پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
دی 1393
 

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


 
 
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………
فصل اول:کلیات تحقیق
شماره صفحه
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. 2
1-3-مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-8-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………… 8
1-11- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
   
                                      فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 13
2-2- مبانی نظری سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 13
2-3- الگو های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………………………………. 16
2-3-1- الگوی رهیاب اسکاندیا………………………………………………………………………… 18
2-3-2- الگوی شاخص سرمایه فکری……………………………………………………………….. 20
2-3-3- الگوی تکنولوژی بروکر……………………………………………………………………….. 23
2-3-4- الگوی نمایشگر دارائی های نامشهود ……………………………………………………. 24
2-3-5- الگوی ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 25
2-3-6- الگوی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………. 25
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
2-4- ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………….. 30
2-4-1-  مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………… 31
2-4-2- معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 32
2-5- اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………… 32
2-6- مفهوم ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………….. 34
2-7- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………… 38
2-7-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 38
2-7-2-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 62
2-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 77
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 79
3-2 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 79
3-3 – جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………… 79
3-4 – نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………… 80
3-5-روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… 81
3-6-ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. 81
3-7– اعتبار و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………….. 82
3-8 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 82
3-9– مدل و متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 84
3-10– خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 87
 
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 89
4-2- توصیف نمونه آماری……………………………………………………………………………… 89
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………. 90
4-4- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………… 98
4-4-1-استقلال خطی متغیرها ………………………………………………………………………… 98
4-4-2-نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………. 100
4-4-3-آزمون نرمال بودن جمله پسماند…………………………………………………………….. 101
4-4-4-   آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند ……………………………………………… 101
4-4-5- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 102
4-4-6-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند…………………………………………………. 103
4-4-7-    آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………… 103
4-4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………………………… 104
4-4-9- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 105
4-4-10-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند……………………………………………….. 105
4-4-11-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………… 106
4-4-11-1-آزمون چاو در مدل اول  ……………………………………………………………….. 106
4-4-11-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل اول (آزمون هاسمن)……………….. 106
4-4-11-3-آزمون چاو در مدل دوم  ………………………………………………………………. 107
4-4-11-4-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل دوم (آزمون هاسمن)………………… 107
4-4-11-5-  آزمون چاو در مدل سوم  …………………………………………………………….. 108
4-4-11-6- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل سوم (آزمون هاسمن)………………… 108
4-4-11-7- آزمون چاو در مدل چهارم  ……………………………………………………………. 108
4-4-11-8-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل چهارم (آزمون هاسمن)…………….. 109
4-5-تحلیل روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………… 109
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-5-1- برآورد مدل اول  به روش OLS ………………………………………………………….. 109
4-5-2- برآورد مدل در آزمون فرضیه دوم به روش OLS……………………………………… 110
4-5-3- برآورد مدل در آزمون فرضیه سوم به روش OLS……………………………………. 111
4-5-4- برآورد مدل در آزمون فرضیه چهارم به روش OLS………………………………….. 113
4-6- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………… 114
 
 
فصل پنجم:تخلیص و نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116
5-2- مروری خلاصه بر نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………….. 116
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با سایر تحقیقات…………………. 118
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………… 118
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………. 118
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………. 118
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………. 119
5-4-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………. 119
5-5-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. 120
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………… 120
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 120
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………. 121
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 126
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تاثبرگذارترین تلاش ها ……………………………………………………… 27
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………….. 65
 
فهرست جداول
 
 
عنوان……………………………………………………………………………………………………………….
شماره صفحه
جدول شماره 4-1- تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ……………………… 89
جدول شماره 4-2- آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………… 91
جدول شماره 4-3- نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………. 99
جدول شماره 4-4-آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………… 100
جدول شماره 4-5- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 102
جدول شماره 4-6- آزمون صفر بودن  میانگین جمله پسماند………………………………… 103
جدول شماره 4-7- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 104
جدول شماره 4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 106
جدول شماره 4-9- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 106
جدول شماره 4-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-11- آزمون چاو……………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-12- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 107
جدول شماره 4-13- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-14- آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 108
جدول شماره 4-15- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-16- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-17- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 110
جدول شماره 4-18- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض دوم……………………………….. 111
جدول شماره 4-19- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض سوم………………………………. 112
جدول شماره 4-20- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 113
 
 
نمودارهای تحقیق
نمودار شماره 4-1- متغییر ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………. 92
 
نمودارهای تحقیق
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
نمودار شماره 4-2- متغییر سرانه فروش هر کارمند ……………………………………………. 93
نمودار شماره 4-3- متغییر نرخ رشد فروش ……………………………………………………….. 94
نمودار شماره 4-4- متغییر سود خالص هر کامند ………………………………………………… 95
نمودار شماره 4-5- متغییر سود خالص………………………………………………………………. 96
نمودار شماره 4-6- متغییر هزینه های توزیع و فروش هر کارمند ………………………… 97
نمودار شماره 4-7- متغییر هزینه های تبلیغاتی هر کارمند……………………………………… 98
نمودار شماره 4-8- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 101
نمودار شماره 4-9- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 102
نمودار شماره 4-10- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 104
نمودار شماره 4-11- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 105

 
 
چکیده:
در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق وافزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. در جوامع دانش محورِ کنونی،
بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد.در این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار هستیم که در ابتدا آنالیز آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود
می باشد.به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی
می باشد.از لحاظ طرح تحقیق پس رویدادی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، شش ساله از 1387-1392 می باشد. در فرضیه اصلی بیان شده بود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج فرضیات فرعی و اثبات رابطه بین تک تک اجزاء سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار می توان بیان نمود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری در سطح اطمینان 95٪ وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: ارزش افزوده بازار ، سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری و سرمایه
فکری ارتباطی

 
1-1-  مقدمه:
در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارائی های مشهود و نیزاطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین وارزشمندترین دارائی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تراست.(سولیون، 2000).
حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های مشهود اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.  در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های مشهود اکتفا میکند. این در حالیست که در دهه اخیر شرکتها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی  داراییهای نامشهود داخلی و استخراج ارزش نامشهود، در سازمانها می باشند. در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. به این دلیل، تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها، سهامداران(سرمایه گذاران) و سایر گروه های ذینفع، افزایش یافته است.(یانگ چو ،2006)
با توجه به موضوع تحقیق که تعیین رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص های سرمایه فکری
می باشد سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از مفاهیم نظری  و مطالعات کتابخانه ای این رابطه تعیین و در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد.
 
 
1-2 بیان موضوع تحقیق:
امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت ،2009)
سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس، 2009)
همچنین تعیین ارزش اقتصادی و ارزش افزوده بازار با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (مار[5] ،2012).
این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.
 
1-3- بیان مسئله تحقیق:
در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن ،2004)
فلسفه زیربنای ارزش افزوده بازار از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.
در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین ،2010)
بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده بازار آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده بازار می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده بازار در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.
سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار وجود دارد؟
 
1-4- ضرورت انجام تحقیق:
دلایل اهمیت و ضرورت به شرح ذیل می باشد :
1-در پژوهش های داخلی بر روی سرمایه فکری پژوهش هایی انجام شده است اما معیارهای مورد استفاده در اندازه گیری سرمایه فکری در این پژوهش  برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می شود.
2-با انجام این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر میزان ارزش افزوده بازار تعیین می شود که با نتایج این پژوهش می توان نقش سرمایه فکری را در قدرت شرکتها برای ایجاد ارزش سهامداران دانست و این در حالی است که در تعیین ارزش سهامداران به این مقوله توجه نشده است.
3-زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود اعلامی شرکت ها، بدون دانستن نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکتها ، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می رود با انجام این پژوهش  سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این پژوهش  سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.
4-انتظار می رود با انجام این پژوهش  و تعیین نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار ، معیارهای سرمایه فکری در گزارشگری مالی نیز مورد توجه تدوین کنندگان استاندارهای حسابدرای قرار گیرد.
دلایل فوق محقق را بر آن داشت که به پژوهش در این مورد به جهت رفع خلاء موجود در پژوهش های داخلی بپردازد.
تحقیقات مختلفی با موضوع  سرمایه فکری در ایران انجام شده است. اما تاکنون پژوهشی در مورد سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده شرکتها در ایران انجام نشده است. بنابراین ، این موضوع از لحاظ مکانی و موضوعی در ایران جدید است چرا که امثال این پژوهش در خارج از کشور انجام شده اما در ایران مانند آن وجود ندارد پس از بابت مکانی جدید است و از آنجاییکه این موضوع قبلاً در ایران پژوهش نشده نیز از جهت موضوعی جدید می باشد.
Sullivan
Young Chu
Smith
Bontis
Marr
Chen
Klein

تعداد صفحه:154


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریور 1393
 
 

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………
فصل اول:کلیات تحقیق
شماره صفحه
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1
1-2- موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1
1-3-مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………… 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-8-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………… 8
1-11- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
   
