پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمی
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان موضوع:
«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»

شهریور 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعریف موضوع 3
1-3 اهمیت موضوع 5
1-4 مدل مفهومی تحقیق 8
1-5 اهداف تحقیق 8
1-5-1 هدف اصلی 8
1-5-2 اهداف فرعی 8
1-6 فرضیات و سوالات تحقیق 9
1-6-1-1 فرضیه اصلی 9
1-6-1-2 فرضیه های فرعی 9
1-6-2-1 سوال اصلی 9
1-6-2-2 سوالات فرعی 9
1-7 قلمرو تحقیق 10
1-7-1 قلمرو موضوعی 10
1-7-2 قلمرو مکانی 10
1-7-3 قلمرو زمانی 10
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات 10
1-8-1 منافع سرمایه گذاران 10
1-8-2 صداقت 11
1-8-3 استقلال 11
فصل دوم: ادبیات موضوع پیشینه تحقیق
2-1-1 مقدمه 15
2-1-2 علل نیاز به حسابرسی 16
2-1-3  فرضیه نمایندگی 18
2-1-4 فرضیه اعتمادسازی 20
2-1- 5 فرضیه اعتباربخشی 20
2-1- 6 فرآیند حسابرسی 22
2-1- 7 موسسات حسابرسی 23
2-1- 8 نقش حسابرسان در بازار و حقانیت آنها 24
2-1- 9 موسسات حسابرسی و ساختار مالکیت آنها 29
2-1- 10 مسئولیت های حسابرسان 30
2-1- 10-1 مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی 30
2-1- 10-2 مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه 31
2-1- 10-3 مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی رعایت قوانین و مقررات 32
2-1- 10-4 مسئولیت حسابرسان در قبال برآوردهای حسابداری 33
2-1- 10-5 مسئولیت حسابرسان در قبال تداوم فعالیت 33
2-1- 11 استقلال حسابرس و کنترل داخلی 34
2-1-12 متغیرهای تحقیق
2-1-12 -1 استقلال حسابرس 35
2-1-12 -2 صداقت 38
2-1-12 -3 منافع سرمایه گذاران 40
2-2-2 تحقیقات داخل کشور 44
2-2-2-1 سجادی و ناصح (1382) 44
2-2-2-2 سجادی و براهیمی مند (1384) 45
2-2-2-3 نیکبخت و مهربانی (1385) 46
2-2-2-4 غلامی، نجف لو و زنگی آبادی (1392) 48
2-2-2-5 باقرپور ولاشانی، ساعی، مشکانی و باقری (1391) 49
2-2-2-6 کمالی کرمانی، طالبی، انصاری 50
2-2-3 تحقیقات خارج کشور
2-2-3-1 آلوین و همکاران (2006) 52
2-2-3-2 زانگ و همکاران (2007) 53
2-2-3-3 دارت (2001) 54
2-2-3-4 سوسنسو (2013) 56
2-2-3-5 ]ردلین (2013) 57
2-2-3-6 چن و همکاران (2013) 58
2-2-3-7 جیمز سیگنال رادیویی گا (2013) 59
 
فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش تحقیق 69
3-3 جامعه آماری 69
3-4 نمونه و روش نمونه گیری 70
3-5 روش های جمع آوری اطلاعات 71
3-6 ابزار جمع آوری داده ها 71
3-7 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل 73
3-7-4 تعریف عملیاتی متغیر های وابسته 75
3-8 روایی پرسشنامه 76
3-9 پایایی پرسشنامه 76
3-10 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 77
3-8 روش ها و آزمون های آماری 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 80
4-2 آمار توصیفی 81
4-3 آمار استنباطی- آزمون فرضیه اول 82
4-3 آزمون فرضیه اول 82
4-3 آزمون فرضیه دوم 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1  مقدمه 87
5-2 نتایج تحقیق 87
5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 89
5-3-1 تحقیقات داخلی 89
5-3-2 تحقیقات خارجی 90
5-4  پیشنهادات 91

5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 91

5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 93

5-5 محدودیت­های تحقیق 94
منابع 95
پیوست 99
 فصل اول
کلیات تحقیق

 
1-1 مقدمه
تجارت به سرعت در حال افزایش و رفتن به سوی جهانی شدن است و حسابداری به سرعت در حال تغییر برای تأمین این تقاضاها است. رشد سریع سرمایه گذاری و تأمین سرمایه از طریق بازارهای سرمایه جهانی تاکید مجددی بر توسعه بین المللی حسابداری، حسابرسی و استانداردهای اخلاق حرفه ای است. بازارهای جهانی در صورتی می توانند کارایی مؤثری داشته باشند که استانداردهایی با قابلیت پذیرش بین المللی که به طور صحیح به کار گرفته شده و به طور مناسب تقویت شده، را به کار گیرند (چورافاس، 2006).
از سویی دیگر، رشد روز افزون شرکت ها و افزایش تقاضای این شرکت ها از موسسات حسابرسی به منظور ارائه خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه ای را با این مشکلاتی مواجه ساخته است که آیا خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود ارائه می دهند استقلال آن ها را مخدوش می کند یا خیر ؟ چرا که خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین موسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد می کند. از آ ن جا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وضع چارچوب های قانونی پرداخته اند (نیکبخت و مهربانی، 1383). به هر حال، حرفه ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارائه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار می باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس به بیان مسئله پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق را بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات را بیان خواهد شد.
 
1-2 تعریف موضوع
اصل اساسی نهفته در بازارهای اوراق بهادار عمومی در بسیاری از کشورها این است که منافع سرمایه گذاران می باید تامین گردد. تقلب شرکتی یکی از ویژگی های عمده دنیای کسب و کار در دنیا است که در نتیجه تفکیک مالکیت و مدیریت در اواخر قرن هفدهم روی داده و به صورت پراکنده تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از اعضای جامعه و نه تنها سرمایه گذاران، هزینه های شخصی قابل توجهی را در نتیجه متقبل شده اند. افزون بر این، این تقلب تاثیر سیستماتیک منفی بر جامعه می گذارد، مثلاً اعتماد در نهادهای عمده اجتماعی آسیب می بیند. به نظر می رسد مردم تنها در صورتی از این شرایط سود می برند که خود عاملان آن باشند. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای اوراق بهادار مدرن جدایی مالکیت و مدیریت شرکت است. ویژگی اصلی این جدایی، فرایند گزارشگری مالی خارجی است که از طریق آن مدیریت یک شرکت، بیگانگان را از وضعیت مالی خود مطلع می سازد. اگر چه هدف رسمی این گزارشات اطلاع رسانی به بیگانگان است، آنها می توانند (در مورد بسیاری از رسوایی های مالی) به جای پنهان کاری، سهل انگاری و تخلف مدیریتی اعمال شوند. این مشکل ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نمایان ساخت (جیمز سی. گا، 2013).
یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روش های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی مستقل است. حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود، زیرا حسابرسان از یک طرف هم چون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر، حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند. از طرفی، حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورت های مالی، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت ها، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. گزارش حسابرسان مستقل که منظم به صورت های مالی و یادداشت های همراه، منتشر می شود موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد (سجادی و ابراهیمی مند، 1384).
گاهی حسابداران را به نادرستی، حرص و آز، عدم صداقت، تسلیم شدن اصول اخلاقی، و کاستی های اخلاقی مشابه متهم می کنند. بسیاری از انتقادات از حرفه حسابداری به نظر از این نوع است که حسابداران با ناکامی های اخلاقی شخصی شارژ می شوند و در نتیجه عدم پایبندی به اصول اخلاقی در آیین نامه رفتار حرفه ای عمل می کنند. در هر صورت، واضح است که مشکلات فعلی این حرفه ممکن است در بخش زیادی از طریق افزایش فشار بر حسابرسان در جهت منافع تجاری خود و مشتریان خود عمل کند، و نسبت به منافع سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. تمرکز بر روی مفهوم صداقت، و نظریه ای که شامل اقداماتی در راه است که متجاوز از حداقل اصول اخلاقی می باشد، این موضوع را آشکار می سازد که بسیاری از مردم رویکردهایی مطابق با مقررات را قبول می کنند و حداقل موارد اخلاقی را به دلیل فشارها و مشوق های داخلی و خارجی افزایش نمی دهند (جیمز سی. گا، 2013).
در حقیقت آنچه ما به دنبال آن هستیم، ارتباط میان صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران می باشد، که منبع اطلاعاتی موارد عوامل بالا از طریق تنظیم پرسش نامه قابل حصول می باشد. در این تحقیق، متغیرهای مستقل ما به ترتیب، صداقت و استقلال حسابرس و در مقابل متغیر وابسته ما، منافع سرمایه گذاران می باشند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند برای مدیران موظف و غیر موظف شرکت ها و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و نهادی و حسابرسان مستقل بسیار موثر باشد. زیرا با شناخت هر یک از عوامل تاثیر گذار بر حفظ منافع سرمایه گذاران، راه برای اقدامات پیش گیرانه از تقلب و عدم رعایت اصول اخلاقی به خصوص برای مدیران شرکت ها و حسابرسان تسهیل تر می کند.
 
1-3 اهمیت موضوع
در عصر حاضر میلیون ها نفر از مردم جهان، پس اندازهای کوچک خود را صرف خرید سهام شرکت های مختلف می کنند و برای اطمینان از این که پس انداز آنها را در جای مناسبی سرمایه گذاری کرده اند، به اطلاعات مالی آن شرکت ها که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتماد می کنند. با توجه به اینکه هدف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات (صورت های مالی شرکت ها) با هدف تهیه کنندگان اطلاعات تفاوت دارد، گزارشگری اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد. به همین دلیل، جامعه به حسابرسان مستقل و افراد حرفه ای با صلاحیت نیاز پیدا می کند تا صحت و سقم گزارش های مالی شرکت ها را مشخص نماید. از سویی دیگر، اگر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان را مستقل از صاحب کار ندانند، هرگز به اطلاعاتی که آنها حسابرسی کرده اند، اعتماد نمی کنند؛ یعنی اگر حسابرس از صاحب کار مستقل نباشد، نظر او اعتبار صورت های مالی را افزایش نمی دهد. به همین دلیل گفته می شود: “استقلال، اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است” (انصاری و همکاران، 1390).
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورت های مالی را به عنوان ادعاهای مدیریت توصیف می کنند. از آن جا که مدیران نیز بخشی از گروه های ذینفع هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش این گونه غرض ورزی ها می کوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای در استخدام، ابقا و تغییر حسابرسان دارند. مدیران با بهره گیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند را جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا بدین وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالی که در مقابل، از تغییر حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبود دهنده کیفیت حسابرسی یاد می کنند (بزرگ اصل، 1379).
ریتر و ویلیامز (2000) معتقدند به دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی استقلال، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه ی حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد. در جایی دیگر، دهالی وال و همکاران (2010) دریافتند که وابستگی مدیر- حسابرس و نماینده آنها برای نفوذ مدیریت، دارای تاثیر معناداری بر آنچه که شرکت در یک انتقال حسابرس انتخاب کرده است، دارد. آنها در طول تحقیقات خود نیز دریافتند که نفوذ مدیریت به طور منفی با گرایش فزاینده برای پیش بینی یک عقیده مرتبط و ضریب پاسخ سود کاهش خواهد یافت.
هسته تجزیه و تحلیل در این تحقیق این است که ما باید اهمیت واقعی عملکرد صادقانه را در حمایت از سرمایه گذاران به رسمیت بشناسیم. ایده حداقل اخلاقیات، که در قوانین و استانداردهای حرفه ای ارزشمند است، برای ایجاد یک آستانه روشی است که اقدامات حسابداران نباید زیر آن بیفتد. بنابراین، اگر کسی نتواند با صداقت عمل کنند، یک طبقه ایجاد می شود که می تواند برای به اجرا درآوردن حداقل استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تمرکز بر صداقت نیز ارزش را تا حدی محدود می کند، به صورتی که آن نیروهایی که باعث می شود حسابرسان زیر حداقل اصول اخلاقی رفتار کنند، نادیده گرفته شود. اگر مهم باشد که حسابرسان با صداقت عمل کنند، پس به نظر می رسد که تغییر در ساختار نهادی عملکرد حرفه ای لازم است. بنابراین به نظر می رسد بررسی هر یک از متغیرهای صداقت و استقلال حسابرسان بتواند راه گشای بسیاری از مسایل مطرح شده در بالا باشد (جیمز سی. گا، 2013).
 
