدل فرض شده از هم مستقل هستند ، پس نتایج تحلیل عامل (فاکتور) ثابت خواهند نمود که موارد انتخاب شده برلای تجزیه و تحلیل مسیر path برای عوامل مشخصی هستند و تمام این تغییرات عواملی مستقل در مدل می باشند . این قسمت از تجزیه و تحلیل شامل دو زیر مجموعه می گردد تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی بر اساس نتایج مطالعه اجزاء اصول : 21 پاسخ از 84 سوال قسمت ایدئولوژی های آموزشی ، 10 پاسخ از 10 سوال مربوط به کارآیی تکنولوژی 7 پاسخ از 10 سوال مربوط به سهولت بهره گیری 9 پاسخ از 23 سوال مربوط به قسمت چگونگی بهره گیری (کاربرد) و سوال مربوط به قسمت بهره گیری دقیق را در این مطالعه مشخص می کند  . جزئیات مربوط به تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی و تاییدی در بخش بعدی مطرح شده می باشد .

(پژوهش ) آغاز وسعت ابعاد 84 items مورد انتخاب شده را برای (شرکت کنندگان) را مطالعه نمود . هدف از این مرحله این بود که بیابند چه سوالهایی به گونه آماری در بردارنده شش ایدئولوژی گوناگون آموزشی می باشند . از آنجایی که هر شرکت کننده در نمونه ممکن می باشد ایده های متفاوتی در نتیجه ایدئولوژی های مختلفی که در بالا ذکر گردیده داشته باشد ، سوالات مربوط به ایدئولوژی آموزشی نمی توانست نمونه را به گروههایی مجزا تقسیم بندی کند . به علاوه تعدادی سوالات عمومی نیز در بین سوالات مربوط به ایدئولوژی آموزشی هست . برای مطالعه عامل اکتشافی از مطالعه اجزاء اصولا بهره گیری گردید تا فرق بین سوالهای مربوط به ایدئولوژی آموزشی مشخص گردد . item ها به گونه ای تعیین شده بودند که به صورت تئوری و آماری از دیگر عواملی که با بهره گیری از تحلیل عامل تاییدی ارزیابی شده بودند جدا باشند .پس از مطالعه عامل تاییدی 21 سوال ایدئولوژی آموزشی برای مطالعه بیشتر شدهند . شش عامل مربوط به ایدئولوژی های آموزشی برای مطالعه بیشتر در نظر گرفته شدند . رتبه های معتبر عوامل :

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود: دانلود تحقیق در مورد پروژه ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت -قسمت اول

بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه  هاو مدارس مناطق  مختلف ، مشخص گردید که وجود تکنولوژی تضمین کننده بهره گیری از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها  و فرضیه های مختلفی کوشش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژی تکیه کر ده اند . بر مبنای باز بینی نوشته ها ،ما یک مدل جدید برای پذیرش تکنولوژی را فرض کرده ایم شامل ایدئولوژی آموزش و پرورش بعنوان یک عامل خارجی می باشد. ما کوشش کردایم مدلی را ایجاد کنیم که با در نظر داشتن اطلاعات  گرد آوری شده از پرسشنامه های کامل شده بوسیله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضی باشد .متغیرهای مورد بهره گیری از مراحل تحلیل مدل بخشهای از مدل اصلی پذیرش تکنولوزی وشش ایدئولوژی آموزشی مختلف هستند. نتایج نشان دادند که مدل جدید ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. پس نتایج نشان می دهد که ایدئولوژی های مختلف آموزشی ممکن می باشد اثرات متفاوت روی پذیرش تکنولوزی توسط معامان داشته باشند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مقدمه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با ظهور سریع تکنولوژی در دهه های گذشته تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)در شرکتهای مدرن جدید همراه با دولتهای که زمینه لازم را فراهم کردند یک فرا ساختار تخصصی را ایجاد کردند .به علاوه تغییرات سریع در جنبه های مختلف جامعه ،آموزش و پرورشبصورت یک هنر مرسوم باقی مانده می باشد .(پرکنیز1992ص3)براساس گفته استورمن تغییرات تکنولوژی که جامعه را تحت تاثیر قرار دادهاند ،اکثرا سیستمهای آموزشی را بدون تغییر قرار دادهاند . از آنجایی که کاربران مهم بوده ونقش عمده ای در بهینه سازی تکنولوژی دارند عواملی که بهره گیری از این تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهند برای محققان از اهمیت خاص بر خوردار می باشد این به آن خاطر می باشد که مبدرت وجود تکنولوژی در کلاس درس تضمین کننده بهره گیری از آن تکنولوژی می باشد. معلمان علاقه چندانی به ترکیب تکنولوزی در آموزش خود ندارند مگر اینکه آنها قبول کنند که تکنولوژی را احساس می کنند و چه عواملی باعث عدم بکار گیری آن میشود.

پذیرش تکنولوژی:

عموما پذیرفته شده می باشد که معامهن امروزی از تکنولوژی آموزشی بنحو گستردهای بهره برداری می کنند .پس ضعف در بکار گیری یا پذیرش تکنولوژی یک مسئله مهم می باشد .از این نظر لازم می باشد که وازه “پذیرش تکنولوژی”را برای تعیین  عوامل اثر گذار براستفاده حقیقی از تکنولوژی آموزشی در محیط کلاس تعریف کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیویسی ،باگوزی و وارث (1989)عوامل خاص تاثیرگذار بر پذیرش تکنولوژی را در مدل پذیرش تکنولوژی خود نشان تعریف کردند . (TAM )TAM.از تئوری رفتاری مشتق شده می باشد ویک مدل کاملا شناخته شده می باشد .که پس از پذیرش آن پیشرفته های قابل ملاحظه ای نمود .برای مشخص شدن بهره گیری از تکنولوژی عوامل متعددی به TAMاضافه شده می باشد . با این حال فقط بعضی عوامل باقی مانده اند که تاثیر عمدهای بر بهره گیری از تکنولوژی دارند برای درک صحیح مدل TAMلازم می باشد تا تئوری های تایید کننده آن مشخص گردند . یکی از این تئوری ها ی رفتاری فرضیه شناخت اجتماعی (SCT)می باشد . فرضیه SCTسه عامل متقابل فرد ؛رفتار و محیط را مشخص می کند.و روابط بین آنها را توضیح می دهد . بر اساس این تقابل عوامل فردی و محیطی رفتار را تحط تاثیر قرار می دهند و بالعکس. SCT دو کانال مختلف نتیجه مورد انتظار و خود اثری را برای دو عامل فرد و رفتار مشخص کرده می باشد بر اساس این فرضیه افراد قبل از انجام کاری دو سوال را از خود می پرسند “آیا من می توانم آن را انجام دهم؟”و”آیا من بایستی آن را انجام دهم؟”اگر آنها بر این باور باشند که قادر به انجام آن  رفتار هستند ونیز اگر آنها نتایج خوبی بعد از انجام آن بدست آورند آنها به احتمال زیاد آنرا انجام می دهند . البته مدل SCT نشان میدهد که چگونه دو عامل اصلی نتیجه مورد انتظار و خود اثری که بر رفتار اثر می گذارند عوامل گرایشی هستند که همچنان نا مشخص مانده اند . در سال 1975فیش بین وآژن با در نظر داشتن عوامل گرایشی در رفتار تئوری عملکرد استدلالی (TRA)را ایجاد کردند.TRAگرایش رفتاری را به عنوان معیار توجه فرد به انجام یک رفتار خاص معرفی نمود و پیش بینی اولیه از رفتار واقعی را نشان داد. پس مطابق با TRAخود اثری و نتیجه مورد انتظار مستقیما بر روی رفتار واقعی تاثیری ندارد و تنها گرایش رفتاری را تحت تاثیر قرار می دهند در سال 1988مدلTRAاصلاح گردید و تئوری به تئوری رفتار طراحی شده(TPB)تغییر نمود .براساس TPB؛رفتار به ندرت بوسیله گرایش رفتاری تحت تاثیر قرار می گیرد و در عوض گرایش رفتاری بوسیله اهداف نُرم شده و کنترل رفتاری دریافت شده و گرایش به سمت رفتار تحت تاثیر قرار می گیرد .

سرانجام در سال 1989،دیویس ،ب ا گوزیوورث و مدلی تحت نام “مدل پذیرش تکنولوژی”  “TMA”را معرفی کردند که شامل بعضی عوامل شاخص تاثیر گذار بر بهره گیری از تکنولوژی بود . همانند TRAمدل TAMتوضیح می دهد که چگونه یک عامل اولیه گرایش رفتاری به بهره گیری بر کاربرد و اتمی سیستم تاثیر مشابه باTAMتوضیح می دهد که چگونه یک عامل اولیه ،گرایش رفتاری باستفاده ،بهره گیری از سیستم واقعیرا تحت تاثیر قرار داده می باشد .البته گرایش رفتاری به بهره گیری تنها عامل مرتبط به کاربرد سیستم واقعی می باشد ،مطالعات اخیر نشان داده می باشد که این عامل فقط یک عامل واسطه می باشد ویک عامل فرضی می باشد که در اکثر مطالعات مورد بهره گیری قرار نمی گیرد.

با در نظر داشتن TPB  ،TAMعوامل گرایشی تاثیر گذار بر گرایش رفتاری به بهره گیری بر مبنای آن عامل و گرایش به سمت بهره گیری از تکنولوژی را توضیح می دهد .در مجموع همانند با SCT   ،TAMاثرات خود اثری ونتیجه مورد انتظار در گرایش به سمت بهره گیری از تکنولوژی را توضیح می دهد TAMعوامل خود اثری ونتیجه مورد انتظاررادر صورت  بهره گیری از تکنولوژی و عدم بهره گیری از تکنولوژی توضیح می دهد در TAMسایر عوامل دیگر مرتبط با پذیرش تکنولوژی را متغییرهای خارجی می نامند .