                                      فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 11
2-2- مبانی نظری سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 11
2-3- الگو های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………………………………. 16
2-3-1- الگوی رهیاب اسکاندیا………………………………………………………………………… 18
2-3-2- الگوی شاخص سرمایه فکری……………………………………………………………….. 20
2-3-3- الگوی تکنولوژی بروکر……………………………………………………………………….. 23
2-3-4- الگوی نمایشگر دارائی های نامشهود ……………………………………………………. 24
2-3-5- الگوی ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 25
2-3-6- الگوی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………. 25
فهرست مطالب  
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
2-4- ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………….. 30
2-4-1-  مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………… 31
2-4-2- معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 32
2-5- اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………… 32
2-6- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………… 36
2-6-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 36
2-6-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 60
2-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 75
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 77
3-2 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 77
3-3 – جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………… 78
3-4 – نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………… 79
3-5-روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… 79
3-6-ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. 80
3-7– اعتبار و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………….. 80
3-8 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 81
3-9– مدل و متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 83
3-10– خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 88
4-2- توصیف نمونه آماری……………………………………………………………………………… 88
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………. 89
4-4- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………… 97
4-4-1-استقلال خطی متغیرها ………………………………………………………………………… 97
4-4-2-نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………. 99
4-4-3-آزمون نرمال بودن جمله پسماند…………………………………………………………….. 100
4-4-4-   آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند ……………………………………………… 100
4-4-5- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 101
4-4-6-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند…………………………………………………. 102
4-4-7-    آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………… 102
4-4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………………………… 103
4-4-9- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 104
4-4-10-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند……………………………………………….. 104
4-4-11-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………… 105
4-4-11-1-آزمون چاو در مدل اول  ……………………………………………………………….. 105
4-4-11-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل اول (آزمون هاسمن)……………….. 105
4-4-11-3-آزمون چاو در مدل دوم  ………………………………………………………………. 106
4-4-11-4-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل دوم (آزمون هاسمن)………………… 106
4-4-11-5-  آزمون چاو در مدل سوم  …………………………………………………………….. 107
4-4-11-6- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل سوم (آزمون هاسمن)………………… 107
4-4-11-7- آزمون چاو در مدل چهارم  ……………………………………………………………. 107
4-4-11-8-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل چهارم (آزمون هاسمن)…………….. 108
4-5-تحلیل روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………… 108
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-5-1- برآورد مدل اول  به روش OLS ………………………………………………………….. 108
4-5-2- برآورد مدل در آزمون فرضیه دوم به روش OLS……………………………………… 109
4-5-3- برآورد مدل در آزمون فرضیه سوم به روش OLS……………………………………. 110
4-5-4- برآورد مدل در آزمون فرضیه چهارم به روش OLS………………………………….. 112
4-6- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………… 113
فصل پنجم:تخلیص و نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 115
5-2- مروری خلاصه بر نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………….. 115
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با سایر تحقیقات…………………. 117
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………… 117
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………. 117
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………. 117
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………. 118
5-4-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………. 118
5-5-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. 119
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………… 119
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 119
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………. 120
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 125
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تاثبرگذارترین تلاش ها ……………………………………………………… 27
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………….. 63
 
فهرست جداول
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
جدول شماره 4-1- تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ……………………… 88
جدول شماره 4-2- آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………… 90
جدول شماره 4-3- نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………. 98
جدول شماره 4-4-آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………… 99
جدول شماره 4-5- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 101
جدول شماره 4-6- آزمون صفر بودن  میانگین جمله پسماند………………………………… 102
جدول شماره 4-7- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 103
جدول شماره 4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 105
جدول شماره 4-9- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 105
جدول شماره 4-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-11- آزمون چاو……………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-12- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 106
جدول شماره 4-13- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 107
جدول شماره 4-14- آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-15- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-16- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-17- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 109
جدول شماره 4-18- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض دوم……………………………….. 110
جدول شماره 4-19- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض سوم………………………………. 111
جدول شماره 4-20- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 112
نمودارهای تحقیق
نمودار شماره 4-1- متغییر ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………. 91
 
نمودارهای تحقیق
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
نمودار شماره 4-2- متغییر سرانه فروش هر کارمند ……………………………………………. 92
نمودار شماره 4-3- متغییر نرخ رشد فروش ……………………………………………………….. 93
نمودار شماره 4-4- متغییر سود خالص هر کامند ………………………………………………… 94
نمودار شماره 4-5- متغییر سود خالص………………………………………………………………. 95
نمودار شماره 4-6- متغییر هزینه های توزیع و فروش هر کارمند ………………………… 96
نمودار شماره 4-7- متغییر هزینه های تبلیغاتی هر کارمند……………………………………… 97
نمودار شماره 4-8- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 100
نمودار شماره 4-9- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 101
نمودار شماره 4-10- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 103
نمودار شماره 4-11- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 104

 
 
چکیده:
در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق وافزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. در جوامع دانش محورِ کنونی،
بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد.در این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی هستیم که در ابتدا آنالیز آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود
می باشد.به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی
می باشد.از لحاظ طرح تحقیق پس رویدادی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، شش ساله از 1385-1390 می باشد. در فرضیه اصلی بیان شده بود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج فرضیات فرعی و اثبات رابطه بین تک تک اجزاء سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی می توان بیان نمود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95٪ وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری و سرمایه
فکری ارتباطی

 
 
1-1-  مقدمه:
در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارائی های مشهود و نیزاطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین وارزشمندترین دارائی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تراست.(سولیون، 2000).
حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های مشهود اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.  در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های مشهود اکتفا میکند. این در حالیست که در دهه اخیر شرکتها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی  داراییهای نامشهود داخلی و استخراج ارزش نامشهود، در سازمانها می باشند. در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. به این دلیل، تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها، سهامداران(سرمایه گذاران) و سایر گروه های ذینفع، افزایش یافته است.(یانگ چو ،2006)
با توجه به موضوع تحقیق که تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سرمایه فکری
می باشد سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از مفاهیم نظری  و مطالعات کتابخانه ای این رابطه تعیین و در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد.
 
 
12– بیان موضوع تحقیق:
امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت ،2009)
سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس، 2009)
همچنین تعیین ارزش اقتصادی با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند
(مار ،2012).
این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.
 
1-3- بیان مسئله تحقیق:
در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن ،2004)
فلسفه زیربنای ارزش افزوده اقتصادی از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.
در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین ،2010)
بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده اقتصادی آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.
سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی  وجود دارد؟
 
1-4- ضرورت انجام تحقیق:
دلایل اهمیت و ضرورت به شرح ذیل می باشد :
1-در پژوهش های داخلی بر روی سرمایه فکری پژوهش هایی انجام شده است اما معیارهای مورد استفاده در اندازه گیری سرمایه فکری در این پژوهش  برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می شود.
2-با انجام این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی تعیین می شود که با نتایج این پژوهش می توان نقش سرمایه فکری را در قدرت شرکتها برای ایجاد ارزش سهامداران دانست و این در حالی است که در تعیین ارزش سهامداران به این مقوله توجه نشده است.
3-زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود اعلامی شرکت ها، بدون دانستن نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکتها ، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می رود با انجام این پژوهش  سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این پژوهش  سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.
4-انتظار می رود با انجام این پژوهش  و تعیین نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی ، معیارهای سرمایه فکری در گزارشگری مالی نیز مورد توجه تدوین کنندگان استاندارهای حسابدرای قرار گیرد.
دلایل فوق محقق را بر آن داشت که به پژوهش در این مورد به جهت رفع خلاء موجود در پژوهش های داخلی بپردازد.
تحقیقات مختلفی با موضوع  سرمایه فکری در ایران انجام شده است. اما تاکنون پژوهشی در مورد سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده شرکتها در ایران انجام نشده است. بنابراین ، این موضوع از لحاظ مکانی و موضوعی در ایران جدید است چرا که امثال این پژوهش در خارج از کشور انجام شده اما در ایران مانند آن وجود ندارد پس از بابت مکانی جدید است و از آنجاییکه این موضوع قبلاً در ایران پژوهش نشده نیز از جهت موضوعی جدید می باشد.
Sullivan
Young Chu
Smith
Bontis
Marr
Chen
Klein