Globalization
Corporate Fraud
Ethical Principles
Stockholders
Moral Minimum

تعداد صفحه:115


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران بسته هستند

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات فارس
دانشکده علوم پایه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
 
رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری
 
عنوان:
ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
سال تحصیلی: زمستان 1392

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………….. 5
1-4- اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 6
1-5- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 6
1-6- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7
1-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………… 7
1- 8- چارچوب مفهومی عوامل تاثیرگذار در تحقیق …………………………………………………. 8
1- 9- تعریف اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………….. 8
1-10- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………. 9
1-11- ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………….. 13
2-2-1- انواع حسابرس ………………………………………………………………………………………. 13
2-2-1-1- موسسه های حسابرسی ………………………………………………………………………… 13
2-2-1-2- حسابرس داخلی …………………………………………………………………………………. 13
2-2-1-3- ماهیت حسابرسی مستقل ……………………………………………………………………… 14
2-2-2- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی …………………………………………………… 14
2-2-2-1- تضاد منافع ………………………………………………………………………………………… 15
2-2-2-2- پیامدهای اقتصادی با اهمیت …………………………………………………………………. 15
2-2-2-3- پیچیدگی……………………………………………………………………………………………. 15
2-2-2-4- عدم دسترسی مستقیم ………………………………………………………………………….. 15
2-2-3- ویژگیهای حسابرس مستقل ……………………………………………………………………….. 16
2-2-3-1- ویژگی های فردی ………………………………………………………………………………. 16
2-2-3-1-1- استقلال ………………………………………………………………………………………… 16
2-2-3-1-2- جایگاه سازمانی ……………………………………………………………………………… 16
2-2-3-1-3- نگرش ذهنی ………………………………………………………………………………….. 17
2-2-3-1-4- آزادی عمل در آزمون و گزارشگری حسابرسی ……………………………………. 17
2-2-3-1-5- منافع مالی……………………………………………………………………………………… 18
2-2-3-1-6- صلاحیت حرفه ای…………………………………………………………………………… 18
2-2-3-1-7- صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگی های شخصی ……………………………………… 18
2-2-3-2- ویژگی های ساختاری ………………………………………………………………………….. 18
2-2-3-2-1- اختیار …………………………………………………………………………………………… 18
2-2-3-2-2- پذیرش………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-4- هدف های حسابرسی و صاحب کار …………………………………………………………… 19
2-2-4-1- مفاهیم اصلی ……………………………………………………………………………………… 19
2-2-4-2- مسئولیت مدیریت ………………………………………………………………………………. 19
2-2-4-3- اطمینان معقول …………………………………………………………………………………… 20
2-2-4-4- محدودیت های ذاتی …………………………………………………………………………… 20
2-2-5- کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………. 20
2-2-5-1- درک مفهوم کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………….. 21
2-2-5-2- عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی …………………………………………………………… 23
2-2-6- ریسک چیست؟ ……………………………………………………………………………………… 24
2-2-6-1- تعبیر ریسک به عنوان معیار تصمیم گیری ………………………………………………… 26
2-2-7- کیفیت حسابرسی و ریسک قضایی …………………………………………………………….. 29
2-3- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 31
2-3-1- پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………….. 31
2-3-2- پیشینه تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… 32
2-4- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 35
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 37
3-2- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 37
3-3- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 38
3-4 فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 38
3-5- جامعه آماری و نمونه آماری …………………………………………………………………………. 38
3-6- مدل ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 39
3-6-1- متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………….. 39
3-6-2-متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………………… 39
3-7- روش آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………. 40
3-8 – جداول فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها ……………………………….. 42
3-8-1 جدول فرضیه‌های تحقیق و متغیرهای آن ……………………………………………………….. 42
3-8-2 جدول متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه گیری آن ها و نماد های مورد استفاده آنها در مدل       43
3-9- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………….. 44
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………… 45
3-11- روش های آماری………………………………………………………………………………………. 45
3-11-1- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….. 45
3-11-2- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………. 45
3-11-2-1- رگرسیون چندمتغیره ………………………………………………………………………….. 46
3-11-2-2- روش آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………. 47
3-11-2-3- تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………. 47
3-11-2-4- ضریب تعیین …………………………………………………………………………………… 48
3-11-2-5- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………… 48
3-11-2-6- آزمون معنادار بودن……………………………………………………………………………. 48
3-11-2-7- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… 50
3-11-2-8- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون ……………………………………………………. 50
3-11-2-9- آزمون معنادار بودن ضرایب ……………………………………………………………….. 50
3-11-2-10- آماره دوربین واتسون …………………………………………………………………… 51
3-11-2-11- آزمون وونگ …………………………………………………………………………………. 51
3-11-2-12- آزمون والد …………………………………………………………………………………… 51
3-12- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………… 53
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 55
4-2- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………….. 55
4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………. 56
4-3-1- آزمون فرضیه‌های اول تا سوم …………………………………………………………………… 56
4-3-2- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………….. 60
4-3-3- آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………. 61
4-4- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 66
5-2- نتایج فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………… 67
5-2-1- نتایج فرضیه اول …………………………………………………………………………………….. 67
5-2-2- نتایج فرضیه دوم …………………………………………………………………………………….. 68
5 -2-3- نتایج فرضیه سوم …………………………………………………………………………………… 68
5-2-4- نتایج فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………. 69
5-2-5- نتایج فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………… 70
5-3)- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 70
5-3-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ………………………………………………………………. 70
5-3-2- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………… 71
5-4- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 72
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………. 73
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………….. 76
پیوست الف: فهرست شرکتهای نمونه در تحقیق ………………………………………………………… 77
پیوست ب: خروجی های آماری تحقیق ……………………………………………………………………. 78
 
فهرست جدول ها
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
جدول (3-1): فرضیه‌ها تحقیق و متغیرهای آن………………………………………………………………… 42
جدول (3-2): متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها………………………………………………….. 43
جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 55
جدول (4-2): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 57
جدول (4-3): نتایج ضرایب مدل 1……………………………………………………………………………… 58
جدول (4-4): نتایج کلی مدل 1………………………………………………………………………………….. 59
جدول (4-5): نتایج مدل 2………………………………………………………………………………………… 60
جدول (4-6): نتایج مدل 2………………………………………………………………………………………… 61
جدول (4-7): جدول توصیفی میانگین چهار گروه (فرضیه 5)…………………………………………… 62
جدول (4-8): آزمون F  و آزمون لوین فرضیه پنجم………………………………………………………. 62
جدول (4-9): آزمون مقایسه میانگین (فرضیه 5)……………………………………………………………. 63
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                                 صفحه     
نمودار (1-1): چارچوب مفهومی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل سان و لیو (2011)……………………………………………………………………………………….. 8
نمودار (2-1): بازدهی سرمایه گذاری دو فرصت A و B در شرایط اطمینان ، راعی و سعیدی، 1389   26
نمودار(2-2): بازدهی سرمایه ­گذاری در شرایط اطمینان برای فرصت B و شرایط عدم اطمینان برای فرصت A، راعی و سعیدی، 1389، 51…………………………………………………………………………………………………… 26
نمودار (2-3): رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار بر حسب ریسک‌پذیری افراد مختلف، جونز،  1386،17     28
نمودار (4-1): نمودار میانگین اقلام تعهدی ………………………………………………………………….. 64
 
چکیده
 
در دنیای تجارت، امروزه ریسک دعوی قضایی و گزارشگری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که با توجه به اینکه دستکاری سود توسط مدیریت درجهت برقراری و حفظ منافع خود، باعث خدشه دار کردن محتوای اطلاعاتی حسابداری و گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی می‌شود، لذا سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی است. در این میان بررسی ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کابردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقهای توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با انتخاب 124 شرکت به عنوان نمونه آماری، داده‌های آنها  طی دوره زمانی 1386 تا 1390 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدلهای رگرسیونی خطی چندگانه و مدل رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و برای محاسبه ریسک دعوی قضایی از مدل جبری ارائه شده در تحقیق سان و لیو استفاده گردید، داده‌های تحقیق پس از گردآوری توسط نرم افزارهای SPSS و EVIEWS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بیانگر این است که هرچه میزان اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشد، میزان ریسک دعوی قضایی نیز افزایش خواهد یافت.
 
واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک دعوی قضایی
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
اطلاعات مالی، همواره تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های استفاده کنندگان درون و برون سازمانی ایفا می کند، چرا که این استفاده کنندگان با تکیه بر این اطلاعات، به اتخاذ تدابیر سرمایه گذاری می پردازند، در این میان حرفه حسابرسی به عنوان عامل سوم با اعتباردهی به این صورتها، اعتماد ذینفعان را بیش از پیش افزایش داده و به استفاده کنندگان صورتهای مالی اطمینان می دهد که این اطلاعات فاقد هر گونه تحریف و یا اشتباه با اهمیت بوده، و وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو مطلوب و شایسته طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد، اما سوال قابل بحثی که در این جا مطرح می‌گردد این است که فرآیند حسابرسی تا چه حد توانسته است اشتباهات و اشکالات موجود را کشف و گزارش نماید و در کل سطح کیفیت حسابرسی انجام شده چگونه بوده است. در پاسخ به این سوال می توان به بحران های مالی جهانی و رویدادهای آشفته سازی که در اقتصاد بین المللی در طول یک یا دو دهه گذشته رخ داده (از قبیل ورشکستگی شرکت انرون و ورلدکام ) اشاره کرد، به همین جهت نقش کیفیت حسابرسی و گزارشات مالی معتبر و با کیفیت توسط انجمن های برجسته حسابرسی در این جا پر رنگ تر می‌شود. مزیت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در داخل کشور که بیشتر به تحقیق در مورد مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به شیوه‌های مختلف پرداخته اند، بررسی تاثیر معیار ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی و دیگر عوامل موثر بر آن می باشد.
با توجه به حسابرسی های صورت گرفته تاثیر خطر قضایی صاحبکار خاص بر تمایز کیفیت حسابرسی بین حسابرسان رسمی و غیر رسمی قابل درنگ و بررسی است، چرا که به اعتقاد دای (1993) حسابرسان بزرگ ثروت بیشتری دارند و اهداف جذاب و فریبنده ای برای دادخواهی دارند. حسابرسان رسمی متحمل زیان های پولی و اعتباری بیشتری از دادخواهی نسبت به حسابرسان غیر رسمی می‌شوند، بنابراین طبعا حسابرسان بزرگ کوشش بیشتری برای اجتناب یا کاهش دادخواهی بالقوه دارند، هنگامی که ریسک قضایی شرکتی بالا باشد، حسابرسان رسمی وقت بیشتری جهت بررسی و اجرای حسابرسی ماهرانه و تخصصی صورتهای مالی شرکت و نظارت بر سیستم گزارشگری مالی خواهند گذاشت، چرا که به گفته دی آنجلو (1981) حسابرسان بزرگ نسبت به سایر حسابرسان، انگیزه بیشتری جهت حفاظت از شهرت و اعتبار خود در رابطه با ارائه خدمات بهتر دارند. لذا هدف از این پژوهش به صورت تخصصی، بررسی این است که حسابرسان رسمی برای شرکتهای با ریسک دعاوی قضایی بالاتر نسبت به شرکتهای با ریسک قضایی پایین، حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می کنند. که نتایج این تحقیق می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان قابل ملاحظه و تاثیرگذار باشد.
 
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هزینه‌های ناشی از دعاوی قضایی بسیار با اهمیت و اساسی است، چرا که بستانکاران، اعتباردهندگان، مدبران و کارکنان مهمترین گروه هایی هستند که به طور چشمگیری از خطر دعاوی قضایی تاثیر می پذیرند، مطالعات اخیر حاکی از آن است که مدیران شرکتهای دارای دعاوی ممکن است اطلاعات مالی خود را در این زمینه پنهان سازی نموده و یا نتایج ناشی از خطر دادخواهی را گزارش ننمایند، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثری که شرکت­ها ممکن است با آن روبرو شوند دعوی قضایی است که امکان دارد برای آن شرکت به وجود آید. دعوی قضایی می ­تواند بر ارزش شرکت و همچنین دید سرمایه ­گذاران تاثیرگذار باشد. یکی از مواردی که در کیفیت صورت­های مالی و گزارش آن تاثیرگذار است، کیفیت حسابرسی انجام شده توسط حسابرس مستقل صورت­های مالی شرکت است. در نتیجه بررسی این مورد که آیا ارتباط معناداری بین کیفیت حسابرسی و ریسک دعوی قضایی وجود دارد، می ­تواند به صاحبان اصلی شرکت، مدیران از جهت استخدام حسابرسان باکیفیت و به حسابرسان در انتخاب مشتریان خود کمک شایانی نماید. از موارد دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی با میزان اقلام تعهدی اختیاری است، که می ­تواند به حسابرسان در بررسی اقلام تعهدی شرکت­هایی که از ریسک دعوی قضایی بالایی برخوردارند کمک نماید.
 
1-4- اهداف کلی تحقیق
هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می پذیرد، این هدف در قالب مساله تحقیق نمایان می‌شود، از آنجایی که تاکنون در هیچ یک از تحقیق ها به بررسی ارتباط بین ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی پرداخته نشده است. تحقیق حاضر قصد دارد این کمبود را تا حدودی برطرف نماید. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که علاوه بر بررسی ارتباط بین ریسک دعاوی قضایی با کیفیت حسابرسی، ارتباط بین ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابرسی است، چرا که اقلام تعهدی تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی و اعمال فرصت طلبانه مدیریت قرار می گیرد.
 
1-5- فرضیه ­های تحقیق
بیان مسئله به صورت گذرا و کلی بیان شده است، و لذا چون به صورتی مبهم و پیچیده بیان می‌گردد، تدبیر و هدایت آن میسر نخواهد بود، بنابراین امکان حل مسئله به صورت علمی امکان پذیر نمی باشد، مگر این که به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود، از این رو می توان ادعا کرد که فرضیه یک ابزار نیرومند و با اهمیت در تحقیق علمی است که محقق به کمک آن به جستجوی تبیین مورد نظر می‌پردازد. (دلاور، 1383:87 و 89 ). در این تحقیق نیز با در نظر گرفتن سوالات اصلی تحقیق که بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های قبلی تدوین شده، اقدام لازم برای تدوین فرضیات تحقیقی به صورت زیر مطرح می‌گردد:
1) میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
2) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با میزان اقلام تعهدی اختیاری است.
3) ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی می باشند.
4) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
5) میزان اقلام تعهدی در شرکت های با دعوی قضایی پایین و کیفیت حسابرسی بالا، پایین است.
 
 
 
1-6- قلمرو تحقیق
این بخش از جهت همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی انجام می پذیرد، این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است و از اطلاعات واقعی گزارشات مالی منتشر شده (صورتهای مالی و یادداشت های همراه ) استخراج گردیده است، و با توجه به عنوان و هدف تحقیق، موضوع تحقیق در سه مورد کیفیت حسابرسی، ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی محصور می‌گردد، که از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1390 استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده گردیده است.
 
1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق
استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق می­توانند موارد زیر باشند:
حسابرسان مستقل، جهت شناخت شرکت­های با ریسک دعوی قضایی بالا.
مدیران شرکتها، جهت استخدام حسابرسان خبره.
اشخاص ذینفع شرکت.
سهام­داران و سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی،
سایر پژوهشگران.
 
. Enron
. WorldCom
. Dye
. DeAngelo

تعداد صفحه:103


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی بسته هستند

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری
 
 
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A
 
عنوان
تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها
 
تابستان 1393
 
 

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
 
چکیده. 1
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه. 2
1-2) بیان مسئله. 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4) اهداف تحقیق.. 6
1-4-1) هدف اصلی: 6
1-4-2) اهداف فرعی: 6
1-5) سؤالات تحقیق.. 6
1-5-1) سؤال اصلی: 6
1-5-2) سؤالات فرعی: 6
1-6) فرضیات تحقیق.. 7
1-7) روش انجام تحقیق.. 7
1-8) قلمرو تحقیق.. 7
1-9) تعریف عملیات واژه‌ها 7
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه. 11
2-2) مبانی نظری… 12
2-3) نقدینگی.. 13
2-3-1) نقدینگی: 14
نقدینگی به حجم پول در گردش گفته می شود. 14
2-3-2) دارائی نقدی… 35
2-3-2-1) سپرده‌های بانکی: 35
2-3-2-2) اوراق بهادار سریع المعامله: 40
2-3-3) نقدینگی: 40
به مجموع پول و شبه پول نقدینگی می‌گویند. 40
2-3-4) نقدینگی.. 41
2-3-4-1) پول: 41
2-3-4-2) مکتب پولی: 42
2-4 ) بانک‌ها 42
2-5) سو داوری بانک‌ها 43
2-5-1) سود بانک…. 43
2-5) هزینه فرصت ازدست‌رفته. 46
2-6) واسطه‌گری مالی.. 47
2-7) ریسک نقدینگی.. 47
2-8) پیشینه تحقیق.. 48
2-9) نمونه از تحقیقات انجام‌شده توسط محققین خارجی: 49
2-10) نمونه از تحقیقات انجام‌شده توسط محققین ایرانی: 55
فصل سوم
روش تحقیق
3-1)مقدمه. 65
3-2)روش کلی تحقیق.. 66
3-3)تعریف جامعه و نمونه اماری… 66
3-4)روش نمونه گیری… 66
3-5)روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 66
3-6) ابزارگرداوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 67
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 67
3-7-1)روش های آماری: 67
3-7-2)مدل تحقیق: 68
3-2). 69
3-7-3) روش های رایانه ای: 69
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
4-1) مقدمه. 70
4-2) توصیف جامعه آماری… 71
4-3 ) توصیف داده ها 71
4-4) تحلیل روابط بین متغیرها 80
4-4-1) تعیین رابطه بین بازده داراییها و نسبتهای جاری و نقد بانکها 80
4-4-2) تعیین رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای جاری و نقد بانکها 82
4-4-3) تعیین رابطه بین بازده سرمایهگذاریها و نسبتهای جاری و نقد بانکها 84
4-4-4 ) مقایسه بین بازدهی بانکها 86
4-4-4-1) مقایسه عملکرد با بازدهی بین بانکها بر مبنای نوع مالکیت…. 86
4-4-4-2) مقایسه عملکرد با بازدهی بین بانکها بر اساس نام. 87
4-4-5 )تحلیل همبستگی بین متغیرها 90
4-4-5-1) تحلیل همبستگی اسپیرمن.. 91
4-5) جمع بندی… 93
فصل پنجم
تلخیص ،نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1) مقدمه. 94
5-2) خلاصه تحقیق: 94
5-3) نتایج تحقیق.. 95
5-4)  محدودیت‌های پژوهش…. 98
5-5) پیشنهادات کاربردی… 99
منابع فارسی: 101
منابع لاتین و سایت های فارسی: 102
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                            صفحه
 
72
جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی برحسب سال.. 73
.. 76
.. 77
.. 77
جدول 4-6: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده داراییهای کل بانکها 80
جدول 4-7: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبتهای جاری و نقد بر روی بازده داراییها به تفکیک بانکها 81
جدول 4-8: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده حقوق صاحبان سهام کل بانک ها 82
جدول 4-9: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده حقوق صاحبان سهام به تفکیک بانک‌ها 83
جدول 4-10: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده سرمایهگذاریهای کل بانکها 84
جدول 4-11: تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده سرمایه گذاری ها به تفکیک بانک ها 85
جدول 4-12:مقایسه بانکها بر مبنای نوع مالکیت…. 86
…. 87
…. 88
…. 89
جدول 4-20: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) کل بانک ها 91
جدول 4-21: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانک های دولتی.. 91
جدول 4-22: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانکهای نیمه‌خصوصی.. 91
جدول 4-23: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانکهای خصوصی.. 92
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                            صفحه
نمودار 1: روند تغییرات بازده داراییهای 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 74
نمودار 2: روند تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 74
نمودار 3: روند تغییرات بازده سرمایهگذاریهای 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 75
نمودار4: روند تغییرات نسبت جاری 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 75
نمودار5: روند تغییرات نسبت نقد 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 75
نمودار 6: مقایسه بازدهی داراییها بانکها 90
نمودار 7: مقایسه بازدهی حقوق صاحبان سهام بانکها 90
نمودار 8: مقایسه بازدهی سرمایهگذاریهای بانکها 90
 

