بایگانی دسته: پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد 95/24، 07/30،

R9a92/31S56/29S0R0R0R0R29/17I37/39S04/38S31/33S03/19S0R56/27S94/31S83/13R42/12R42/12R61/28S46/28S54/33S0R9b294/27S37/36S0R0R0R0R0R93/29S11/28S17/28S52/20S0R13/32S63/36S66/18S30S25S47/20I18 R63/23 S0 R10d278/45S69/41S0R0R0R0R34/3566/55S73/37S84/40S74/23S0R25/39S26/57S45/28S43/33S79/49S46/40I72/35S22/50S0R5b53/34S18/31S0R0R0R0R48/20S70/39S40/27S29/38S66/24S0R19/35S68/35S68/35S42/28S77/38S77/38S 77/13R38/24S0R5e31/36 s65/27S0R0R0R0R59/15I23/29S54/22S61/33S33/20S0R18/29S52/30S11R75/19R47/25S82/25S61/23S19/18I0R6a62/16R21R0R0R0R93/11R93/10R66/14S0R84/14R13/23S06/18I83/24S05/25S15/11R20/15R82/17I51/23S30/18S35/13I0R7c23/32S99/33S0R0R0R0R45/19S18/37S77/31S80/32S93/32S0R69/36S16/36S23/19S65/22S12/35S43/37S99/19S10/23S14/12R12c35/44S97/27S0R14/19S0R0R77/18S17/33S30/24S44/40S07/30S0R52/32S13/21S89/16R36/27S06/28S52/30S07/34S22/31S92/13R10d154/31S54/39S0R07/11I0R0R07/24S85/32S01/28S89/35S13/24S0R88/34S04/39S26/17S09/18R40/25S56/34S08/12R40/25S49/13RB210/31S27/31S0R0R0R0R97/17I47/38S35/39S01/32S02/32S0R22/32S88/36S26/18S49/22S86/24S93/38S62/10R91/19I09/12R1c71/53 S12/35S0R0R0R0R45/20S03/43S20/29S95/50S79/26S0R46/40S38/43S47/16R38/29S42/25S04/37S61/23S16/33S0RG883/46S85/34S0R0R0R0R50/18S49/34S82/26S48/43S82/23S0R36/36S94/36S46/13R64/34S37/39S77/29S83/29S07/30 0RH406/35S24/31S0R0R0R0R82/21S05/28S03/25S19/32S80/19S0R81/30S34S82/14R40/17S85/25S73/31S0R0R0RH4a57/21S14/30S22/12I59/11I0R0R06/24S56/40S73/28S53/31S85/24S0R42/35S61/34S32/14R14/25S70/39S32S19/13R72/34 14/12R12D50/10R75/20S22/21I0R0R0R0R95/24S0R85/13R95/24S0R36/17R0R0R19R0R57/17I0R66/16 0R2b11/43S27/31S0R0R0R0R09/18S89/31S79/23S51/40S82/20S0R60/28S55/29S28/13R48/28S99/27S76/26S76/24S 61/19 0R6a68/26S44/25S0R0R0R80/14R65/11R28/25S0R13/28S46/23S10/15I58/24S25/24S63/11R95/23S44/23S51/22S28/16R07/19 0R6b32/29S95/28S0R0R0R0R0R52/33S0R92/28S04/33S0R95/24S96/25S07/12R34/31S60/19I54/25S60/15R67/18 0RTKCHمات68/14R86/25S11/25S0R0R0R0R42/20S0R35/20R0R0R56/18I39/23S41/13R79/16R07/27S73/22S0R12/26 08/11RTSDمات0R35/27S0R0R0R0R0R42/30S0R63/25 S54/36S0

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد سه مرحله ای، بیوتکنولوژی

حساسیت نسبت به آنتی بیوتیکدر این مطالعه تعیین حساسیت نسبت به 22 گروه آنتی بیوتیک شامل پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، آمینوگلیکوزید ها، گلیکوپپتید ها، ماکرولیدها، لینکوزامیدها، تتراسایکلین ها، کینولون ها و دیگر آنتی بیوتیک ها نظیر کلرامفنیکل، نیتروفورانتوئین، کوتریماکسازول … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد محصولات لبنی، بیوتکنولوژی

PIERRE و همکارانش در سال 1987 باکتریوفاژ لیزوژنیک 0448 لاکتوباسیلوس بولگاریکوس LT4 را برای تبدیل شدن به فاژ لیتیک توسط میتومایسین C و پرتویuv القاء کردند. هدف از این مطالعه بر هم کنش باکتریوفاز معتدل لاکتوباسیلوس بولگاریکوس 0448 با سویه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد مورفولوژی، اتحادیه اروپا، محصولات لبنی

می نماید. این مکانیسم منحصر به فرد بوده و در مقاومت متقاطع با دیگر مهار کننده هی پروتئین دیده نمی شود. 1-9-5-3-4- کلرامفنیکل طیف آنتی باکتریال وسیعی مشابه تتراسایکلین دارد.اثر باکتریواستاتیک کلرامفنیکل به علت اتصال قابل برگشت به پپتیدیل ترانسفراز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد بیوتیک، سیلین، بتالاکتام

کننده سنتز نوکلوئیک اسید ریفامپین مهارکننده سنتزRNA ایزونیازید آنتی بیوتیک های مهارکننده سنتز مایکولیک اسید سولفانامید هاتری متوپریم آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز فولیک اسید 1-9-5-1- آنتی بیوتیک های ممانعت کننده از سنتز دیواره سلول: متداول ترین مکانیسم فعالییت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد محصولات لبنی، محصول لبنی، درمان بیماران

شود . فاژها به هیپوکلریت و گرما حساس هستند و از این طریق می توانند از تجهیزات و محیط های کشت زدوده شوند. فاژها می توانند از طریق پخش شدن آب پنیر، هوا و توسط افراد منتقل شوند بنابراین این … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد محصولات لبنی، بیوتکنولوژی، استراتژی ها

اندازه کوچکB1سیفوویریده هاC2,bIL67 دم دراز غیر قابل انقباضسر دراز B2 JCL1032دم دراز غیر قابل انقباضسر باریکB3 PO34, KSY1دم غیر قابل انقباض کوچکCپدوویریده ها گروه B رایج ترین نوع آن هاست که باکتری های اسید لاکتیکی را آلوده می کند. (61) … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد مورفولوژی، محصولات لبنی

شود. گرچه امروزه ماست با درصدهای مختلف چربی و کالری به بازار عرضه می شود. (61) 1-8- باکتريوفاژهاویروس هایی هستند که به باکتری حمله کرده و آن ها را آلوده می کنند و باعث کاهش یا عدم فعالیت باکتری های … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، دی اکسید کربن، صنایع غذایی

شرایط خاص می باشند بعنوان باکتری های پر توقع یا مشکل پسند نیز شناخته می شوند گرچه برخی از جنس های این باکتری حتی در محیط هایی که از نظر مواد غذایی در سطح ایده آلی نمی باشند قادر به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش اقتصادی، خاورمیانه، مواد غذایی

استارترها ( آغازگر) در تخمیر یا به عبارت دیگر کاهش یا عدم فعالیت باکتری های توليد کننده ماست و پنير مي شوند و در نهايت تاخير يا عدم تشکيل لخته در مرحله گرمخانه گذاري مي شود و توليد محصولی با … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: