بایگانی دسته: دسته بندی نشده

پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی بسته هستند

جدید: دانلود پایان نامه ارشد :تحليل فراواني منطقه­اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي

عنوان : تحليل  فراواني منطقه­اي حداکثر دوره خشکي با بهره گیری از گشتاورهاي خطي

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای جدید: دانلود پایان نامه ارشد :تحليل فراواني منطقه­اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي بسته هستند

دانلود: دانلود پایان نامه : بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

عنوان : بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دانلود: دانلود پایان نامه : بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات بسته هستند

جدید: دانلود پایان نامه ارشد : اینترنت رسانه جدید قرن بیستم

عنوان : اینترنت رسانه جدید قرن بیستم

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای جدید: دانلود پایان نامه ارشد : اینترنت رسانه جدید قرن بیستم بسته هستند

دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               عنوان : مطالعه ارتباط اشتغال زنان  با عزت نفس آنان

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان بسته هستند

منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد:حذف فلزات سنگين از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمرهاي سنتزي جديد

اين پروژه در دو بخش کلي خلاصه شده است. در بخش اول نانوذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمر هايي ساخته شده از مونومر مرکاپتو اتيل آمين سنتز شد. نانوذرات سنتز شده به صورت کامل باتکنيک هاي FT-IR, XRD و TEM مشخصه يابي شد. تاثير پارامترهايي همچونpH ، مقدار جاذب و زمان تماس براي به دست آمدن شرايط بهينه جذب سطحي بررسي شد. فرايند جذب سطحي يون¬ها از هر دو نقطه نظر تعادلي و سينتيکي به طور کامل مطالعه شد. MAMNPs تمايل بالايي به يون‌هاي فلزي مورد بررسي نشان داد. در اين موردAg(I)> Hg(II)>Pb(II)> Cd(II)، به دليل اينکه سهم بيشتري از سطح جاذب درگير مي‌باشد. نتايج نشان داد نانو ذرات جديد براي حذف يون هاي مورد مطالعه مفيد و مناسب مي باشد، و ظرفيت جذبي بالاي اين نانوذرات آنهارا گزينه ي مناسبي براي حذف فلزات سنگين از نمونه¬هاي آب مي سازد.
در قسمت دوم حذف و اندازه گيري اسپکترومتري جذب اتمي شعله يون جيوه از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات اصلاح شده با پليمر قالب يوني مورد تحقيق قرار گرفت. ابتدا يون جيوه روي نانوذره مگهمايت اصلاح شده جذب سطحي شد .يون‌هاي جذب سطحي شده سپس با حجم کمي از شوينده واجذب شد و به صورت اسپکترومتري اندازه گيري شد. منحني کاليبراسيون در گستره ng mL-10/1000-0/20 و براي حجم mL200 خطي بود، معادله¬ي کاليبراسيون 0091/0 + C4-09/1 A= با ضريب همبستگي 9948/0 به دست آمد. حد تشخيص روش براي يون جيوه ng mL-1 1/4 و فاکتور رقت براي اين روش 100 به دست آمد.
ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد:حذف فلزات سنگين از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمرهاي سنتزي جديد بسته هستند

دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان

عنوان : مطالعه تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان بسته هستند

پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد: برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

عنوان : برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درمانی قزوين پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت و درمان عنوان: برآورد هزینه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد: برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 بسته هستند

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه : بررسي تاثير روش درماني افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتار GILCU بر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11- 6 سال مبتلا به لکنت

عنوان : بررسي تاثير روش درماني افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتار  GILCUبر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11- 6 سال مبتلا به لکنت

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل تحقیق : پایان نامه : بررسي تاثير روش درماني افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتار GILCU بر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11- 6 سال مبتلا به لکنت بسته هستند

منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و پیاده سازی روابط توپولوژیک در gis سه بعدی

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و پیاده سازی روابط توپولوژیک در gis سه بعدی بسته هستند