چکیده


هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه نقدینگی و سودآوری کل بانک‌های ایران می‌باشد. این تحقیق در پنج فصل ارائه می‌شود. متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل بازده دارایی‌ها،‌بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل نسبت جاری و نسبت نقد می‌باشد.
تحقیق حاضر از جهت هدف، از نوع کاربردی است. از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع مقایسه‌ای –توصیفی می‌باشد. طرح تحقیق از نوع پس رویدادی و تجربی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق، کلیه بانک‌های ایران طی دوره 5 سال از سال 87 تا پایان سال 91 است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی استفاده می‌شود نرم‌افزارهای مورداستفاده در این تحقیق SPSS جهت انجام کارهای آماری و از EXCEL جهت داده‌پردازی اولیه استفاده خواهد شد.
تفاوت معناداری بین رابطه بازده دارایی­ها با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین رابطه بازده حقوق صاحبان سهام با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد؛ و تفاوت معناداری بین رابطه بازده سرمایه‌گذاری‌ها با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد. بانک­های خصوصی عملکردی بهتر از بانک­های دولتی و نیمه‌خصوصی در جذب سپرده­ها و استفاده از دارایی­ها و تخصیص تسهیلات و استفاده از سرمایه داشته اند.
 
کلیدواژه‌ها:
نقدینگی، ‌سودآوری، ‌بانک، ‌شاخص،‌ بازده سهام.
 

فصل اول


کلیات تحقیق


 

1-1) مقدمه


یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم بانکی کشور به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده‌ها به‌منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می‌باشد. همان‌گونه که در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله‌ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می‌باشد. کوشش بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:
 1. 1. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه‌های اقتصادی می‌شود

 2. صاحبان سپرده سود دریافت نموده‌اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می‌باشند.

 3. با توجه به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه‌های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه‌گذاری در سطح کلان را تسریع می‌بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی‌شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک‌ها همانند گذشته که به‌سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می‌توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی‌توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به‌طوری‌که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.
واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.
ازآنجایی‌که دارائی‌های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن‌ها می‌تواند هزینه فرصت ازدست‌رفته را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین‌نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک‌ها معقولانه به نظر می‌رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی‌های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می‌رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی‌که مقررات می‌تواند باعث انعطاف‌پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک‌های نقدینگی گردد. لذا به‌وسیله درجه‌بندی، باید همه هزینه‌های مرتبط با کارایی واسطه‌گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه‌های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.
هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

اهمیت و ضرورت تحقیق


 1. با انجام این تحقیق به‌طور تجربی می‌توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک‌ها پی برد.

 2. با انجام این تحقیق سیاست‌مداران می‌توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک‌ها تدوین نمایند.

 3. از نتایج تحقیق می‌توان به اهمیت چرخه کسب‌وکار در راستای بهینه‌سازی سود پی برد.

 4. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می‌رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک‌ها را تبیین می کند.

 5. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام‌شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی 2000-2009 است در دوره زمانی 2009-2013 صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی‌های نقدی و سوددهی از بانک‌های داخلی ارائه می‌دهد که می‌تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

1-4) اهداف تحقیق


1-4-1) هدف اصلی:


تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است

1-4-2) اهداف فرعی:


 • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

 • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)

 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)

 • تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 

1-5) سؤالات تحقیق


1-5-1) سؤال اصلی:


نسبت نقدینگی چه تأثیری می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد؟

1-5-2) سؤالات فرعی:


 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟

 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟

 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟

 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟

 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

1-6) فرضیات تحقیق


به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.
 

1-7) روش انجام تحقیق


 1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق‌ها ازآن‌جهت که می‌تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک‌ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.

 2. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه‌ای وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته همان بانک است.

 3. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

1-8) قلمرو تحقیق


قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها
قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانک‌ها در ایران.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره 5 ساله از سال 87 تا پایان سال 91.

1-9) تعریف عملیات واژه‌ها


نقدینگی: به حجم پول در گردش گفته می‌شود. (حجم پول در گردش) شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به‌علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به‌تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه ای‌که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هرقدر، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف‌شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.
نکته 1: عوامل تأثیرگذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
سود بانک، توانایی یک بانک است برای تولید درامد بیشتر از هزینه‌ها نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها. سودآوری بانک معمولاً بیان می‌شود به‌عنوان یک تابع داخلی و عامل خارجی که عوامل داخلی از سودآوری بانک‌ها نیز به‌عنوان ذره- ای از عوامل بانکی خاص شناخته‌شده است. این‌ها می‌توانند معمولاً طبقه‌بندی بشود به دودسته:
 • صورت‌وضعیت مالی تغییرها و

 • صورت‌وضعیت غیرمالی متغیرها.

صورت‌وضعیت مالی متغیرها که تعیین می کنند که سودآوری بانکها هستند: مدیریت هزینه، ترکیب بانک واعتبار بانکی، ترکیبی از سپرده های بانکی، نرخ بهره بازار، درامدبانک وبهروری (بازده عملیاتی) تغییردرسرمایه ومدیریت نقدینگی.
صورت وضعیت غیرمالی متغیرها که تعیین می کنندکه سودآوری بانکها شامل: تعدادی ازشعب بانکها، اندازه بانک ومکان بانک می باشد.
عوامل داخلی هستند متغیرهای که مربوط به مدیریت بانک نیستند اما منعکس می کنند محیط قانونی واقتصادی که بر عملکرد واجراءسازمان های مالیاثرمی گذارد.
این عوامل شامل: مقررات مالی، شرط رقابتی، غلظت، سهم بازار، رشدبازارومالکیت.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سودحسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرارمی گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند باتوجه به اهداف خود، سودحسابداری ودرنتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374).
Pre-tax annualized return on total shareholder ‘s equity (ROE)

تعداد صفحه:119


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


 
(واحد کاشان)
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
مرداد 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


 
عنوان صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….………………………….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9
1-7-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….10
1-8-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10
1-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..11
1-10-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..11
فصل دوم :ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-مبانی ومفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………16
2-2-1-سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………16
2-2-1-1-تعاریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….16
2-2-1-2-منابع ومصارف سرمایه در گردش……………………………………………………………………………17
2-2-1-3-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………17
2-2-1-4-خالص سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………….18
2-2-1-5-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش……………………………………………………………19
2-2-1-6-نسبتهای مالی برای سنجش سرمایه در گردش……………………………………………………………22
2-2-1-7-راهبردهای سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………23
2-2-1-8-سرمایه درگردش وعملکرد شرکتها………………………………………………………………………….24
2-2-2-مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….25
عنوان صفحه
2-2-2-1-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………….26
2-2-2-2-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….26
2-2-2-3-نحوه مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………….27
2-2-2-4-مولفه های اندازه گیری سرمایه در گردش…………………………………………………………………28
2-2-3-ویژگیهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………..29
2-2-3-1-نسبت کل بدهی به کل دارایی ها……………………………………………………………………………30
2-2-3-2-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام…………………………………………………..30
2-2-3-3-نسبت Q توبین…………………………………………………………………………………………………..31
2-2-3-4-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام………………………………………………………………….31
2-3-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….32
2-3-1-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………32
2-3-2-مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………………………………………37
2-4-جمع بندی ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..45
2-4-1-خلاصه تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………45
2-4-2-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….55
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………57
3-2-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….57
3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..58
3-4-نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………………………………………………….59
3-5-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………59
3-6-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده…………………………………………………………………..59
3-7-ابزار تحقیق و موارد استفاده………………………………………………………………………………………….60
3-8-پایایی و اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………….60
3-9-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….61
3-9-1-روش های آماری……………………………………………………………………………………………………61
3-9-2-سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………..62
عنوان صفحه
3-9-3-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………62
3-9-4-روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………..64
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………66
4-2-توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………..66
4-3-توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….69
4-4-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..71
4-4-1-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..71
4-4-2-آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………74
4-4-3-بررسی نرمال بودن توزیع خطاها………………………………………………………………………………..75
4-4-4-استقلال خطی متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………………..77
4-4-5-آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………..79
4-4-6-آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها………………………………………………………………………………82
4-4-7- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………………………………..82
4-5-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….84
4-5-1- برآورد پارامترهای رگرسیونی……………………………………………………………………………………85
4-5-2- رابطه برآوردی خطی………………………………………………………………………………………………86
4-5-3- نوع ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………………………86
4-5-3-1رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کل بدهی به کل داراییها………………………………….86
4-5-3-2رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام……..87.
4-5-3-3-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کیو توبین……………………………………………………87
4-5-3-4-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام……………………..88
4-5-4-اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………88
4-5-5-تعمیم رابطه خطی برآوردی………………………………………………………………………………………89
4-5-6-تحلیل ناپارامتریک ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………….91
4-6-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..93
 
عنوان صفحه
فصل پنجم:تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..97
5-2-خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….97
5-2-1-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………….99
5-2-2-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..101
5-3-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….102
5-3-1- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………..102
5-3-2- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………..103
5-3-3- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….104
5-3-4- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………….105
5-3-5- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………..105
5-4- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….106
5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………107
5-6-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………108
5-6-1-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق……………………………………………………………108
5-6-2-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..109
منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………45
2-2-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..51
4-1-جدول توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………..67
 
عنوان صفحه
4-2-جدول توزیع نمونه بر مبنای نوع فعالیت………………………………………………………………………….68
4-3-جدول توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………….70
4-4-جدول آزمون نرمال بودن متغیر وابسته(کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………………….72
4-5-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغبر وابسته (کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………..72
4-6-جدول آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….73
4-7-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)……………………………73
4-8-جدول آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………..75
4-9-جدول ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل(پیرسون)……………………………………………………..78
4-10-جدول آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………….80
4-11-جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………………………………………………………82
4-12-جدول نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………..83
4-13-جدول نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………84
4-14-جدول نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب……………………………………………………..85
4-15- جدول جمع بندی ارتباط بین متغیر وابسته و  متغیرهای مستقل………………………………………….89
4-16- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی……………………….91
4-17- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)……………………………………………………..92
4-18- جدول جمع بندی نتایج رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………….95
5-1-جدول جمع بندی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و  متغیرهای مستقل………………………..100
 
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1-نمودار هیستوگرام اجزاء خطاها ی مدل رگرسیونی…………………………………………………………….76
4-2-نمودارهیستوگرام مقایسه مقادیر برآوردی و واقعی متغیر وابسته…………………………………………….77
 
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، ویژگیهای خاص شرکت مشتمل بر نسبت کل بدهی به کل داراییها ، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب ازتعداد 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1391-1387 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel وهمچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و ضعیف بین میزان نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و رابطه ای مستقیم و ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام  با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس و بسیار ضعیف بین نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و رابطه ای مستقیم و بسیار ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد . جمع بندی  این پژوهش رابطه خطی بین ویژگیهای خاص شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش رد شده است. ولی ارتباط ضعیف به صورت غیر خطی بین متغیرها را می توان پذیرفت.مدیران میتوانند  میزان بدهی ها و تعهدات بلند مدت را جهت مدیریت وجوه نقد مورد نیاز شرکت ،کنترل و بهینه نمایند.
 
