Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، دی اکسید کربن، صنایع غذایی

شرایط خاص می باشند بعنوان باکتری های پر توقع یا مشکل پسند نیز شناخته می شوند گرچه برخی از جنس های این باکتری حتی در محیط هایی که از نظر مواد غذایی در سطح ایده آلی نمی باشند قادر به رشد هستند بنابراین این باکتری ها در همه جا یافت می شوند. علاوه بر این، تعدادی از باکتری های اسید لاکتیک مثل گروهی که اغلب در غذاهای تخمیری وجود دارند قابلیت رشد در محیط های نامناسب را دارا می باشند. تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک باعث شده است که این گروه نه تنها در مواد گیاهی، شیر و گوشت وجود داشته بلکه در محلول نمک، غذاهایی با PH پایین و محیط های الکلی وجود داشته و قادر به رشد می باشند. (61)
اغلب باکتری های اسید لاکتیک به طور آزاد زندگی می کنند و بیماری زا نیستند ولی برخی از آن ها بیماری زای فرصت طلب هستند.
باکتری های اسید لاکتیک در شیر و فراورده های شیر یافت می شوند و در فساد مواد گیاهی نیز دخیل هستند.
آن ها فلور نرمال انسان را تشکیل داده و در حفره ی دهان، روده و واژن نقش مفیدی را ایفا می کنند. (39،61)

1-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی:
در بین گروهای مهم میکروارگانیسم ها، باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر غذا ها استفاده می شوند. آنها به عطر و طعم محصولات تخمیری کمک کرده و با تولید مهار کننده های رشد و مقدار زیادی اسید لاکتیک مانع رشد باکتری های فاسدکننده غذا می شوند.
اسید لاکتیک باکتری ها سبب تولید پنیر، ماست، کره، خامه، سوسیس، زیتون، خیارشور و کلم شور تخمیری می شوند و همچنین سبب فساد نوشیدنی های الکلی و گوشت نیز می شود.

1-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک:
باکتری های اسید لاکتیک بر اساس الگوی تخمیر قندشان به 2 دسته تقسیم می شوند:
1-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو2 (همگن)
بیش از 90 درصد از سوبسترای قندی منحصرا به اسید لاکتیک تبدیل می شود. 15 نوع لاکتوباسیلوس در این گروه وجود دارند که برخی دارای چندین زیرگونه می باشد برای مثال زیر گروه 1: شامل چهار گونه لاکتوباسیلوس دلبروکی 3 است. که شامل لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس، لاکتیس، دلبوریکی و ایندیکوس می باشد. (27)
زیر گونه 2: شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس4 می باشد. این باکتری ها در صنعت اهمیت دارند و به علت وجود گونه های مختلف نقش مهمی در سلامت و تغذیه به عهده دارند که این امر به دلیل اثر بر فلور نرمال بوده است.(21)
این باکتری ها گلوکز را بر اثر تخمیر به بیش از 85 درصد اسید لاکتیک تبدیل می کنند و هگزوزها را نیز به اسید لاکتیک تبدیل می کنند . ولی قند پنتوز را نیز تخمیر نمی کند. این باکتری ها فاقد آنزیم گلوکز -6 فسفات دهیدروژناز و 6- فسفو گلوکونات دهیدروژناز است.
و اغلب گونه های انتروکوکوس، لاکتوکوکوس، پدیوکوکوس، استرپتوکوکوس، واگوکوکوس و تتراجنوکوکوس نیز در این گروه قرار دارند.
در شرایطی که گلوگز زیاد و اکسیژن محدود باشد باکتری های همولاکتیکی توسط روش (امبدن مایرهف) یک مول گلوکز را به دو مول پیروات تبدیل می کند. تعادل ردکس درون سلول برای اسید لاکتیک ها با
اکسیداسیون NADH و احیای پیروات ثابت نگه داشته می شود. بازده این فرایند 2 مول ATP است.(شکل1) باکتری های هموفرمنتاتیو اجباری در 45 درجه سانتی گراد رشد کرده ولی فاقد رشد در 15 درجه سانتی گراد است. (21)
1-3-2-2- باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو5 (نا همگن)
شامل لوکونوستوک، برخی از لاکتوباسیل ها، وانوکوکوس و گونه های وایسلا می باشد. تفاوت واضح بین این دو گروه سطوح آنزیم آن هاست. باکتری های اسید لاکتیک از یکی از این مسیر ها استفاده می کنند ( بطوریکه یا تخمیر بصورت همگن و یا تخمیر به صورت ناهمگن انجام می شود) هر چند که برخی از گونه ها امکان استفاده از هر دو مسیر را دارند (هموفرمنتاتیو اختیاری).
هتروفرمنتاتیو اجباری: در اثر تخمیر گلوکز را به اسید لاکتیک، اسید استیک، اتانل و دی اکسید کربن تبدیل می کنند. با تخمیر پنتوز اسید لاکتیک و استیک بوجود می آید. در محیط کشت حاوی گلوکز به آهستگی رشد می کند و درجه حرارت مناسب رشد آن ها 35 -10درجه سانتی گراد است. این گروه دارای 2 آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز و 6- فسفو گلوکونات دهیدروژناز است و هگزوز را از روش امبدن- مایرهوف به اسید لاکتیک تبدیل می کند. این گروه دارای 3 زیر گروه است.
زیر گروه1: شامل لاکتوباسیلوس پلانتاروم 6 و لاکتوباسیلوس پنتوسوس 7 است. پلانتاروم شامل تعداد زیادی زیرگونه است.
زیر گونه 2: شامل لاکتوباسیلوس کازئی 8 است که در منابع زیادی چون فراورده های لبنی، علوفه ، دهان، روده انسان و فاضلاب وجود دارد..
زیر گونه 3: شامل لاکتوباسیلوس کورواتوس9 و لاکتوباسیلوس باواریکوس 10 می باشد.
زیر گونه کازئی وسیع تر ومتنوع تر از زیر گروه های دیگر است. (21)

شکل 1-1- روش تخمیر همولاکتیکی در باکتری های اسیدلاکتیک
در تخمیر هترولاکتیکی از روش پنتوز فسفات استفاده می شود همچنین روش دیگر پنتوز فسفوکتولاز است. یک مول گلوکز- 6 –فسفات توسط آنزیم دهیدروژناز به 6- فسفوگلوکونات تبدیل شده و سپس دکربوکسیله شده و بازده آن یک مول CO2است. در نتیجه پنتوز- 5- فسفات به یک مول گلیسرآلدهید فسفات(GAP) و یک مول استیل فسفات شکسته می شود. در نتیجه گلیسرآلدهید فسفات در مسیر همولاکتیکی به لاکتات تبدیل شده است و استیل فسفات با واسطه ی استیل کوآنزیم آ و استالدئید به اتانول تبدیل می شود.(شکل 2) (61)

شکل1-2- روش تخمیر هترولاکتیکی باکتری های اسید لاکتیک

1-4- لاکتوباسیل ها:
باکتری های گرم مثبت، میکروآئروفیل یا بی هوازی های اختیاری هستند. آنها بخش عمده باکتری های اسیدلاکتیک را تشکیل می دهند. لاکتوباسیل ها کاربرد فراوانی در صنعت غذاهای تخمیری دارند و از آنجایی که این باکتری ها به طور طبیعی در مواد غذایی مختلف وجود دارند از زمانهای گذشته به عنوان نگه دارنده های طبیعی غذاهای سنتی مورد توجه بوده است. نگه داری غذا بوسیله آن ها به تولید اسید و دیگر ترکیبات ضد میکروبی مربوط می باشد. تولید اسید لاکتیک توسط این باکتری ها، محیط شان را اسیدی می کند که از رشد برخی باکتری های مضر نیز جلوگیری می کند. در انسان در واژن و دستگاه گوارش انسان یافت می شوند و به صورت همزیست نیز زندگی می کنند و بخش کوچکی از فلور نرمال روده را تشکیل می دهند. بسیاری از گونه ها در تجزیه ی مواد گیاهی پیشرو هستند.
جنس لاکتوباسیلوس شامل بیش از 80 گونه مختلف می باشد.

1-5- طبقه بندی لاکتوباسیل ها:
خانواده لاکتوباسیل ها تعداد زیادی از جنس ها و سوش ها را شامل می شود که خواص متعددی دارند. جنس لاکتوباسیل دارای بیش از 125 سویه و اشتقاق گسترده ای از ارگانیسم ها است.
جنس لاکتوباسیلوس Polyphyletic به همراه جنس Pediococcus ، از گروه L.casei اشتقاق می یابند.
و گونه های L.reuteri ,L.salivarius , L.acidophilus نماینده سه سوش هستند.
در سال های اخیر عضو دیگری از جنس لاکتوباسیلوس ( به طور معمول به عنوان لوکونوستوک شناخته می شود) دوباره در جنس Atopobium طبقه بندی شده است.
Leuconostoc ,Oenococcus ,Weissella ,Carnobacterium و اخیرا گونه ای از پدیوکوکوس به نام P.dextrinicus در گروه لاکتوباسیلوس طبقه بندی شده اند. (19)
Phylum: Firmicutes
Class: Bacilli
Order: Lacobacillules
Family: Lactobacillaceae
Genus: Latobacillus

اولین بار Orla Jensen بر اساس فعالیت تخمیری و نوع اسید لاکتیک تولید شده از گلوکز لاکتوباسیل ها برای را به 3 گروه طبقه بندی کرد:
ترموباکتریوم: که در 35 درجه سانتی گراد رشد کرده ولی در 15 درجه سانتی گراد قادر به رشد نمی باشد. این گروه شامل 8 لاکتوباسیل می باشند مثل لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و …..
استرپتوباکتریوم: در دمای 15 درجه رشد می کنند ولی دمای مناسب رشد آن ها 30 درجه سانتی گراد است این گروه شامل لاکتوباسیلوس کازئی وپلانتاروم است.
بتاباکتریوم: به اسید زیاد مقاوم هستند. دردرجه حرارت 35-10 رشد می کنند. همه ی لاکتوباسیل های این گروه هترولاکتیک می باشند.

1-6- تاریخچه لاکتوباسیل ها:
لاکتوباسیل ها از زمانهای بسیار دور همراه با غذاهایی مثل لبنیات در زنجیره غذایی انسان وجود داشته اند ولی امروزه از آن ها به عنوان پروبیوتیک برای پیشگیری از بیماری های عفونی و درمان التهاب در انسان وحیوان استفاده می شود.
اولین لاکتوباسیل در سال 1881 توسط کرن از شیر تخمیر شده جدا گردید و دیسیپورا کاوکازیکا نام گرفت که بعد ها لاکتوباسیلوس کائوکازیکوس تغییر نام یافت. در سال 1892 دودرلین از ترشح واژن زنان باسیلی را بدست آورد که آن را لاکتوباسیلوس واژینالیس نامید.
در سال 1900 مورو از مدفوع نوزادن که از شیر مادر تغذیه می کردند باسیلی را جدا کرد که آن را لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نامید.
در سال 1907 گریگوروف از ماست ارگانیسمی را جدا کرد که آن را لاکتوباسیلوس بولگاریکوس می نامند.
در سال 1909 هینمون و هفران لاکتوباسیلوس های مختلفی را از بزاق و معده، واژن انسان ،روده و خاک و برخی از غذاها جدا کردند. امروزه بیش از 44 نوع لاکتوباسیلوس شناسایی شده است. در سال 1919 اورلا جینز راسته سیستماتیک این باکتری را ثبت کرد.

1-7- محصولات
1-7-1- پنیر:
یکی از انواع لبنیات است که به طور گسترده در انواع مختلف تهیه و در اکثر نقاط دنیا مصرف می شود.
پنیر از دلمه شدن شیر تهیه می شود. شیر از طریق رشد باکتری ها ترش یا اسیدی می شود سپس با اضافه کردن آنزیم Rennet (مایه پنیر) و یا یک جایگزین (مانند اسیدلاکتیک) دلمه می شود و در واقع شیر بسته شده و آب پنیر بدست می آید.
1-7-1-1 انواع پنیر:
انواع پنیر را بر اساس ویژگی های از قبیل نوع ترکیبات شیر، آنزیم های مورد استفاده برای ترش شدن آن، رژیم غذایی حیوان، روش کار و میزان رطوبت آن به چند نوع طبقه بندی می کنند.
پنیر هایی با رطوبت کم (13 تا 34 درصد) شامل پنیر دومان یا رمان، ریکوتای خشک وپنیر گچی تست.
پنیر با رطوبت متوسط (34 تا 45 درصد) شامل پنیر سفید فتا، پنیر چدار، پنیر گودا، پنیر لیقوان.
پنیر با رطوبت زیاد (45 تا 55 درصد) شامل پنیر موتزارلا، پنیر محلی وپنیر پیتزا.
پنیر با رطوبت خیلی زیاد (80 تا 85 درصد) شامل پنیر ریکوتا وپنیر خامه ای. (73)

1-7-1-2 ارزش غذایی پنیر:
پنیر به عنوان جزئی از گروه لبنیات، منبع خوبی از پروتئین، کلسیم و فسفر است. مصرف روزانه 30 گرم پنیر در حدود 8 گرم پروتئین و 200 میلی گرم کلسیم به بدن می رساند که این معادل 150 تا 200 گرم شیر (یک لیوان) است.
برای داشتن استخوان های سالم تنها مقدار کلسیم دریافتی با اهمیت نیست مقدار فسفر نیز مهم است.
پنیر منبع کلسیم، فسفر و پروتئین است و از اسیدی شدن حفره دهان پس از مصرف غذا جلوگیری می کند
وکلسیم و فسفر موجود از مینای دندان محافظت می کند. پس از خوردن مواد لبنی میزان کلسیم و فسفر بزاق افزایش می یابد. همچنین حدس زده شده است که پنیر خاصیت ضد میکروبی در حفره دهان دارد.
مصرف پنیر برای افرادی که عدم تحمل لاکتوز شیر رادارند مفید است زیرا پنیر و ماست نسبت به شیر از میزان لاکتوز کمتری برخوردار است.

1-7-2 ماست:
فرایند تخمیر شیر به علت نیاز به حفظ کیفیت شیر خام انجام می گیرد زیرا در اثر این فرایند، فراورده ای بوجود می آید که دارای عمر نگه داری بیشتری می باشد. بطور کلی ماست به فراورده ای اطلاق می شود که از تخمیر شیر توسط باکتری های آغازگر از قبیل لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس تولید شده باشد.
آغازگرهاي ماست انرژي موردنياز خود را از تخمير لاکتوز شير تهيه مي کنند . در نتيجه لاکتوز را به اسيد لاکتيک تبديل مي نمايند . در پايان فرآيند تخمير بطور معمول % 30-20 لاکتوز شير به اسيد لاکتيک تبديل مي شود . ماست به عنوان محصولی با چربی و کالری پایین و حاوی باکتری های سلامت بخش استفاده می

Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش اقتصادی، خاورمیانه، مواد غذایی

استارترها ( آغازگر) در تخمیر یا به عبارت دیگر کاهش یا عدم فعالیت باکتری های توليد کننده ماست و پنير مي شوند و در نهايت تاخير يا عدم تشکيل لخته در مرحله گرمخانه گذاري مي شود و توليد محصولی با کيفيت بسيار پائين خواهد بود.
با توجه به اين که روزانه چندين تن ماست و فراورده لبني توليد مي شود و به ازاي هر بار فاژ زدگي مبالغ هنگفتي خسارت وارد مي گردد علاوه بر آن دفع ضايعات حاصل از هر بار فاژ زدگي سبب آلودگي محيط زيست مي شود لذا با انجام تحقيقات و شناخت به موقع فاژ زدگي و نوع آن ، ضمن افزايش راندمان توليد و کيفيت محصول در کارخانجات لبني ، از خسارات ناشي از فاژ زدگي به کارخانجات جلوگيري کرد و مشکلات آلودگي محيط زيست را کاهش داد.