به صورت اختصار،پذیرش تکنولوژی با چهار عامل اصلی متبط هستند،احساس راحتی در بهره گیری از تکنولوژی ،احساس مفید بودن تکنولوژی ،گرایش به سمت بهره گیری از نکنولوژی و دفعات بهره گیری از تکنولوژی .برای مثال ،اگر افراد احساس کنند که تکنولوؤی کاربردی آسان داشته ودر حوزه آنها مفید می باشد ،این عوامل باعث می گردد که یک گرایش مثبت به سمت بهره گیری از تکنولوژی ایجاد گردد.گرایش مثبت به سمت بهره گیری از تکنولوژی دارای یک ارتباط مثبت با گرایش رفتاری به سمت بهره گیری از تکنولوژی می باشد .با در نظر داشتن این مطالب چهار عاملTAM ،که در شکل یک نشان داده شده می باشد ،به عنوان عوامل اصلی در پذیرش تکنولوژی در این مطالعه در نظر گرفته شده می باشد .        (شکل 1)

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

پس متغییرهای خارجی زیادی در این مدل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و تعدادی کمی از مطالعات بیش از40%انحراف در بهره گیری از تکنولوژی دا توضیح دادهاند . در مجموع لگریش واینگهام وکلریتی گفته اند که TAMیک مدل مفید می باشد اما بایستی با یک مدل گسترده تر که شامل متغییرهای مرتبط با بشر و فر آیند های تغییراجتماع می باشد ادغام شده وبه یک مدل نو آوری شده تبدیل گردد.”مطابق با این ادعا ،سوال اصلی این مطالعه این بوده می باشد که”چه عواملی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند؟این مقاله حدس می زند که ایدئولوژیآموزش می تواند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات یک فرد اثر بگذارد هر چند هر فردی دارای یک سیستم اعتقادی خاص خود می باشد.

ایدئولوژی آموزشی

ایدئولوژی و آموزشیریشه در ایدئولوژی سیاسی دارندو تصمیمات مرتبط با تصمیم گیری ها را تحت تاثیر قرار می دهند .در سال 1981ویلیام اف اونیل ایدئولوژی های آموزشی را به شش گروه مختلف و دو مجموعه اصلی تقسیم کردند .اونیل این ایدئولوژی ها را بصورت ایدئولوزی آموزشی سنتی و لیبرال تقسیم و برای هر گروه سه زیر گروه دیگر را مشخص کردند . ایدئولوژی سنتی آموزشی شامل بنیاد گرایی آموزشی ،روشنگری آموزش و محافظه کاری آموزش می باشد ایدئولوژی های آموزش ایبرال شامل لیبرالیسم آموزشی ،لیبراثییم آموزشی و آنارشیسم آموزشی می باشد .اوئیل 1990نشان داد که ایدئولوزی های آموزشی با در نظر داشتن اهداف کلی آموزشی ،اهداف مدرسه ،کودک به عنوان یاد گیرنده ،مدیریت و کنترل ،ماهیت برنامه آموزشی ،روشهای ساختاری و ارزیابی و کنترل کلاس درس بر روی عقیده افراد تاثیر گذار هستند . البته اونیل اثرات ایدئولوژی های آموزشی رابر روی پذیرش تکنولوژی آموزشی توضیح نداده می باشد .در اینجا مفید خواهد بود اگر مشخص گردد که ایدئولوژی آموزشی چه هستند . اطلاعات زیر اختصار ای از” ایدئولوژی های آموزشی چه توصیفی های معاصر از اندیشه آموزشی “

در بنیاد گرایی آموزشی ،دانش ابزاری برای تجدید سلختار جامعه با در نظر داشتن الگوی از پیش تعیین شده برای برتری معنوی می باشد که در آن فرد یک عامل معنوی محسوب میشود شیوه کار به صورت تاکتیک ضد عقلانی می باشد که به صورت آزمایش الگوهای ارائه شده اعتقادی و رفتاری می باشد . آموزش وپرورش بعنوان یک اصلاح معنوی در نظر گرفته میشود وایدئولوژی به  اهداف اصلی وجود ی جامعه سنتی و موسسات توجه دارد که تاکیدبر بازگشت بعنوان راهنمایی برای اصلاح دارد .

Posted in پایان نامه های ارشد

متن کامل: دانلود پروژه رشته مدیریت با موضوع کارآفرینی قالب های صنعتی – قسمت دوم

درهر سيكل تزريقي گرما به قالب دايكاست انتقال مي يابد براي بدست اوردن قطعه تزريقي بايستي فلز مذاب منجمد ، تا دماي انجماد سرد گردد. براي اينكه بتوان قطعه تزريقي را از قالب گرفت و يا به بيرون پرتاب نمود ، بايستي آنرا تا دماي باز هم پايينتر خنك نمود . اين به آن معني می باشد که براي خنك كردن مطلوب فلز تزريقي بايستي مقداري گرماي زيادي از طرف قالب دريافت و انتقال داده گردد. خواص حرارتي جنس ماده قالب به گونه أي كه اين تخليه گرمايي امكانپذير مي گردد اما بايستي اين گرما از خود قالب هم خارج گردد و اين وظيفه سيستم خنك كننده قالب می باشد . به عنوان ماده خنك كننده ، معمولاً از آب و بعضاً نيز از روغن موجود در دستگاههاي تنظيم دما ، در صورتي كه هم براي گرم كردن و هم براي خنك كردن بكار رود بهره گیری مي گردد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

براي قطعات تزريقي كوچك و يا جدار بسيار نازك ممكن می باشد بتوان از خنك كردن قالب بطور كامل صرفنظر نمود ، به شرطي كه گرماي ارائه شده از طريق افزايش تعداد تزريق ها بيشتر از گرماي پس داده شده به بهترين وجه از طريق تشعشع ، همرفت و هدايت نباشد . طبيعي می باشد كه اين موضوع براي ريخته گري آلياژ هاي با دماي ذوب نسبتاً پايين هم مانند قطعات دايكاست كوچك و جدار نازك سرب و قلع صادق می باشد .

حتي د رقطعات دايكاست جدار ضخيم هم گاه نيازي به خنك كردن قالب نيست ولي معمولاً در ماشينهاي اتوماتيك سريع با محفظه ضروري می باشد .

برا ي خنك كردن قالب، كانالهايي در قالب دايكاست براي جريان يافتن ماده خنك كننده تعبيه مي گردد اين كانال ها بطرف ناحيه اياز قالب كه با قطعه تماس دارد هدايت مي شوند يعني جايي كه انتقال گرما از قطعه تزريقي يه سمت قالب آغاز مي گردد اگر صفحه قالب فاقد مغزي قالب باشد كانالهاي خنك كن در داخل صفحه قالب فاقد مغزي قالب باشد كانالهاي خنك كن در داخل صفحه قالب سوراخكاري شده و به مدار سيستم خنك كننده مربوط متصل مي گردد.

كانال هاي خنك كن در قسمتي از قالب كه بايستي خنك گردد به روشهاي گوناگون طراحي مي گردند . نحوه هدايت كانال بايستي گونه انتخاب گردد كه بخصوص ناحيه اي از قالب كه پشت حفره قالب قراردارد بتواند خوب خنك گردد.

كانال هاي درون قالب به صورت مستقيم هدايت مي شوند اما درعين حال تغيير زاويه و تطبيق اين كانال ها به لبه هاي قالب هم امكانپذير می باشد .

قالب های پلاستیکی :

يکي از بحث هاي هميشگي در دفترهاي فني، پيش بيني زمان لازم جهت طراحي می باشد و اغلب ميان کارفرما و طراح در مورد مدت زمان لازم براي انجام طراحي، اختلاف هست. برآورد مدت زمان کاري که توسط ماشين انجام مي­گردد با درصد کمي خطا توسط محاسبات ساده فيزيکي قابل محاسبه می باشد و عواملي که باعث تغيير زمان فوق مي­گردد، بيشتر عوامل انساني می باشد. اما وقتي قسمت عمده کار توسط بشر انجام مي­گردد، پيش­بيني زمان، بيشتر مبتني بر تجربه می باشد. در مقاله حاضر که براساس تجربيات نگارنده می باشد. سعي شده با تکيه بر عوامل مشخص بتوان مدت زمان مورد نياز جهت طراحي قالبها فرموليزه گردد.

   براي پيش­بيني زمان لازم جهت طراحي لازم می باشد متغيرهايي که در زمان طراحي تاثيرگذار می باشد، شناسايي و ضريبي براي آن در نظرگرفته گردد. پس از آن ضرايب مختلف در عدد پايه­اي ضرب گردد تا زمان کل طراحي مشخص گردد. برخي از متغيرهايي که در طراحي قالبهاي پلاستيک مؤثر می باشد، به توضیح زير می باشد:

 • کشويي
 • کچ پران
 • آب­بندي روي فرم
 • بهره گیری از جک
 • سه­بعدي بودن محصول
 • پيچيدگي محصول
 • نقشه اجزاء قالب
 • تکه­کاري
 • نقشه مونتاژي
 • خدمات اسپارک
 • کميسيون
 • اصلاحات
 • پيگيري
 • خنک­کاري

     نقشه­هاي ساخت شامل تلرانس­هاي ابعادي و هندسي و نيز جدول مشخصات می باشد. چنانچه قسمت­هايي از قطعه (توسط CNC) براده برداري گردد، در اين صورت نياز به اندازه گذاري ندارد مگر آنکه جهت کنترل به آن نياز باشد.

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی می باشد که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش صنایع و معادن  صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت صنایع و معادن شهرستان.

2- مطالعه پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت صنايع و معادن .

3-  تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور مطالعه ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با بهره گیری از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی  و ارجاع  پرونده  به  مديريت .

5- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس   

1-   اشخاص حقيقی

–   تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران

–   حداقل سن 18 سال تمام

–   دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

2-   اشخاص حقوقی

–   اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )

–   ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

مدارك مورد نياز:

1- ارائه درخواست كتبی به مديريت صنایع و معادن شهرستان .

2-  اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن

3-  تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی

4-  تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست

5-  يك قطعه عكس از هريك از شركاء

6-  تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی

7-  پوشه فنردار

8- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- ارسال درخواست متقاضی توسط اداره صنایع و معادن شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.

2-  دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن مطالعه اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-  دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت مطالعه و اعلام نظر ارجاع می دهد.

4-  اداره تخصصی پس از مطالعه وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.

5-  دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:

پروانه بهره برداری مجوزی می باشد که پس از اتمام عملیات  ساختمان و تاسیسات و نصب ماشین آلات جهت تولید بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش صنایع و معادن صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :

1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط اداره صنایع و معدن شهرستان شهرستان به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی و کارشناس نواحی صنعتی و کارشناس تولید) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.

4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.

5-  تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.

6-  صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :

1- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت مطالعه و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی و کارشناس تولید) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون مطالعه طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.

4- ارجاع به اداره تخصصی جهت مطالعه طرح توسعه.

5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.

6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از کارگاه تولید قالب های صنعتی

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تولید قالب های صنعتی به مطالعه سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارگاه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارگاه مورد ارزیابی قرار دادیم ، جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت و در تولید کالایی مانند قالب های صنعتی که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد بهره گیری از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل گردد ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقبال قرار گیرد .

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :

فهرست مواد مصرفی مورد نیاز :

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :

پرسنل غیر تولیدی:

Posted in پایان نامه های ارشد

تحقیق در مورد هدف نوين آموزش علوم -قسمت دوم

Posted in پایان نامه های ارشد

فرمت word : دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره تربيت بدني در ايران باستان – قسمت دوم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ورزش و بازي در اواخر سده‌هاي ميانه بيش از آن كه محصول موسسات رسمي آموزش باشد با زندگي اجتماعي مردم عجين و درآميخته شده بود. توجه و اهميتي كه به امور نظامي و سپاهيگري داده مي‌‌گردید موجب شده بود كه در زمان صلح نيز جوانان به ورزشهاي سخت و خشن بپردازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي آنكه تصوير روشنتري از تربيت بدني و فعاليتهاي ورزشي در سده‌هاي ميانه خصوصاً بين قرنهاي پانزده و چهاردهم به دست بياوريم به بررسي فعاليت‌هاي ورزشي و بازيهاي معمول در اين دوره مي‌پردازيم.

كودكان انگليسي در اواخر سده‌هاي ميانه بازيها و سرگرميهاي متعدد و متنوعي داشتند كه بسياري از آن‌ها تحت تاثير و با الهام از فلسفه و تعمليات شواليه گري و سلحشوري تنظيم شده بود. بعضي از سرگرميهاي كودكان بين بزرگسالان نيز معمول بود.

هر چند بازيهايي مانند موش و گربه، بادباك كاغذي، طاق و جفت و از اين قبلي در سرگرمي‌هاي انگلستان به چشم مي‌خورد، ولي به گونه كلي با نام بيشتر بازيهايشان بيگانه‌ايم. جوانان در سراسر تعطيلات تابستان به فعاليت‌هاي ورزشي مي‌پرداختند. از معمولترين و مهمترين رشته‌هاي مورد علاقه آنان مي توان شكار، در روشهايي كه در اين دوران از اهميت ويژه‌اي برخودار بودند و به مقصود آموزش آنها به پسران نجيبا و تجار ثروتمند، برنامه‌ هاي مدوني در تعليم و تربيت پيش‌بيني شده بود عبارت بودند از فعاليتهايي كه بيشتر به تحرك عامل روحاني بهبود در طبيعت بشر توجه داشت تا كسب قدرت جسماني، و به اين جهت مانند قهرمانان ورزشي برنامه غذايي مشخص و تمرينات ورزشي معيني را كه صرفاً به مقصود كسب قدرت عضلاني بود، دنبال نمي‌كردند. در اين دوران به ورزش و فعاليتهايي بدني بيشتر به عنوان يك هنر مي‌نگريستند و معتقد بودن كه فعاليتهاي ورزشي پايه و اساس سلامت بشر را تشكيل مي‌دهد و اولين اولويت را در برنامه مدرسه مي‌بايست دارا باشد. در اين دوران سركت در برنامه‌هاي ورزشي براي دانش‌آموزان اجباري بود و ورزشهاي رايج عبارت بودند از: اسب سواري، پرش، دو، شمشيربازي، شنا، تير وكمان و بازيهاي مختلف توپي.

Posted in پایان نامه های ارشد

فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي- قسمت دوم

مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي

9- مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ابزار و تجهيزات

يكي ديگر از مقررات ورزشي موضوع وسايل و اسباب و آلات آن می باشد كه مورد بهره گیری ورزشكاران قرار مي گيرد. اين وسايل و ابزار همان طوري كه مقررات مقرر داشته بايستي مجاز و قانوني بوده و مطابق استاندارد و ضوابط مديريت يا فدراسيون مربوطه باشد .بنابراين وسايل و اسباب مورد بهره گیری ورزشكاران نيز بايستي مطابق مقررات و استانداردهاي تهيه شده و در اختيار آنان قرار گيرد. به گونه مثال كشيدن پاي حريف و يا فشار بيش از حد به ناحيه حلق حريف در كشتي خلاف مقررات می باشد بهره گیری از تور مخصوص براي پرتاب ديسك يا پرتاب چكش و به كارگيري تجهيزاتي كه ايمني بيشتري را به وجود مي آورد مورد بهره گیری و در صورت ايجاد صدمه و چنانچه از تجهيزات لازم بهره گیری نشده باشد باعث مسؤوليت جزايي ورزشكاران و مربيان خواهد بود.

براي مثال اگر در جريان تمرين فوتبال در محيط يك مدرسه كوچك در اثر برخورد شوت يك بازيكن به شيشه كلاس شكسته و به دانش آموزان صدمه بدني وارد گردد مسئوليت جزايي متوجه دانش آموزي می باشد كه شوت زده می باشد هر چند زدن شوت با پا خطا نباشد يا در صورتي كه يك پرتاب كننده ديسك، وزنه، چكش و امثال آن در جريان تمرين بدون در نظر داشتن حضور افراد در حريم غير مجاز مبادرت به پرتاب كند و حركت ورزشي و فني و بدون ايراد هم باشد اما وزنه يا ديسك يا چكش به فردي كه در محدوده و يا حريم غير مجاز ايستاده برخورد و موجبات مصدوم شدن او را فراهم آورد پرتاب كننده مسؤول می باشد مسؤوليت در اين موارد خطاي فني يا ورزشي نيست بلكه بي احتياطي و عدم رعايت مقررات و نظامات متعارف ورزش مورد نظر می باشد و اگر داور هم اجازه پرتاب را داده باشد در حالي كه افرادي در محوطه غير مجاز ايستاده اند اجازة نادرست داور يا مربي رافع مسؤوليت ورزشكار پرتاب كننده نيست. علاوه بر ورزشكار خاطي مربي يا داور نيز مسوول خطاي خود خواهد بود.

10- نhttp://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2015/11/tahghigh20-1.docگاهي به موازين شرعي در قانون

در ماده 59 قانون مورد نظر مربوط به صدمات ناشي از حوادث ورزشي و بند 3 قانون فوق الذكر آمده می باشد …

در مادة 59 اعمال زير جرم محسوب نمي گردد :

حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد…

قسمت موخر اين بند در مادة 59 بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به قانون اضافه شده می باشد.

از ديدگاه اسلام ورش وسيله اي می باشد براي بهتر کوشش كردن و جنگيدن در راه آرمان هاي مقدس خدايي و بهتر كار كردن براي تقرب خدا. بنابراين ورزش بايستي وسيله مطمئني براي بهتر زيستن وبهتر انجام وظيفه كردن و نيكو مبارزه كردن براي تقرب به حضرت حق باشد بنابراين ورزش هايي كه در جهت خلاف اين موارد و هدف شان آزار شخصي يا نفس يا غيره می باشد داراي اشكال شرعي بوده و مورد تاييد نمي باشد براي ورزش هاي زيان بار آيات و احاديث متعددي داريم كه از آن جمله خداوند در قرآن مجيد به بشر دستور فرموده اند خودتان را به دست خود به هلاكت نياندازيد ( سوره بقره آيه 195 قرآن كريم) البته در اكثر ورزش هاي متداول برخورد و ايراد صدمه غير قابل اجتناب می باشد مبناي مخالفت شرع صدمات طبيعي و حركات عادي كه مطابق موازين و عرف ورزشي باشد نيست بكله حركات غير طبيعي و صدمات زيان آوري می باشد كه هر چند از لحاظ مقررات مجاز هم باشند اما شرعاً جايز نيست مانند كشتي كج ايراد ضربات مشت به سروپيشاني و شكستن بيني و مانند آن .

11- مسؤوليت جرايي مديران در ورزش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مديريت را مي توان تشكيل علم و هنر و متناسب كردن رهبري، كنترل فعاليت هاي دسته جمعي براي نيل به هدف هاي مطلوب با حداكثر كارايي تعريف كرد.

تعريف ديگري از مديريت عبارت می باشد از به كار گرفتن نيروي انساني و متناسب كردن با منابع مادي براي نيل به اهداف مديريت در ورزش برحسب اختيارات مديران مسؤوليت هايي نيز متوجه آنان می باشد و قصور هر مدير در انجام وظايف خويش و كنترل و رهبري خود نسبت به همكاران زير مجموعه چنانچه موجب حادثه اي گردد مسؤوليت كيفري براي مدير يا رئيس مربوطه به همراه خواهد آمد. در حقوق ورزشي ما بررسي مي كنيم كه وظيفه نظارت و كنترل و رهبري و تشويق و تنبيه و حفاظت و حراست از آن چیز که كه به يك مدير سپرده شده انجام شده می باشد يا خير و نيز بررسي مي كنيم كه حادثة به وجود آمده ناشي از ورزش كه موجبات صدماتي شده در نتيجه قصور عمدي يا بي احتياطي يا عدم اعمال مديريت و نظارت صحيح رخ داده می باشد يا خير كه اين مديران شامل مديران ورزشگاه ها، مديران هيئت ها، مديران فني ورزش هاي مختلف، سرپرستان مربيان، معلمان ورزش، داوران و امثال آنها در حوزه كاري كار خود می باشد وقتي يك مدير ورزش يا مدير تيم در چنين مقام وموقعيتي قرار مي گيرد در واقع قبول مسؤوليت كرده و با قبول پست تقبل مسؤوليت در همه ابعاد مديريت خويش را كرده می باشد و از آن جمله نظارت و كنترل در اعمال و فعاليت هاي ورزشي زير مجموعه خود و چنانچه صدمه اي به ورزشكاري وارد گردید كه ناشي از عدم نظارت و كنترل و رعايت اصول و موازين ورزشي مصرحه در قانون باشد مدير مذكور نيز بار مسؤوليت خود را داشته و در برابر قانون و سازمان و باشگاه يا فدراسيون يا ارگان مربوطه مسؤول و پاسخگو خواهد بود اين موضوع خاص مربوط به ورزش و صدمات ورزشي می باشد.

12- خودداري از كمك به مصدومان در محيط ورزش

همان گونه كه مي دانيد مجرم بودن هر شخص موكول به انجام اقدام مجرمانه و ارتكاب جرايمي می باشد كه به موجب قانون جرم شناخته شده و براي آن اعمال مجازات در نظر گرفته شده می باشد و عناصر و اركان ثلاثه احراز بزه در آن اقدام وجود داشته باشد. و اقدام نيز با نيت و قصد مجرمانه به وقوع پيوسته باشد يا اين كه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي و ثبوت تقصير مباشر جرم باشد. اما گاهي مقنن بدون در نظر داشتن اين مورد كه چه كسي و چگونه موجب بروز حادثه و صدمه گرديده بنابر مصالح عاليه جامعه و براي سلامت اركان اجتماعي پاي اشخاص ديگري را هم به ميان كشيده و بدون آنكه دخالت يا سببيتي در وقوع بزه يا جرم داشته باشد و يا نقشي در حادثه آنها را به موجب قانون به دادرسي جلب و محاكمه و مجازات هم مي كند در اين جا مجازات سواي پاداش و جزاي جامعه و ملت و دولت نسبت به يك فرد خطا كار و متخلف از قانون جنبه عبرت گرفتن ديگران را نيز دارد.

به موجب مواد و موازين قانوني تحت عنوان مجازات كساني كه از كمك به مصدومان امتناع كنند و در اقدام رساندن آنها به مراكزدرماني قصور و تعلل كرده اند برحسب مورد و ميزان امتناع به مصدوم به حبس از يك تا سه سال محكوم مي گردند بدون آنكه كوچكترين تقصير يا نقشي در ايجاد حادثه داشته باشند فقط مجازات اين قبيل افراد به سبب خودداري و امتناع از كم به يك همنوع مصدوم مطابق قانون و از جهت اخلاقي بي تفاوتي و بي اعتنايي توأم با رفتار غير انساني و غير مسؤولانه اشخاص حاضر در صحنه نسبت به مصدومان مي باشد. زيرا ما ورزش را به خاطر سلامت تن و روان و تزيكه نفس و رسيدن بشر به كمالات و فضيلت هاي معنوي از راه و طريق ورزش قبول داريم و تازه اصول و ايين ورزشكار بايستي داراي احساس مسؤوليت بيشتر توأم با مردانگي و جوانمردي نسبت به همنوعان و بندگان خدا باشد و هرگونه بي تفاوتي و بي اعتنايي و بي مسووليتي از ناحيه مربي، مدير، سرپرست، داور و معلم ورزش و حتي خود ورزشكار نسبت به هماوران خود يا همنوعان و ديگر مردم عادي غير قابل گذشت و چشم پوشي می باشد.

13- مسؤوليت مدني در ورزش

هرگاه شخصي يا اشخاصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد گفته مي گردد در برابر او داراي مسؤوليت مدني می باشد. مسؤوليت مدني يا به موجب قرار داد مي باشد يا خارج از قرار داد.

مسؤوليت هاي قراردادي به علت عدم اجراي تعهدات و عدم وفا به عهدي كه ناشي از عقد قرارداد في مابين می باشد يعني فردي كه به تعهدات و عهد خود وفا نمي كند و به اين طريق باعث ضرر به غير يا طرف قرارداد مي گردد مكلف می باشد از عهده خساراتي كه در اين رهگذر حاصل گرديده برآمده و ضامن می باشد يعني مسؤوليت ناشي از قرارداد عبارت از تعهدي می باشد كه متخلف از مفاد قرارداد مكلف به انجام آن مي باشد. مانند يك مربي كشتي كه متعهد به آموزش فنون كشتي به يك نوجوان بوده و در نتيجه عدم مراقبت و بي احتياطي او نوجوان مصدوم شده می باشد مربي در برابر نوجوان و والدين وي مسؤول بوده و مكلف به جبران خسارات وارده می باشد.

در مورد مسؤوليت هاي خارج از قرارداد يا بدون قرار داد اين كه قراردادي في مابين وجود نداشته و دو نفر هيچ تعهدي نسبت به يكديگر نداشته اند و حال يكي از دو نفر عمداً يا به خطا به ديگري زيان وارد ساخته می باشد. در اين جا بدون در نظر داشتن نبودن قرار داد زیرا به دستور قانون عمليات ورزشي بايستي با رعايت مقررات و موازين خاص خود اجرا شوند و در نتيجه تخلف يك ورزشكار مقررات نقض شده به حكم قانون خاطي مسؤول خسارات ناشي از صدمه وارده به ورزشكار يا ديگران می باشد در حالي كه هيچ قرارداد پيمان نامه اي هم هست نتيجه اين كه در صدمات بدني ناشي از خطا يا تخلف چه قرارداد باشد يا نباشد جبران خسارت بر عهده كسي می باشد كه در اثر تقصير و بي احتياطي و بي مبالاتي وي ايجاد خسارت شده می باشد.

و اين حكم قانون ناشي از مسؤوليت مدني مصوب 1339 و ساير قوانين موجود و بعد از آن می باشد كه مقرر مي دارد « هر كس از بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه اي وارد كند كه موجب ضرر و زيان مادي يا معنوي گردد مسؤول جبران خسارت ناشي از اقدام خود خواهد بود.» يادگيري اين ماده كه مبناي اصلي مسؤوليت مدني می باشد براي همه سرپرستان،‌مديران، مربيان، داوران و تجه دقيق به متن و كلمات آن لازم ضروري می باشد و با درك درست و در نظر داشتن كلمات و جملات مبناي مذكور خواهيم دانست كه در كسوت مدير تيم و يا ورزش يا سرپرست يا مربي يا داور كدام يك از اعمال ما موجب مسؤوليت مدني خواهد بود.

14- اركان مسؤوليت مدني

الف – وجود ضرر كه به اشكال مختلف زير ملاحظه مي گردد :‌

1- صدمه جاني به خود يا ديگران به صور مختلف مانند ضرب، جرح، نقص عضو، قتل در اثر حركات خطا.

2- تجاوز به حيثيت ديگران و لطمه زدن به حيثيت شخص مانند ايجاد شايعات هم جنس بازي يا اعمال منكراتي در مورد سرپرست يا مربي يا داوران.

3- تعرض و تجاوز به نواميس ديگران.

4- اتلاف و ناقص كردن اموال خود و ديگران و تجاوز به مال غير مانند شكستن شيشه هاي سالن يا ورزشكاه كه گويند زياني حاصل شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موارد داراي دو شرط می باشد اولاً ضرر به خود شخص در اثر فعل خود ولي موجب مسؤوليت مدني نيست. ثانياً حدوث و ايجاد ضرر بايستي مسلم باشد تا موجب مسؤوليت مدني گردد.

ب- انجام فعل يا خودداري از اقدام بر خلاف قانون

انجام يك اقدام كه موجب ضرر و زيان گردد كافي نيست بلكه بايستي اقدام برخلاف قوانين و مقررات هم باشد يا عمي نامشروع تا عامل آن را مسؤول دانست.

و نيز برخورداري از اقدام نيز كه باعث اضرار و زيان گردد و قانون نيز آن را منع يا تخلف شناخته باشد زيرا مواردي بسيار زيان بار داريم كه به حكم و به دستور قانون موجب مسؤوليت نبوده و خساراتي هم در بر ندارند.

مثال : برخورد توپ با صورت يك بازيكن فوتبال يا واليبال كه موجب صدمه و حتي شكستگي هم گردد مسؤوليتي متوج داور يا بازيكن نخواهد بود.

شرط اساسي تحقق جرم در اين مورد چه از باب فعل يا ترك آن در صورتي می باشد كه اقدام برخلاف مقررات و موازين انجام گرفته باشد تا موجب مسؤوليت مدني باشد.

Posted in پایان نامه های ارشد

منبع پایان نامه : صثب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

لینک دانلود متن کامل

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود فرمت word : پیش نویس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید