Posted in مقالات و پایان نامه ها

پژوهش: پایان نامه بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران

گرایش سیستماتیک گیاهی

عنوان:

مطالعه بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران

استاد راهنما:

دکتر شهریار سعیدی مهرورز

اساتید مشاور:

دکتر رضا حسن ساجدی،Dr. Thomas Marcussen ، نرجس یوسفی

فهرست مطالب:

چکیده فارسی…………………………………………………………………. ر

چکیده انگلیسی……………………………………………………………….. ز

فصل اول: مقدمه

1-1 تاریخچه مطالعات سیستماتیکی سرده Viola………………………..

1-2 جایگاه سیستماتیکی تیره Violaceae……………………………….

1-3 جایگاه سیستماتیکی سرده Viola…………………………………..

1-4 توضیح ریخت شناسی تیره Violaceae………………………………….

1-5 توضیح ریخت شناسی سرده Viola……………………………………..

1-6 سیستم زادآوری در سرده Viola……………………………………….

1-8 پراکنش جغرافیایی تیره Violaceae…………………………………….

1-9 پراکنش جغرافیایی سرده Viola………………………………………..

1-10 دورگه گیری………………………………………………………………. 17

1-10-1دورگه گیری در زیربخشه Viola………………………………………

1-11 شناسایی گونه ها در سرده Viola…………………………………..

1-12 تاریخچه مطالعات تشریحی در سرده Viola………………………..

1-13 مطالعات فیلوژنی…………………………………………………….. 24

1-13-1 مروری بر نشانگر های مورد بهره گیری در مطالعه های فیلوژنی در سطوح زیر سرده ای Viola

1-13-2 ساختار توالی هسته ای ITS……………………………………

1-13-3 ساختار توالی کلروپلاستی trnL-F……………………………..

1-13-4 تاریخچه فیلوژنی سرده Viola…………………………………..

1- 14 اهداف……………………………………………………………….. 39

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1 مطالعات تشریحی……………………………………………………. 41

2-1-1 روش تهیه محلول های رنگ آمیزی……………………………….. 42

2-2 مطالعه مورفومتری و واکاوی عددی…………………………………… 44

2-2-1 نمونه برداری………………………………………………………… 44

2-2-2 اندازه گیری و واکاوی………………………………………………….. 45

2-3 مطالعه ی فیلوژنی مولکولی در گونه های Viola…………………..

2-3-1 استخراج DNA ژنومی از گیاه با بهره گیری از روش CTAB………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1-1 روش تهیه بافر CTAB……………………………………………

2- 3 – 1 -2  تعیین غلظت و خلوص DNA……………………………….

2- 4  تکثیر قطعات DNA مورد نظر……………………………………….. 52

2- 4- 1 آغازگر ها………………………………………………………….. 52

2- 4- 2 دستورالعمل واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)………………… 52

2-4-3 برنامه واکنش PCR برای تکثیر قطعات  DNA مورد مطالعه……… 53

2-4-4 الکتروفورز ژل آگارز………………………………………………….. 53

2-4-5 تخلیص PCR………………………………………………………….

2-4-5-1 تخلیص محصول PCR……………………………………………..

2-4-5-2 تخلیص محصول PCR  از ژل……………………………………… 55

2- 4-6  تعیین توالی قطعات تکثیر یافته و واکاوی آنها……………………. 56

2-4-7 واکاوی فیلوژنتیکی……………………………………………………. 57

2-4-7-2 روش بیشینه صرفه جویی………………………………………. 58

2- 4- 7-3  روش بیشینه احتمال………………………………………….. 58

2- 4-7- 5 مقایسه دو روش آنالیزی MP  و ML…………………………..

2- 4-7- 6 نحوه ی ترکیب دو مجموعه اطلاعاتی trnL-F و ITS………..

فصل سوم: نتایج

3-1 کلید شناسایی گونه های Viola در شمال ایران…………………. 62

3-2 توضیح گونه های بخشه Viola……………………………………….

3-3 مطالعات تشریحی…………………………………………………… 82

3-4 واکاوی عددی……………………………………………………………. 98

3-4-1 زیربخشه Viola……………………………………………………..

3-4-2 زیربخشه Rostratae………………………………………………

3-5 مطالعات ملکولی…………………………………………………….. 103

3-5-2 تعیین توالی قطعه تکثیر یافته…………………………………….. 105

3-5-3 واکاوی فیلوژنتیکی توالی ITS……………………………………….

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-5-3-1  آنالیزماکسیمم پارسیمونی داده های مولکولی nrDNA ITS……….

3-5-3-2 آنالیزماکسیمم پارسیمونی داده های trnL-F cpDNA……..

3-5-3-3  واکاوی Maximum Liklihood داده های nrDNA ITS…………

3-5-3-4 واکاوی Maximum Liklihood داده های trnL-F cpDNA………

3-5-3-5 آنالیزماکسیمم پارسیمونی داده های ترکیبی nrDNA ITS  وcpDNA trnL-F

3-5-3-6 واکاوی Maximum Liklihood داده های ترکیبی nrDNA ITS  وcpDNA trnL-F

Posted in مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : پژوهش در ارتباطات

عنوان : مطالعه میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول

در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

استاد راهنما :

دکتر باقر ساروخانی

استاد مشاور :

دکتر محمود شهابی

بهار 1382

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

1-1اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………… 1

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3بیان اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-2 اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4سؤالات و فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………. 5

1-4-1 سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2 فرضیه………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………….. 6

فصل دوم :……………………………………………………………………………………….. 9

تدارک نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول………………………………………………………………………………………… 9

2-1 خبر………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1تعریف خبر……………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-2 ارزش‌های خبری…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-2-1 دربرگیری ………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-3  برخورد، اختلاف و درگیری …………………………………………………………………………. 12

2-1-2-4. استثنا و شگفتی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-5. بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار ………………………………………………………………………. 13

2-1-2-6  مجاورت ……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-7. تازگی ………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2ارزش‌های دوازده‌گانه……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2-1 تواتر:…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 آستانه:……………………………………………………………………………………………………. 16

-2-1-2-3 فقدان ابهام:……………………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-4 معنی‌دار بودن……………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-5 همخوانی و هماهنگی:…………………………………………………………………………………… 18

2-1-2-6 غیرمنتظره بودن:……………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-7. استمرار:………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2-8. ترکیب:………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-9. ارجاع یا تمثل به ملل برگزیده…………………………………………………………………………. 20

2-1-2-10. برگزیده اشخاص به ارجاع:………………………………………………………………………… 21

2-1-2-11. شخصیت‌سازی:……………………………………………………………………………………… 22

2-1-2-12. منفی گرایی:…………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 عناصر خبری……………………………………………………………………………………………… 26

خبرنویسی در رسانه‌های جمعی……………………………………………………………………………………. 28

2-4-1-4 سبک‌های خبرنویسی…………………………………………………………………………………… 32

–           2-1-4-1 سبک هرم وارونه:……………………………………………………………………………… 33

–           2-1-4-2 سبک تاریخی……………………………………………………………………………………. 33

–           2-1-4-3 سبک تاریخی به همراه لید…………………………………………………………………….. 34

–           2-1-4-4  سبک پایان شگفت‌انگیز………………………………………………………………………. 34

–           2-1-4-5  سبک بازگشت به عقب و سبک تشریحی……………………………………………………… 34

بخش دوم:……………………………………………………………………………………… 35

–           2-2-3-1تعریف سانسور…………………………………………………………………………………. 45

–           2-2-3-2انواع سانسور………………………………………………………………………………….. 48

–           2-2-3-3آثار و پیامدهای سانسور………………………………………………………………………. 51

بخش سوم:…………………………………………………………………………………….. 52

2-3 مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………… 52

2-3-1تعریف مخاطب……………………………………………………………………………………………… 53

2-3-2نقش شناخت مخاطب در ارسال خبر………………………………………………………………………. 54

2-3-3سنت‌های مخاطب پژوهی…………………………………………………………………………………… 55

2-3-3-1  مشخصات سنت‌های ساختارگرا در مخاطب پژوهی………………………………………………… 55

2-3-3-2مشخصات سنت‌های رفتارگرا در مخاطب پژوهی:……………………………………………………. 56

2-3-4سنت‌های فرهنگی و تحلیل دریافت…………………………………………………………………………. 57

2-3-5عوامل انگیزشی در مخاطبان………………………………………………………………………………. 58

2-3-6تغییر انگیزه در مخاطبان…………………………………………………………………………………… 58

2-3-7نقش نیازها در جذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………….. 59

2-3-8نقش توجه‌ها برجذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………… 62

2-3-2 تأثیر اعتبار در خبر………………………………………………………………………………………… 66

عوامل ایجاد اعتبار برای خبر……………………………………………………………………………………… 69

بخش چهارم……………………………………………………………………………………. 75

2-4 تئوری های ارتباطات اقناعی………………………………………………………………………………….. 75

–           2-4-1 اقناع:………………………………………………………………………………………………. 75

–           2-4-2 تاریخچه متقاعدسازی:…………………………………………………………………………… 76

–           2-4-3    مفهوم متقاعدسازی……………………………………………………………………………. 76

–           2-4-4  ویژگی های متقاعد سازی………………………………………………………………………. 77

–           2-4-5 نظریه های متقاعدسازی:………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-1مدل کوشش درخور :…………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار :………………………………………………………………….. 80

–           2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی:…………………………………………………………………………. 84

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5نقش اعتبار در خبر…………………………………………………………………………………………….. 86

2-5-1 عوامل ایجاد اعتبار برای خبر…………………………………………………………………………….. 89

2-5-1-1 منبع در خبر( موثق بودن)……………………………………………………………………………… 89

2-5-1-2 عینی و واقعی بودن خبر………………………………………………………………………………… 91

2-5-1-3 جذابیت در ارائه خبر……………………………………………………………………………………. 92

2-5-1-4 شکل ارائه اخبار:……………………………………………………………………………………….. 92

2-5-1-5 قابل درک بودن………………………………………………………………………………………….. 93

2-5-1-6 ارضاء نیازهای خبری مخاطبان………………………………………………………………………. 93

2-5-2 عوامل اختلال در اعتبار خبر……………………………………………………………………………… 94

2-5-2-1 عدم صداقت در فرایند انتشار خبر……………………………………………………………………… 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-1 مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر:…………………………………………………………………….. 95

2-5-2-3 تحریف:……………………………………………………………………………………………………. 95

2-5-2-4 سانسور:………………………………………………………………………………………………….. 96

2-5-2-5 عدم بی طرفی در ارائه اخبار:………………………………………………………………………….. 96

بخش ششم:…………………………………………………………………………………….. 98

2-6 ساختار خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………… 98

2-6-1 هدفمندی، جامع‌نگرى و وحدت موضوع………………………………………………………………….. 98

2-6-2 پلاتو………………………………………………………………………………………………………… 99

2-6-3 گفتار متن خبر (نریشن)…………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-1نریشن کامل:……………………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-2نریشن جزئى:………………………………………………………………………………………….. 102

2-6-4 جلوه‌هاى صوتى………………………………………………………………………………………….. 103

2-6-5 جلوه‌هاى تصویرى……………………………………………………………………………………….. 104

2-6-6 انسجام صدا و تصویر……………………………………………………………………………………. 105

2-6-7پرداخت تکنیکى خبر…………………………………………………………………………………….. 106

2-6-8  مدت خبر……………………………………………………………………………………………….. 106

2-6-9 انواع خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………. 107

2-6-10 خبرنویسی برای رادیو و تلویزیون…………………………………………………………………….. 110

بخش هفتم……………………………………………………………………………………. 113

2-7چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………… 113

2-7-1شکل‌‌گیری افکار عمومی در مدل نئول-نئومن (مدل مارپیچ سکوت)………………………………….. 113

2-7-2 نظریه سوزن تزریقی (گلوله جادویی)……………………………………………………………………. 116

2-7-3فرایند ارتباط در سوزن تزریقی…………………………………………………………………………… 117

2-7-5 نظریه نیاز جویی…………………………………………………………………………………………. 120

2-7-6 الگوی هماهنگی و ناهماهنگی شناختی…………………………………………………………………. 121

بخش هشتم…………………………………………………………………………………… 123

2-8پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 123

فصل سوم :………………………………………………………………………………….. 125

روش شناسائی پژوهش (متدولوژی)………………………………………………………………………………. 125

مقدمه : ( شمای پژوهش )…………………………………………………………………………………………… 125

فصل چهارم :…………………………………………………………………………………. 128

4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………….. 128

4-1-1 جمع بندی و توصیف یافته ها:…………………………………………………………………………… 128

4-1-1-1توصیف جدول 4-1………………………………………………………………………………….. 129

4-1-1-2توصیف جدول 4-2………………………………………………………………………………….. 130

4-1-1-3توصیف جدول  4-3…………………………………………………………………………………. 132

4-1-1-4توصیف جدول 4-4………………………………………………………………………………….. 132

4-1-1-5توصیف جدول 4-5………………………………………………………………………………….. 133

-1-1-6توصیف جدول شماره4-6……………………………………………………………………………… 134

4-1-1-7توصیف جدول شماره4-7…………………………………………………………………………… 135

4-1-1-8  توصیف جدول شماره4-8…………………………………………………………………………. 137

4-1-1-9  توصیف جدول 4-9………………………………………………………………………………… 138

4-1-1-10  توصیف جدول 4-10……………………………………………………………………………. 138

4-1-1-11  توصیف جدول 4-11……………………………………………………………………………. 139

4-1-1-12  توصیف جدول 4-12……………………………………………………………………………. 140

4-1-1-13  توصیف جدول 4-13……………………………………………………………………………. 141

4-1-1-14  توصیف جدول 4-14……………………………………………………………………………. 142

4-1-1-15  توصیف جدول 4-15……………………………………………………………………………. 143

4-1-1-16  توصیف جدول 4-16……………………………………………………………………………. 144

4-1-1-17  توصیف جدول 4-17……………………………………………………………………………. 145

4-1-1-18  توصیف جدول 4-18……………………………………………………………………………. 146

4-1-1-19  توصیف جدول 4-19……………………………………………………………………………. 147

4-1-1-20  توصیف جدول4-20…………………………………………………………………………….. 148

4-1-1-21  توصیف جدول 4-21……………………………………………………………………………. 150

4-1-1-22  توصیف جدول 4-22……………………………………………………………………………. 151

4-1-1-23  توصیف جدول 4-23……………………………………………………………………………. 152

4-1-1-24  توصیف جدول 4-24……………………………………………………………………………. 153

4-1-1-25  توصیف جدول 4-25……………………………………………………………………………. 154

4-1-1-26  توصیف جدول 4-26……………………………………………………………………………. 155

4-2-1 جمع بندی تحلیل یافته ها:………………………………………………………………………………… 156

4-2-1رابطه بین سن پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………………………………… 157

–           4-2-2رابطه بین سالتحصیلی پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21……………. 159

–           4-2-3رابطه بین نوع علاقه پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………….. 161

–        4-2-7رابطه بین تنظیم اخبار بر اساس گرایشات سیاسی وجناحی  با میزان اعتماد پاسخگویان به اخبار ساعت 21      168

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………… 169

نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 169

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 169

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 171

–           5-2-1 پیشنهادات به مسئولان بخش اخبار شبکه 1 سیما………………………………………….. 171

5-2-2 پیشنهادات به سیاستگذاران و برنامه ریزان رسانه ای کشور………………………………………… 172

5-2-3 پیشنهادات برای پژوهش‌های بیشتر……………………………………………………………………… 173

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 175

منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………… 175

منابع انگلیسی:  183

جدول  4-1  توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سن……………………………………………………. 129

جدول 4-2توزیع بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………………………….. 130

جدول 4-3توزیع بر حسب مقطع تحصیلی………………………………………………………………… 131

جدول 4-4توزیع بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………….. 132

جدول 4-5توزیع بر حسب  تماشای اخبار………………………………………………………………… 133

جدول4-6توزیع بر حسب علت پاسخ منفی (تماشا نکردن اخبار تلویزیون)……………………………… 134

جدول  4-8توزیع بر حسب نوع علاقه…………………………………………………………………….. 136

جدول  4-9   توزیع بر حسب منابع اخذخبر(نوع رسانه)………………………………………………… 137

جدول 4-10توزیع بر حسب شیوه انعکاس خبری………………………………………………………… 138

جدول 4-11توزیع بر حسب میزان علاقه به اخبار هیجان انگیز………………………………………….. 139

جدول 4-12 توزیع بر حسب انعکاس اخبار التهاب آور………………………………………………….. 140

جدول 4-13توزیع بر حسب تحریف مبالغه وتناقض گویی……………………………………………….. 141

جدول 4-14 توزیع بر حسب اخبار مربوط به احزاب سیاسی……………………………………………. 142

جدول  4-15توزیع بر حسب میزان تماشای اخبار ساعت 21…………………………………………… 143

جدول  4-16توزیع بر حسب نقاط قوت………………………………………………………………….. 144

جدول 4-17توزیع بر حسب نقاط ضعف………………………………………………………………….. 145

جدول  4-18توزیع بر حسب میزان اظهار رویداد های داخل ایران……………………………………….. 146

جدول 4-19توزیع بر حسب گرایشات سیاسی وجناحی…………………………………………………. 147

جدول 4-20توزیع بر حسب موارد مورد توجه خبر ساعت 21…………………………………………. 148

جدول 4-21توزیع بر حسب محتوای اخبار ساعت 21………………………………………………….. 149

جدول 4-22توزیع بر حسب توانایی گویندگان……………………………………………………………. 151

جدول 4-23توزیع بر حسب مدت زمان اخبار……………………………………………………………. 152

جدول 4-24توزیع بر حسب گزارشهای تصویری…………………………………………………………. 153

جدول 4-25توزیع بر حسب میزان اعتماد به اخبار ساعت 21………………………………………….. 154

جدول 4-26پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 155

جدول 4-27توزیع جمعیت نمونه براساس سن ومیزان اعتبار اخبار……………………………………… 156

جدول 4-28توزیع جمعیت نمونه براساس سالتحصیلی ومیزان اعتبار اخبار…………………………….. 158

جدول 4-29توزیع جمعیت نمونه براساس نوع علاقه ومیزان اعتبار اخبار……………………………….. 160

جدول 4-30توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 162

جدول 4-31توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 164

جدول 4-32توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار  167

Posted in مقالات و پایان نامه ها

دانلود: پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع:

ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

استاد راهنما:

دکتر فرهاد حمزه

استاد مشاور:

دکتر مجید کریم پور ریحان

پاییز 1391

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده :………………………………………. 1

مقدمه………………………………………… 3

فصل اول: کلیات

1-1 اظهار مسئله:……………………………….. 6

1- 2 اهمیت موضوع پژوهش…………………………. 8

1-3 اهداف پژوهش……………………………….. 9

1-4 پرسشهای اصلی پژوهش…………………………. 9

1-5 فرضیه های پژوهش…………………………… 9

1-6 روش های جمع آوری اطلاعات……………………. 10

1-7روش پژوهش…………………………………. 10

1- 8 محدویت پژوهش…………………………….. 11

1-9 قلمرو پژوهش………………………………. 11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-10پیشینه پژوهش……………………………… 11

1-11سازماندهی پژوهش…………………………… 12

کلیات پژوهش………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1تعاریف ژئوپولیتیک از دیدگاه های مختلف………… 14

2-2مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپولیتیک……………. 16

2-3مفهوم ژئوپولیتیک در طریقه تاریخی……………… 17

2-4 ریشه یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم……….. 17

2- 5 ژئوپولیتیک و قدرت جهانی…………………… 19

2-5-1 مکتب ژئوپولیتیک آلمان ( مکتب فضایی )………. 22

2-5-2عقاید ژئواستراتژیکی ماهان…………………. 22

2-5-3عقاید تزهارتلند مکیندر……………………. 26

2-6 ژئوپلیتیک چگونه مورد بهره گیری قرار میگیرد ؟….. 31

2-7قلمرو دریایی حقوق دریاها……………………. 32

2-7-1کلیات…………………………………… 32

2-7-2نحوه تحدید حدود مناطق دریایی………………. 38

فصل سوم معرفی خلیج فارس شامل جغرافیای انسانی مرزهای آبی ایران در جنوب

3-1خلیج فارس و نام آن…………………………. 65

3-2 جایگاه خلیج فارس………………………….. 66

3-3مشخصات فیزیکی و بیولوژیکی خلیج فارس………….. 69

3-3-1شوری……………………………………. 69

3-2-2دمای آب…………………………………. 71

3-3-3 تیرگی آب……………………………….. 73

3-4 جغرافیای سیاسی و اهمیت استراتژیکی منطقه خلیج فارس 76

3-5جزایر ایران در خلیج فارس……………………. 79

3-6تنگه­های بین المللی…………………………. 85

3-6-1 معرفی تنگۀ هرمز ( عرض، عمق و محل عبور کشتیها ): 91

3-6-2 نظام تنگه­ها در کنوانسیونهای حقوق دریاها……. 95

3- 7 جایگاه ژئوپولیتیکی ایران در نظریات ماهان….. 97

3- 8 شورای همکاری خلیج فارس و ژئوپلتیک سلطه…….. 98

فصل چهارم ایجاد جزایر مصنوعی و اثرات حقوقی و زیست محیطی آن و سابقه تاسیس جزایر و مرزهای آبی

4-1جزایر مصنوعی……………………………… 101

4-2مواد حقوقی مربوط به ساخت جزایر مصنوعی……….. 103

4-3پروژه‌های جدید…………………………….. 107

4-4جزایر مصنوعی و خلیج فارس…………………… 108

4-5 بعضی از پروژه های موجود در خلیج فارس……….. 110

5-4-1 ساخت مجمع الجزایری مشتمل بر 300 جزیره کوچک به شکل نقشه جهان………………………………………. 110

4-5-2جزیره مروارید قطر……………………….. 114

4-5-3جزیره بحرین…………………………….. 117

4-6 دریا و قدرت……………………………… 118

4-7 مرزهای دریایی……………………………. 124

4-7-1پدیدهای جنجال برانگیز……………………. 124

4-7-2 اختلافات مرزی…………………………… 128

4-7-3 مرزهای آبی جنوب……………………….. 129

4-8 منابع آلودگی دریایی………………………. 136

فصل محیط زیست……………………………….. 143

4-9 شناسایی اثرات و خسارات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه ساحلی 143

4-9-1 اثرات مرتبط با محیط آبی…………………. 144

4-9-2 اثرات مرتبط با محیط خشکی………………… 146

4-9-3 شناسایی محیط‌های آسیب‌پذیر……………….. 149

4-10ساخت جزایر مصنوعی و تاثیرات آن بر جنگلهای دریایی 150

4-11 مطالعه ابعاد و آثار توسعه فعالیت های انسانی در خلیج فارس…………………………………………… 155

4-11-1بررسی ابعاد حقوقی احداث و تکمیل جزایر مصنوعی در حاشیه جنوبی خلیج فارس……………………………… 156

4-11-2 کنوانسیون منطقه­ای کویت برای همکاری در باره طرفداری از محیط دریایی در برابر آلودگی سال 1978………………. 158

فصل پنجم: ارزیابی نهائی فرضیه‌ها، نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارها

5-1 نتیجه گیری………………………………. 162

5-2 نتیجه گیری جایگاه ژئوپلتییک خلیج فارس………. 162

5-3 راهکارها………………………………… 167

منابع و مآخـذ……………………………….. 169

چکیده انگلیسی……………………………….. 174

فهرست جداول

عنوان                                                      صفحه

جدول 1: ویژگیهای جغرافیایی آبراههای بین­المللی خاورمیانه و شمال افریقا…………………………………. 86

جدول 2 : گونه مرزهای ایران براساس نقشه­های پوششی… 135

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مقایسه­ تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی

دانشگاه لرستان

دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان­ نامه­ دوره کارشناسی ارشد

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مقایسه­ تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی

استاد راهنما:

دکتر طاهره صادقی تحصیلی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان­نامه سعی بر این است تا نگرش زن ژاله قائم­مقامی و ژاله اصفهانی نسبت به زن بررسی گردد. در این پژوهش ابتدا مباحثی به مفاهیم، کلیّات و تعاریف جایگاه زن در تاریخ ادب فارسی اختصاص داده شده و سپس به معرفی دو شاعر و آثار آنها پرداخته شده است. فرایند پژوهش نشان داد که وجوه افتراق و اشتراکی در زمینه نگرش آنها به زن وجود دارد. از وجوه اشتراک آنها می­توان به دفاع از حقوق زن، تکریم شخصیت زن، امید به بهروزی زنان، احترام به مقام مادر، تشویق و ترغیب زنان به سمت آزادی، ترجیح عشق بر زر و زیور دنیا، تشویق به سوادآموزی و آگاهی اشاره کرد و از وجوه افتراق به مواردی چون: مردستیزی و شوهرستیزی، اعتراض به پدر و مادر و سرزنش و بدگویی از زن در اشعار قائم­ مقامی اشاره کرد، در حالی که در اشعار اصفهانی به علّت زندگی در کشورهای اروپایی و تأثیر جریان روشن­فکری و سازگاری و توفیق در زندگی مشترک به این موارد اشاره نشده است.

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1-1- کلیات

1-1-1- بیان مسأله

ژاله قائم ­مقامی و ژاله اصفهانی هر دو از شاعران معاصرند و هر دو ناکامی­های خود را به صورت شعر نگاشته­ اند. ژاله قائم­ مقامی در اشعارش به موضوعاتی از قبیل مظلومیت و دفاع از حقوق زن، انتقاد از جهل و عقب­ماندگی زنان و تحلیل موجبات آن می­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­پردازد.

ژاله اصفهانی سرگذشت خود را در کتاب«سایه­ی سال­ها» نوشته است و در آن به نابرابری­هایی که درجامعه وجود داشته مثل: نابرابری­های دختر و پسر، زن و مرد، فقیر و غنی اشاره می­کند.

ژاله قائم­ مقامی نوعی ادبیات زنانه را آغاز کرد که پیش از او سابقه نداشت او به سلیقه مردان ننوشت و از آنها تقلید نکرد و با حدیث نفس و فردیت زنانه­اش زبان زنانه­ای آفرید که نقش آرزوهای بی­پرده یک زن بر صحفه کاغذ بود. اشعارش رنج­نامه و تجربه­های اندوه­بار یک زن است که گاه با خود و گاه با دوستی صمیمی و خیالی درد و دل می­کند. شعر او بیان درونی احساس و عاطفه و مشکلات فردی اوست، او چیرگی مرد بر زن در اجتماع وحقارت و ضعف زن در برابر مرد دید و از زنان خواست برای آزادی خود کوششی کنند:

دست و پایی، همتی، شوری، قیامی، کوششی                          شهرِهستی جان من جز عرصه ناورد نیست

آخر ای زن جنبشی کن تا ببیند عالمی                                       آنچه زن را هست زان بیشتر در مرد نیست

(قائم­ مقامی، 1345: 5)

هر دو شاعر به موضوع زن و مشکلات مربوط به زن توجه داشته ­اند اما توجه و تجلی این موضوع درآثار قائم­مقامی بیش از ژاله اصفهانی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Posted in مقالات و پایان نامه ها

فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

با عنوان :  اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “فرمت word :
پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص”

Posted in مقالات و پایان نامه ها

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین

با عنوان : مطالعه ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “دانلود فرمت word :
پایان نامه ارشد رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین”

Posted in مقالات و پایان نامه ها

دانلود پروژه رشته برق درباره هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي – قسمت اول

Continue reading “دانلود پروژه رشته برق درباره هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي – قسمت اول”

Posted in مقالات و پایان نامه ها

فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

با عنوان : مطالعه و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “فرمت word :
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب”

Posted in مقالات و پایان نامه ها

جدید: پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد

با عنوان : ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد و شبیه سازی سیستم تشخیص نفوذ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “جدید:
پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد”

Posted in مقالات و پایان نامه ها

دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :مقایسه سازگاری زناشویی، بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در میان زنان بارور و زنان نابارور

با عنوان :  مقایسه سازگاری زناشویی، بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در میان زنان بارور و زنان نابارور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “دانلود فایل:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :مقایسه سازگاری زناشویی، بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در میان زنان بارور و زنان نابارور”