کنترل فاژ :
حضور فاژ در کارخانه هاي لبني غير قابل اجتناب است و از آنجايي که شير به عنوان مهمترين و حساسترين ماده غذايي معرفي شده ، دائم در معرض آلودگي هاي مختلف بخصوص آلودگي با باکتريوفاژ مي باشد . باکتريوفاژها از طريق هوا ، محيط يا ظروف آلوده به شير منتقل شده و اختلالاتي در عمل انعقاد شير در توليد ماست يا پنير مي نمايد بنابراين استراتژيهايي براي کنترل فاژ طراحي شده تا هر چه بيش تر فاژها را ريشه کن کند.
چندين فاکتور براي سترون سازي بايد در نظر گرفته شود : فعاليت آنتي ميکروبيال ،کاربرد آسان ، قيمت پائين و همچنین فاقد هر گونه تاثير منفي در محصول نهايي باشد.
پراستيک اسيد اغلب بايو سايد موثري است در حالي که اتانول ، ايزوپروپانول و سديم هيپوکلريت به طور معمول براي سطوح وظروف آزمايشگاه استفاده مي شوند بر غير فعال کردن فاژ موثر نيستند.3 بايوسايد وجود دارند که 99% ذرات فاژ را غير فعال کرده (آمونيوم کلرايد ،کف آلکالين کلرايد ،
ethoxylate non phenol ) امروزه مشکلاتي که باعث باقي ماندن آلودگي فاژ شده حرارت ناکافي وپراکندگي فاژ از طريق هوا است . پرتو UV روشي ايده آل براي محافظت هواي اتاق از وجود فاژ است و همچنين براي اينکه فاژ را در محيط کشت سيال غير فعال کنند از اين پرتو استفاده مي شود . دوز UV کمتر از 2 تا بيشتر از 50 mJ/cm است.
فتوکاتاليز: خصوصيات فتوکاتاليکي Tio2 بررسي شده است.Tio2 اکسید فلزی است که برای ضدعفونی کردن استفاده می شود . خاصیت رسانایی Tio2 باعث تولید مولکول های مختلف اکسید کننده می شود ( بصورت آنيون سوپر اکسيداز ، راديکال هيدروکسيد ) UV به تحریک بیشتر Tio2 کمک می کند. در گذشته روش فتوکاتالیز تنها برای حذف باکتری ها، قارچ ها و اسپور آنها به کار رفته است ولی امروزه برای غیر فعال سازی ویروس ها نیز به کار می رود.

1-1-2-ضرورت های خاص
امروزه با افزایش جمعیت و شرایط حاکم بر زندگی شهری، نیاز به تولید غذاها و محصولات فراوری شده بسیار چشمگیر می باشد. یکی از محصولاتی که تقاضای آن افزایش یافته، فراورده تخمیری از جمله ماست و پنیر است که تولید روز افزون آن از یک سو معضل فاژزدگی از سویه ی دیگر، کارخانجات لبنی را ملزم به انجام طرح هایی برای شناسایی هر چه سریعتر فاژها و کنترل معضل فاژزدگی و خسارات ناشی از آن ها نموده است.
1-1-3- اهداف عملی
جداسازی فاژها از سوش های بومی لاکتوباسیل
بررسی نسبت آلودگی در استارترهای ایران
استفاده از سویه های غیر الوده به فاژ
اهداف کاربردی
تهیه استارتر کالچرهای بدون آلودگی
بررسی روش های کنترل آلودگی
1-1-4-پرسش اصلی تحقیق
آیا محصولات لبنی بومی ایران آلوده به فاژ هستند؟
میزان آلودگی سویه های لاکتوباسیل مهم در صنایع لبنی چقدر است؟

1-1-5-فرضیه ها
شیرخام یکی از منابع اصلی آلودگی فاژ است
سویه های بومی ایران حاوی فاژ هستند
فاژهای آلوده کننده باکتری های اسید لاکتیک باعث خسارت به صنایع تولید مواد لبنی می شوند

1-2- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت
انسان های اولیه از غذاهای تخمیری به طور رایج استفاده می کردند. دلیل مصرف غذاهای تخمیری در بین انسان های اولیه به این خاطر بود که مواد غذایی خام خود به خود با قرار گرفتن در شرایط نامناسب نگهداری، دچار فرایند تخمیری می شدند. بطور مثال هنگامی که انسان های اولیه شیر حیواناتی چون گاو، گوسفند، بز یا شتر را می دوشیدند، اگر طی چند ساعت پس از دوشیدن آنها را مصرف نمی کردند، شیر ترش می شد، یا آب انگور یا میوه های دیگر نیز همانند شیر تنها برای چند روز حالت طبیعی و شیرین خود را حفظ می کردند و بعد از آن تبدیل به شراب می شدند. به علت طعم دلخواهی که این محصولات پیدا می کردند به طور رایج توسط انسان های اولیه استفاده می شدند. با اینکه احتمالا طعم غذاهای تخمیری در آن زمان (در مقایسه با زمان حال)، طعم دلخواهی نبوده ولی به این دلیل که ماندگاری شیر ترش شده، پنیر ، شراب و سایر غذاهای تخمیری از مواد اولیه خام بیشتر بوده در آن زمان مردم از این نوع غذاها استفاده می کردند. سال های زیادی سپری شد تا اینکه انسان های اولیه متوجه شدند که شرایط تولید ونگهداری غذاهای تخمیری به چه صورت بوده است. تولید غذاهای تخمیری اکثرا بر پایه تجربه صورت گرفته است و سال های زیادی طول کشیده تا مردم توانسته اند به غذاهای دلخواه برسند.
شروع فعالیت اولین صنایع کوچک تولید کننده غذاهای تخمیری به 4000-3000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد به عنوان مثال مصری های باستان و بابلی ها در آن زمان به پخت نان و تولید شراب می پرداختند. به طور واضح مشخص است که شروع تمدن در مدیترانه، خاورمیانه و اروپا با تولید شراب، غذاهای تخمیری و نوشیدنی های تخمیری آغاز گردیده است. غذاهای تخمیری در چین ، ژاپن و خاور دور با غذاهای تخمیری مصرف شده در خاورمیانه بسیار متفاوت بوده اند ولی به طور همزمان در هر دو مکان غذاهای تخمیری توسعه یافته است.
با اینکه اولین تخمیرهای صورت گرفته غیر عمدی و به صورت اتفاقی بودند ولی انسان ها به تدریج یاد گرفتند که چگونه غذاهای تخمیری را تولید کنند.
غذاهای تخمیری در زمان امپراطوری رم توسعه ی فراوانی یافتند به طوری که در آن زمان با دسترسی به غذاهای خام جدید و تکنولوژی تازه که از مکان های جدید به دستشان رسید توانستند تولید این غذاها را توسعه بدهند.
غذاهای تخمیری به علت بالا بودن مدت ماندگاریشان در گذشته بین نیروهای زمینی و دریایی مصرف بالایی داشتند. به عنوان مثال شراب و آبجو به علت آلوده بودن آب مکان های دور و جنگی، بر آب ارجحیت داشت.
رابطه ی مستقیمی بین پیشرفت و توسعه ی بشریت و تمدن با پیشرفت تکنولوژی تولید غذای تخمیری وجود دارد توجه به این نکته جالب است که هر فرهنگ، تمدن و مذهبی غذاهای تخمیری مربوط به خود را دارد.

1-2-1-خصوصیات غذاهای تخمیری:
غذاهای تخمیری جزء اولین غذاهای فراوری شده می باشند به طوری که قدمت آن ها به 5000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد و امروزه به عنوان غذاهای رایج مصرفی می باشند.
خواص غذاهای تخمیری:
1-قابلیت نگهداری بالا
2-ارزش تغذیه ای بالا
3- خواص عملکردی افزایش یافته
4- خواص ارگانولپتیک افزایش یافته
5- منحصر به فرد بودن
6- افزایش ارزش اقتصادی
1-2-1-1- نگه داری:
یکی از دلایل مصرف و تولید غذاهای تخمیری در گذشته بالا رفتن قابلیت نگه داری غذا بوده است. به طوری که ماده غذایی خام مانند شیر یا گوشت باید سریع به مصرف برسند در غیر این صورت فاسد می گردند. در برخی موارد از تکنیک های دیگری چون دودی کردن ماده غذایی یا افزودن نمک استفاده می گردید اما تکنیک های نام برده در جهت نگه داری تمام مواد خام قابل استفاده نبودند. مساله ی نگه داری امروزه نیز بسیار قابل توجه است به طوری که از کشت های میکروبی خاص که قابلیت تولید ترکیبات ضد میکروبی دارند استفاده می گردد تا امنیت غذایی و کیفیت غذاهای تخمیری بالا رود.

1-2-1-2-تغذیه:
غذاهای تخمیری از نقطه نظر تغذیه ای نیز قابل توجه اند به طوری که مشخص شده که مصرف غذاهای تخمیری مانند ماست باعث بالا رفتن سلامت انسان می شود.
شیر به طور مایع در بسیاری از نقاط جهان به خصوص آسیا و آفریقا به راحتی قابل استفاده نیست، قبل از اینکه شیر های بدون لاکتوز تولید شود بدن بسیاری از افراد قابلیت تولید آنزیم بتاگالاکتوزیداز جهت هضم قند شیر را نداشت و در نتیجه آنها نمی توانستند از شیر استفاده کنند. تخمیر شیر و تولید ماست باعث برطرف شدن این مشکل می شود به طوری که علاوه بر بهره وری این افراد از مغذی های شیر مانند کلسیم، پروتئین و ویتامینB، میکروارگانیسم های موجود در ماست خواص درمانی هم دارند و باعث تقویت جمعیت میکروبی سیستم گوارشی می شوند.

1-2-1-3- عملکرد:
خواص غذاهای تخمیری و عملکرد آنها در بدن از مواد خام اولیه آنها بسیار متفاوت می باشد.

1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی:
عطر و طعم غذاهای تخمیری از ماده خام اولیه آنها بسیار متفاوت است. عطر، طعم، مزه و بوی پنیر نسبت به شیر بسیار متفاوت می باشد.

1-2-1-5- منحصر به فرد بودن:
بجز چند مورد استثناء امکان تولید محصولات تخمیری بدون انجام فرایند تخمیر وجود ندارد. بطوریکه تولید شراب، پنیرهای رسیده، سالامی و شوریجات تنها و تنها با فرایند تخمیر امکان پذیر است. نه تنها باید فرایند تخمیر انجام گیرد بلکه شرایط و مکان تولید تخمیر نیز بسیار مهم است. به طور مثال تولید پارمزان تنها در نقطه ای از ایتالیا صورت می گیرد و تحت شرایط خاص باید این پنیر رسیده شود.
در غذاهای تخمیری که بدون فرایند تخمیر تولید می شوند از آنزیم ، اسید و ترکیباتی که در حین تخمیر طبیعی تولید می شوند، استفاده می شود. تولید پنیر های تازه، سوسیس و سس سویا بدون تخمیر امکان پذیر است اما در این شرایط عطر و طعم این محصولات با محصولات اصلی تخمیر بسیار متفاوت است.
1-2-1-6- ارزش اقتصادی:
در اکثر موارد ارزش اقتصادی غذاهای تخمیری بسیار بالاتر از ماده خام اولیه و استارتر مصرفی می باشد به طور مثال ماده اولیه تمام پنیرهای تولیدی شیر می باشد که ارزش اقتصادی شیر در مقایسه با پنیر بسیار کم است.(61)

1-3- باکتری های اسیدلاکتیک:
این باکتری ها گرم مثبت و بدون اسپور هستند. به شکل های کوکسی، باسیل و کوکوباسیل یافت می شوند و نسبت G+C آنها 53 درصد است، تحمل اسید، کاتالاز منفی،غیر متحرک بودن از ویژگی های آن ها است ودر خصوصیات ژنتیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مشابه هستند. وجه تمایز آنها از سایر باکتری هایی از قبیل باسیلوس، لیستریا و بیفیدوباکترها که اسید لاکتیک تولید می کنند وجود تفاوت های فراوان فنوتیپی وژنوتیپی می باشد. (58،41،61)
این باکتری ها بر اساس متابولیسم قند تقسیم بندی می شوند و در این مسیر گلوگز را به اسید لاکتیک، یا
ترکیبی از اسید لاکتیک، CO2 و اتانول تبدیل می کنند.
باکتری های اسید لاکتیک در شرایط بی هوازی رشد می کنند البته در حضور اکسیژن نیز قادر به رشد هستند و به آن ها بی هوازی های اختیاری می گویند.
بسیاری از گونه های باکتری های اسید لاکتیک به عنوان میکروارگانیسم های ایمن ( (GRAS به رسمیت
شناخته شده اند و چندین گونه از این باکتری نیز توسط استاندارد ایمنی غذای اروپا (EFSA) ایمن شناخته شده اند.(9 ،58، 25، 24،26)
گرچه آن ها فاقد کاتالاز هستند ولی سوپراکسیدازدسموتاز دارند و به واسطه ی آن قادر به خنثی کردن اثر سمی همه ی رادیکال های پراکسید هستند.
بسیاری از جنس های این باکتری، اسید لاکتیک را به عنوان محصول اولیه، ثانویه یا نهایی تولید می کنند اصطلاح اسید لاکتیک باکتری به طور ویژه برای جنس های راسته ی Lactobacillales که شامل: لاکتوباسیلوس، لوکونوستوک، پدیوکوکوس، استرپتوکوکوس، وانوکوکوس، کارنوباکتریوم، تتراجنوکوکوس، واگوکوکوس و وایسلا به کار می رود.
از آنجائیکه انرژی آن ها فقط از طریق متابولیسم قند تامین می شود حضور آن ها در محیط، محدود به حضور قند می باشد. باکتری های اسید لاکتیک معمولا بدلیل نیازهای تغذیه ای بالا و در واقع بدلیل آنکه فقط قادر به رشد در محیط های غنی از مواد غذایی و محیط های غنی سازی شده تحت

Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد محصولات لبنی، صنایع غذایی

ی بیوتیکی و مکانیسم عمل آن ها …………………………………………………………………. 46
جدول 1-3- پنی سیلین ها و طیف اثر آن ها ………………………………………………………………………………………….. 49
جدول 1-4- مثال های انتخابی از سفالوپورین ها و سفامایسین و طیف اثر آن ها …………………………………. 50
جدول 1-5- ماکرولیدها وتتراساسکلین ……………………………………………………………………………………………………. 56
جدول1-6- کینولون ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57
جدول 3-1- دستگاه های مورد استفاده در تحقیق به همراه مدل آن ها ………………………………………………. 68
جدول 3-2- مواد مورد نیاز در آزماشی به همراه کشور سازنده آن ها ……………………………………………………. 70
جدول 3-3- دیسک های آنتی بیوتیک مورد استفاده جهت آنتی بیوگرام در این مطالعه ……………………. 75
جدول 4-1- نتایج حضور یا فقدان فاژ در سویه ها با استفاده از 3 روش مختلف ………………………………….. 81
جدول 4-2- نتایج قطر هاله عدم رشد و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی برای سویه های لاکتوباسیل بومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول 4-3- میزان درصد حساسیت و مقاومت سویه های به آنتی بیوتیک ………………………………………….. 91

فهرست شکل ها
شکل 1-1- روش تخمیر همولاکتیکی در باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………….. 16
شکل 1-2- تخمیر هترولاکتیکی باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………. 17
شکل 1-3- شمای کلی باکتریوفاژ …………………………………………………………………………………………………………… 23
شکل 1-4- سیکل حیاتی لیتیک و لیزوژنیک باکتریوفاژ ………………………………………………………………………… 33
شکل 3-1- پلاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
شکل 3-2- اندازه گیری هاله عدم رشد …………………………………………………………………………………………………. 78