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، نسبت کل بدهی به کل داراییها،بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)
گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .
تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روش های علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
1-2-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،1389)
 
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، 2007)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،2010)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.        
 
 1-3-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965،لو1984،لیو 1995و سو2001یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

تعداد صفحه:125


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
 تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 1393  

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله. 7
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 10
1-5 سوالات تحقیق.. 10
1-6 فرضیات تحقیق.. 11
1-7 روش کلی تحقیق.. 11
1-8 قلمرو تحقیق.. 11
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 11
1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 12
1-8-3 قلمرو مکانی.. 12
1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 12
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 ساختار مالکیت وتئوری ها 16
2-2-1 ساختار مالکیت… 16
2-2-2 حاکمیت شرکتی.. 17
2-3 سرمایه گذاران نهادی.. 20
2-3-1 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی.. 22
2-3-2 میزان مالکیت نهادی.. 23
2-3-3 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی.. 24
2-3-4 اهداف مالکان نهادی در شرکتها 29
2-3-5 نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی.. 31
2-3-6 طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی.. 32
7 فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی.. 33
2-4 شکاف قیمتی.. 35
2-4-1 شکاف های عمومی(متداول) 35
2-4-2 شکاف های خط شکن.. 36
2-4-3 شکاف های اندازه گیری.. 37
2-4-4 شکاف های فرسودگی.. 38
2-5 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 38
2-5-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 39
2-5-2 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 43
2-5-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 43
2-6 پیشینه تحقیق.. 47
2-6-1 تحقیقات داخلی.. 47
2-6-2 تحقیقات خارجی.. 55
2-6-3 خلاصه فصل.. 59
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه   65
3-2 روش کلی تحقیق.. 65
3-3 جامعه آماری.. 66
3-4 نمونه آماری.. 67
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن.. 68
3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 68
3-5 روش گردآوری داده ها 69
3-6 ابزار گردآوری داده ها 69
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 69
3-7-1 روش های آماری.. 69
3-7-2 مدل تحقیق.. 70
3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 71
3-7-2-2 تعریف متغیر ها 71
3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها 71
3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 72
3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 72
3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 73
3-7-3 نرم افزارها 73
فصل چهارم:بیان یافته ها
4-1 مقدمه ‏ 75
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 76
4-3 توصیف یافته ها 77
4-4 تحلیل یافته ها 79
4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 79
4-4-2 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 84
3 تحلیل روابط بین متغیرها 87
1 رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 87
2 رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 94
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 101
5-2 خلاصه پژوهش…. 101
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 104
5-4 نتیجه گیری کلی.. 107
5-5 پیشنهادها 108
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 109
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 110
5-6 محدودیتهای پژوهش…. 111
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 113
. 115
منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. 121
منابع لاتین.. 125
منابع اینترنتی.. 126
 
جدول(1-2):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. 60
جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران.. 61
جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 65
جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 73
جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 75
جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 76
جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 78
جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 80
جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 81 جدول (8-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 84
جدول (9- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 85
جدول (10- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 86
جدول (11- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   88
جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   90
جدول (13- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 91
جدول (14- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 92
جدول (15- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   94
جدول (16- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   95
جدول (17-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 96
جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات.. 103
 
 
نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین شکاف قیمتی و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 78
نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین کارایی بازار و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 79
 
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی بوده از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:
 1. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی رابطه معناداری وجود دارد.

 2. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار رابطه معناداری وجود ندارد.

 
واژه های کلیدی:شکاف قیمتی،کارایی بازار،اهرم مالی،اندازه شرکت،نفوذ سرمایه گذاران نهادی
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 1-1     مقدمه
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.
گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).
سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.
 

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن


در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).
 
ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق


1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.
3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.
4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

تعداد صفحه:142


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار بسته هستند

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


 
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده
 
شهریور ماه 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


                                                          فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                                    صفحه                             
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه   3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 اهداف تحقیق.. 6
1-5 سوالات تحقیق.. 6
1-6 فرضیات تحقیق.. 6
1-7 روش کلی تحقیق.. 7
1-8 قلمرو تحقیق.. 7
1-8-1 قلمرو زمانی.. 7
1-8-2 قلمرو مکانی.. 7
1-8-3 قلمرو موضوعی.. 7
1-9 تعریف مفهومی واژه ها 7
1-10ساختار تحقیق.. 10
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2 تعریف ورشکستگی.. 12
2-2-1 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 13
2-2-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 14
2-2-3 دلایل ورشکستگی.. 15
2-2-4 مراحل ورشکستگی.. 16
2-2-4-1دوره نهفتگی.. 16
2-2-4-2دوره کسری وجوه نقد. 16
2-2-4-3دوره نبودتوان پرداخت دیون کامل.. 17
2-2-5 ورشکستگی از نظر حقوقی.. 17
ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 17
2-2-7 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت… 18
های غیرمالی.. 20
بینی ورشکستگی.. 22
2-2-9-1مدل ویلیام بیور. 23
2-2-9-2مدل آلتمن.. 23
2-2-9-3مدل اسپرینگیت… 26
2-2-9-4مدل زمیجوسکی.. 26
2-2-9-5مدل گرایس…. 27
بینی ورشکستگی وارزیابی تداوم فعالیت زاوگین.. 28
ها 33
2-3 شرکت­های زودبازده 35
1 وضعیت کنونی ایران. 35
2 تعریف بنگاه­های کوچک ومتوسط.. 36
3 تدوین استانداردهای گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک ومتوسط.. 36
4 ضرورت گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت­های کوچک و متوسط.. 37
5 تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط.. 38
2-4 انواع تسهیلات اعطایی بانک­ها 39
2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 40
2-5-1 تحقیقات خارجی پیشین.. 40
2-5-2 تحقیقات داخلی پیشین.. 43
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه   51
3-2 روش کلی تحقیق.. 51
3-3 جامعه آماری.. 52
3-4 نمونه آماری.. 52
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 52
3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 52
3-5 روش گردآوری داده­ ها 52
3-6 ابزار گردآوری داده­ ها 53
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53
3-7-1 روش­های آماری.. 53
3-7-2 مدل پژوهش و تعریف متغیرهای پژوهش…. 53
3-7-2-1مدل ریاضی تحقیق.. 54
3-7-2-2تعریف متغیرها 54
3-7-2-3نحوه اندازه ­گیری متغیرها 54
3-7-2-4دسته­بندی متغیرها 55
3-7-2-5رابطه بین متغیرها 55
3-7-2-6اندازه­گیری رابطه. 55
3-7-3 نرم­افزارها 55
فصل چهارم:بیان یافته­ها
4-1 مقدمه‏   57
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 57
4-3 توصیف یافته­ها 58
4-4 تحلیل یافته­ها 60
2 تحلیل روابط بین متغیرها 64
1رابطه بین میزان تسهیلات و امتیاز اسپرینگیت… 65
2رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 69
5-3 نتیجه­گیری کلی.. 70
5-4 پیشنهادها 70
5-5 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 71
5-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 71
5-7 محدودیت­های پژوهش…. 72
پیوست­ها:
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………73
پیوست الف:نام شرکت­های جامعه آماری.. 76
. 77
 
                                                     فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                                                                                    صفحه                             
جدول (2-1): دلایل ورشکستگی.. 16
جدول (2-2): مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی.. 22
جدول (2-3): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 24
جدول (2-4): پژوهش­های پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق..
جدول(4-1):توصیف شرکت­های نمونه آماری.. 58
جدول (4-2): اندازه شاخص­های آمارتوصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 59
جدول(4-3): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 61
جدول (4-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 63
جدول ( 4-5): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 64
جدول (4- 6): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز اسپرینگیت… 65
جدول (4- 7): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66
جدول (4-8):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 67
جدول(5-1): نتیجه­گیری کلی فرضیات… 70
 
 
                                                          فهرست نمودارها
 
 
عنوان                                                                                                                    صفحه                             
 
نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(1) 62
نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(2) 62
 
چکیده
این پژوهش روابط موجود میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح ورشکستگی بنگاه­های زودبازده استان تهران را مورد بررسی قرار می­دهد. تحقیق مورد نظر از جهت هدف ،کاربردی و از جهت استنتاج، توصیفی استقرایی و از جهت طرح تحقیق پس­رویدادی می­باشد. در این پژوهش از مدل پیش ­بینی ورشکستگی اسپرینگیت و زاوگین که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می­ دهند استفاده شده است.
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بنگاه­های صنعتی زودبازده استان تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال­های91-87) می­باشد که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک شرکت­هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 60 شرکت به­عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 51 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
برای محاسبه متغیر­های پژوهش از نرم­افزار Excel استفاده شده است. این داده­ ها جهت آزمون فرضیه ­ها توسط نرم­افزار Spss و Eviews به کمک آماره­های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه فرعی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و ورشکستگی بنگاه­های زودبازده رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
 
واژه­های کلیدی: تسهیلات اعطایی، ریسک ورشکستگی، مدل اسپرینگیت، مدل زاوگین، بنگاه
زودبازده
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 1-1     مقدمه
همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می ­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ی سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجه­اند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ی کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می ­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، آلتمن،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با استفاده ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش ­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش ­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­ کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش ­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه ­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.
 

1-2     بیان مسئله


از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه ­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­ کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­ کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­ کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه ­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش ­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده ­اند که مجموعه ­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش ­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش ­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟
 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق


1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه ­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می ­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.
2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه ­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش ­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.
 

1-4     اهداف تحقیق


هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.
اهداف فرعی
 1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت

 2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

 

1-5     سوالات تحقیق


سوال اصلی:
چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
 1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 
. Beaver, W.H.(1966)
. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
.Zavgin (1985)

تعداد صفحه:77


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
دی‌ماه 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 بیان مسئله تحقیق.. 6
1-5 اهداف تحقیق.. 8
1-6 سؤالات تحقیق.. 8
1-7 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-8 روش پژوهش…. 10
1-9 قلمرو پژوهش…. 10
1-9-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-9-2 قلمرو مکانی.. 11
1-9-3 قلمرو زمانی.. 11
1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-11ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 سرمایه‌گذاری.. 14
2-3 تصمیم‏گیری.. 15
2-4 اهمیت موجودی کالا و نقش آن در سود‌آوری شرکت… 18
2-5 پیشینه تحقیقات.. 20
2-5-1 تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 20
2 تحقیقات داخلی.. 32
2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 36
2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 40
 
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 43
3-2 روش کلی تحقیق.. 43
3-3 جامعه آماری.. 44
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 44
3-4-1 روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن.. 46
3-5 روش گردآوری داده‌ها 46
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 46
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 47
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 47
3-8-1 مدل تحقیق.. 49
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 50
2 تعریف، دسته بندی و اندازه‌گیری متغیرها 50
3-8-1-3 رابطه بین متغیرها 51
3-8-1-4 اندازه‌گیری رابطه. 51
3-8-2 نرم‌افزارها 52
فصل چهارم:بیان یافته ها
4-1 مقدمه‏ 54
4-2 توصیف جامعه آماری.. 54
4-3 توصیف نمونه آماری.. 56
4-4 توصیف یافته‌ها 57
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 59
4-6 تحلیل رابطه بین نرخ سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و عدم قطعیت فروش… 71
4-7 جمع‌بندی.. 87
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 93
5-2 خلاصه یافته‌ها 94
5-3 نتیجه‌گیری.. 99
5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 103
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 103
5-4-2 پیشنهادهای تحقیقات آتی.. 104
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 105 پیوست الف: نام شرکتهای نمونه آماری.. 108
منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. 111
منابع لاتین.. 113
منابع اینترنتی.. 116
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 36
جدول (3-1):  تعریف، دسته بندی و اندازه‌گیری متغیرها 51
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 55
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 56
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 58
جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 60
جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 61
جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 62
جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 63
جدول (4-8):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 64
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاها در مدل برآوردی.. 65
جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 66
جدول (4-11):آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 68
جدول (4-12):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 69
جدول (4-13):خلاصه نتایج آزمون چاو 70
.. 71
جدول (4-15):برآورد پارامترهای رابطه موجودی و عدم قطعیت فروش… 77
جدول (4-16):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 85
جدول (4-17):تحلیل واریانس…. 86
جدول (4-18):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 91
جدول (5-1):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته. 102
 
 
نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 50
نمودار (4-1): ارزیابی تأثیر عدم قطعیت مستقیم بر میزان سرمایه‌گذاری نسبی در موجودی‌ها 74
 
 
چکیده
طی سالیان اخیر متأثر از بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی، شرایط تحمیلی سیاسی توسط دیگر کشورها، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، عدم قطعیت در فروش شرکت‌ها رو به فزونی نهاده است. هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین عدم قطعیت در فروش شرکت‌ها با نرخ رشد در سرمایه‌گذاری مربوط به موجودی‌های مواد و کالا با تکیه بر توان مالی بوده است. به این منظور به روش تصادفی ساده از بین شرکت‌های منتخب بورسی نمونه‌ای به حجم 132 شرکت از بین شرکت‌های منتخب بورسی انتخاب و عملکرد مالی آن‌ها در بازه زمانی 1388 تا 1392 موردمطالعه قرارگرفته است. نقدینگی، افزایش در توان مالی متأثر از اهرم مالی، سرمایه‌گذاری به نسبت فروش و رشد سرمایه‌گذاری به‌عنوان سنجه‌های توان مالی، فروش‌های نامتقارن، تراز اعتباری و تفاضل فروش و میزان سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان سنجه‌های عدم قطعیت در فروش به‌عنوان متغیرهای مستقل و نرخ رشد در سرمایه‌گذاری موجودی مواد و کالا به‌عنوان متغیر وابسته انتخاب‌شده‌اند. پس از ارزیابی برقراری پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی‌مانده‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل و خطاهای مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، همگنی واریانس‌ها و آزمون‌های چاو و هاسمن، از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی به‌منظور برآورد رابطه بین متغیرها استفاده شد. تحلیل ارتباط بین متغیرها، اعتبار سنجی رابطه برآوردی و تعمیم نتایج به جامعه آماری نشان داد که الف) بین کلیه سنجه‌های توان مالی با میزان سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا رابطه مستقیمی وجود دارد. ب) بین کلیه سنجه‌های عدم قطعیت فروش با میزان سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا رابطه مستقیمی وجود دارد. ج) رابطه خطی برآوردی از توضیح دهندگی در حد متوسطی برخوردار بوده است. د) نتایج مربوط به ارتباط بین متغیرها در سطح 99 درصد قابلیت تعمیم داشته است.
واژه‌های کلیدی:   عدم قطعیت فروش، توان مالی، سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، سرمایه‌گذاری
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1       مقدمه


در تعریف سرمایه‌گذاری می­توان گفت که سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در افزایش سطح موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه ­گذاری آن است که نوسانات سرمایه ­گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می­ کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه ­گذاری می ­تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری وجود دارد چراکه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری می­باشد. مدیران با سرمایه‌گذاری در طرح‌های و پروژه‌های مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود.
موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد. اکثر شرکت‌ها با توجه به سیاست‌های مربوط به اهداف بلندمدت در پی افزایش موجودی‌های شرکت برای ایجاد تعادل در میزان تولید محصولات هستند که ایجاد تعادل در تولید مستلزم ایجاد تعادل درفروش‌های شرکت است، به این نتیجه رسیدند که برای دست‌یابی نقدینگی بالا، باید توان مالی شرکت را افزایش داد و برای افزایش توان مالی شرکت باید با انجام تبلیغات بالا فروش‌های شرکت را افزایش داد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، عدم قطعیت درفروش و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. هم‌چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایه‌گذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به‌صورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها، می‌باشد.

1-2      بیان موضوع


سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه‌گذاری آن است که نوسانات سرمایه‌گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می‌کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروش‌های نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش فروش‌های نامتقارن به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و مدیریت آن در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های تجاری ناشی از عوامل متعددی است که ازجمله عبارت‌اند:
 • بخش عظیمی از سرمایه و خصوصاً سرمایه در گردش شرکت به موجودی‌های جنسی اعم از ملزومات، قطعات یدکی، مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در این اقلام به معنای راکد و بلااستفاده نگه‌داشتن بخشی از سرمایه شرکت و درنتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های مالی شرکت است.

 • موجودی‌های مواد و کالا به‌مثابه خون در بدن یک موجود زنده نقش ایفا می‌کند. به تعبیری حیات یک شرکت تجاری، انجام و تداوم فعالیت‌های تولیدی و فروش، ایفای به‌موقع تعهدات و درنتیجه حیثیت و اعتبار شرکت رهین تأمین به‌موقع و به‌اندازه کافی موجودی‌های مواد و کالاست.

 • ازجمله موارد بااهمیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری به جهت حجم مورد برنامه‌ریزی و تنوع اقلام مرتبط با آن، تصمیم‌گیری در ارتباط بازمان، حجم، دفعات، تنوع و ترکیب موجودی‌های مواد و کالاست. در همین راستا یکی از مباحث تصمیم‌گیری در مدیریت که بخش قابل‌توجهی از مدل‌های تحقیق در عملیات را به خود اختصاص داده است، برنامه‌ریزی‌های مواد و کالاست. این مقوله تصمیم‌گیری تحت سرفصل‌هایی چون پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، کنترل، نگه‌داری و. عینیت یافته و سری‌های زمانی، برنامه‌ریزی خطی یا غیرخطی، الگوهای رگرسیونی و اقتصادسنجی، روش‌های هیوریستیک (سرانگشتی و تقریبی) و متاهیورستیک، شبیه‌سازی موردبحث قرارگرفته است.

 • فلسفه وجودی شرکت‌های تجاری منفعت‌طلبی و بر مبنای آن به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران است. تأمین این هدف اساسی در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی منوط به تحقق فروش‌های پیش‌بینی‌شده و درآمدهای موردنظر است. عینیت یافتن این درآمدها از طریق سرمایه‌گذاری درست در موجودی‌های مواد و کالا و گردش مناسب موجودی‌های جنسی است.

یکی از تحلیل‌های مالی و مدیریتی در ارتباط با موجودی‌های مواد و کالا تعیین رابطه منطقی بین توان مالی، درآمد فروش و سرمایه‌گذاری در موجودی‌هاست. این رابطه خصوصاً در ارتباط با عدم قطعیت فروش، فروش‌های نامتقارن در یک فضای نامطمئن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این تحقیق “ارزیابی ارتباط بین عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” مدنظر واقع‌شده است. البته عدم قطعیت یادشده مبتنی بر مفاهیم و نظریه‌های احتمالی موردبحث قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی و اختلاف بین فروش‌های معمول و فروش‌های غیرمترقبه در یک دوره خاص عینیت یافته است.

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق


دلایل توجیهی ضرورت و نیاز به اجرای تحقیق حاضر ازجمله جنبه جدید بودن تحقیق انجام‌شده، اهمیت موضوعی سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و تبعات توجه و برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری درست در ارتباط با موجودی‌ها در زمینه‌های تأمین مالی، توان مالی، مدیریت موجودی‌ها، تحقق درآمدها و سودآوری شرکت است که به‌صورت زیر مورداشاره واقع‌شده است:
 • جنبه جدید بودن موضوع: غالب تحقیقات مرتبط یا مشابه با تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، فرصت رشد شرکت‌ها، کیفیت سود و سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته‌اند؛ اما در این تحقیق هدف اساسی تعیین رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها بوده است. وجه تمایز تحقیق حاضر در مقایسه با پژوهش‌های دیگر انجام‌شده در ایران در آن است که متغیر فروش‌های نامتقارن در ارتباط با سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا برای اولین بار موردمطالعه قرارگرفته است.

 • مشکل موردبررسی: گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.

 • تبعات توجه به موضوع: ازجمله تبعات توجه به موضوع تحقیق تعیین تأثیر عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌منظور شناسایی شکاف موجود بین دیدگاه‌های مدیران، دستیابی به بالاترین سطح عملکرد از طریق تعیین میزان رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و توان مالی شرکت‌ها، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت شرکت ازنظر اطلاعات ارائه‌شده درباره توان مالی شرکت‌ها و میزان عدم قطعیت فروش‌ها آن‌ها است.

1-4     بیان مسئله تحقیق


تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به‌جرئت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه‌گذاری، به‌صورت بهینه به گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به‌صورت مناسب به گزینه‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می‌کند. متأسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با بهره گرفتن از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آن‌ها در انجام پیش‌بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه است.
مشکل اصلی موردتوجه در این تحقیق این بوده که گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.
یکی از جنبه‌های ابهام این تحقیق این است که چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری را با دقت بیشتری محاسبه کنیم، آیا می‌توان منابع مالی را به‌گونه‌ای مناسب‌تر هدایت کرد و بازار می‌تواند در جهت کارایی حرکت کند. ابزارهای اندازه‌گیری ریسک که تابه‌حال مورداستفاده سرمایه‌گذاران بوده است، با توجه به محدودیت‌هایی که هم ازنظر تئوریکی و هم ازنظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آن‌چنان‌که در دنیای واقعی هست موردسنجش قرار می‌دهند.

تعداد صفحه:130


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  بسته هستند

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در  بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه1393  

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
1-4 بیان مسئله. 6
1-5 اهداف تحقیق.. 8
1-6 سؤالات تحقیق.. 8
1-7 فرضیات تحقیق.. 9
1-8 روش کلی تحقیق.. 9
1-9 قلمرو تحقیق.. 9
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9
1-9-2 قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی.. 10
1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 10
1-10تعریف عملیاتی واژه‌ها 10
1-11ساختار تحقیق.. 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 پیشگفتار. 13
2-2 هزینه سرمایه. 15
2-2-1 نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری.. 17
2-2-2 نقش هزینه سرمایه در تصمیم‌های مالی.. 18
2-3 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 18
2-3-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 19
2-3-2 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 20
2-4 فراوانی بند‌های گزارش حسابرس… 23
2-4-1 هدف حسابرسی و انواع اظهارنظر حسابرسی.. 26
2-4-2 تأثیر اظهارنظر حسابرسان بر قیمت سهام. 26
2-5 پیشینه تحقیق.. 28
2-5-1 پیشینه داخلی.. 28
2-5-2 پیشینه خارجی.. 40
2-6 مبانی نظری پژوهش…. 60
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 پیشگفتار. 63
3-2 روش کلی تحقیق.. 63
3-3 جامعه آماری.. 64
3-4 نمونه آماری.. 65
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 65
گیری و دلیل انتخاب… 66
3-5 روش گردآوری داده‌ها 66
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 66
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 67
3-7-1 روش‌های آماری.. 67
3-7-2 مدل تحقیق.. 68
3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 68
3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 68
3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیر‌ها 69
3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 72
3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 72
3-7-2-6 اندازه‌گیری رابطه. 73
3-7-3 نرم افزارها 73
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 پیشگفتار. 75
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 76
4-3 توصیف یافته‌ها 77
4-4 تحلیل یافته‌ها 79
4-4-1 تحلیل پیش فرض‌ها 79
های استفاده از مدل تابلویی.. 85
3 تحلیل روابط بین متغیرها 88
1 رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر. 88
2 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر. 93
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 پیشگفتار. 99
5-2 خلاصه پژوهش…. 99
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 101
5-4 نتیجه گیری کلی.. 105
5-5  پیشنهادها 106
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 106
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 107
5-6 محدودیتهای پژوهش…. 108 پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 111
. 112
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 120
منابع لاتین.. 122
منابع اینترنتی.. 124
 
جدول(1-2):خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 45
جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 54
جدول (1-3): نحوه استخراج جامعه. 65
جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 76
جدول (2-4):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 78
جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 80
جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 81
جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 82
جدول ( 6-4): بررسی فرض استقلال خطاها 84
جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 85
86
جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 88
جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بندهای شرط 89
جدول (11- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند  شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای بزرگ و کوچک    91
جدول (12- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   92
جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بندهای بعد از اظهارنظرو تعداد بند شرط.. 93
جدول (14- 4): ضریب همبستگی  بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بزرگ و کوچک    95
جدول (15- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   96
جدول (16-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 97
جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 106
 
 
نمودار(1-3):مدل مفهومی تحقیق.. 68
نمودار(1-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن. 81
نمودار(2-4): :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و هزینه سرمایه. 82
 
 
چکیده
در این تحقیق، رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف،  یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌ بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی ودو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های  پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 102 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 81 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:
 1. بین هزینه سرمایه و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.

 2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: هزینه سرمایه، عدم‌تقارن اطلاعاتی، گزارش حسابرسی، بند شرط
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 -1     مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384).
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).
هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود. همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).
مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن


یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  2001). درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد،  2005). زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران،  2007).
گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان  می‌دهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئول‌تر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.
یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. عدم‌تقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده می‌شود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایه‌گذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش می‌دهد.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق


 1. اهمیت این تأثیرات و لزوم بررسی آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه که بازار سرمایه به‌تدریج در آن‌ها در حال رونق گرفتن می‌باشد، بیشتر است. زیرا که حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این کشورها کمک شایانی می‌کند.

 2. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، مهم‌ترین گروه فعال در بازار بورس هستند، پس تصمیم‌گیری مناسب آن‌ها بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام می‌تواند در هدایت سرمایه‌ها و تخصیص بهینه آن‌ها، نقش بسزایی داشته باشد. پس تأثیر سرمایه‌گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از قبیل ساختار سرمایه و هزینه سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 3. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع شرکت‌ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت‌ها هستند، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، مسئله انتخاب نادرست را در تعیین قیمت‌های پیشنهادی مناسب به وجود می‌آورد. به لحاظ اهمیت این موضوع، تعیین عواملی که بر عدم‌تقارن اطلاعاتی اثرگذار است، ضروری به نظر می‌رسد.

 4. با توجه به پیشینه این موضوع، تاکنون به‌طور مستقیم رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است.

تعداد صفحه:126


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری
 
شهریورماه 1393
 

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه  2
1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
1-4 بیان مساله. 6
1-5 اهداف تحقیق.. 8
1-6 سوالات تحقیق.. 9
1-7 فرضیات تحقیق.. 9
1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 10
1-9 روش کلی تحقیق.. 11
1-10قلمرو تحقیق.. 11
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12
1-10-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 12
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 12
1-11ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه  15
2-2 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 16
2-2-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 17
2-2-2 عدم‌تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 18
2-2-3 عدم‌تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 22
2-2-4 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 22
2-2-5 عدم‌تقارن اطلاعات و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.. 25
2-3 تعریف مدیریت سود. 27
2-3-1 انواع مدیریت سود. 30
2-3-2 مدیریت سود و انگیزه‌های آن. 32
2-3-2-1 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟. 35
2-3-3 حاکمیت شرکتی.. 36
2-3-4 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود. 37
2-4 عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 38
2-5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک… 39
1 ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها 40
2 مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 41
3 معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42
4 انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42
2-6 پیشینه تحقیق.. 43
2-6-1 پیشینه داخلی.. 43
2-6-2 پیشینه خارجی.. 50
2-6-3 خلاصه فصل.. 52
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه  59
3-2 روش کلی تحقیق.. 59
3-3 جامعه آماری.. 60
3-4 نمونه آماری.. 60
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 61
3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 61
3-5 روش گردآوری داده‌ها 61
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 62
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 62
3-7-1 روش‌های آماری.. 62
3-7-2 مدل تحقیق.. 63
3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 63
3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 63
3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر‌ها 63
3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 65
3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 66
3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 66
3-7-3 نرم افزارها 66
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه  ‏ 68
4-2 توصیف یافته‌ها 69
4-3  تحلیل یافته‌ها 70
4-3-1 تحلیل پیش فرض‌ها 71
2 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 77
3 تحلیل روابط بین متغیرها 81
1 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81
2 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اندازه‌‌ی بزرگ و کوچک… 83
3 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و پایین.. 86
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه  91
5-2 خلاصه پژوهش…. 91
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 93
5-4 نتیجه گیری کلی.. 96
5-5  پیشنهادها 97
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 97
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 98
5-6 محدودیتهای پژوهش…. 98
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 101
منابع لاتین.. 103
منابع اینترنتی.. 106 پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 108
پیوست ب:نام شرکتهای نمونه آماری.. 109
. 110
چکیده‌انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  111
 
جدول(2-1):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور. 53
جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور. 55
جدول (1-4):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 70
جدول(2-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 72
جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 72
جدول (4-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 76
جدول ( 5-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 77
لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) 79
جدول (7-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 80
جدول (8- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81
جدول (9- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود (در صندوق‌های با اندازه بزرگ و با اندازه‌‌ی کوچک) 84
جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود(در صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 86
جدول (11-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 89
جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 97
 
 
 
نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 73
نمودار(2-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ   73
نمودار(3-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری کوچک    74
نمودار(4-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم بالا  74
نمودار(5-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم پایین   75
 
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392‌‌_‌1388) می‌باشد.در نهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 79 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 60 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند‌سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و آزمون‌های F و t تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:
 1. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.

 2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اندازه کوچک و بزرگ رابطه وجود ندارد.

 3. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی بالا رابطه وجود دارد.

 4. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی پایین رابطه وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی : صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، عدم‌تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1     مقدمه


هزینه‌های انتخاب نادرست، بخش مهمی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به خود اختصاص می‌دهند. اگر چه مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌های محققینی که در این زمینه پژوهش نموده‌اند غالبا مشابه است ولی نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف در مورد رابطه بین هزینه‌های انتخاب نادرست و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.
ویژگی‌های خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همچون مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بالا باعث کاهش ریسک سیستماتیک و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد. پراکندگی مالکیت و گزارش‌های بهنگام در مورد ارزش جاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه کنترل‌های موثر موجود، سبب استقرار سیستم راهبری شرکتی مناسب در نوع آنها می‌گردد.نوع حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و بالطبع هزینه‌های انتخاب نادرست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد(احمد پور و رسائیان،1385).
طرح و ایده تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری،برای اولین بار در سال 1868 در کشور انگلستان به دنبال شکل‌گیری تراست خارجی و مستعمراتی دولت، به وجود آمد. هدف از تشکیل این شرکت‌ها، فراهم آوردن امکانات و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و معمولی بود تا از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بتوانند موجبات کاهش ریسک را فراهم آورند.
ویژگی خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرایط خاص حاکم بر آن‌ها عدم‌تقارن اطلاعات در آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا انتظار می‌رود اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از هزینه‌‌‌های نادرست،در آن‌ها بسیار اندک باشد.
از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بسیار بالا را می‌توان نام برد. این سه ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.چون ریسک سرمایه‌گذاری با اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام رابطه مثبت دارد در نتیجه کاهش آن باعث کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد(احمد پور و رسائیان،1385).
با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.
هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.
مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی (1988) و ترومن و تیتمن (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی (1988) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن


در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .
براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،1373)

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق


 • عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.

 • تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .

 • در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.

 • درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.

 • اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.

 • انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

1-4     بیان مساله


اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .
اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابراین عدم‌تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیریت را کاهش دهند ( آرم استرانگ و بتاچاریا، 2010). محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند : درجه عدم‌تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات موثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند ، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت شدیدتر ، گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که افزایش در  کیفیت سود شرکت را میسر می‌سازد(هانتون 2006 و زیا و لو 2005). از یک سو ، سرمایه گذاران موسسه‌ای ممکن است از برتری حرفه‌ای خود  به منظور نظارت بر مدیریت شرکت‌ها و شرکت در امور اداره شرکت‌ها استفاده کنند ، در نتیجه سودهای بر مبنای رفتار مدیریت سود را خنثی کنند (بروس و کینی 1990 و هنگ 2006). از سوی دیگر نگرانی درباره تاثیر منفی آنها ، به صورت رفتار کوته بینانه می‌تواند میزان مدیریت سود را تشدید کرده و کیفیت سود را کاهش دهد(دنگ و تنگ 2010)
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است (بوشی و نو، 2000). شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد (دنگ و تنگ، 2010). به بیان دیگر تعدد و فراوانی گزارش‌های مالی به نوعی آگاهی و اطلاعات سهامداران خرد که دسترسی کمتری به اطلاعات را دارند، افزایش می‌دهد (حکیم و همکاران، 2008).یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (کان و وینتون، 1998). در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد)می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود.بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (فنگ و هونگ، 2007).زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (جمیبالوو و همکاران، 2002).کنگ و شیوداسانی، (1995)، به این نتیجه رسیدند که فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن خواهد شد و با گذشت زمان تاثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن بیشتر خواهد شد. همچنین آن‌ها نتایج مشابهی را در ارتباط با تغییرات اجباری در فراوانی گزارش‌های مالی به دست آورند. در این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که:
چه رابطه ای بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
. Dye
. Truman, B. & Titman
. Dye

تعداد صفحه:126


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
دی 1393
 

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


 
 
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………
فصل اول:کلیات تحقیق
شماره صفحه
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. 2
1-3-مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-8-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………… 8
1-11- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
   
                                      فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 13
2-2- مبانی نظری سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 13
2-3- الگو های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………………………………. 16
2-3-1- الگوی رهیاب اسکاندیا………………………………………………………………………… 18
2-3-2- الگوی شاخص سرمایه فکری……………………………………………………………….. 20
2-3-3- الگوی تکنولوژی بروکر……………………………………………………………………….. 23
2-3-4- الگوی نمایشگر دارائی های نامشهود ……………………………………………………. 24
2-3-5- الگوی ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 25
2-3-6- الگوی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………. 25
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
2-4- ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………….. 30
2-4-1-  مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………… 31
2-4-2- معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 32
2-5- اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………… 32
2-6- مفهوم ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………….. 34
2-7- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………… 38
2-7-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 38
2-7-2-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 62
2-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 77
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 79
3-2 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 79
3-3 – جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………… 79
3-4 – نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………… 80
3-5-روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… 81
3-6-ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. 81
3-7– اعتبار و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………….. 82
3-8 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 82
3-9– مدل و متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 84
3-10– خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 87
 
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 89
4-2- توصیف نمونه آماری……………………………………………………………………………… 89
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………. 90
4-4- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………… 98
4-4-1-استقلال خطی متغیرها ………………………………………………………………………… 98
4-4-2-نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………. 100
4-4-3-آزمون نرمال بودن جمله پسماند…………………………………………………………….. 101
4-4-4-   آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند ……………………………………………… 101
4-4-5- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 102
4-4-6-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند…………………………………………………. 103
4-4-7-    آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………… 103
4-4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………………………… 104
4-4-9- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 105
4-4-10-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند……………………………………………….. 105
4-4-11-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………… 106
4-4-11-1-آزمون چاو در مدل اول  ……………………………………………………………….. 106
4-4-11-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل اول (آزمون هاسمن)……………….. 106
4-4-11-3-آزمون چاو در مدل دوم  ………………………………………………………………. 107
4-4-11-4-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل دوم (آزمون هاسمن)………………… 107
4-4-11-5-  آزمون چاو در مدل سوم  …………………………………………………………….. 108
4-4-11-6- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل سوم (آزمون هاسمن)………………… 108
4-4-11-7- آزمون چاو در مدل چهارم  ……………………………………………………………. 108
4-4-11-8-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل چهارم (آزمون هاسمن)…………….. 109
4-5-تحلیل روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………… 109
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-5-1- برآورد مدل اول  به روش OLS ………………………………………………………….. 109
4-5-2- برآورد مدل در آزمون فرضیه دوم به روش OLS……………………………………… 110
4-5-3- برآورد مدل در آزمون فرضیه سوم به روش OLS……………………………………. 111
4-5-4- برآورد مدل در آزمون فرضیه چهارم به روش OLS………………………………….. 113
4-6- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………… 114
 
 
فصل پنجم:تخلیص و نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116
5-2- مروری خلاصه بر نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………….. 116
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با سایر تحقیقات…………………. 118
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………… 118
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………. 118
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………. 118
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………. 119
5-4-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………. 119
5-5-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. 120
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………… 120
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 120
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………. 121
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 126
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تاثبرگذارترین تلاش ها ……………………………………………………… 27
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………….. 65
 
فهرست جداول
 
 
عنوان……………………………………………………………………………………………………………….
شماره صفحه
جدول شماره 4-1- تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ……………………… 89
جدول شماره 4-2- آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………… 91
جدول شماره 4-3- نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………. 99
جدول شماره 4-4-آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………… 100
جدول شماره 4-5- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 102
جدول شماره 4-6- آزمون صفر بودن  میانگین جمله پسماند………………………………… 103
جدول شماره 4-7- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 104
جدول شماره 4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 106
جدول شماره 4-9- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 106
جدول شماره 4-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-11- آزمون چاو……………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-12- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 107
جدول شماره 4-13- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-14- آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 108
جدول شماره 4-15- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-16- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-17- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 110
جدول شماره 4-18- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض دوم……………………………….. 111
جدول شماره 4-19- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض سوم………………………………. 112
جدول شماره 4-20- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 113
 
 
نمودارهای تحقیق
نمودار شماره 4-1- متغییر ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………. 92
 
نمودارهای تحقیق
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
نمودار شماره 4-2- متغییر سرانه فروش هر کارمند ……………………………………………. 93
نمودار شماره 4-3- متغییر نرخ رشد فروش ……………………………………………………….. 94
نمودار شماره 4-4- متغییر سود خالص هر کامند ………………………………………………… 95
نمودار شماره 4-5- متغییر سود خالص………………………………………………………………. 96
نمودار شماره 4-6- متغییر هزینه های توزیع و فروش هر کارمند ………………………… 97
نمودار شماره 4-7- متغییر هزینه های تبلیغاتی هر کارمند……………………………………… 98
نمودار شماره 4-8- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 101
نمودار شماره 4-9- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 102
نمودار شماره 4-10- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 104
نمودار شماره 4-11- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 105

 
 
چکیده:
در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق وافزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. در جوامع دانش محورِ کنونی،
بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد.در این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار هستیم که در ابتدا آنالیز آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود
می باشد.به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی
می باشد.از لحاظ طرح تحقیق پس رویدادی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، شش ساله از 1387-1392 می باشد. در فرضیه اصلی بیان شده بود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج فرضیات فرعی و اثبات رابطه بین تک تک اجزاء سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار می توان بیان نمود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری در سطح اطمینان 95٪ وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: ارزش افزوده بازار ، سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری و سرمایه
فکری ارتباطی

 
1-1-  مقدمه:
در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارائی های مشهود و نیزاطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین وارزشمندترین دارائی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تراست.(سولیون، 2000).
حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های مشهود اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.  در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های مشهود اکتفا میکند. این در حالیست که در دهه اخیر شرکتها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی  داراییهای نامشهود داخلی و استخراج ارزش نامشهود، در سازمانها می باشند. در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. به این دلیل، تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها، سهامداران(سرمایه گذاران) و سایر گروه های ذینفع، افزایش یافته است.(یانگ چو ،2006)
با توجه به موضوع تحقیق که تعیین رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص های سرمایه فکری
می باشد سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از مفاهیم نظری  و مطالعات کتابخانه ای این رابطه تعیین و در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد.
 
 
1-2 بیان موضوع تحقیق:
امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت ،2009)
سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس، 2009)
همچنین تعیین ارزش اقتصادی و ارزش افزوده بازار با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (مار[5] ،2012).
این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.
 
1-3- بیان مسئله تحقیق:
در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن ،2004)
فلسفه زیربنای ارزش افزوده بازار از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.
در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین ،2010)
بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده بازار آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده بازار می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده بازار در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.
سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار وجود دارد؟
 
1-4- ضرورت انجام تحقیق:
دلایل اهمیت و ضرورت به شرح ذیل می باشد :
1-در پژوهش های داخلی بر روی سرمایه فکری پژوهش هایی انجام شده است اما معیارهای مورد استفاده در اندازه گیری سرمایه فکری در این پژوهش  برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می شود.
2-با انجام این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر میزان ارزش افزوده بازار تعیین می شود که با نتایج این پژوهش می توان نقش سرمایه فکری را در قدرت شرکتها برای ایجاد ارزش سهامداران دانست و این در حالی است که در تعیین ارزش سهامداران به این مقوله توجه نشده است.
3-زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود اعلامی شرکت ها، بدون دانستن نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکتها ، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می رود با انجام این پژوهش  سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این پژوهش  سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.
4-انتظار می رود با انجام این پژوهش  و تعیین نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار ، معیارهای سرمایه فکری در گزارشگری مالی نیز مورد توجه تدوین کنندگان استاندارهای حسابدرای قرار گیرد.
دلایل فوق محقق را بر آن داشت که به پژوهش در این مورد به جهت رفع خلاء موجود در پژوهش های داخلی بپردازد.
تحقیقات مختلفی با موضوع  سرمایه فکری در ایران انجام شده است. اما تاکنون پژوهشی در مورد سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده شرکتها در ایران انجام نشده است. بنابراین ، این موضوع از لحاظ مکانی و موضوعی در ایران جدید است چرا که امثال این پژوهش در خارج از کشور انجام شده اما در ایران مانند آن وجود ندارد پس از بابت مکانی جدید است و از آنجاییکه این موضوع قبلاً در ایران پژوهش نشده نیز از جهت موضوعی جدید می باشد.
Sullivan
Young Chu
Smith
Bontis
Marr
Chen
Klein

تعداد صفحه:154


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس بسته هستند