فهرست نمودارها
4-1- نمودار نتایج مقایسه 3 روش مختلف برای جداسازی فاژ …………………………………………………………….. 83
4-2-1- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به آمینوگلیکوزیدها ………. 92
4-2-2- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به سفالوسپورین ها………. 92
4-2-3- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به ونکومایسین …………… 93
4-2-4- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کلیندامایسین…………. 93
4-2-5- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به اریترومایسین…………. 94
4-2-6- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به پنی سیلین ها ………… 94
4-2-7- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کینولون ها………………….95
4-2-8- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کوتریماکسازول ………. 95
4-2-9- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به تتراسایکلین …………… 96
4-2-10- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کلرامفنیکل و نیتروفورانتوئین……………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
4-2-11- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به میتومایسین……….. 97

خلاصه فارسی:
امروزه با افزايش جمعيت و شرايط حاكم بر زندگي شهري، نياز به توليد غذاها و محصولات فرآوري شده تخميري از جمله ماست و پنیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. توليد روزافزون محصولات لبنی تخمیری از يك سو و معضل فاژزدگي در اين فرآورده ها از سويي ديگر، یک نیروی پیش برنده، برای بسیاری از تحقیقات بر روی کشت های آغازگر است. مهمترین باکتری های استفاده شده به عنوان ارگانیسم های آغازگر باکتری های اسید لاکتیک هستند.
باکتريوفاژها يا به اختصار فاژها، ويروس هايي هستند که به باکتري ها حمله مي کنند وآنها را از بين برده، باعث كاهش يا عدم فعاليت آغازگرها مي شوند. اين ويروس ها مختص باکتريها هستند و تاثير آنها بستگي به نوع فاژ، تراكم و سرعت رشد باكتريای ها دارد. آسیب کشت آغازگر توسط باکتریوفاژ می تواند باعث انجام فرایند تخمیر با سرعت پایین و گاهی باعث شکست تخمیر شود. که در نهایت آسیب به وسیله ی فاژ باعث طولانی شدن زمان تولید و کیفیت پایین محصول نیز خواهد شد. لذا در این راستا آلودگی فاژ 65 سویه ی بومی لاکتوباسیل و مقایسه ی حساسیت روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است همچنین حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه ها نسبت به 23 گروه آنتی بیوتیک مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. این باکتری ها که تحت عنوان آغازگر در صنعت لبنی استفاده می شوند به عنوان پروبیوتیک نیز بدلیل اثرات سلامت بخششان استفاده می شوند پروبیوتیک ها نباید با انتقال ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی به باکتری های دیگر باعث مقاوم شدن آنها به آنتی بیوتیک شوند. بنابراین بررسی میزان مقاومت آن ها به داروهای ضد میکروبی قبل از ورود به صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
برای جداسازی فاژ از سویه های بومی لاکتوباسیل از روش دو لایه ای پلاک و روش هیپ و لورنس1 استفاده شد و برای بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی گونه های لاکتوباسیل بومی، نسبت به 23 گروه آنتی بیوتیک مختلف از روش انتشار در اگار بوسیله دیسک استفاده شد.
با استفاده از روش دو لایه ای پلاک 76% سویه ها، با القا سویه های لیزوژنیک توسط اشعه ماورا بنفش 38/15% سویه ها و با استفاده از روش هیپ و لورنس 52% سویه ها آلوده به فاژ هستند. نتایج نشان می دهد با استفاده از روش دیسک دیفیوژن تمامی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کینولون ها ها(نالیدیکسیک اسید و آفلوکساسین) مقاومت 100 درصد دارند و به آمینوگلیکوزید ها (کانامایسین و توبرامایسین) بیشترین میزان مقاومت را دارند و در نقطه ی مقابل بیشترین میزان حساسیت سویه های لاکتوباسیل مربوط به گروه پنی سیلین ها (آمپی سیلین) می باشد و نسبت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه ی دیگر رفتار متفاوتی را از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی: لاکتوباسیل ها، باکتریوفاژ، آنتی بیوتیک، مقاومت، پروبیوتیک

1-1-مقدمه:
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که اگر به میزان کافی استفاده شوند دارای اثرات سود بخش برای سلامت انسان هستند. گونه های میکروبی زیادی دارای خصوصیات پروبیوتیکی هستند که لاکتوباسیل ها غالب گونه ها را به خود اختصاص می دهد. لاکتوباسیل ها دارای تاریخچه ای بس طولانی در تولید غذاهای تخمیری و آشامیدنی ها هستند.
پروبیوتیک ها به طور وسیع به عنوان سویه های آغازگر برای ساخت پنیر، ماست، خمیر ترش و دیگر محصولات غذایی تخمیری به کار می روند. نقش باکتری های اسید لاکتیک( به خصوص لاکتوباسیل ها) بدین صورت است: این باکتری ها در روده کلونیزه شده و باعث تحریک تولید ایمنوگلوبولین می شوند، سبب بیان اینترفرون ها در ماکروفاژ می شوند، موجب اسیدیفیکاسیون محیط شده و پر اکسید هیدروژن را تولید می کنند،کاهش اثر ترکیبات سرطان زا، تولید باکتریوسین و جلوگیری از چسبیدن باکتری های پاتوژن مانند سالمونلا تیفی موریوم و نایسریا گونوره آ به سلول های اپتلیال از دیگر وظایف این باکتری هاست.(7) استفاده از پروبیوتیک ها نه فقط در انسان بلکه در غذای طیور و دام در صنایع غذایی به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند.(11)
آلودگی این سویه ها با باکتریوفاژ یک مشکل رایج در همه صنایعی است که از این میکروارگانیسم ها استفاده می کنند. از دست رفتن هزینه های هنگفت از مشکلات عدیده ای است که کارخانجات لبنی را تحدید می کند. مشکل آلودگی به فاژها در کارخانجات لبنی توسط روش های مختلف قابل کنترل است که استفاده از سویه های مقاوم به فاژ و مخلوط سویه های استارتر کالچر از جمله روش های کنترل فاژ است.(20) علاوه بر این ها برنامه های سخت گیرانه ی بهداشتی و محیط های کشت اختصاصی برای کارخانه های لبنی نیز وجود دارد. حضور باکتریوفاژها در همه جا و با تیترهای مختلف وجود دارد. روش پایه ای PCR روشی سریع برای شناسایی و تعیین باکتریوفاژ در استارتر کالچر ها است و به عنوان کنترل روتین باکتریوفاژ در صنایع لبنی به کار می رود گرچه روش های میکروبیولوژی مانند سنجش پلاک دارای استاندارد طلایی برای جداسازی فاژ است بدلیل اینکه این روش، روشی کمی و کیفی است. (60)
مقاومت به آنتی بیوتیک در پروبیوتیک ها بسیار حائز اهمیت است. پروبیوتیک ها قبل از وارد شدن به عرصه ی صنعت غذایی از لحاظ مقاوم بودن به داروهای ضد میکروبی باید مورد بررسی قرار گیرند. بسیاری از باکتری ها با کسب پلاسمید به آنتی بیوتیک مقاوم می شوند گرچه به نظر می رسد مقاومت به بعضی داروها مانند نالیدیکسیک اسید توسط پلاسمید کد نمی شود (در این مورد مقاومت معمولا به وسیله جهش در ژن هایی که برای پروتئین هدف کد می شود، صورت می گیرد). باکتری ها می توانند یا با کسب چندین پلاسمید مستقل یا یک پلاسمید حاوی چندین ژن مقاومت به چند آنتی بیوتیک مجزا مقاوم شوند. ترانسپوزون ها نقش مهمی در گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک در پلاسمیدها دارند. به این صورت که ترانسپوزون ها حرکت ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک را بین پلاسمید های مختلف یا از کروموزوم یک باکتری که به طور طبیعی مقاوم به آنتی بیوتیک می باشد به پلاسمید، تقویت می کند.

فصل اول:
کلیات

1-1-1-بیان مسئله:
اسید لاکتیک باکتری ها: باکتری های گرم مثبت، فاقد اسپور، با درصد GC پائین، به شکل میله ای یا کوکسی هستند. تحمل آن ها نسبت به pH پائین زیاد است. جنس های باکتری های اسید لاکتیک شامل: لاکتوباسیل، لوکونوستوک، بیفیدوباکتر، لاکتوکوکوس، استرپتوکوکوس و …… است.
اسیدلاکتیک باکتری ها به طور وسیع به عنوان سویه های استارتر برای تولید ماست، پنیر ، خمیر ترش و دیگر محصولات تخمیری ( خیار شور و سوسیس و …..) استفاده می شوند. فرايند تخمیر شير به علت نياز به حفظ کيفيت شير خام انجام مي گيرد ، زيرا در اثر آن فراورده اي بدست آمده که داراي عمر نگهداري بيشتري مي باشد. فراورده هاي تخميري شير به 2 گروه ماست و پنير تقسيم مي شود. بطور کلي ماست به فراورده اي اطلاق مي گردد که از تخمير شیر توسط استارتر هاي حاوي لاکتوباسيلوس بولگاريکوس و استرپتوکوکوس ترموفيلوس توليد شده باشد . در نتيجه فعاليت و تخمير باکتري های استارتر در شير موادي توليد مي شود که به فراورده ی تخميري اختصاصيت ويژه اي مانند اسيديته pH، عطر، طعم و قوام مي بخشد .
باکتريوفاژ : ويروس هائي هستند که به باکتري حمله مي کنند و آنها را از بين می برند.
اثر باکتريوفاژ : باکتريوفاژها باعث مرگ

Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد مورفولوژی

……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
1-9-5-2-5- ایزونیازید، اتیونامید، اتامبتول و سیکلوسرین ……………………………………………………………………… 52
1-9-5-3- انتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین ………………………………………………………………………….. 52
1-9-5-3-1- آمینوگلیکوزید ها ………………………………………………………………………………………………………………… 52
1-9-5-3-2- تتراسایکلین ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
1-9-5-3-2-1- مقاومت به تتراسایکلین ………………………………………………………………………………………………… 54
1-9-5-3-3- اگزازولیدین ……………………………………………………………………………………………………………………….. 54
1-9-5-3-4- کلرامفنیکل ………………………………………………………………………………………………………………………… 55
1-9-5-3-5- ماکرولیدها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-9-5-3-5-1- مقاومت به ماکرولید ها …………………………………………………………………………………………………. 55
1-9-3-6- کلیندامایسین …………………………………………………………………………………………………………………………. 56
1-9-3-7- استرپتوگرامین ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
1-9-5-4- آنتی بیوتیک های مهار کننده اسید نوکلوئیک ………………………………………………………………………. 57
1-9-5-4-1- کینولون ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 57
1-9-5-4-2- ریفامپین و ریفابوتین ……………………………………………………………………………………………………….. 57
1-9-5-4-3- مترانیدازول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
1-9-5-4-4- آنتی متابولیت ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 58
1-9-6-1- اهمیت مقاومت آنتی بیوتیک ها در دام ………………………………………………………………………………… 59
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1- تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-2- مطالعات انجام شده در باکتریوفاژ ………………………………………………………………………………………………….. 62
2-3- مقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل ها ……………………………………………………………………………………………. 64

فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- دستگاه های مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-2- لوازم مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-3- مواد مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
3-4- سویه های میکروبی مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 71
3-4-2- آماده سازی محیط های کشت …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-4-2-1- محیط های کشت MRS آگار ……………………………………………………………………………………………….. 72
3-4-2-2- محیط های کشت نرم MRS آگار ………………………………………………………………………………………… 72
3-4-2-3- محیط کشت MRS مایع ………………………………………………………………………………………………………. 72
3-5- کشت و آزمایشات تعین هویت باکتری ………………………………………………………………………………………….. 72
3-6- سنجش فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-6-1- روش دو لایه ای پلاک ………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-6-2- مشاهده پلاک توسط القاء با پرتو UV ………………………………………………………………………………………. 73
3-6-3- آزمون Heap and Lawrence ………………………………………………………………………………………………… 74
3-7- سنجش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ……………………………………………………………………………………… 75
3-7-2- آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک در آگار ( دیسک دیفیوژن) ….. 76
3-7-2-1- روش انجام آزمایش دیسک گذاری ……………………………………………………………………………………… 76
3-7-2-1-1- تهیه محیط کشت …………………………………………………………………………………………………………… 76
3-7-2-1-2- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم : نتایج
4-1- شرح مختصری از مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………. 80
4-2- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
4-2-1- نتایج حضور یا عدم حضور فاژ در سویه ها ………………………………………………………………………………… 81
4-2-2- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء UV و میتومایسین C …………………………………………. 83
4-2-3- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء با میتومایسین C و Heap and Lawrence ………….. 83
4-2-4- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء با پرتو UV و Heap and Lawrence …………………… 84
4-3- نتایج حساسیت ومقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل ها …………………………………………………………………. 84
4-4- نتایج میزان درصد حساسیت و مقاومت سویه ها به آنتی بیوتیک ………………………………………………… 91
4-5-1- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به آمینوگلیکوزید ها 92
4-5-2- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به سفالوسپورین ها .. 92
4-5-3- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به گلیکوپپتیدها ……. 93
4-5-4- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به لینکوزامید ها ……. 93
4-5-5- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به ماکرولیدها ………… 94
4-5-6- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به پنی سیلین ها ….. 94
4-5-7- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به کینولون ها ……….. 95
4-5-8- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به سولفانامید ها ……… 95
4-5-9- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به تتراسایکلین ها…….. 96
4-5-10- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به دیگر آنتی بیوتیک‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- اهمیت جداسازی فاژ ………………………………………………………………………………………………………………………. 99
5-2- نتایج جستجو برای جداسازی فاژ …………………………………………………………………………………………………… 100
5-3- اهمیت الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی پروبیوتیک ها …………………………………………………………………… 102
5-4- راه های انتقال ژن های مقاومت به آنتی بیوتیکی در لاکتوباسیل ها ……………………………………………. 103
5-5- نتایج تفسیر برای الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ………………………………………………………………………… 104
5-6- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
ضمائم
پوسترهای ارائه شده در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ……………………………………… 121
خلاصه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12۳

فهرست جداول
جدول 1-1- مورفولوژی باکتریوفاژهای اسید لاکتیک ……………………………………………………………………………… 30
جدول 1-2- گروه های آنت

Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش اقتصادی، صنایع غذایی، مورفولوژی

………………………………………………………………………… 10
1-2-1-3- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-5- منحصر به فرد بودن…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-6- ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-3- باکتری های لاکتیکی …………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی ……………………………………………………………………….. 13
1-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………………………………… 14
1-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو (همگن)……………………………………………………………………. 14
1-3-2-2- باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو (ناهمگن)………………………………………………………………… 15 1-4- لاکتوباسیل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-5- طبقه بندی لاکتوباسیل ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-6- تاریخچه ی لاکتوباسیل ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-7- محصولات . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-7-1- پنیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-7-1-1- انواع پنیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-7-1-2- ارزش غذایی پنیر…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-7-2- ماست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
1-8- باکتریوفاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
1-8-1- نقش باکتریوفاژ در صنایع لبنی شیر ……………………………………………………………………………………………… 24
1-8-1-2- منابع اصلی آلودگی فاژی در کارخانجات صنایع لبنی ………………………………………………………………. 24
1-8-3- اثر باکتریوفاژها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-8-4- تاریخچه کشف باکتریوفاژ ………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-8-5- مورفولوژی باکتریوفاژ ها ………………………………………………………………………………………………………………… 26
1-8-6- طبقه بندی باکتریوفاژ …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
1-8-7- مراحل ورود و تکثیر باکتریوفاژ ………………………………………………………………………………………………………. 30
1-8-7-1- مرحله جذب فاژ بر روی سلول باکتری ……………………………………………………………………………………… 30
1-8-7-2- مرحله ورود فاژ به داخل باکتری ……………………………………………………………………………………………….. 31
1-8-7-3- بیوسنتز ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
1-8-7-4- رسیدگی کامل …………………………………………………………………………………………………………………………… 31
1-8-8- منشا فاژ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
1-8-9- سیکل حیاتی فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
1-8-9-1- سیکل لیتیک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
1-8-9-2- سیکل لیزوژنیک ………………………………………………………………………………………………………………………… 32
1-8-10- روش جداسازی فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
1-8-10-1- روش مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-10-1-1-روش های میکروبیولوژی ……………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-10-1-2- روش مولکولی ……………………………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-10-2 روش غیر مستقیم سنتی …………………………………………………………………………………………………………. 35
1-8-10-2-1- تست فعالیت ……………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-8-10-2-2- تست اندیکاتور ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
1-8-10-2-3- فلوسایتومتری …………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-8-10-2-4- امپدانس الکتریکی یا رسانایی شیر ………………………………………………………………………………….. 35
1-8-10-2-5- سنجش پلاک – لکه و رشد – توربیدومتری ……………………………………………………………………. 36
1-8-10-2-6- انواع PCR ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
1-8-10-2-6-1- …..Mutiplex PCR………………………………………………………………………………………………………. 37
1-8-10-2-6-2- Quntitive PCR…………………………………………………………………………………………………………. 37
1-8-10-2-6-3- Traditional PCR ……………………………………………………………………………………………………. 38
1-8-11- کنترل فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
1-9- مقاومت انتی بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………………………. 40
1-9-1- مقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل های پروبیوتیک …………………………………………………………………….. 42
1-9-2- انواع مقاومت آنتی بیوتیک ………………………………………………………………………………………………………….. 43
1-9-3- انتقال ژن های افقی لاکتوباسیل های پروبیوتیک ……………………………………………………………………….. 43
1-9-4- عوام ضد باکتریایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
1-9-4-1- آنتی بیوتیک ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
1-9-5- مکانیسم آنتی بیوتیک ها ……………………………………………………………………………………………………………… 45
1-9-5-1- آنتی بیوتیک ها ی ممانعت کننده از سنتز دیواره سلول………………………………………………………… 47
1-9-5-1-1- آنتی بیوتیک های بتالاکتام ………………………………………………………………………………………………… 48
1-9-5-2- مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک بتالاکتام ………………………………………………………………………………… 48
1-9-5-2-1- پنی سیلین ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 49
1-9-5-2-2- سفالوسپورین ها و سفامایسین ها ……………………………………………………………………………………….. 50
1-9-5-2-3- گلیکوپپتیدها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
1-9-5-2-4- پلی پپتید ها

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد بازداشت موقت، باراک اوباما

اند:
«با مشاهدۀ تبليغات پر سر و صداي رسانه اي در مورد آنفلوانزاي نوع A فقط ديدن عنوان باعث نگراني مي‏شود ولي با منطق محکم تر اين موضوع مردمي را که شاهد موارد ديگر از اين دست بوده‏اند (خون‏هاي آلوده، پنبه نسوز يا آزبست) به وحشت نمي‏اندازد.
( 7 اوت 2009، CL38, www.ledauphine.com/ forum )
متوجه يک تناقض ديگر در استفاده از عبارت تبليغات پر سر و صدا که افراط را مي‏رساند و اصطلاح عنوان درست، خواهيم شد…
ولي اين تحليل نقش رسانه‏ها را مي‏توان در نوشته‏هاي معتبرتري هم مشاهده کرد:
پوشش رسانه اي بيش از حد، اين حس را بوجود مي‏آورد که خيلي به اين بيماري
پرداخته ايم.
( دکتر آن مونيه، گروه بررسي منطقه اي آنفلوانزا (Grog) 29 ژوئيه 2009، la-croix.com )
اين نظر سنجي هم در نوع خود جالب است که سردرگمي بيش از اندازه دربارۀ موضوعي که به همان اندازه که نامعلوم است رسانه اي نيز هست، را تأييد مي‏کند.
بيش از نيمي از فرانسويان آماده‏اند تا در برابر آنفلوانزاي نوع A واکسن بزنند
به نظر مي‏رسد آنفلوانزاي نوع A به طور جدي باعث نگراني تعداد زيادي از فرانسوي‏هاي شده است. طبق نظر سنجي IFOP که اين يک شنبه در روزنامة سود اوست (Sud Ouest ) چاپ شده، بيش از نيمي از مردم قصد دارند در مقابل ويروس H1N1 به محض اينکه واکسن ها در دسترس عموم قرار بگيرند، واکسن بزنند.
( 6 سپتامبر 2009، http://www.libebordeaux.fr )
اين هم آخرين نظر سنجي جالب در سايت پاريس مچ که بي قيدي برخي رسانه‏ها را نه تنها در برابر نظر سنجي‏ها و کيفيت افکار عمومي بلکه در مقابل عمل آنها، به خوبي خلاصه کرده است.
آيا شما از يک همه گيري آنفلوانزاي خوکي بيم داريد؟
%33 بله اما دچار روان پريشي نخواهم شد.
%31 نه رسانه‏ها طبق معمول زياده روي مي‏کنند.
%31 نه ولي مراقب خواهم بود .
%5 بله.
( 27 آوريل 2009، Actu-Match )
اوج اين بي اعتمادي، بدگماني و درک غلط در ژانويه 2010 به اوج خود مي‏رسد. هنگامي که روزلين بکلو از جانب دولت اعلام مي‏کند که سفارش چند ميليون دوز واکسن به آزمايشگاه‏هاي مختلف (Pasteur-Sanofi, GSK, Novartis) متوقف شده است. اين در حالي است که از هر 12 تن فرانسوي 1 تن هنوز براي زدن واکسن مراجعه نکرده است. براي کامل کردن دخالت رسانه اي، شهروندان در روز پنجم ژانويه 2010 بدون هيچ توضيحي با خبر مي‏شوند که پزشکان عمومي مجازند در مطب تزريق واکسن را انجام دهند در حالي که وزير بهداشت تاکنون آن ها را از اين کار منع کرده بود ( فرانس انفو).
ويليام دَب متخصص بيماريهاي مصري و مدير کل سابق بهداشت که هيچ شبهه اي در تخصصش در زمينة اين پرونده وجود ندارد، از خود مي‏پرسد: « چرا واکسيناسيون در پايتخت‏ها موثرتر است؟ چرا استفاده از تامي فلو( Tamiflu ) درماه اکتبر مشخص شده ولي در ماه دسامبر همگاني مي‏شود؟ » وي در گفتگويي در لو موند ادامه مي‏دهد: « از زمان چرنوبيل مي‏دانيم که مخفي کردن شک و ترديدها نتيجه عکس دارد. »
با وجود پيام هايي راديويي و تلويزيوني که همچنان مردم را نسبت به اخبار رسمي مي‏شورانند، اختلاف پس فرداي آن روز يعني 7 ژانويه به اوج خود مي‏رسد.
«عمليات واکسيناسيون به تدريج انجام مي‏شود شما مي‏توانيد به محض اينکه از طريق نامه يک بن واکسيناسيون دريافت کرديد، براي واکسن زدن اقدام کنيد.»
( http://www.pandemie-grippale.gouv.fr )
وزير بهداشت طرحي اساسي مشخص کرد که نه تنها غير منتظره بلکه حيرت آور بود:
او در مقابل خبرنگاران اعلام کرد : « شما حتي اگر بن واکسيناسيون هم نداشته باشيد، مي‏توانيد واکسن بزنيد.»
فراخواني براي آمادگي و تسريع اقدامات پيشگيري که به همراه خبر بعدي به طرزي عجيب اعلام
مي شود و چند روز بعد در اختيار عموم قرار مي گيرد:
«همه گيري آنفلوانزاي نوع A در پايتخت فرانسه به پايان رسيده است… شبکة سانتيل اَنسرم
(Inserm Sentinelles) به طور رسمي اعلام کرد که پايتخت فرانسه از محدودۀ همه گيري خارج شده است.»
در حقيقت به اين شکل است که مختصر و مفيد، بسياري از رسانه‏ها و به ويژه اخبار تلويزيوني مهم عصرها، در روز چهارشنبه 13 ژانويه 2010 پايان اين موش و گربه بازي با افکار عمومي را که از تابستان سال گذشته شروع شده بود، اعلام کردند. دستورالعملي که براي پايان دادن به يک هشدار هواشناسي در چند استان عادي بود ولي براي پايان دادن به يکي از بزرگترين بسيج‏هاي ضد همه گيري در کشور کمي عجيب به نظر مي‏رسد. بسيجي که در روزهاي بعد از اين اعلان هم در سايت وزير بهداشت به قوت خود باقي بود و تدابير اورژانس H1N1 هنوز اخبار روز بودند که همان 13 ژانويه اي را به خاطر مي‏آورند که اعلام شده بود:
آنفلوانزاي نوع A بيماري خطرناکي نيست بلکه فقط مي‏تواند عواقب خطرناکي در پي داشته باشد […] بهترين راه محافظت در برابر آن واکسيناسيون است.
ارتباط و اطلاع رساني دربارۀ ويروس نوع A، H1N1 در ژانوية 2010 همانطور که شروع شده بود، در سر درگمي عظيم و آشفتگي واقعي افکار عمومي که هم باعث ايجاد اضطراب و هم ريشخند مي‏شد، به طور موقتي به پايان مي‏رسد.
قطعاً صحنة دستکاري‏هاي عمومي و هماهنگ شدۀ آزمايشگاه‏هاي داروسازي که توسط گروه‏هاي فشار و لابي هاي سري در مرکز سازمان بهداشت جهاني و دولت‏هاي اروپايي اعمال شده، ظاهر قضايا را درست مي‏کنند و گفتگوها را از سر مي‏گيرند. چطور مي‏توان متعجب نشد؟

4) جريان اخبار
خبرنگاران مي‏گويند خبري جايگزين خبر ديگر مي‏شود. در يک جريان دائمي اخبار واقعيت در ابعادي پيچيده و بدون وقفه تجديد مي‏شود و همه چيز در اين جريان غير قابل درک به نظر مي‏رسد.
اثر اشباع در نگاه اول : فراواني عناصر دربارۀ يک موضوع واحد است. عناصري که به روز شده، متنوع و دچار نقصانند و جنبه‏ها و سطوح مختلف خواندن را بررسي مي‏کنند و هر خبري را به سختي براي افکار قابل فهم مي‏سازد. به طور دائم خبري جايگزين خبر ديگر مي‏شود و هر وقفه و تحليلي را غير ممکن مي‏سازد. وقتي خبري در جامعه پخش شد، مردم به ندرت به چيز ديگري مثلاً يک پيوست، اصلاح، تکذيب و يا مکمل مي‏پردازند. ديگر شناخت مسائل نيست که مورد توجه است بلکه فراگير بودن اين شناخت است که ارزشمند است. همان شعار معروف فرانس انفو: « با خبر بودن از همه چيز، شنيدن و ديدن آن. »
چند مثال اين تشنگي دانستن همه چيز را که با وجود هيچ نفهميدن، دگرگون شده است، نشان مي‏دهند. ماجراي نيکلاسارکوزي، جدائي اش از سيسيليا و آشنائي اش با کارلا بروني و ماه عسل در ديزني لند و رويدادهايي که سقوطي وحشتناک در نظر سنجي‏ها را در پي داشت. اين موضوعات در ابتدا فرانسوي‏ها را سرگرم مي‏کرد ولي بعد آنها را رنجاند. فراواني اخبار دربارۀ موضوعي واحد که گاهاً، متناقض هستند، مردم را نگران و مأيوس مي‏کنند. (ظاهراً رئيس جمهور در يک دورۀ کوتاه عاشق هر دو همسرش بود).
يک نمونة ديگر فراواني خبر، پوشش خبري انتخابات مقدماتي آمريکا در سال 2008 است. در همان طرح بي وقفه انتشارهاي ويژه و مکاتبات، خبر چنان زياد است که پيام اصلي آن مبهم باقي مي‏ماند. در واقع از ابتداي سال 2008 ما و ديگر شهروندان اروپايي که کمتر در اجراي انتخابات آمريکا خبره هستيم به صورت نامنظم و طي چندروز نشست‏هاي انتخاباتي از ظهور و سپس ناپديد شدن برق آساي نامزدي ناشناس به نام مايک هاکابي مطلع مي‏شويم در حالي که تاکنون رودي جيولاني و يا جان مک کين به عنوان تنها برندگان احتمالي معرفي شده بودند. رسانه‏هاي فرانسه هم در تميز دادن نقش انتخابات مقدماتي آيووا، و شرح آن براي ما، در مسابقه به سمت کاخ سفيد مشکل خواهند داشت ( قسمت ستاره که هميشه اخبار آنسوي اقيانوس اطلس و به علاوه انجمن حزبي caucus هم هست) اين انتخابات به نوبت و گاهي همزمان به صورت اساسي و نمادين ارائه مي‏شوند. اخبار که مدت زيادي روي جنبة مردمي هيلاري کلينتون در نخستين موفقيت‏هاي نسبيش، بيش از نفوذ برق آساي رقيبش باراک اوباما متمرکز شده بود، در نهايت اثر شگفتيِ انتخاب سناتور ايلنويز را تشديد خواهد کرد.
به سبکي مشابه، توالي حجم زياد اخبار نزديک به هم در يک زمينة واحد که با هم مقايسه نمي‏شود، اين سردرگمي را که غالباً اخبار را غير قابل فهم مي‏کند، تحميل مي‏کند:
دوشنبه 21 ژانويه 2008
سقوط فاحش سهام: دوشنبه سياه براي بورس‏هاي اروپايي
پاريس %83/6 و بازارهاي اروپايي بين 5 تا %5/7 در نوسانات بورس‏هاي آسيايي از دست مي‏دهند.
چهارشنبه 23 ژانويه 2008
گشايش گردهمايي سالانة مجمع جهاني اقتصادي در مناطق مختلف (داووس) در سوئيس دربارۀ اساس بحران مالي جهاني
24 ژانويه 2008
پنج شنبه سياه سوسينه ژنرال
بانک سوسيته ژنرال قرباني کلاهبرداري 9/4 ميليارد يورويي شد.
تعداد کمي از مفسران و تحليل گران درصدد تشريح:
– گزراش‏ها و فقدان گزارش در رويدادهاي مختلف هستند
– بويژه در خصوص قضية سوسيته ژنرال که گپ و گفت در سالن ها، پر حرفي در بين دوستان و گفتگوهايي که در بارها صورت مي‏گيرد را، تقويت مي‏کند.
کدام رسانه واقعاً سعي خواهد کرد تا حقيقت مقادير ناپديد شده را توضيح دهد؟ کدام پول؟ اين پول قبل از ناپديد شدن متعلق به چه کسي بوده است؟ دقيقاً چه بلايي بر سرش آمده؟ آيا خلافي در بين است؟ آيا شکايتي ثبت شده است؟ تاجر کجاست؟ آيا تحت تعقيب پليس است؟ وي متهم به چيست؟
در اين مورد آخر بايد در انتظار روز يکشنبه 27 ژانويه يعني 4 روز پس از افشاي اين قضيه و استفاده از لفظ کلاهبرداري بود تا خبرنگار نورالدين زيدان که مسوول پيگيري بازداشت موقت تاجر متهم، ژروم کرويل، بود بازداشت وي را پس از 24ساعت در بخش مبارزه با فساد مالي پاريس بر ملا مي‏کند. هنوز کسي نمي‏داند که آيا اتهامات عليه او تأييد شده اند يا نه؟
در طي 24 ساعت اولية افشاي قضيه حقيقتاً به هيچ کدام از اين سؤالات پرداخته نشد.
روزنامه ها، راديوها و کانال‏هاي تلويزيوني، تحقيق و بررسي‏هاي بسياري را در مورد شخصيت تاجر متهم، منتشر و دربارۀ مشخصات رواني او انتقاد خواهند کرد (بسياري از خبرنگاران از خود مي‏پرسند که آيا او ديوانه است؟)، سعي خواهند کرد که فساد پذيري و قابليت‏هاي او را ارزيابي کنند.
ولي مردم نسبت به آنچه رسانه‏ها هميشه به خوبي انجام مي‏دهند، حق دارند: بررسي تاريخي موقعيت‏هاي قابل قياس و اثبات اينکه خنثي کردن تسلط حاميان چنين اختلاس بزرگي تا چه

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد روزنامه نگاران

سنجي‏ها مورد تأييد فرانسوي ها نبود. فراي دلايل موقعيتي، علل افت محبوبيت دولت که نخست وزير را هم تحت تأثير قرار مي دهد، پيش از هر چيز، نظم اجتماعي است.
آخرين تحقيق IFOP نشان مي‏دهد که اکثريت کارگران، کارمندان و مديران از سارکوزي ناراضي هستند و اکنون فقط در بين گروه سني بالاي 65 سال که عملاً غير فعال هستند، از محبوبيت برخوردار است[….]
BVA نشان مي‏دهد که فقط 18% فرانسوي‏ها فکر مي‏کنند که سياست حمايت سارکوزي قدرت خريد آنها را بالا مي‏برد، 5% تخمين مي‏زنند که تغييري در آن ايجاد نمي‏کند و %25 معتقدند که قدرت خريد آنها را کمتر مي‏کند. در LH2 قدرت خريد از بين 10 مورد مطرح شده، در جايگاه هفتم در بين پيامدهايي که سارکوزي به بهترين وجه به آنها رسيدگي مي‏کند، قرار گرفته است. با وجود اين مخالفان که از رهبري غير رسمي و جهت گيري آشکار محرومند، نمي‏توانند از مشکلات دولت استفاده کنند. در همان نظر سنجي TNS – Sofres %40 از افرادي که از آنها نظر سنجي به عمل آمده، از رئيس جمهور و %72 از مخالفان تصويري منفي دارند. طبق BVA تنها %16 از فرانسوي‏ها فکر مي‏کنند اگر حزب سوسياليست بر سر قدرت بود بهتر از دولت فعلي عمل مي‏کرد. در فقدان قدرتي متناوب و قابل قبول، سارکوزي راحت تر مي‏تواند با يک دورۀ عدم محبوبيت کنار بيايد.
اين مقايسه‏ها بر معناي مطالعات نمودار IFOP از دولت هستند که از سال 1958 منتشر مي‏شوند.
اريک دوپن اين مقاله را براي استفاده و نقل قول در اختيار ما قرار مي‏دهد و با اين کار تصميم فيگارو براي چاپ نکردن آن، نمونه اي از حماقت رسانه اي را توصيف مي‏کند. بدون شک بيش از اين‏ها شاهد چنين سانسورهايي ساده و ناخوشايند خواهيم بود.
قطعاً در روز انتشار اين نظر سنجي فرانسوا ويون کمتر از نيکلاسارکوزي از عدم محبوبيت رنج مي‏برد. او که به عنوان يک زير دست کينه توز و برندۀ يک کرسي سياسي رسانه اي که شخص دوم مملکت را با ويژگي‏هاي لوس و بي معني توصيف کرده بود، معرفي شده است و هنگامي که برخي رسانه‏ها از ويون به عنوان يک برنده ياد مي‏کردند، سارکوزي در عرض 7 ماه، 12 امتياز از دست مي‏داد. ويون در هفته‏هاي بعد بالاتر مي آيد و کاملاً از رئيس جمهور سبقت مي‏گيرد. به نظر مي‏رسد در اوايل فوريه او چندان از اين پيروزي دشوار که بسياري از رسانه‏ها گمان مي‏کنند قدرت به او عطا کرده است، لذت نمي‏برد. همان گونه که زمان در گذر است و همان طور که اريک دوپن در مقالة مخفي خود توضيح مي‏دهد: «افکار امروزه نسبت به دهه‏هاي گذشته بسيار بي ثبات تر هستند و عصر سياسي به شکل قابل ملاحظه اي شتاب گرفته است». واقعيت‏هاي امروز لزوماً واقعيت‏هاي فردا نيستند. باز هم پيروزي‏هاي ديگري از اين دست اتفاق مي‏افتد. و کسي در فکر اين نيست که يکي قبل از ديگري اتفاق بيافتد.
نه روزنامه نگاران در گفته‏هاي خود و نه رسانه‏ها از بين پيام‏هاي تبليغاتي خود اين ايده را که بايد معناي شفافيت را به اطلاع رساني بازگرداند، تقويت نمي‏کنند. به ما مي‏گويند که بايد خوانندگان شنوندگان و بينندگان را در دريافت اخبار همراهي کرد و به آنها در درک پيآمدهاي واقعي و ابعاد مختلف آن کمک کرد. رمزگشايي و باز هم رمزگشايي. بايد جايگاه واقعي خوانندگان را به آنان بازگرداند. خوانندگاني که خسته شده‏اند از اينکه صرفاًٌ مصرف کنندۀ اخبار باشند و از اين پس مأمور شده‏اند تا به نوبة خود، تقريباً با همان سمتي که مأموران تحقيق در هيئت تحريريه دارند، اخبار توليد کنند. به عنوان مثال تمام اصول عقايد فرم کونتر ژورنال (journal – Contre) متعلق به ليبراسيون همانند تمام اصول و عقايد فرم‏هاي مختلف خواهد بود که به سرعت تمام واکنش‏هاي مقابله‏ها را نشان مي‏هد، واکنش هايي که به نوبة خود تبديل به سرمقاله‏هاي واقعي مي‏شوند که در دسترس همه يا تقريباً همه قرار مي‏گيرند.
اطلاع رساني مبهم احساسي است که اطلاع رساني تا اين حد دچار خلاء و نقص توانايي اش در مطلع کردن محض نباشد.
معمولاً اخبار و امر خبر رساني از فقدان شفافيت و همراهي رنج مي‏برد و با روند خاص خبرهاي آژانس و مکاتبات که اين جريان را اشباع مي‏کنند، بي رحمانه توليد مي‏شوند. تا زماني که هيچ شروعي براي رمزگشايي پيش بيني نشده باشد تا چارچوب، معني و پيآمدهاي آن را شرح دهد، ديگر نمي‏توانيم اصل خبر را در يابيم. اخبار از ريشه قطع شده و منزوي و به طور کلي نامفهوم و مبهم مي‏شود.
چه اتفاقي مي‏افتد؟ چه اتفاقي افتاده و چه حادثه اي در جريان است؟ چگونه اين جريان در مقايسه با اجزاء قبلي که من هم در آن مشارکت داشتم جايگاه خود را پيدا مي‏کند؟ چه ارتباطي در بين است؟
اين هم مثالي که با دقت بيان خواهد کرد چگونه همراهي و برجسته نمايي معنا در ارائه اخبار سازماندهي مي‏شوند.
آخر هفته 30 مارس 2008 رسانه‏ها بدون ذکر جزئيات خبري کوتاه را که FDD اعلام کرده بود، تکرار کردند: هواپيماي فالکون پزشکي در فرودگاهي در گويان مستقر شده و آماده است تا اينگريد بتان کور، گروگان فرانسوي- کلمبيايي را که از فوريه 2002 گروگان گرفته شده، در شراطي که ربايندگان او را آزاد کنند پشتيباني کند.
ولي چگونه؟ آيا جزئيات جديدي روشن شده اند؟ آيا تماس‏ها برقرار است؟ آيا دولت در حال مذاکره دربارۀ موقعيت‏هاي جديد يا حربه‏هاي جديد است؟ آيا زندگي گروگان بيش از هفته‏هاي پيش تهديد مي‏شود؟ آيا فرانسه در يک دورۀ جديد مذاکرات غير رسمي با ديگر طرفين صحبت، ذي نفع است؟
هيچ. فقط يک فالکون جمهوري فرانسه که در انتهاي يک مسير در گويان، 24 ساعت منتظر است. سپس عصر يک شنبه 30 مارس به ما مي‏گويند که هواپيما به همان شکل مرموز که به گويان آمده بود، عازم فرانسه شد.
اطلاع رساني چيست؟ آيا اصلاً اصلاع رساني وجود دارد؟ چه کسي مي تواند هشداري را که خبر داغ رسانه هاي شنيداري- ديداري در طول آخر هفته بود، توجيه کند. يک شنبه 30 مارس خدمات کاخ اليزه اعلام کرد:
« ما اخباري دربارۀ حل قريب الوقوع مشکل نداريم.»
در حالي که روز دوشنبه 31 مارس ليبراسيون اين مطلب را منتشر کرد:
«ديروز کميتة حمايت از اينگريد بتان کور اعلام کرد: در حال حاضر هيچ خبر درستي که اميدوار کننده و حاکي از آزادي قريب الوقوع گروگان باشد در دست نيست.»
هيچ خبري، اما اخبار مثل هميشه در يک روز يک شنبه. تکرار اخبار، پخش مجدد، حلقه زني: گزارشگري که در گويان است، اعلام مي‏کند که هواپيماي پزشکي در گويان مستقر شده با فرض اين که اينگريد بتان کور آزاد شود. اين خبر را آژانس‏هاي خبري، تلويزيون ها، راديوها، روزنامه‏هاي آنلاين از سر مي‏گيرند بدون آنکه کسي به اهميت آن، حاشيه‏هاي آن و معناي آن پي ببرد.
نگران کننده تر اين است که تمام تعابير را با توجه به شرايط و جزئياتي که عمداً به نفع گروگان مخفي نگه داشته شده، نقش بر آب مي کند و هيچ جزئيات ديگري مرتبط با موضوع فالکون پزشکي حتي بعد از آزادي نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري کلمبيا در اختيار عموم قرار نمي گيرد.
خبري با تنوع و تغيير بسيار بيش از هزار بار، تنها در عرض يک هفته از سرگرفته و دوباره منعکس شد. با تمام نمايشي که موضوع مي‏توانست به راه بيندازد، فقط عدم اطمينان خود را با جملات شرطي و يا چنانچه بيان مي‏کرد.
مثال ديگري که در زمان حال به صورت گسترده تفسير و شرح داده شده و به خوبي نشان مي‏دهد که اخبار، نامفهوم شده است. اعلام گستردۀ احتمال همه گيري آنفلوانزاي مکزيکي يا H1N1 در زمستان سال 2010- 2009 در پايتخت، اگر آن را با اهميت گفته‏ها بسنجيم، در هاله اي از تشويش فوق العاده فرو رفته بود. منابع وزارتي با تفاسير رسانه اي که با عبور از صافي ده‏ها توصيه و نظر کارشناسي پزشکي در زمستان و بهار سال 2009 منتشر شد، رها شدن از يک کشش واقعي- اگر نخواهيم نظر اخبار را تداعي کنيم! – دربارۀ خطرات اين بيماري مسري که در درجة بالاي اهميت براي سازمان بهداشت جهاني قرار دارد، کاملاً غير ممکن به نظر مي‏رسد. گفته‏ها و بيانيه‏هاي متناقض، تکذيبيه ها، کارشناسي‏ها و نظرات متضاد جامعه را فرا گرفته است و شهروند عادي نمي‏تواند ارزيابي روشني از آنچه در زمستان پيش رو در انتظار جمعيت فرانسه است، داشته باشد.
جريان غالب بر افکار که در بسياري از بلاگ‏ها و نظرات مستقل آنلاين ارائه شده در گزينة عدم قطعيت برابر است با خطر، به وضوح نشان داده شده است. اين گرايش آميخته به اعتماد و تا حدي اطمينان بخش، راه خود را پيدا کرده است. پيام‏هاي متعدد رسمي هشدار، فقط اخباري هستند که قبل از هر چيز قصد دارند با پيش بيني سرزنش‏ها در مورد عدم فعاليت شان که از هنگام شيوع جنون گاوي و آنفلوانزاي پرندگان در سال 2003 به اثبات رسيده بود، از خود حفاظت کنند.
در اصل به نظر نمي‏رسيد هيچ راه حل درستي از طرف جبهة اطلاع رساني صادر شود. حال چه به دليل شيوع بي خطر و متداول آنفلوانزاي زمستاني و چه به دليل يک همه گيري خاص که مي‏تواند صدها تن را مبتلا کند و حتي هزاران نفر را در بين جمعيت در خطر به کام مرگ بکشاند. تنها چيزي که مي‏شد شنيد به يک موج خبر خلاصه مي‏شد که مستقل از يکديگرند و شمار مبتلايان و مرگ و ميرهايي با دلايل نامعلوم، اقدامات دولتي که تا حدي مبهم و گنگ بودند يا تغيير در ذخاير دوز واکسن‏هاي موجود را در نظر مي‏گرفتند.
يک خبر شبانه که قطعاً باعث افزايش مراقبت ها مي شود ولي هيچ گونه توضيح يا آموزشي دربارۀ گفته هايش ارائه نمي کند.
چند عنوان و خلاصة مطبوعات که اين آشفتگي غريب را نشان مي‏دهند.
آشفتگي و سردرگمي در اطراف ويروس کشنده ( www.lematin.ch)
روسيلن بکلو و سردرگمي دربارۀ آنفلوانزاي نوع A ( Exprimeo.fr )
سردرگمي در بريتانيا
در مصاحبه اي در روزنامة گاردين ، وزير بهداشت اندي بورن هام تأکيد کرد که بر خلاف آنچه تدابير اوليه براي مبارزه با آنفلوانزا توصيه مي‏کنند، زنان اميدوارند که بارداري آنها به تعويق نيافتد. (17 اوت 2009، لو موند )
کانال‏هاي تلويزيوني و آنفلوانزا:
آژير قرمز، همه چيز روبراه است! ( 6 مي 2009www.arretsurimages.net, )
آنفلوانزا: « ما ترديد داريم» ( 26 ژوئية 2009, لو ژورنال دو ديمانش )
آنفلوانزا، از ترديد تا توهم؟ ( 29 ژوئية 2009، ليبراسيون )
و اين تضاد در عنوان و خبر لوموند که قرار است اعلام شود توسط يک خواننده خشمگين مشخص شده است :
« فرانسه اولين مرگ ناشي از آنفلوانزاي نوع A را ثبت مي‏کند. اين بازي با کلمات روزنامة
لو موند در اين اوضاع وخيم اصلاً مناسب نيست. شما نشان مي‏دهيد که فرانسه تسليم آنفلوانزا نشده است و اين در تضاد کامل با عنوان شماست. اين موضوع رقت انيگز است. » (30 ژوئية 2009،
ژان لوک )
تحليل‏هاي نظر سنجي‏هاي متناقض در مورد نگراني هايي که اين همه گيري احتمالي بوجود آورده نيز، قابل ملاحظه هستند.
نگراني در برابر آنفلوانزاي نوع A ولي اطمينان به آمادگي کشور
دولت با رسانه اي کردن گستردۀ عمل آماده سازي فرانسه در برابر اين همه گيري احتمالي، دربارۀ شيوه‏هاي پيش بيني شده براي مقابله با اين بيماري به مردم اطمينان مي‏دهد ولي با اين کار ظاهراً آنها را در مورد اهميت اين همه گيري نگران کرده است.
( نظر سنجي بين المللي BVA که 18 ژوئية 2009 در لو فيگارو به چاپ رسيده است. )
نظرسنجي: آنفلوانزاي نوع A واقعاً فرانسوي‏ها را نگران نمي‏کند.
( 1 اوت 2009،تکرار درNouvelobs.com، Ifop -Dimanche Ouest France )
و حکايت نيمة پر ليوان، همان نظر سنجي در عنوان يک روزنامة ديگر به شيوۀ زير تفسير شده است:
نظر سنجي: آنفلوانزاي نوع A، 3/1 فرانسوي‏ها را به وحشت انداخته است.
( 1 اوت 2009, www.paris-normandie.fr Ifop – Dimanche Ouest France, )

و بالاخره اين توضيحات به شکل‏هاي مختلف و مطابق با قضاياي جاري همانند مثالي که در بخش بحران اقتصادي بيان خواهيم کرد، که مفسران تصور مي‏کنند رسانه‏ها باعث ايجاد ترس شده‏اند و بحران را گسترش داده

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد روزنامه نگاران، معلمان مدارس

گشايش يا راه حل مناسب، جستجو کرد.
در حالت مناظره که به عنوان درون ماية مهم اخبار است و وجدان‏ها را بيدار مي‏کند و باعث ايجاد
موضع گيري متضاد، تأمل، تغييرات اساسي و مانور تدابير رسانه اي مي‏شود که هدف آن بيشتر روبرو کردن مخالفان دو گروه با روند گفتگو است تا روشن کردن پيامدهاي اساسي آن. رسانه‏ها خواستار جايگزين کردن رويارويي درخواست شده با اعضاي جناح اکثريت در بين والدين دانش آموزان و معلمان در رابطه با حداقل خدمات در مدارس و مدارس راهنمايي هستند. در زمان اعتصاب‏هاي مختلف در پاييز و زمستان 2008- 2007 مناظره‏هاي زيادي درصدد جايگزيني اين رويارويي و دوئل برآمدند ولي موفق به اينکار نشدند.
به نظر مي رسد که نمي خواهند دربارۀ حداقل خدمات که تلويحاً شکلي از فشار نسبت به معلمان مدارس را بيان مي کند، صحبت کنند. اکثر مهمانان، چه از طرف والدين و چه از طرف معلمان، از خدمات مهمان( بدون در نظر گرفتن ابعاد آموزشي) يا خدمات جايگزين سخن مي گويند و نه از حداقل خدمات، اصطلاحي که به صورت گسترده توسط خبرنگاران و مجريان مناظره ها مورد استفاده قرار مي گيرد. و هرگز ايدۀ يک خدمات حداقل با مشخصة آموزشي در مدارس را مطرح نکردند که به وسيلة کارکنان متقاضي و استخدام شده در موقعيت اجتماعي، اعمال شده است و
مي تواند به نحوي به زير سؤال بردن يا تجديد نظر در استفاده از حق اعتصاب براي کارکنان باشد.
در بين گفتگوهاي افراطي طرفين، خبرنگاران به اين بسنده مي کنند که از الفاظ تفکر و انديشه استفاده کنند و داوري آرام دوئل ها را که شرکت کنندگان و حريفان واقعي آن ها غايب هستند،
رها کنند.
رسانه‏ها گاهي با مطرح کردن موضوع به شکلي مضحک با سؤالاتي که پاسخ‏هاي خود را در بر دارند (حق اعتصاب قابل قبول است اما خانواده‏ها وقتي سر کار هستند با بچه‏ها چه کار کنند، از آنجا که درآمد ماهيانه آنها 1000 يورو است و استطاعت استخدام پرستار بچه را ندارند؟) کمتر در مأموريت اطلاع رساني خود دخيل مي‏شوند و از دور يا نزديک فشاري هماهنگ شده از جانب دولت را در حمايت از کاهش خدمات در اکثر خدمات عمومي، تشديد مي‏کنند. حتي براي افراد متعهدي که در برنامة آزاد سازي خدمات عمومي، در حمايت از درخواست معلمان در روزهاي اعتصاب نقش دارند. آن سوي پوپوليسم گفته ها که بسياري از روزنامه نگاران را در بر مي‏گيرد، به نظر مي‏رسد نقش رسانه‏ها در حد طرح مسئله بدون نشان دادن پيامدهاي آن و مطرح کردن عوام فريبانة يکي از جنبه‏هاي آن باقي مي‏ماند. نقش رسانه هميشه منحصر به شکل دادن به قضاوت ها، کمک به شنوندگان، خوانندگان و بينندگان در درک الفاظ بحث‏ها و شکل دادن به يک عقيده درست بدون در نظر گرفتن پيچيدگي متغيرهاي بازي، محدود مي ماند. برخي از رسانه‏هاي گروهي که رسانه هايي را که به طور سنتي متمايل به جناح چپ‏اند را نيز شامل مي‏شوند، با دادن نسخه اي نسبتاً قابل اعتماد به کسي که در بين بازيگران حکومتي شناخته شده است، گاهي در بي خبري آنها، به تقويت کنندگان ارتباطات سياسي بدل شده‏اند. بسياري از سازمانهاي اطلاع رساني فرانسه که به نوبة خود از استدلال‏هاي ساختگي در کابينه‏هاي سياسي و بدون اجتناب از نماي مانوي استفاده مي‏کنند، مناظرۀ عمومي را به صورت مسئله اي لاينحل بيان مي‏کنند که راه حل آن را بايد تنها در آرامش و ميانجيگري جستجو کرد و رسانه‏ها خود بازيگران اصلي آن هستند. يک بار ديگر بسياري از خبرنگاران مردمي در مناصبي دور از سياستمداران معروف پاريسي، نوعي دلخوري در مقابل ادغام مناظره و رويدادهايي که مسئوليت گزارش آن ها را در يک پر حرفي بي روح و از نظر آموزشي خنثي، به عهده دارند، حس مي کنند.
در تحليل اين دو مثال متوجه خواهيم شد که سردرگمي همانند يک تفکر دروني بوجود نمي آيد، نوعي اثر مبهم که هر بار مناسب اهداف مد نظر قدرت است يا بي طرفانه مد نظر قدرت است.
ابهام، حس ناخوانايي و پيچيدگي جهان که در اثر برخي جنبه‏هاي معين يک رفتار رسانه اي ناقص يا مغرضانه بوجود آمده و لزوماً مانند حامي بيگانگي و تطابق با استراتژي‏هاي اعمال سلطه گران به نظر نمي‏رسد، به بسياري از افراد تحميل مي‏شود. اين اختلال در شفافيت و دقت در اطلاع رساني، اهميت خبر را از بين مي برد و آن را ناملموس و مبهم مي‏کند. به علاوه واقعيت خود مي‏تواند با پيچيدگي، واقعي يا فرضي، گنگ و بي ارزش شود ، بدون جاذبه و کم اهميت جلوه کند. يا برعکس با حجم زياد و تناقضش، نگران کننده و تهديد کننده جلوه کند. و اگر علت اينکه چرا بسياري از مردم خواندن روزنامه‏ها و پناه بردن به اخبار پيش فرض را کنار گذاشته‏اند را توضيح نمي‏دهد ولي اين مسئله را امکان پذير مي‏کند که: يا اخبار ساده شده است (روزنامه‏هاي مجاني که از مقاله‏هاي کوتاه تشکيل شده، بخش کوتاه خبري، روزنامه‏هاي محلي..) يا به شکل نمايش ارائه شده است. نمايش بزرگ جهان بخش هاي خبري تلويزيوني ساعت 20.

3) اطلاع رساني مبهم
زماني که پديده اي به شيوه اي خاص تعبير مي‏شود و اين تعبير گواه بر يک درک تحريف شده در چارچوب اخبار و معناي واقعي آن اخبار است، سردرگمي و آشفتگي خود را تحميل مي‏کند. جايي که اطلاع رساني مبهم وحتي غير قابل درک مي‏شود و به نقطه اي مي‏رسد که بويژه افراد ناآشنا به موضوع، اخبار پيچيده را درک نمي کنند و در نتيجه کشش و جاذبة اخبار کم مي‏شود. يک مثال:
« ميزان محبوبيت فرانسوا ويون از رئيس جمهور بيشتراست. اين پيام اصلي نمودار IFOP/JDD است که امروز صبح منتشر شده است… » (20 ژانويه 2008- JDD )
اخبار با همان مايه در بسياري از بخش هاي خبري راديويي و تلويزيوني از سرگرفته مي‏شود
( ويون از سارکوزي محبوب تر است ) و از نظر نصف روزنامه نگاران سياسي که نظر آنها پرسيده شده، تعليم اصلي و پيام اساسي اين نظر سنجي افت ناگهاني محبويت رئيس جمهور و احتمالاًٌ دولت است. همچنين نظر سنجي LH2 متعلق به ليبراسيون ، در روزهاي يکم و دوم فوريه 2008 که داده‏هاي اصلي اخبار 20 ژانويه سال قبل را که توسط بسياري از مفسران با دقت بررسي شده، يعني کاهش ميزان محبوبيت رئيس جمهور فرانسه را تأييد مي‏کند :
نيکوسارکوزي 13 امتياز از دست مي دهد […] محبوبيتش در نمودار ماهانه LH2 متعلق به روزنامة ليبراسيون. فرانسوا ميکه مارتي ، رئيس مطالعات سياسي LH2 آن را يک سقوط عظيم مي‏داند. ( 3 ژانويه 2008، Libération.fr )
به نظر نمي‏رسد که پيام اصلي لا تريبون در روز يکشنبه 20 ژانويه، اين تعليم اساسي باشد که در عنوان خود نوشته بود: ويون محبوب تر از سارکوزي
به اين ترتيب انتخاب چنين عنوان حاشيه اي بر اين مسئله که نخست وزير گوي سبقت را از رئيس جمهورش ربوده، تأکيد مي کند و نه موضوع اصلي يعني سقوط ناگهاني رئيس جمهور. روزنامة مالي و اقتصادي خيابان ويوييِن 3/2 از مقاله را به اين موضوع اختصاص داده است:
از هنگام انتخابات وي در ماه مي‏گذشته، رئيس جمهور 18 امتياز را از دست داده و تعداد افراد راضي از 65% به 47% و تعداد افراد ناراضي از 31% به 52% رسيده است.
هفته نامة اکسپرس هم در نسخة الکترونيکي خود به قدر کفايت به مسائل بي اهميت تر مي‏پردازد و به اين موضوع فضاي مختصري در ستون کناريش اختصاص مي‏دهد. خبري که به شکلي خارق العاده با دو خبر مهم تر محو شده است. ازدواج کارلا بروني و خواست وزير بهداشت براي ديدن تبليغ کمتر شکر در تلويزيون. دانيل اشنيدريمن اين موضوع را مسخره مي‏کند:
سارکوزي سقوط مي‏کند: اين موضوع را به اکسپرس نگوييد!
بخش عظيمي از مطبوعات فرانسه در آخر ماه ژانويه کاهش محبوبيت سارکوزي را منعکس نکردند. و ماه بعد وقتي وسعت اين افت مانع سانسور خبري شد، در صدد جبران آن برآمدند. اين افت به جذاب ترين موضوع رسانه‏ها تبديل شد و آنها توضيح و تفسير را از حد گذراندند تا اين پديدۀ عظيم، قابل ملاحظه، وحشتناک، بي سابقه در جمهوري پنجم و حتي ناگهاني را شرح دهند. آن قدر ناگهاني که آن را در نظر نگرفتند.
اين يک متن منتشر نشده مطبوعات کلاسيک از اريک دوپَن است. روزنامه نگار سياسي که در طي حدود 15 سال در ليبراسيون، فرانس سوار، اکو ، تريبون دسفوسه و بالاخره فيگارو حضور
داشته است و اين مقاله را فقط در وب سايتش قرار داده است. مقاله اي که عدم انتشار آن باعث پايان همکاريش با روزنامة فيگارو شد.
اريک دوپن از طرف بخش بزرگي از همکاران خود به عنوان روزنامه نگاري آگاه شناخته شده است. در تجزيه و تحليل نظر سنجي‏ها، خبره و نسبتاً بي طرف است و همکاري سياسي اش با رسانه‏هاي مختلف باعث مي‏شود تا انديشه و افکاري نسبتاً بي طرفانه ابراز کند. يکي از خوانندگان بلاگش دربارۀ او به درستي مي‏گويد: « اريک دوپن هر چه که باشد هرج و مرج طلب و شورشي نيست. » اريک دوپن اين طور مي نويسد:
« اين مقاله را در 17 دسامبر 2007 نوشته و براي تحريرية روزنامة فيگارو فرستادم که از اکتبر 2006 به عنوان مأمور انتخابات و افکار با آنها توافق همکاري داشتم. اتين موگوت رئيس جديد تحريريه، اين مقاله را بدون اينکه دليل اينکار را توضيح دهد، سانسور کرد. خوانندگان دربارۀ خطر اين تحليل، قضاوت خواهند کرد. اضافه مي کنم که من مطالبي شديد الحن تر از اين دربارۀ رئيس جمهور، زماني که نيکلا بيتو در رأس تحريريه بود، چاپ کردم. طبيعتاً همکاري من با فيگارو همان جا قطع شد. »
انتظارات دربارۀ قدرت خريد، محبوبيت نيکولا سارکوزي را کم کرده است.
نيکلا سارکوزي سياستمداري است که عکس العمل‏هاي مغاير را در زمان و مکان ايجاد مي‏کند. ششمين رئيس جمهورِ پنجمين جمهوري، در ابتداي دورۀ رياست جمهوريش از محبوبيتي استثنايي برخوردار بود. به جز ژنرال دوگل هيچکدام از متصديان قبلي وي چنين اشتياق عمومي را مشاهده نکرده بودند. 7 ماه پس از انتخابات، شرايط به طور اساسي تغيير کرد. رئيس جمهور بايد به محبوبيتي متوسط اکتفا کند. از تمام رئيس جمهورهاي ديگر فرانسه دراين مرحله از دوره شان تقدير شده بود البته به جز ژاک شيراک که مورد بي مهري قرار گرفته بود.
اين قياس‏هاي تاريخي قطعاٌ حد و مرز خودشان را دارند و افکار و عقايد، امروزه بسيار بي ثابت تر از دهه‏هاي گذشته هستند. عصر سياسي با شتاب بيشتري به پيش مي‏رود و شيوۀ خاص سارکوزي به گونه اي نيست که شتاب آن را کمتر کند. سرعت تغيير افکار در جاي خود چشمگير نيست. پنج مؤسسه از شش مؤسسه اي که ميزان محبوبيت دولت را مي‏سنجند به اين نتيجه رسيده‏اند که ميزان محبوبيت رياست جمهوري از زمان آغاز آن به شدت افت کرده است. اختلاف اعتماد به او در TNSSOfres در سپتامبر 32 امتياز مثبت بود ولي با همان تعداد شرکت کننده (%49) که موافق يا مخالف اعتماد به سارکوزي بودند، صفر شد. مهمترين نظر سنجي براي رئيس جمهور اکنون که اعتصاب‏هاي حمل و نقل عمومي بيش از حد به طول انجاميده، به حقيقت پيوسته است.
به نظر مي‏رسد پايان نزاع اجتماعي بر سر روندهاي مخصوص بازنشستگي و سپس دخالت تلويزيوني رئيس جمهور در 29 نوامبر ضربة کوچکي بر ميزان محبوبيت رياست جمهوري مي‏نوازد. دو مؤسسه اي که در روزهاي بعد نظر سنجي انجام دادند، جهشي ناگهاني را ثبت کردند.
سارکوزي دوباره 2 امتياز افکار مثبت در LH2 بدست مي‏آورد، هر چند از ماه سپتامبر به طور کلي 10 امتياز از دست داده است. ميزان اعتماد به رياست جمهوري در CSA تنها موسسه اي که به سطوح آغازين دورۀ رياست جمهوري دست يافته است حتي 4 امتياز بالا مي‏رود. بر عکس در BVA سير نزولي است و توازن افکار خوب بر افکار بد از ماه سپتامبر تا دسامبر از 24 امتياز به 8 امتياز رسيده است.
تحول در IPSOS که در آن محبوبيت رئيس جمهور در اين دوره از تفاضل مثبت 34 به 14 امتياز رسيده است.
تغيير افکار از نظر نمودار IFOP بسيار چشمگير است: در توازن راضي‏ها و ناراضي ها، سارکوزي به عنوان رئيس جمهور از 40 امتياز به 5 امتياز، تنها در 4 ماه افت کرده است. رئيس جمهور فقط %52 از افرادي را که از آنها سؤال شده، راضي کرده است. اين نظر سنجي تا اندازه اي در زمان ديدار سرهنگ قذاقي از فرانسه به حقيقت پيوست که طبق همه نظر

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار، روزنامه نگاران، علم ارتباطات

کنند که اين انتخابات، رأي گيري محلي هستند و نمي توان خلاف آن را اعلام کرد! »
رئيس ليبراسيون چند دقيقه قبل اظهار کرده بود که نظرسنجي ها به شيوه سريع آگاهي مسلم و انکار ناپذير تبديل شده اند… طرحي کاملاً درون گرايانه در موقعيت هاي ضد ونقيض که مردم طبق نمايش اجرا شده، که مفسران زندگي اجتماعي و سياسي بسيار از آن استفاده کرده اند، به اين طرف يا آن طرف متوسل مي شوند. روندي که به شيوه نمايش/ گريز مربوط است و خود را به کادر سياسي
مي چسباند تا از نظرسنجي ها بر حسب اينکه رضايت بخش هستند يا نه، استفاده کند و يا آنها را
بي اعتبار کند.
تمايل روز افزون رسانه‏ها براي شکل دادن به نوعي افکار عمومي که در جبهه‏هاي مخالف با باورها و انتخاب‏هاي متضاد به طرزي مصنوعي سازمان دهي شده، آشفتگي همه از جمله رسانه‏ها را در مقابل اين ناپايداري انتخاب‏ها و ارتباط‏هاي فوق به خوبي آشکار مي‏کند. گرايش موقعيتي پيام‏هاي ضمني، استدلال ها، نظام‏هاي ارزشي که از گروه‏هاي قديمي کاملاً جلوتر هستند قطعاً اولويت‏هاي فرض شدۀ افکار را بر هم مي‏زند. هنگامي که کادر سياسي وانمود مي‏کند که اصول هميشگي گروه هاي مخالف را پشت سر گذاشته، مهارت راهبردي يا نکته سنجي سياسي مطرح است. ولي از لحاظ تأثير روي ارائه‏هاي گروهي مي‏توان شاهد پيدايش آشفتگي و ترديد بود. هنگامي که سگولن رويال طي مبارزات رياست جمهوري سال 2007 به متحول کردن نشانه‏هاي عقيدتي يا به طور کلي عملگراي چپ، احزاب و رأي دهندگان سردرگم تظاهر مي‏کند. با صحبت از شايستگي سالاري، بيشتر شدن ساعات کار براي مربيان امور تربيتي يا اردوگاه‏هاي نظامي براي بزهکاران جوان، وي آشکارا علائم مشخصي را براي افکار عمومي مي‏فرستد که بلافاصله براي همه قابل درک نيستند و آنسوي تغيير عقايد ممکن، بخش غير قابل حلي از اشتباه و تعابير غلط را ايجاد خواهد کرد.
وقتي نيکولاسارکوزي در طي همان مبارزه انتخاباتي رياست جمهوري 2007 در يک سخنراني اساساً محافظه کارانه حضور مي‏يابد که به تنها ناآرامي و اغتشاش ماه مي ‏سال 1968 و راجع به شخصيت‏ها سياسي که تا ديروز براي او بيگانه بودند مثل ژان ژوره، پير مانده فرانس يا گي موکه ارجاع مي دهد. افکار عمومي بايد يک پيام پيچيده و متناقض را رمز گشايي کند که معمولاً موفق به اينکار نمي‏شود. وقتي که کانديداي چپ گرا بدون تخطي از حزبش، اعتقاد عميقش به بازگشت به نظم اخلاقي، فضايل وطن پرستي و دفاع از پروژۀ تجديد ساختار دستگاه اداري و يا نظام آموزش و پرورش را بيان مي کند، چگونه مي توان پيامدهاي آن را سنجيد؟
چگونه مي‏توان مناظره اي را درک کرد که در آن کانديداي راست گرا پس از آن که توسط خودش و رقبايش به عنوان قهرمان محافظه کاري و ارزشهاي سرمايه داري قرن 19 معرفي شد، به اين نتيجه مي‏رسد که در گردهمايي از عقايد جبهه مردمي تجليل کند و اظهار کند که « آنچه جناح چپ در گذشته انجام داده من به نوبة خود انجام خواهم داد. » (تولوز 12 آوريل 2007).
وقتي ميشل روکار نخست وزير اسبق چپ مدرن در تابستان 2009 به همراه آلن ژوپه بازهم نخست وزير سابق اما راستگراي مدرن و مغرور به تهيه طرحي دربارۀ اولويت‏هاي تأمين بودجه وام ملي منصوب شد، بسياري در عدم درک، انتخاب غلط و حتي حقة کثيف فرياد زدند. فراتر از منافع جانبدارانه همانگونه که ديگران توانستند دربارۀ اين ارتباط بخصوص نظر دهند (هر چند در پايان آن قدر‏ها هم متناقض نبودند26) براي تعداد زيادي از شهروندان که از لحاظ سياسي در قطبش زندگي سياسي ما آموزش ديده اند، مي‏تواند شاخص‏هاي يک درک تاريخي از جهان و نيز زندگي اجتماعي مان را مختل کند. هنگامي که گزارش مزبور چند روز بعد به همة رسانه‏ها رسيد تا ماليات بر کربن را که به دولت پيشنهاد شده بود، مطرح کند، چند نفر درک خواهند کرد که ابداع کنندۀ حداقل درآمد به پدر و مدافع مالياتي جديد تبديل خواهد شد که بدون تمايز، غني و فقير را تحت تأثير قرار مي‏دهد؟ با وجود اين هر چه حد و مرزها متغيرتر باشند و شاخص‏ها بيشتر محو باشند يا به نظر برسد که محو مي‏شوند، افکار عمومي بيشتر ترغيب مي‏شود تا در دوئل‏ها و مناظره هايي که توسط خبرنگاران و يا مجريان تلويزيون به اجرا در مي‏آيد، گروه خود را انتخاب کنند؟
از ما انتظار دارند که موافق يا مخالف باشيم. موافق يا مخالف جايزۀ زيست محيطي، تنبيه بدني در مدارس، حداقل درآمد براي خارجيان، باز کردن مغازه‏ها در روزهاي يکشنبه، ثبت پروندۀ پليسي براي نوجوانان بزهکار؟
به ما مي‏گويند که هر کدام از ما دربارۀ اين انتخاب‏هاي جامعه، نظر و اولويتي داريم. راه‏هاي عقيدتي و اخلاقي سابقاً اين انتخاب‏ها را هدايت مي‏کردند (اين موضوع مدت مديدي بود که براي يک فعال جشن سنديکايي و يا يک کاتوليک معتقد غير قابل تصور بود که روز يکشنبه به روز خريد پر شور و عظيم تغيير يابد) اين انگيزه‏ها بيش از پيش توسط معاني ديگري که عملگرايانه تر و ناپايدارتر بودند، هدايت مي‏شدند. فردگرايي و اجبار حامي مصرف کننده فقط جزء کوچکي از آن هستند. تفکر مزبور در اصل براي اينکه پيام هايي قابل شنيدن و در خور تحليل توسط متخصصان امروزي بفرستد، يا زياد مي‏داند يا خيلي کم. متخصصاني که جمع شده‏اند تا به صورت مستقيم در صحنه‏هاي تلويزيون يا استوديوهاي راديو عکس العمل نشان دهند. کم يا زياد، چون دائماً در استدلال هايي که بيش از پيش به علم ارتباطات، بازاريابي و اعمال نفوذ شبيه است و کمتر به ارائه بي غرض پيامدها و نتايج مي پردازد، به او ضد و نقيض مي‏گويند.
هدف آنچه که به سادگي، اخبار مي‏نامند ديگر تغذية افکار و روشن کردن انتخاب‏هاي آينده نيست بلکه اينجا و آنجا به مطرح کردن مجادلات و اظهاراتي که مملو از انفعال و ذهنيت است بسنده مي‏کند، همانند مبارزات پر سر و صدا در سرگرمي‏هاي تلويزيوني.
سردرگمي ايجاد شده توسط اين اختلاف، جار و جنجال، افراط، استمرار اطلاعات به ندرت در مرحلة شک و ترديد باقي مي‏ماند، چنانچه اين سردرگمي در اکثر موارد اصولاً اجازۀ توصيف دقيق آنچه بازيگران اجتماعي مي‏انديشند و يا اينکه اختلافات و گوناگوني عقايد آنها چيستند را نمي‏دهد، اين ناتواني در درک آنچه در جريان است، جداي از يک موضع گيري موافق يا مخالف، و آنچه به ما مي‏گويند، باعث ايجاد نارضايتي افکار است .
اصطلاحي که عموماً براي توضيح فرآيند رخ داده به ويژه توسط نسل جوان که در مجموع نسبت به نظام رسانه بي تفاوت هستند، انتخاب شده، اصطلاح دستکاري است. آنها فکر مي‏کنند و مي‏گويند که رسانه‏ها دستکاري مي‏کنند البته گاهاً به تنهايي يا فقط به سود خودشان، زيرا آنها اغلب بعنوان تصميم گيرندگان سياسي يا اقتصادي هستند که معرفي شده و مشکوکند که يک دستورالعمل گستردۀ پنهان کاري و جعل واقعيت را به طور مبهم رواج داده‏اند.
استفاده گسترده از نظر سنجي‏هاي افکار به وضوح به تأسيسات تسخير شده اي تبديل مي‏شود که غالباً در خدمت نخبگان سياسي است و به نوبة خود خواسته‏ها و اعمال آنها را مشروع جلوه مي‏دهد همانگونه که پاتريک شامپاين دربارۀ روشنفکراني که افکار عمومي را در قرن 18 کشف کردند، نوشته است.
کارکنان سياسي تبديل به بازيگران اصلي مي‏شوند که در پشت صحنه‏ها تأثير مي‏گذارند، مانور مي‏دهند، استفاده ابزاري مي‏کنند و به عدۀ بيشماري از مردم به عنوان آخرين پناهگاه، جهاني عرضه مي‏کنند پر از ناشناس، نگران کننده و با ظاهري فريبنده. براي برآورد وسعت اين نارضايتي که رنگي از تلخي به خود گرفته، بايد فراتر از آنچه آمار راجع به اعتبار رسانه‏ها اعلام مي‏کنند، درنگ کرد که بدون وقفه تجديد مي‏شوند و بسيار هم هشدار دهنده هستند .

2) فريب مناظره‏ها
در اين بخش بايد به دو معني واژة مناظره نگاهي بيندازيم. مناظره به عنوان موضوع مهم اخبار که همة مردم به صورت گسترده و به شيوۀ رسمي يا غير رسمي دربارۀ آن بحث و جدل مي‏کنند: زندگي با بحران اقتصادي، پيري جمعيت، خشونت جوانان. و همچنين مناظره به عنوان رويارويي، مخالفت منطقي بين دو حزب که در مورد موضوعي مخالف و متضاد فرض شده‏اند و يک مجري آن را داوري مي‏کند و از طريق پخش تلويزيوني يا راديويي در اختيار عموم قرار مي‏گيرند. دربارۀ آتانازي چگونه بايد انديشيد، آيا بايد روبند را در جامعه ممنوع کرد، آيا بايد طوري ديگري مصرف کرد، آيا بايد از نظر مالي ادامة تحصيل را حمايت کرد؟
طرفين پيشنهاد شده اغلب از طبقة سياسي هستند ولي مکرراً اتفاق مي‏افتد که در مخالفت با شخصيت‏هاي اجتماعي که از افق‏هاي فکري ديگري هستند، باشند: نويسندگان، فعالان جبنش سنديکايي و متخصصان، روزنامه نگاران. اين مناظره‏ها به عنوان پرتوهاي جديدي در مورد موضوعي که مورد بحث قرار مي‏گيرد، در مرکز جامعه انديشيده و شناخته مي‏شوند. اين مناظره‏ها با قابليت فرض شده شان، توجيه اولية خود را براي توليد مفهومي جديد دربارۀ موضوع و نظريات بحث شده، بدست مي‏آورند.
سازمان دهي مخالفان جدلي به شکل مناظره بين متخصصان که از دو محدودۀ مختلف صحنة سياسي فرض شده‏اند (نظامي که بعداً در بخش سه مقاله نويسي مفصلاً شرح داده خواهد شد) عموماً به يک سردرگمي در مفاد اطلاعاتي تحويل داده شده منتهي مي‏شود و منشاء آشفتگي تقويت شده اي در جهان مي‏شود که گمان مي‏رود مناظره آن را شرح دهد.
در فرانس انفو پنج شنبه صبح تحريرية راديو بحثي را با حضور هروه گاتنو از لو پون و گيلوم مالوري از نوول ابزرواتور مطرح مي‏کند. اين دوئل همانگونه که مجري اعلام مي‏کند، جدا از تعمق دربارۀ موضوع و ايجاد افقي جديد، با تضاد گفته‏ها مي‏تواند گاهي تغيير جهت ناگهاني دهد. پوشش رسانه اي معرفي طرح آتالي27 را به عنوان مثال در نظر بگيريم که در ژانوية 2008 مطرح شد. مجري ناراحت برنامه قرار است با دو روزنامه نگار که راجع به همه چيز توافق کامل دارند، ملاقات کند که هر مواجهه و مقابله اي را تحت الشعاع قرار مي‏دهد.
موضوع بحث بدون شک به طور مستقيم با اين برقراري صلح از نوع بسيار انگيخته مربوط است. تسليم طرحي به رئيس جمهور نيکوسارکوزي توسط کميسيوني متشکل از 42 متخصص در همة زمينه‏ها که مشاور سابق، فرانسوا ميتران، آن را رهبري مي‏کرد، اين احساس اتفاق نظر وهمدستي را در تمام زمينه هاي زندگي اجتماعي تقويت مي‏کند، مرزهاي قديمي را که بدون وقفه نقد مي‏شوند، باطل مي‏کند ولي درعين حال جهان را واضح و خوانا مي‏کردند.
وراي محتواي خاص اين دوئل که به عنوان مثال انتخاب شده، تسريع اعمال و تدابير که گشايش ناميده مي‏شوند، گذر شخصيت‏هاي جناح چپ در (نه لزوماً به صورت گسترده ولي بسياري از فرانسوي‏ها اينگونه حس مي‏کنند) رديف اکثريت راست يا در مرکز کميته‏هاي مختلف متخصصان باعث ايجاد سردرگمي و آشفگي مي‏شود تا وقايع اطرافش را به خوبي درک کند. به ويژه زماني که در زمينة رسانه اي دوئل‏هاي پيشنهاد شده به عنوان تقويت کننده جبهة اطلاع رساني در مورد اين دعواهاي ايدئولوژيک، تبديل به اجراي شيوه اي مي‏شود که مخالفان فرض شده، توافق را تشديد مي‏کنند و نگرشي يکپارچه به محيط اجتماعي را ارائه مي‏کنند.
اين احساس ترديد و اختلال به رسانه‏هاي نوشتاري هم سرايت مي‏کند، زماني که طرح آتالي و بافت سياسي و اجتماعي آن را تفسير کردند. ليبراسيون در سر مقالة خود مي‏نويسد:
«بايد روي اين سردرگمي که از طرح نشأت مي‏گيرد، تأکيد کرد. اقدام ارتباطات روشن است ولي راهکار دولت بيش از حد مبهم است».
اکثر روزنامه‏هاي نوشتاري يا شنيداري و آژانس‏هاي خبري مفاد اطلاعية تشکيلات فراگير صنعتگري را اصلاح مي‏کنند که قدرت عکس العمل آن متکي به 4500 سنديکاي وزارتي و 900000 عضو آن است:
طرح آتالي يک سردرگمي بزرگ است. اتحادية تخصصي صنعتگري(UPA)28 چهارشنبه اعلام کرد پيشنهادهاي کميسيون آتالي سردرگمي شديدي را ايجاد مي‏کند.
اين موضوع بدون شک ارتقاء طرحي را که به دولت ارائه شده، تضمين مي‏کند و اثرات آموزشي آن را تثبيت مي‏کند.
سندرم همه همدستند و يا حتي اصطلاح قديمي همه فاسد هستند، را مي‏توان در ناتواني رسانه‏ها در تحليل جدي جنبه‏هاي منفي يا مثبت پروژۀ سياسي

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد روزنامه نگاران

و روشن کردن افکار به کمک فرا خوانده مي شوند. تمام کارهايي که روزنامه نگاران قادر به انجام آن نيستند، سطحي انجام مي دهند و يا به اندازۀ کافي عميق انجام
نمي دهند. اين افراد روي آنتن و صحنه، در ستون روزنامه ها، مجلات و سرمقاله ها با تمام نيرو شرح مي دهند و رمزگشايي مي کنند و بالاخره خودشان به تهيه کنندگان اخبار تبديل مي شوند و يکي از همکارانشان به نوبه خود در مقابل روزنامه نگاران فراخوانده شده، بررسي مي کند تا ببينند چگونه اخبار در سالن ها و ادارات، دور از جبهه ها، دنياي واقعي و روزمره که سابقاً صحنة جستجو و تحقيق آنها بوده، پديد مي آيد. و نه تنها همان طور که گفتيم، جايگزين روزنامه نگاران بلکه جايگزين اخبار هم خواهند شد. جايگزين برنامة نگاهي به خبر شده و تبديل به عناصر، موضوع، زاوية ديد و مطالعة روشنفکري شده است.
سگهاي نگهبان نه ولي ابداع کنندگان، سازندگان، نويسندگان و گردانندگان واقعيتي جديد هستند که حيله گرايانه خود را به عنوان واقعيت به همه تحميل مي کند. تنها راهي که بتواند ، ببيند و مورد مطالعه قرار دهد. روزنامه نگار ژان کلود گيلوبو که در نوول ابزرواتور سرپرستي ستوني آگاه و دقيق درباره رسانه را بعهده دارد، زياد با اين نظام مهربان نيست. در مقاله اي که چند سطر از آن در اينجا آورده شده، اين گونه شرح مي دهد:
« آيا مي توان مطمئن بود اين واقعيت که رسانه ها گزارش آن را مي دهند، به وسيله آنها براي بخش بزرگي بوجود نيامده است؟[…] در واقع پديدۀ پيچيدۀ تقليد هاي روز افزون و رو نوشت هاي ناآگاهانه بر سر کار هستند. ما به راستي خلق واقعيت مي کنيم. » (چرخه غير واقعيت 2006 )
و اين قطعاً واکنشي است به انحرافها، تأکيد ها يا پذيرفتن اين تقليد هاي رسانه اي همانند پايه هاي ظهور نوع ديگري از روزنامه نگاري که ادوي پلانل تصميم گرفت در روزنامه آنلاين خود مدياپار (MediaPart) در بهار 2008 پايه گذاري کند. بنابراين در زيرعنوان آن، نوشته است :
روزنامه اي که هيچ مشابه ديگري ندارد
« روزنامه نگاري متواضع مي توانست خيلي ساده دفاع از واقعيت، شناخت و بررسي آن باشد. »
اين شيوۀ متداول کمابيش موذيانه، چون خيلي رايج و مورد قبول است، براي توليد اخبار، جلب توجه همه مطابق با اضطرار و تغيير روش که غالباً ما را از منطق دور مي کند، بدون شک دستکاري حقيقي رسانه اي جامعة ارتباطات ماست. گابريل تارد اين ابداع کنندگان تفکر عمومي را متخصصان تبليغات مي ناميد. او پيشتر در سال 1901 نوشت، آنان قبل از نتيجه، بانيان واقعي افکار عمومي هستند کساني که قادر به تحميل « موضوعاتي هستند که توأماً براي همه جذاب خواهند بود ». آن ها در عرض چند سال به معلمان افکار تبديل شده اند که روي آن چه ما مي انديشيم و مي گوئيم، بدون آن که ارزشي براي آن قائل باشند يا آن را قبول داشته باشند، اثر مي گذارند.
مثالي ساده که در تحليل اين تغيير نظر و تفکر پيش رويم: همسان سازي کذايي سوالات شنوندگان که با شيوۀ کاملاً غير علمي و در مراجعات تصادفي جمع آوري شده اند به شکل يک احساس جمعي واقعي و ابراز آن چه مردم مي انديشند يعني آن چيزي که چندي است با شک و ترديد بدون خصومت يا تأمل، افکار عمومي مي ناميم. يک شنونده تفکر خود و اعتقادات خود را ابراز و منعکس مي کند و مجري برنامه يا خبرنگار روي صحنه يا در استوديو با برگرداندن اين عقيدۀ ساده به نوعي باور جمعي قوي و يکپارچه، که امکان شروع بحث را مي دهد، اين تفکر را ارائه مي کند. کارشناساني که دعوت مي شوند معمولا نگرش و طرز فکر يکساني دارند، همانند آن هايي که در صفحات قبل از آن ها نام برديم، دعوت شده اند تا مفهوم تفکر يک فرد را که با واژه ها، نشانه ها و مرجع هايي که فقط متعلق به شنونده هستند، ولي به يکباره به بيان جمعي تبديل مي شوند را تفسير و دربارۀ آن صحبت کنند.
پاتريک شامپاين در کتاب ساخت تفکر 23اين طور مي نويسد: « افکار نه تنها به قدرتي غير قابل کنترل بلکه به نوعي شخصيت تبديل شده است».
برنامة موفقيت آميز ديويد ابيکر و کاربران اينترنت 24 در فرانس انفو که در آن خبرنگار، نظرات جمع شدۀ آنلاين را پخش مي کند، نمونة کامل اين رياکاري و يا ساده لوحي است که اجازه مي دهد ابراز واقعي افکار عمومي را باور کنيم. اين افکار به طور ضمني در مورد فلان يا بهمان مسئلة جامعه اظهار شده اند، حال آن که ما فقط در بيان عقيدۀ کاملاً شخصي خود که قبلاً توسط برنامه هاي ديگري از اين دست شکل داده شده، آزاد هستيم. رسانه ها در اين زمان ماشين گريز ناپذير تفسير و فراگير کردن عناصر مد نظر خود هستند. تهيه کنندگان و شايد همان تهيه کنندگان مشترک اطلاعات پيشنهاد شده توسط ارتباطات سياسي و يا اعضاي بيشمار لابي هايي که حوزۀ عمومي را اشغال
مي کنند، آن ها از طريق نظم خاص مجموعة نظرات که خود به طور گسترده در شکل گيري آن سهيم بوده اند، به انتشار دهندگان تفاسير، پيامدها و محصولات فرعي آن ها تبديل مي شوند.
افکار عمومي، که بررسي ها و انتخاب هاي شخصي اجراء و تکميل شده، به آن عينيت بخشيده و آن را اجتماعي کرده اند، فقط ابراز عقيدۀ برخي نخبگان است که قادرند آن چه را که باور دارند و يا خواستار آنند، در شبکه هاي مختلف، رسانه اي کنند. افکار که بوسيلة هيئت ها و مؤسسه هايي که تمام هنرشان شامل قابليت مشروعيت يک عنصر- که مدام به ما مي گويند به اندازۀ کافي منعطف است ولي از باورهاي خود خيلي مطمئن نيست – تعداد و اکثريت را به عهده دارد. در اصل شايد افکار طبق گفتة وحشتناک استفان روزه رئيس CSA-Opinions « به بهترين نحو به راهکاري متغير يا ارتباطي ناپايدار تبديل شده است ».
نمونة ديگري که سنجش ميزان بيهودگي و پوچي حاصل از باز کردن ستون روزنامه ها يا
آنتن هاي راديو و تلويزيون به روي عموم مردم را با اين هدف که مردم افکار خود را بيان کنند و حتي شخصيت هاي سياسي را بدون واسطه مورد پرسش قرار دهند، همان طور که رسانه ها مدعي آن هستند، امکان پذير مي کند. اين برنامه ها، و فضاهاي ابراز عقيدۀ مستقيم، آن گونه که اينجا و آنجا از آن نام مي برند، پديده هايي تصادفي در ابعاد مردم سالارانه بيش نيستند که فوق العاده هم
تنگ نظرند.
صبح يکي از روزهاي ماه اوت 2009 ژاک آتالي مشاور مخصوص سابق فرانسوا ميتران فارغ التحصيل مدرسة ملي مديريت، دکتراي علوم اقتصادي و رئيس پيشين بانک اروپايي توسعه و بازسازي (BERD)25 مهمان شبکه فرانس انفو است. موضوع بحث بحران اقتصادي و زيان هاي هنگفتي است که موسسات بانکي متحمل شده اند.
شنونده اي که دستياران برنامه انتخاب، و به عنوان تاجري بازنشسته معرفي کرده اند، دعوت شده تا سوال خود را بدون واسطه و به طور مستقيم مطرح کند.
از کار و سؤال خبري نيست ولي شنونده نطق بلند بالا و گنگي، مزين به نام هاي ژاک آتالي و دنيس ساسو نگوئسو رئيس جمهور کنگو ايراد کرده و به مبالغ قابل ملاحظه اي نيز که به لطف مردم داري ژاک آتالي به جيب رئيس جمهور کنگو رفته، اشاره مي کند. تعرض دستپاچه ولي شهروندي شنونده اي که مظهر مداخلة مردم سالارانه در يک اتحاد رسانه اي بسته و محدود، يا هذيان گويي يک خيال پرداز است که در امواج راديو و تلويزيون هاي عمومي چند ثانيه شهرت خود را با رنجاندن دولتمردي که نماد يک دوره است، جستجو مي کند. بي شک غير ممکن و غير قابل تصور است که بتوان از ميان آشفتگي سخنان تاجر سابق اين قضيه را حل و فصل کرد يا او را در مقابل مردمي که تشنة رسوايي مردي هستند که شنونده اي ناشناس و مضحک او را متهم کرده، قرار داد. اين اظهارات کلمه به کلمة ژاک آتالي به خبرنگاري است که شنونده را مرخص مي کند تا مهمان برنامه به اظهار نظر او پاسخ دهد. وي با صدايي که انگار از ته ميکروفن بيرون مي آيد مي گويد:
« قصد ندارم پاسخ دهم. »
با وجود اين در مواجهه با چنين کنايه هايي، غيرممکن به نظر مي رسد که هر شخصي عکس العمل نشان ندهد و خشم و انزجار خود را ابراز نکند. حتي مأموريت احتمالي روشنفکري مثل ژاک آتالي اين است که در صدد شرح و توضيح چگونگي راهيابي چنين ادعاهايي در جامعه بر آيد. در چنين مواردي است که آغاز مردم سالارانة چنين تدابير رسانه اي در هم مي شکند. با نزديک شدن به پايان برنامه، کسي دنبالة اين اتهام در لفافه را نمي گيرد که به طور حتم افشاگري فرانسه و آفريقا را پنهان مي کند و تدبير سياسي- تجاري بي نهايت پيچيده و مخفيانه اي آن را هدايت مي کند، به طوري که از سوالات بيشماري که شنونده مي پرسد يکي را بدون پاسخ باقي مي گذارد.
مي گويند بهترين پاسخ براي فرومايگي و عمل پست، تحقير و سکوت است. ولي شايد تنها پاسخ براي بازي مردم سالارانة مداخلة عمومي و با واسطه، گفتگو باشد. وسعت لجن زير و رو شده هر چقدر هم باشد وقتي پيامدهاي مطرح شده ناخوشايند مي شوند، گفتگو قطع نمي شود يا فقط تباني، سناريو نويسي و توافق اوليه وجود دارند. و حتي ديگر ترفندي براي ابراز مستقيم بين شخصيت هاي سياسي و شهروندان عادي در بسياري از برنامه هايي که توسط رسانه ها اجرا شده، نيست بلکه تنها نمايشي مبتذل و زننده است.
ورودي هاي آزاد تفکر فردگرا چند روزنه براي هدف گيري باز مي کنند که کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند. اين فرصت براي شهروندان ايجاد شده تا از خلال نظرسنجي ها و مصاحبه ها، بازتابي
رضايت بخش از آن چه تفکر مي انديشد، بيان کنند و امکان هزار و يک برداشت از اشکال و جنبه هاي متفاوت يک رويداد را مي دهد. با اين وجود بازيگران اجتماعي از اين فرصت استفاده نکرده اند و اکثراً به پاسخ هاي خود به نمونه هاي مهم اشاره مي کنند، حتي اگر عکس آن مدنظرشان باشد. مثلاً اين عقيده را مطرح مي کنند که واقعيت در جامعه است يا گروه هاي مختلف در پشت صحنه، همانند دزدان بازار با هم کنار مي آيند، يا اينکه افکار منسوخ همزمان با دنياي قديم از بين رفته است. به خود اجازه مي دهند هر حرفي را بزنند و انتخاب هاي غيرعادي انجام دهند که با سازش هاي متغير و حساس، پيوند خورده اند و با جهش هاي ارتباطي يا ناآرامي هاي چشمگير ( معناي يک نمايش مدنظر است ) جمله اي کوتاه و يا گاف يک شخصيتِ مردمي بوجود آمده اند. از آن جا که اين احساس متزلزل و ناپايدار افکار، تحول اساسي که پرسشگران آن را تأييد مي کنند و مي کوشند به هر قيمتي منشاء آن را از لحاظ علمي توضيح دهند.
در اين دنياي جديد باورها و اعتبارها، روزنامه نگاران بيش از پيش در مرکز نوعي سلطة متناقض، محصور شده به نظر مي رسند که اين سلطه گاهي سبب مي شود روزنامه نگاران به نوعي افکار عمومي باور کنند که مي انديشد، حرف مي زند، تصميم مي گيرد، خود را بيان مي کند و قادر است به مباحث نخبگان پاسخ دهد و گاهي اين پديده تصادفي که درآن جامعه شناسيِ نظرسنجي ها از تفکر به عنوان موضوعي پيچيده، مبهم، بازسازي شده و حتي ساختگي ياد مي کند که تنها به اتاق هاي خبر و سالن هاي پاريسي علاقه دارد. گواه اين تحليل پر شور لوران ژوفرن و سيلوي پير بروسلت ( SPB ) فرداي اولين دور شهرداري ها در سال 2008 است. تحليلي که اگر خلاصه اي از آن را ذکر کنيم، شايد خالي از فايده نباشد ( دوشنبه 10 مارس 2008، فرانس انفو ). سخن به تفسير SPB اختصاص يافته است :
« تأثير نظرسنجي به جناح راست، پيشرفت نسبي کوچکي اعطا کرده است که جناح راست
مي توانست بگويد نظرسنجي آن قدرها که گفته مي شد، وحشتناک نيست».
لوران ژوفرن پاسخ مي دهد:
« بايد تأثير نظرسنجي را بررسي کرد که تنها گروه کوچکي را شامل مي شود. در مورد افکار و تودۀ رأي دهندگان که در جريان همة نظرسنجي ها نيستند. […] اين يک تاثير بصري است. آن ها به
نظرسنجي هايي ارجاع مي دهند که مردم اطلاعي از آن ها ندارند.
نظرسنجي ها در زمان بحث SPB / ژوفرن ترفندهايي محض هستند، ساختاري پيچيده و ساختگي براي استفاده هاي انحصاري ستادها و مفسران سياسي. چند لحظه بعد لوران ژوفرن به قصد پاسخ به سوالي جديد ابراز مي کند:
« حالا به نظرسنجي ها نگاهي بياندازيم . پاسخ دهندگان نظر سنجي با پشتکار قابل توجهي بيان
مي