تعداد صفحه:154


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


 
(واحد کاشان)
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


 
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..2
1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3
2-1)بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………..3
3-1)اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………..5
4-1)بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………6
5-1)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….8
6-1) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………8
7-1) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….9
8-1)روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………9
9-1)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………9
10-1)تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………….9
11-1)ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….11
فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………….12
1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….13
2-2)مفاهیم نظری………………………………………………………………………………………………..13
1-2-2)ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………13
2-2-2)سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………..17                   3-2-2)نسبت های نقدینگی…………………………………………………………………………………23
4-2-2)گردش وجوه نقد عملیاتی……………………………………………………………………….25
3-2) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………26
1-3-2) مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………..26
2-3-2) مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………….34
4-2) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………….49
1-3) مقدمه……………………………………………………………………………………………………..50
2-3) روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-3) جامعه آماری………………………………………………………………………………………….51
4-3) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………51
5-3) روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………….52
6-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق …………………………………………………………………..52
7-3) روش های آماری…………………………………………………………………………………..53
8-3) مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: یافته های تحقیق…………………………………………………………………………56
1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………..57
2-4) توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………..57
3-4) توصیف داده‌ها………………………………………………………………………………….60
4-4) تحلیل پیش فرض ها………………………………………………………………………….62
5-4) تحلیل روابط بین متغیرها………………………………………………………………….76
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………88
1-5) مقدمه……………………………………………………………………………………………….89
2-5) خلاصه یافته ها………………………………………………………………………………..89
3-5) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………95
4-5) بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………..99
4-5) پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………100
5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..102
منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
1-2- جدول خلاصه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….31
2-2- جدول خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………43
1-4- جدول نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………..58
2-4- جدول توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت……………………………………………..59
3-4- جدول توصیف یافته های تحقیق…………………………………………………………………….61
4- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته………………………………….63
5- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال کردن……….64
6- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل……………………………64
7- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل……………………………65
8-4- جدول آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………66
9-4- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)…………………………69
10-4- جدول آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………71
11-4- جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)……………………………………………………73
12-4- جدول خلاصه نتایج آزمون چاو………………………………………………………………….74
13-4- جدول آزمون هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق…………………………………………75
14-4- جدول برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب…………………………………………..77
15-4- جدول جمع بندی ارتباط بین ارزش اقتصادی و  متغیرهای مستقل………………….82
16-4- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی…..83
17-4- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)…………………………………..85
1-5- جدول جمع بندی ارتباط بین ارزش اقتصادی و  متغیرهای مستقل……………………99
 
 
چکیده:
یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشد. ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه و نه معیارهایی غیر قابل کنترل نظیر ارزش بازار سهام  پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.
مدیریت سرمایه در گردش کارا ، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید و این مسئله با ایجاد توانایی در استفاده از فرصت های سود آوری برای شرکت ها بر افزایش ارزش شرکت موثر است.
مطالعه حاضر برای دوره 1387 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق رگرسیون خطی مرکب به روش دیتا پنل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی رابطه ای مستقیم وجود دارد و بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت جاری و آنی رابطه وجود ندارد.
 
واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، مدیریت سرمایه در گردش، گردش وجوه نقد عملیاتی
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 • مقدمه

سرمایه گذاران در بازار سهام همواره در صدد کسب سود بالا هستند . آنها سهامی را خریداری می کنند که از نظر آنها بهترین سهام باشد و بیشترین سود و بازده به آن ها تعلق گیرد. این که چقدر فعالیت مدیران در راستای خواست سهامداران بوده، و مدیران تا چه اندازه توانسته اند در ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران موفق باشند از طریق سیستم ارزیابی عملکرد تعیین می شود . اصولا معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و معیارهای مبتنی برارزش تقسیم می شوند. (یحیی زاده فر و همکاران،1389)
استفاده از معیارهای سنتی در بازار سرمایه تا سالیان متوالی مرسوم بوده است تا اینکه معیارهای مبتنی برارزش برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح شدند. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود که به دلیل درنظر نگرفتن هزینه های تأمین منابع سرمایه شرکت ها روش مطلوبی محسوب نمی شوند .یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی برارزش، معیار ارزش افزوده اقتصادی است. براساس این معیار، ارزش شرکت به بازده و هزینه سرمایه به کارگرفته شده شرکت بستگی دارد. بنابراین تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی در این است که دراین روش تلاش می شود تا کلیه هزینه های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. (یحیی زاده فر و همکاران،1389)
سرمایه در گردش از اقلامی مهم دارائی های واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی می شود. که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. تداوم فعالیتهای بنگاهای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت و افزایش ارزش افزوده شرکت فراهم شود. (نیکو مرام و همکاران، 1383)
2-1)بیان موضوع                                                                 
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و … و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. (شریعت پناهی و سمائی، 1386)
باید توجه داشت که سرمایه در گردش  از نظر اصولی، دارای ارزش اقتصادی نبوده و تنها یک مفهوم ساختگی حسابداری است که به صورت سرمایه گذاری در داراییهای جاری تعریف می‌گردد.در واقع آن دسته از تصمیم‌گیریهای مدیریتی را بازگو می‌کند که بر گونــه‌های ویژه‌ای از داراییــهــای جــاری و بدهیــهای جــاری  تاثیر مــی‌گــذارد. با یــــک مــــدیریت و برنــــــــامه‌ریزی‌کارآمد،سرمایه گذاری در داراییهای جاری ویژه‌ای می‌تواند به هدف کلی شرکت (افزایش ارزش شرکت) کمک نماید.(بسلی واسکات،2001) مدیریت سرمایه در گردش بیشتر درگیر سازماندهی داراییهای جاری و بدهیهای جاری است و بخشی از بودجه بندی سرمایه ای به شمار می‌رود و در قالب برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت شرکت می‌گنجد.که عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به‌نحوی که ثروت سهامدارن بیشتر شود. آنها مبالغی هستند که درداراییهای جاری سرمایه‌گذاری می‌شوند. سرمایه در گردش خالص از تفریق بدهیهای جاری از داراییهای جاری به دست می‌آید و به معنای وجه مورد نیاز کوتاه مدت جهت برآورد تعهدات شرکت است که ملاک نقدینگی است. مدیریت سرمایه در گردش (مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری)می‌تواند بر سودآوری ،مخاطره و ارزش شرکت و در نتیجه بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد.که به شکل موثر،محتاج برنامه ریزی کوتاه مدت و واکنش نسبت به تغییرات در شرایط و پیش‌بینی‌ها است.اقلام عمده داراییهای جاری که عبارتند از وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا، در پاسخ به تغییرات  پیرامون شرکت، در تغییر هستند. مـــدیریت سرمایه در گردش،محدوده عمــلیاتی- مــالی است و در مورد کفایــت  داراییـهای جاری و ریســـک ‌بدهیهای‌جاری‌صــحبت‌می‌کــند‌و‌به‌دنبال‌خط‌ مشـــی‌های ‌مــناسب‌ برای‌ مدیریت‌ داراییها‌ و ‌بدهیهای‌ جاری‌است ‌تا ‌منافع ‌آن ‌را‌افزایش ‌دهد.(تروئل وسولانو،2006) با هرگونه تغییر در عوامل محیطی سازمان، سرمایه در گردش سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. که باید از طریق برنامه‌ریزی میان‌مدت امکان ایجاد تعادل در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند.و ایجاد تعادل در حسابهای مرتبط با آن بسیار حساس است.
  3-1)اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق                   
ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. به عنوان معیاری ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
2-امروزه سربار جانشین دستمزد شده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
3- عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد.
4-واحدهای انتفاعی بابه کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با سرمایه در گردش می توانند میزان نقدینگی و سود آوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت گردند.
5-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  سازمان لطمه وارد شود.
6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
4-1)بیان مسئله تحقیق
یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهامداران را حداکثر کند.
معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجوددارد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود. (حجازی و حسینی، 1381)
ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه و نه معیارهایی غیر قابل کنترل نظیر ارزش بازار سهام  پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد.  (رودپشتی و کیانی، 1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش سازمان لطمه وارد شود. (رودپشتی و کیانی، 1387)
مدیریت سرمایه در گردش کارا ، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید و این مسئله با ایجاد توانایی در استفاده از فرصت های سود آوری برای شرکت ها بر افزایش ارزش شرکت موثر است. (یعقوب نژاد و همکاران، 1389)
عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد. (یعقوب نژاد و همکاران ،1389)

تعداد صفحه:127


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش بسته هستند

پایان نامه تعیین رابطه بین  سودآوری و نسبت تقسیم سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین  سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
بهمن ماه 1393  
 

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
1-4 اهداف تحقیق.. 5
1-5 سؤالات تحقیق.. 6
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 6
1-7 روش پژوهش…. 7
1-8 قلمرو پژوهش…. 7
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 7
1-8-2 قلمرو مکانی.. 7
1-8-3 قلمرو زمانی.. 8
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 8
1-10ساختار تحقیق.. 9
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 11
2-2 گفتار اول: سودآوری.. 12
2-3 گفتار دوم: سود انباشته. 14
2-4 گفتار سوم: مخارج سرمایه‌‌ای.. 15
2-5 گفتار چهارم: نسبت تقسیم سود. 16
2-5-1 نظریه های تقسیم سود. 17
2-6 گفتار پنجم: پیشینه پژوهش…. 18
2-6-1 پیشینه خارجی تحقیق.. 18
2-6-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28
2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 45
2-8 مدل مفهومی تحقیق.. 51
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 53
3-2 روش کلی تحقیق.. 53
3-3 جامعه آماری.. 54
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 55
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 55
3-5 روش گردآوری داده‌ها 55
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 56
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 56
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 57
3-8-1 مدل تحقیق.. 59
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 60
3-8-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها 60
3-8-1-3 نحوه اندازه گیری متغیرها 61
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 64
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 65
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 65
3-8-2 نرم‌افزارها 65
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 67
4-2 توصیف جامعه آماری.. 67
4-3 توصیف نمونه آماری.. 69
4-4 توصیف یافته‌ها 70
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 72
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت تقسیم سود، سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای.. 84
4-7 جمع‌بندی.. 96
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 103
5-2 خلاصه یافته‌ها 104
5-3 نتیجه‌گیری.. 110
5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 112
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 114
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 115
منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. 118
منابع لاتین.. 123
پیوست ها:
خروجی نرم افزار ایویوز 127
 
جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 46
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 54
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 68
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 69
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 71
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 73
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 74
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 75
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 76
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 77
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 78
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 80
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 81
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 82
83
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت تقسیم سود، سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای.. 86
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 94
جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 95
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 101
جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش…. 112
 
 
 
 
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 59
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 79
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق، رابطه بین  سودآوری، سود انباشته،  مخارج سرمایه‌ای و نسبت تقسیم سود   در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از  سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نرخ رشد دارایی‌ها، فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی، اهرم مالی، بازده سالانه سهام، عمر شرکت و سهامداران نهادی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 145 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 106 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که:
 1. بین سود انباشته در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان نسبت تقسیم سود رابطه مستقیمی وجود داشته است.

 2. بین سودآوری و نسبت تقسیم سود رابطه مستقیمی وجود داشته است.

 3. بین میزان مخارج سرمایه‌ای در شرکت‌های نمونه تصادفی و نسبت تقسیم سود رابطه معکوسی وجود داشته است.

 
واژه‌های کلیدی:نسبت تقسیم سود، سود انباشته، سودآوری، مخارج سرمایه‌ای
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1       مقدمه


وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خریدوفروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت‌ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را مورد تأیید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، نسبت سود تقسیمی می‌باشد که تغییرات آن می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. سود تقسیمی می‌توانند به‌عنوان عاملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند (برهانی، 1387).
چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند جریان نقدی آزاد را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی از شرکت‌های درحال‌توسعه که فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری وجود دارد، معمولاً از پرداخت سود سهام خودداری می‌شود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از محل سود (تأمین مالی داخلی) بر پرداخت سود سهام و تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، ترجیح داده می‌شود؛ زیرا سهامداران ممکن است سود سرمایه‌ای حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام ترجیح دهند (برهانی، 1387).
درنتیجه محقق در پی یافتن این مسئله می‌باشد که آیا بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت تقسیم سود این شرکت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال پژوهشگر از بین مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر نسبت تقسیم سود سهام از شاخص‌های سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای استفاده نموده است. تا درنهایت مدیران شرکت‌ها بتوانند بر اساس این رابطه، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود را تعدیل کنند؛ و سرمایه‌گذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
 

1-2      بیان موضوع و مسئله تحقیق


تا کنون تحقیقات گسترده ای در زمینه سودآوری، سود  انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام گرفته ولی آنچه مشخص است این مهم است که با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به‌ طور مستقیم، تأثیر و رابطه نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای بر  نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است.  بنابراین با توجه به بررسی‌های به ‌عمل‌آمده و با توجه به محدودیت‌های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری متغیرهای نسبت تقسیم سود شرکت‌ها، این پژوهش به بررسی رابطه بین سود آوری، سود انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخته  است.
سود تقسیمی از موضوع‌هایی است که از دیرباز موردتوجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به‌عنوان یکی از مسائل بحث‌انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی‌مانده است.  تقسیم سود شرکت‌ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث است.   ازیک‌طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. وجود پژوهش در این زمینه با توجه به حساسیت بالای معیار سودآوری شرکت‌ها و مباحث تئوریکی مربوط به آن، به‌شدت احساس می‌گردد.
این تحقیق امکان تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی را در پی دارد و از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند.  ازاین‌رو، مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.  بنابراین، تصمیمات مربوط به تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود،  بسیار حساس و دارای اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی،  موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.   (ایزدی نیا و همکاران،1390).
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است.   سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکت‌هایی که سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می‌شوند.  بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی‌شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند.  با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت‌دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل‌توجه سود سهام توسط شرکت، می‌تواند پیام‌های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد (خوش‌طینت و حاجیان، 1387، 5-4)
همچنین نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.
بنابراین هدف این تحقیق پاسخ به سؤال زیر است:
چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای با نسبت سود تقسیمی وجود دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق


 • ازآنجاکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و واکنش سرمایه‌گذاران در برابر این پدیده می‌باشد به همین دلیل هدف این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه‌ای در مورد رابطه بین نسبت تقسیم سود، مخارج سرمایه‌ای، سود انباشته و سودآوری شرکت‌ها به‌وسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه‌ها می‌باشد.

 • با توجه به اینکه مقصود نهایی این تحقیق حل مشکل سرمایه ­گذاری شرکت­هاست، از حمایت‌کنندگان اصلی تحقیق می‌توان گروه­های متفاوتی نظیر سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان، فعالین بورس اوراق بهادار و هیئت­های تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری اشاره کرد.

 • با اجرای این تحقیق و پاسخ به سؤالات مطرح‌شده می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر سود تقسیمی به سرمایه‌گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برایشان میسر سازد.

 • با اجرای این پژوهش می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، مدیران مالی و دست‌اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با سود تقسیمی و با اعمال سیاست‌های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

1-4     اهداف تحقیق


ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:
 1. تعیین رابطه بین سودآوری و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق

 2. تعیین رابطه بین سود انباشته و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق

 3. تعیین رابطه بین مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق

1-5     سؤالات تحقیق


سؤال اصلی:
چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
 1. چه رابطه‌ای بین سودآوری و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 2. چه رابطه‌ای بین سود انباشته و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 3. چه رابطه‌ای بین مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد

تعداد صفحه:146


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین رابطه بین  سودآوری و نسبت تقسیم سود بسته هستند

پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحدکاشان
 
پایان‏ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته حسابداری
موضوع پایان نامه
تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیران
 
پاییز 1392

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     __________________________________________________________

مقدمه.. 2
.. 3
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
مساله تحقیق.. 7
اهداف تحقیق.. 8
سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
فرضیه های تحقیق.. 8
.. 9
روش کلی تحقیق.. 9
تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی.. 9
ساختار تحقیق.. 10 . 13
پیش‌بینی سود و خطای پیش بینی سود. 13
تغییرپذیری سود و پیش‌بینی سود. 13
تغییرپذیری سود. 14
چرخه عملیات.. 14
محافظه‌کاری.. 15
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     __________________________________________________________
پیشینه تحقیق.. 16
تحقیقات انجام شده در ایران.. 16
تحقیقات انجام شده در خارج. 23
خلاصه فصل.. 42
فصل  سوم : روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
جامعه آماری وکفایت آن ………………………………………………………………………………………………………………………… 44
نمونه آماری وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 45
روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… 46
ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
اعتبار و پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 47
معرفی مدل ، معادله و متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 51
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
توصیف نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………… 59
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
آزمون پیش فرضها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
آزمون نرمال بودن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
آزمون خود همبستگی جملات اخلال……………………………………………………………………………………………………. 62
آزمون تعیین روش رگرسیونی…………………………………………………………………………………………………………………. 64
آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
آزمون مانایی (ایستایی وهمگرایی) ……………………………………………………………………………………………………….. 66
ترتیب انجام آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 67
معادله های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
برآورد معادله (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
ضریب تعیین معادله…………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. 69
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… 70
برآورد معادله (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
ضریب تعیین معادله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. 72
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… 73
برآورد معادله (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
ضریب تعیین معادله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
آزمون معنادار بودن معادله………………………………………………………………………………………………………………………. 76
 
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
برآورد مقادیر ثابت ومتغیر معادله…………………………………………………………………………………………………………… 77
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
فصل پنجم : خلاصه ، نتایج و پیشنهادها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 80
نتیجه گیری آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 81
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
جدول ( 1 – 2 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
جدول ( 2 – 2 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
جدول ( 1 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
جدول ( 2 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
جدول ( 3 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
جدول ( 4 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
جدول ( 5 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
جدول ( 6 – 4 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
جدول ( 7 – 4 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول ( 8 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
جدول ( 9 – 4 )………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول ( 10 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
جدول ( 11 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
جدول ( 12 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
جدول ( 13 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
جدول ( 14 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
جدول ( 15 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
جدول ( 16 – 4 )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
جدول ( 1 –  5 )………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
فهرست نمودارها
عنوان   ………………………………………………………….. شماره صفحه                                                     ________________________________________________________
نمودار ( 1 – 4 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
نمودار ( 2 – 4 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
نمودار ( 3 – 4 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
-1-      مقدمه
سرمایه گذاران همیشه بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر می گذارد. (مشایخ و شاهرخی،1386 ).
یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد)براکمن و سیکون 2008 ، هرست و همکاران 2008).
مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب( بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو 1997).
محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (2)آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمترخوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه‌های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه‌هاهمچنین محافظه کارانه تر شده است. واتس، 2003 باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم  مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، 2007 ) با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی‌های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی‌های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده از سوی مدیران و میزان خوشبینانه بودن آن، مهم و اثر گذار است.
اطلاعات مدیران از سود مورد انتظار، ممکن است به دلیل عدم قطعیت در محیط عملیات شرکت دچار اخلال شود. عدم قطعیت‌ها را می‌توان به مواردی از قبیل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود نسبت دادکه اعمال محافظه کاری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این تحقیق با توجه به مشکل عدم قطعیت سود پیش بینی شده و اهمیت آن توسط مدیران برای تصمیم گیرندگان بازار و اثر تعدیل‌کنندگی محافظه کاری برای شرکت‌های مختلف به خصوص شرکت‌های دارای عملیات پیچیده ، این سئوال مطرح می‏‏شود که شاخص‏های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از یک سیستم حسابداری محافظه‌کارانه را در راهبرد پیش‏بینی مدیریت تحت تأثیر قرار می‏‏دهد؟

1-2-      بیان موضوع


سود پیش بینی شده بسیار حساس و تاثیر گذار بر تصمیم گیرندگان وسرمایه گذاران می‌باشد و بر قیمت سهام و ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر می‌گذارد.
لذا مدیران جهت پیش بینی سود بایستی متغیر‌هایی مانند میزان فروش و توان بازده دارایی‌ها، ومیزان نقد شدن مطالبات (گردش وجه نقد ) و بسیاری از متغیر‌های دیگر را درنظر گیرند، بدون اینکه جهت پیش بینی سود هیچ گونه استاندارد و دستورالعمل خاص تهیه و تدوین شده باشد.
بدیهی است به دلیل عدم رعایت یکنواختی و وجود دستورالعمل خاص جهت پیش بینی سود ممکن است خطاهایی در برآورد پیش بینی سود مشاهده گردد.
عمدتاً مدیران در تهیه پیش بینی سود از سطح حسابداری محافظه کارانه استفاده می‌نمایند و بسیاری از متغیرهای تاثیر گذار را درنظر نمی گیرند.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از متغیرهایی هستند که اکثر مدیران در پیش بینی سود لحاظ نمی کنند که خود ممکن است منجر به ایجاد تغییر سطح حسابداری محافظه کارانه و در نتیجه تغییر پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود گردد.
ابعاد عواقب این مشکل می‌تواند شامل:
 • عدم ارائه اطلاعات درست به مراکز ذیصلاح

 • عدم تصمیم گیری درست سرمایه گذاران وتحلیل گران

 • جا ماندن از بازارهای رقابتی بدلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکاء

 • از بین رفتن موقعیت استفاده از مدیریت استراتژیک

 • سوء استفاده از منابع بانکها و مراکز دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی

 • عدم پیش بینی درست تامین کنندگان منابع، درخصوص تامین منابع مورد نیاز شرکتها و بنگاههای تجاری

 • عدم رعایت اصول قابل فهم بودن وقابل اتکاء بودن درپیش بینی‌های سود

جنبه‌های مجهول و مبهم مشکل شامل:
 • عدم شناسایی کلیه متغیرها و استفاده کامل از متغیرهای تاثیر گذار بر پیش بینی سود توسط مدیران

 • عدم تهیه دستورالعمل خاص توسط مراجع ذیصلاح

 • عدم بررسی و تایید پیش بینی سود توسط مراجع ذیصلاح (بازرسان وحسابرسان)

 • عدم وجود جریمه‌های ناشی از گزارشگری نادرست

ارتباط منفی میان محافظه کاری و سود پیش بینی شده را عامل‌های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
مدیران باید درهنگام اعمال محافظه کاری اقلام طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را مدنظر قرار دهند وتاثیر آن را بر رابطه محافظه کاری وپیش بینی سود شناسایی نمایند.
لذا این تحقیق برآن است که عوامل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را جهت بهتر نمودن پیش بینی سود با توجه به انجام محافظه کاری در مدیران را مورد بررسی قرار دهد ومیزان تاثیر گذاری طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را به عنوان عاملی مداخله گر مورد آزمایش قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق حال این سئوال مطرح می‌شود.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود چه اثری دارد؟

1-3-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :


چگونگی قیمت‌گذاری اوراق بهادار بر جابه‌جایی ثروت و میزان رفاه اشخاص اثر گذار است. سود سهام و پیش‌بینی آن عنصری مهم در ارزشگذاری اوراق بهادار است. برای پیش‌بینی سود معادله‌های متعددی وجود دارد که بسته به میزان اطلاعات در دسترس می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. یکی از سازوکارهای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌ها، ارائه پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت است. مدیران برای‏ ترتیب‏دهی به انتظارات سود بازار متناسب با انتظارات خود، اقدام به انتشار پیش‏بینی می‏‏کنند. سود پیش‏بینی شده عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاران و مدیران را کاهش می‏‏دهد و باعث کاهش پراکندگی سود پیش‏بینی شده توسط تحلیل‏گران و به طور کلی قیمت گذاری مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح بالاتر می‏‏شود (میلر2009). افشا اطلاعاتی که عدم تقارن اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‏‏دهد منجر به تغییر قیمت سهم می‏‏گردد. تحلیل‏گران مالی و سهامداران در انتظاراتشان از سود و قیمت سهام، در نتیجه‏ی پیش‏بینی‏های مدیران تجدید نظر می‏‏کنند. به این ترتیب سود پیش‌بینی شده توسط مدیران توان اثرگذاری و آگاهی دهندگی بالایی دارد و دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری‌های استفاده کنندگان به‌ویژه سرمایه گذاران بارزتر می‌شود.
بنابر اظهارات فوق تصمیمات مدیریت در رابطه با انتشار سود پیش‏بینی شده یک رویداد اقتصادی مهم تشخیص داده می‏‏شود (کاسنیک و مک نیکول 2002 و اجینکا و دیگران 2005). با توجه به این که در ایران اطلاعات ساختاریافته و پیش‌بینی‌های منظمی ازسود توسط تحلیل‌گران مالی ارائه نمی‌شود، سود پیش‌بینی شده توسط مدیران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. با توجه به این موضوع و اهمیت سود پیش‌بینی شده به عنوان کاهنده ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران، تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده و عوامل موثر بر آن مهم است.
به صورت موردی، اهمیت این پژوهش به شرح زیر بیان می‌شود:
 • اولین تحقیق داخلی است که اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را بر رابطه بین محافظه کاری وخطای پیش بینی سود درنظر می‌گیرد.

 
 • در تحقیقات داخلی بر روی محافظه کاری و پیش بینی سود تحقیقاتی انجام شده است اما درنظر گرفتن عوامل تاثیر گذار برای اندازه گیری محافظه کاری برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می‌شود.

 
 • با انجام این تحقیق اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود بر رابطه محافظه کاری و پیش بینی سود تعیین می‌شود که با نتایج این پژوهش می‌توان نقش طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را بر پیش بینی سود جهت ارائه صحیح تر و قابل اتکا تر اطلاعا ت آتی مالی و ایجاد اطمینان نسبت به آن و ایجاد دستور العمل تهیه آن جهت یکنواخت کردن آن بوجود آورد. و این درحالیست که تاکنون به این مقوله توجه نشده است.

 
 • زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود پیش بینی شده شرکتها، اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود پیش بینی شده بدون اطلاع از وجود طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می‌رود با انجام این تحقیق سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این تحقیق سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

 
 • انتظار می‌رود با انجام این تحقیق وتعیین اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود، معیارهایی یکنواخت جهت تهیه سود پیش بینی شده مدیران در گزارشهای مالی بوجود آید ونیز مورد توجه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری جهت تدوین قوانینی درخصوص تهیه پیش بینی سود قرار گیرد.

 

تعداد صفحه:112


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بسته هستند

پایان نامه تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مدیریت و حسابداری
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
عنوان پایان نامه:
تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها
 
 
زمستان 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1,1   مقدمه 2
1,2   طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع) 2
1,3   اهداف تحقیق. 6
1,4   سؤال و فرضیه‌های تحقیق. 6
1,5   روش تحقیق. 8
1,6   جامعه و نمونه آماری تحقیق. 9
1,6,1   جامعه آماری  9
1,6,2   روش نمونه‌گیری. 9
1,7   قلمرو تحقیق. 10
1,7,1   قلمرو موضوعی. 10
1,7,2   قلمرو مکانی  10
1,7,3   قلمرو زمانی  10
1,8   ابزار جمع‌آوری داده‌های موردنیاز تحقیق. 11
1,9   روشها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 11
1,10 مدل­های رگرسیونی، متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری متغیرها 11
1,11      نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده‌کنند‌گان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج تحقیق. 14
1,12 ساختار کلی تحقیق. 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2,1   مقدمه 17
2,2   ساختار سرمایه 18
2,3   نظریه‌های ساختار سرمایه 19
2,3,1   نظریه سنتی 20
2,3,2   نظریه سود خالص (NI) 21
2,3,3   نظریه سود خالص عملیاتی (NOI) 22
2,3,4   تئوری مودیلیانی- میلر 23
2,3,5  تئوری دادوستد (توازن) 28
2,3,6  تئوری ترجیحی (سلسله‌مراتبی) 29
2,3,7  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 31
2,3,8   اثر علامت‌دهی. 32
2,3,9   تئوری نمایندگی. 33
2,3,10 تئوری زمان‌بندی بازار 35
2,4   نتایج تئوری‌های ساختار سرمایه 36
2,5   واسطه‌های مالی. 37
2,5,1   واسطه‌های مالی – به‌عنوان شرکت‌های تجاری. 41
2,5,2   واسطه‌های مالی – به‌عنوان واسطه 42
2,6   انواع واسطه‌های مالی بر اساس نوع فعالیت.. 44
2,6,1   نهادهای سپرده‌پذیر: 45
2,6,2   شرکت‌های بیمه و صندوق­های بازنشستگی. 48
2,6,3   شرکت‌های اوراق بهادار و بانک­های سرمایه ­گذاری. 49
2,6,4   شرکت‌های سرمایه‌گذاری. 51
2,6,5   مؤسسات تأمین مالی. 51
2,7   نقدینگی. 52
2,8   پول   52
2,8,1   رویکرد اول: تأکید بر قابل‌لمس بودن پول (فیشر بلاک و ایگن فاما) 53
2,8,2   رویکرد دوم: تأکید بر نقدینگی پول (جان گارلی و ادوارد شاو) 53
2,8,3   رویکرد سوم: تأکید بر وسیله پرداخت ساده و راحت.. 54
2,8,4   رویکرد چهارم: تأکید بر مفهوم پرداخت‌های همزمان (شِکِل) 54
2,8,5   رویکرد پنجم: تأکید بر مفهوم پرداخت بدون تعهد بازپرداخت در آینده (هری جانسون) 55
2,8,6   رویکرد ششم: تأکید بر رابطه بین پول و تولید ناخالص داخلی GDP (فریدمن و میزلمن) 55
2,8,7   رویکرد هفتم: تأکید بر ثبات تابع تقاضای پول (دیوید لیدر، جود و اسکادینگ) 56
2,8,8   رویکرد هشتم: تأکید برگردش عادی و روزمره واسطه معاملات (یگر) 57
2,8,9   رویکرد نهم: تاکید بر حفظ موقت قدرت خرید (میلتون فریدمن) 57
2,8,10 رویکرد دهم: تأکید بر برونزا بودن پول (جیمز توبین) 58
2,9   حجم پول نقد. 58
2,10 حجم نقدینگی. 59
2,11 اهمیت و آثار اقتصادی پول. 60
2,12      خلق نقدینگی. 61
2,13 کمیته بال. 65
2,14 ریسک: 68
2,14,1 ریسک‌های مالی. 71
2,15 ریسک نقدینگی. 76
2,16 انواع ریسک نقدینگی. 81
2,16,1 ریسک نقدینگی مربوط به تأمین وجوه 81
2,16,2               ریسک نقدینگی دارایی. 86
2,17 خلاصه تحقیقات داخلی. 90
2,18 خلاصه تحقیقات خارجی. 92
فصل سوم: طرح تحقیق
3,1   مقدمه 95
3,2   طرح تحقیق. 96
3,2,1   رویکرد کلی تحقیق. 96
3,3   قلمرو تحقیق. 98
3,3,1   قلمرو موضوعی. 98
3,3,2   قلمرو مکانی  99
3,3,3   قلمرو زمانی  99
3,4   روش و ابزار گردآوری داده‌ها 99
3,5   تحلیلی بر داده‌های تحقیق. 99
3,6   معرفی جامعه آماری و تشریح نحوه استخراج داده‌ها 101
3,6,1   جامعه آماری  101
3,6,2   نمونه آماری  101
3,7   فرضیه‌های تحقیق. 102
3,8   روش‌های آماری. 102
3,8,1  آمار توصیفی  102
3,8,2   تحلیل توصیفی داده‌ها 103
3,8,3   آمار استنباطی. 103
3,9   روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 110
3,10 آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی/تلفیقی. 113
3,11 همبستگی. 115
3,12 آزمون معناداری الگوی رگرسیون. 115
3,13 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون. 115
3,14 آزمون معنادار بودن ضرایب.. 115
3,15 آزمون خودهمبستگی جملات خطا 116
3,16 آزمون نرمال بودن مانده­ها 116
3,17 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل: 117
3,18 نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورداستفاده 117
3,19 خلاصه فصل. 118
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش
4,1   مقدمه 120
4,2   آزمون فرضیه ­ها در سطح کل بانک­ها 121
4,2,1  بررسی پایایی متغیرهای پژوهش.. 121
4,2,2  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل بانک­ها 122
4,2,3   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح کل بانک­ها 125
4,2,4  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 127
4,2,5  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 130
4,3   آزمون فرضیه ­ها در سطح بانک‌های تجاری. 134
4,3,1  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح بانک­های تجاری. 134
4,3,2   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تجاری. 135
4,3,3  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 138
4,3,4  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 141
4,4   آزمون فرضیه ­ها در سطح بانک‌های تخصصی. 144
4,4,1  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. 144
4,4,2   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. 146
4,4,3  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 148
4,4,4  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 150
4,5   خلاصه فصل. 152
فصل پنجم: تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری
5,1   مقدمه 155
5,2   فرضیات و نتایج آزمون‌ها 156
5,3   تفسیر نتایج و مقایسه با تحقیقات گذشته 158
5,4   پیشنهادات برای استفاده‌کنندگان. 161
5,5   پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 162
164
ضمائم و پیوست­ها 175
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ‏1.1: متغیرهای تحقیق. 12
جدول ‏2.1: اصول کمیته بازل. 68
جدول ‏2.2: خلاصه تحقیقات داخلی در زمینه ساختار سرمایه بانک­ها 90
جدول ‏2.3: خلاصه تحقیقات خارجی. 92
جدول ‏3.1: طبقه‌بندی حساب‌های ترازنامه‌ای و خارج ترازنامه بر اساس نقدینگی. 105
جدول ‏3.2: ضرایب ریسکی جهت محاسبه دارایی‌های موزون شده به ریسک.. 107
جدول ‏3.3: خلاصه متغیرهای تحقیق. 109
جدول ‏4.1: آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… 122
جدول ‏4.2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل بانک­ها 124
جدول ‏4.3: همبستگی بین متغیرها در سطح کل بانک­ها 126
جدول ‏4.4: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها 127
جدول ‏4.5: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها 128
جدول ‏4.6 : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها 129
جدول ‏4.7: مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 130
جدول ‏4.8: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح کلی بانک‌ها 131
جدول ‏4.9: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat fat) در سطح کلی بانک‌ها 131
جدول ‏4.10: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح کلی بانک­ها 132
جدول ‏4.11: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح کلی بانک‌ها بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 133
جدول ‏4.12: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح بانک‌های تجاری. 135
جدول ‏4.13: همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تجاری. 136
جدول ‏4.14: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری  138
جدول ‏4.15: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری  138
جدول ‏4.16 : مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک­های تجاری. 140
جدول ‏4.17: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 140
جدول ‏4.18: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تجاری  141
جدول ‏4.19: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تجاری  142
جدول ‏4.20: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک­های تجاری. 143
جدول ‏4.21: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک‌های تجاری بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 144
جدول ‏4.22: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح بانک‌های تخصصی. 145
جدول ‏4.23: همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. 147
جدول ‏4.24: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تخصصی  149
جدول ‏4.25 : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک­های تخصصی. 150
جدول ‏4.26: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تخصصی  150
جدول ‏4.27 : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک­های تخصصی. 151
جدول ‏4.28: خلاصه آمار توصیفی. 152
جدول ‏4.29: خلاصه نتایج پژوهش… 153
جدول ‏5.1: نتایج آزمون فرضیه فرعی 1. 157
جدول ‏5.2: نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 157
جدول ‏5.3: خلاصه آمار توصیفی. 158
جدول ‏5.4: خلاصه نتایج تحقیق. 160
 
 

1      فصل اول:
کلیات تحقیق


1,1        مقدمه


در این فصل سعی می­شود تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام‌شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل ابتدا به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین، ارائه فرضیات، مدل­ها، نحوه اندازه ­گیری متغیرها و هم­چنین به بیان قلمرو تحقیق پرداخته‌ و در انتها نیز ساختار کلی تحقیق ارائه شده است.

1,2        طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)


در دهه­های اخیر توسعه و رشد اقتصادی در کشور­های جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده است و لازمه توسعه و رشد اقتصادی وجود سیستم‌های تأمین مالی برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی می‌باشد.
در کشور­های درحال‌توسعه من‌جمله ایران، سیستم‌های تأمین مالی از نوع بانک محور می‌باشد و عمده وجوه لازم جهت سرمایه ­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی از سیستم بانکی تأمین می‌گردد.
در سیستم بانک محور، بانک‌ها و سیستم­های مالی و اعتباری یکه‌تاز بوده و سیستم­های مالی را تسخیر کرده­اند و بخش عمده‌ای از بازار­های مالی در دست بازار پول است تا بازار سرمایه.
در کشور­هایی همچون چین که در دهه­های گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کردند سیستم بانکی به سرعت در حال خصوصی‌سازی می­باشد و علیرغم این خصوصی‌سازی‌ها هنوز دولت کنترل عمده­ای بر بانک­های این کشور دارد و طبق شاخص آزادی اقتصاد، سیستم بانکی این کشور کاملاً متأثر از دولت فعالیت می­ کند (لی و سانگ ، 2013). که وضعیت مشابه‌ای در ایران قابل مشاهده است.
بانک‌ها در هر دو سمت ترازنامه خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند، در سمت دارایی­ها (سمت راست ترازنامه) با اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان، باعث ایجاد و افزایش جریان اعتبارات در اقتصاد شده و در سمت بدهی­ها (سمت چپ ترازنامه) وجوه موردنیاز خود را از سپرده‌گذاران فراهم می‌کنند (دایاموند و راجان، 2001). و بانک‌ها می‌توانند دارایی­های غیر نقد خود را به نقد بیشتری برای پاسخ به نیاز متقاضیان وام و تسهیلات و سپرده­گذاران تبدیل کنند، اما به نظر می‌رسد که بین این دو فعالیت ذاتاً ناسازگاری وجود دارد که عبارت‌اند از: نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران ممکن در زمان نامناسبی باشد که بانک را مجبور به حراج دارایی­های غیر نقد خود برای تأمین نقدینگی می­ کند، که موجب می‌شود تا حیات و بقای بانک به خطر افتد(دایاموند و دایبوینگ، 1983).

1,3        اهداف تحقیق


با توجه به اهمیت ساختار سرمایه بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر خلق نقدینگی لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی کسب نمایند. تحقیقات انجام‌شده بیشتر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری، هزینه‌های تأمین مالی در بانک‌ها و منابع مالی بانک‌ها پرداخته­اند. مسئله اصلی تحقیق پیش‌رو این است که ساختار سرمایه بانک چگونه بر خلق نقدینگی بانک­ اثرگذار است. تحقیق حاضر تلاش می‌کند شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بانک‌ها به مدیران کمک نماید تا در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

1,4        سؤال و فرضیه‌های تحقیق


پژوهش حاضر درصدد تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌ها می‌باشد.
بر اساس تئوری­های خلق نقدینگی، برگر و باومن (2009) به این نکته اشاره می­ کنند که بانک‌ها زمانی خلق نقدینگی می­ کنند که دارایی­های غیر نقد خود را به بدهی­های نقد تبدیل کنند یا جهت دارایی­های غیر نقد از بدهی­های نقد تأمین مالی کنند. شواهد نشان می­دهد که بانک‌ها نقدینگی را زمانی که از محل بدهی­های نقد برای نگهداری اقلام غیر نقدی تهیه می­ کنند، ایجاد می­ کنند. آن‌ها اقلام غیر نقد (مثل سرمایه­گذار­ی­های بلند­مدت شرکت‌ها) را به نقد (مثل سپرده­ها) تبدیل می­ کنند که به‌عنوان خلق نقدینگی می­توان نام برد. همچنین، زمانی که بانک‌ها بدهی بلند­مدتی را برای نگهداری اوراق بهادار بازار منتشر می­ کنند، در این حالت نیز به انتقال نقدینگی می‌پردازند اما در این حالت نابودی نقدینگی انجام می­دهد. و در نهایت زمانی که بانک از سپرده­های برای خرید اوراق بهادار بازار می ­پردازد، آن‌ها بدهی جاری را به دارایی جاری منتقل می­ کنند که مقدار نقدینگی بدون تغییر باقی می­ماند. بانک‌ها ارزش اقتصادی را در انتقال دارایی­های غیر نقد به بدهی­های نقد به وجود می­آورند.
در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و خلق نقدینگی در بانک‌ها دو فرضیه عمده مطرح‌شده است که عبارت‌اند از: فرضیه تشدید شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک.
فرضیه تشدید شکنندگی مالی بیان می­ کند که زمانی که ساختار مالی بانک‌ها شکننده است، می‌تواند باعث نظارت بیشتر بر وام­گیرنده شود و در نتیجه افزایش وام­ها و ایجاد نقدینگی بیشتر گردد. دیاموند و راجان (2001) به این نکته اشاره می‌کنند که سرمایه بیشتر بانک‌ها منجر به کاهش شکنندگی ساختار سرمایه شده و در نتیجه خلق نقدینگی متوقف می­شود. گورتن و وینتون (2000) بانک‌ها با سرمایه بیشتر به دلیل تشدید سرمایه و سپرده‌ها، سرمایه بیشتر باعث خروج سپرده‌ها و در نتیجه خلق نقدینگی کمتر می‌شود. در برخی از تحقیقات تجربی پی بردند که الزامات اهرمی منجر به کاهش وام­ها می­گردد که رابطه منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تبیین می‌کند. برگر و باومن (2009) این فرضیه را در بانک­های کوچک مورد آزمون قرار دادند و به دلیل اینکه بانک­های کوچک نظارت بیشتری بر وام­گیرندگان به دلیل پر ریسک بودن این وام­گیرندگان اعمال می‌کنند ارتباط منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تایید نمودند.
فرضیه جذب ریسک به بیان اینکه بانک‌ها با سرمایه بیشتر می­توانند ریسک بیشتری را جذب کنند، بنابراین زمانی که بتوانند نوسان ریسک بیشتری بپذیرند قادر به خلق نقدینگی بیشتری می­باشند(کوال و تاکور، 2005). این فرضیه وجود رابطه مستقیم میان خلق نقدینگی و سرمایه بانک و را تبیین می­ کند. برگر و باومن (2009) شواهدی برای پشتیبانی از این فرضیه در بانک­های بزرگ آمریکایی ارائه کردند. لی و سانگ (2013) نیز در تحقیق خود انتظار داشتند که بانک­های بزرگ چینی نیز از فرضیه جذب ریسک تبعیت کنند، علیرغم خصوصی‌سازی­های انجام‌شده، به دلیل این­که هنوز دولت به‌عنوان بزرگ­ترین سهامدار این بانک­هاست، نقش سرمایه بانک در جذب ریسک و خلق نقدینگی در بانک­های بزرگ چینی کم­رنگ شده است.
لذا، با توجه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد بین قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌های فعال در صنعت بانکداری ایران رابطه معناداری وجود دارد و تحقیق حاضر درصدد آزمون این فرضیه است.
Bank Base
Privatization
Index of Economic Freedom
Lie and Song
Flow of Credit
Diamond
Rajan
Dybvig
Berger and Bouwman
Create
Destroy
Gorton and Winton
Lei and Song

تعداد صفحه:179


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها بسته هستند

پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی    
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات
سیستان و بلوچستان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A )
 
موضوع
تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت
 
سال تحصیلی
1392-1391
 
  

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
چکیده……………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………….1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-3 -بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………9
1-5 -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………. ……………………………………..10
1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… …………………………………………………..11
1-7 -سوالات  وفرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-7-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-7-2-فرضیه های تحقیق……………………… …………………………………………………………………………………………………11
1-8-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. ……………………………………………12
1-9-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-9-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-9-2 -جامعه آماری ونمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….15
1-9-3- جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2- سیرتکامل سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-1-سیستم های دستی…………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-2-سیستم عملیاتی رایانه ای…………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-3-سیستم عملیاتی رایانه ای مرتبط به هم…………………………………………………………………………………………………20
2-2-4-سیستم عملیاتی یکپارچه……………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-5-سیستم  جامع ویکپارچه………………………………………………………………………………………………. …………………..21
2-2-6-سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………………………. …………………21
2-3-مقدمه ای بر سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..23
2-4-سیستم یکپارچه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………27
2-5-برنامه ریزی منبع بنگاه…………………………………………………………………………………………………………………………29
2-6 -نظام مدیریت استراتژیک سازمانی……………………………………………………………………………………… ……………….31
2-7-حسابداری مدیریت………………………………………………………………………………………… …………………………………34
2-8-تحولات حسابداری مدیریت……………………………………………………………………………………………. …………………36
2-9-ویژگی های کیفی اطلاعات…………………………………………………………………………………………… …………………..37
2-10-سیستم برنامه ریزی منبع……………………………………………………………………………………………. ……………………..38
2-11-تاثیر نظام یکپارچه اطلاعات برحسابداری مدیریت…………………………………………………………………………………..41
2-12- اهمیت سیستم های اطلاعاتی مدیران………………………………………………………………………………………………….43
2-13 -آینده گزارشگری باسیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………..44
2-14-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………….. ………………………………………………………47
2-15-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم روش تحقیق
3-1-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-2-جامعه آماری وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2-1-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2-2-جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2-3-روایی وپایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………66
3-3-روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-3-2-بخش تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..70
فصل چهارم  تجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..73
4-2-یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-3-آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-4-بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………78
4-4-1-بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………..79
4 -4-2-بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….83
4-4-2-2-بررسی فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………………………84
4-4-4-بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-4-5-بررسی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………87
4-4-6-بررسی فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………………….88
4-4-7-بررسی فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….90
4-4-7-1-بررسی ویژگی اول……………………………………………………………………………………………………………………..91
4-4-7-2 -بررسی ویژگی دوم…………………………………………………………………………………………………………………….92
4-4-7-3 -بررسی ویژگی سوم…………………………………………………………………………………………………………………….94
4-4-7-4 -بررسی ویژگی چهارم………………………………………………………………………………………………………………….95
4-4-5-بررسی فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………97
4-4-5-1-بررسی ویژگی اول……………………………………………………………………………………………………………………..97
4-4-5-2-بررسی ویژگی دوم……………………………………………………………………………………………………………………..98
4-4-5-3-بررسی ویژگی سوم…………………………………………………………………………………………………………………..100
4-4-5-4-بررسی ویژگی چهارم………………………………………………………………………………………………………………..101
فصل پنچم نتیجه گیری وجمع بندی
5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….106
5-2-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
5-3-منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….107
پیوست1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………112
 
 
فهرست جدول ها
جدول2-1-خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی……………………………………………………………………………………….……..55
جدول 2-2-خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………………….57
جدول3-1-مقادیر کمی معادل واژه های کیفی……………………………………………………………………………………………..68
جدول4-1-شاخص های تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………………….74
جدول4-2-شاخص سمت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..75
جدول4-3-شاخص سابقه مدیریتی………………………………………………………………………………………………………………..75
جدول4-4-شاخص مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………76
جدول4-5- مقایسه سمت سازمانی با مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………………76
جدول4-6-مقایسه مدرک تحصیلی با سابقه مدیریتی……………………………………………………………………………………..77
جدول4-7-آمار کل…………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………..78
جدول4-8- مقادیر کمی معادل واژه های کیفی……… …………………………………………………………………… …………….78
جدول4-9-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه اول……. …………………………………………………………………… ………………..80
جدول4-10-محاسبات آماری فرضیه 1……… …………………………………………………………………… ………………………….80
جدول4-11-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه دوم………. ………………………………….. …………………………………………..82
جدول4-12-محاسبات آماری فرضیه 2……………. ……………………………………………………………………………… ………….82
جدول4-13-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه سوم…… ……………………………………………………………………. …………….84
جدول4-14-محاسبات آماری فرضیه 3………… …………………………………………………. ………………………………………….84
جدول4-15-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه چهارم……… ……………………………………………………………………. …………85
جدول4-16-محاسبات آماری فرضیه 4……………. ………………………………………………………………………. ……………….86
جدول4-17-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه پنجم……. ……………………………………………………………….. ………………..87
جدول4-18-محاسبات آماری فرضیه…….. …………………………………………………………………… ……………………………..88
جدول4-19-فراوانی پاسخ به سوالات فرضیه ششم……… ……………………………………………………………………. …………89
جدول4-20-محاسبات آماری فرضیه……………………………………………………………………………………………………………89
جدول4-21-فراوانی پاسخ به سوالات مربوط بودن………………………………………………………………………………………….91
جدول4-22-محاسبات آماری ویژگی مربوط بودن…………………………………………………………………………………………92
جدول4-23-فراوانی پاسخ به سوالات قابل فهم بودن………………………………………………………………………………………93
جدول4-24-محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………….94
جدول4-25-فراوانی پاسخ به سوالات……… ……………………………………………………………………. ……………………………95
جدول4-26-محاسبات آماری…….. ……………………………………………………… …………………………………………………….96
جدول4-27-فراوانی پاسخ به سوالات….. ……………………………………………………………………. ……………………………….96
نگاره4-28-محاسبات آماری……… ……………………………………………………………………. ………………………………………..98
جدول4-29-فراوانی پاسخ به سوالات…… ……………………………………………………………………. ……………………………..98
نگاره4-30-محاسبات آماری…………….. ……………………………………………………………………. …………………………………99
جدول4-31-فراوانی پاسخ به سوالات……… …………………………………………………………………… ……………………………99
جدول4-32-محاسبات آماری…………… ……………………………………………………… ………………………………………………99
نگاره4-33-فراوانی پاسخ به سوالات……… …………………………………………………………………… …………………………….100
جدول4-34-محاسبات آماری….. ……………………………………………………… ……………………………………………………..100
جدول4-35-فراوانی پاسخ به سوالات……. …………………………………………………………………… ……………………………101
جدول4-36-محاسبات آماری…………. …………………………………………………………………… …………………………………102
جدول4-37 -تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………102
 
فهرست شکل ها
نمودار2-1 -مراحل تکامل سیستم های اطلاعات .……………………………….…………………………………….…… 22
نمودار2-2-اجزای تشکیل دهنده سیستم یکپارچه اطلاعات……………………………………………………………………………….28
شکل2-3 -ارتباط سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه با بخشهای مختلف سازمان………………………………………………………….30
شکل2-4-رابطه مدیریت استراتژیک سازمان با بانکهای اطلاعاتی وابزارهای گزارشگر……………………………………………32
نمودار2-5- سیستم مدیریت استراتژیک……..………………………………………………………………………..…………..………….34
نمودار3-1-روش تجزیه وتحلیل داده ها (روش های آماری) ………………………………………………………………………….69
 
 
فهرست کلمات اختصاری(Abbreviations)
 
1-Internet Information Services                                         سیستم یکپارچه اطلاعات
2- Enterpris Resource  Planing                                           برنامه ریزی منابع بنگاه                                
3- Search engine marketing                                            مدیریت استراتژیک بنگاه                      
 
چکیده:
سیستم یکپارچه اطلا‌عات1حاصل تلفیق و ترکیب سیستم برنامه‌ریزی منابع بنگاه2و مدیریت استراتژیک بنگاه3می­ باشد. این سیستم علاوه بر داشتن مزایای یک سیستم نرم‌افزاری جامع و به هم پیوسته، از طریق به‌کارگیری بسیاری از روش های حسابداری مدیریت و همچنین بهره‌گیری از مزایای نامحدود فناوریهای نوین اطلاعاتی، باعث بهبود تصمیمگیرهای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، افزایش هم افزایی سازمانی و سودمندی اطلاعات حسابداری می شود.هدف اصلی این پژوهش مصالعه و بررسی تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت می باشد. عوامل تأثیرگذاردرقالب 6 فرضیه که فرضیه های 5و6 براساس 4ویژگی کیفی(قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکابودن، قابل مقایسه بودن)تعریف شده اند ،  طبقه بندی شده است.برای آزمون فرضیات ازروش آماری Independent Samples t-Test  استفاده شده،وجامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که محل فعالیت آنها غرب و مرکز ایران است، می باشد. سال انجام این پژوهش سال1391 است. نتایج حاصله بیانگر تاثیرمثبت سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت در جامعه مورد مطالعه می باشد. کلمات کلیدی:
سیستم برنامه ریزی منابع انسانی،سیستم یکپارچه اطلاعات،ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،حسابداری مدیریت، بورس اوراق بهادار تهران
 
فصل  اول
کلیات تحقیق
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، سیستمهای برنامه ریزی و بانکهای اطلاعاتی جامع در هر سازمانی به خصوص سازمانهای بزرگ یکی از نیازمندیهای اساسی است و هر چه سازمان بزرگتر باشداین نیاز به طور گسترده تری احساس میشود. شاید یکی از کاملترین سیستمهای اطلاعات موجود که در سالهای اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ریزی در منابع سازمان  باشد. ظرفیت ٍ ERP ها در یکپارچه کردن فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزه های عملکردی  مختلف از طریق یک پایگاه داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحبنظران، این سیستمها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند.1
یکپارچگی سیستمهای اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستمهای اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.2
ارائه دهندگان سیستم های یکپارچه اطلاعات و سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می کنند که محصول آنها بارهاامتحان و آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادرمی سازد که راه حل های فوق العاده ای را برای بخشهای مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می دهد این محصولات درسازمانها ی دیگرنتوانسته آنگونه که باید مفید و کارگشا باشد، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستمهای  ٍ ERP در سازمانهای مختلف از چالشهای مهم محققان بوده است.1
در جهان امروز، روش‌ها و مکانیزم‌های دسترسی به اطلاعات، جایگاه ویژه‌ای دارند و شرکت‌هایی که از این روش‌ها به درستی استفاده می‌کنند، امکان رشد و توسعه بیشتری خواهند داشت. با وجود شبکه‌های ارتباطی گسترده در کشور و دنیا، سیستم‌های مالی مناسب که توان استفاده از این بستر را دارند می‌توانند خلاء اطلاعاتی موجود در بخش‌های مالی مختلف سازمان‌ها و شرکت‌های گسترده را از بین ببرند. نیاز به آگاهی هم زمان از رخدادهای مالی در شعب و یا شرکت‌های مختلف تحت نظر یک سازمان (یا شرکت)، ایجاب می‌کند که تبادل اطلاعات به حیطه خاصی محدود نباشد و در تمامی سطوح نیازمند به یک سیستم مالی‌ مناسب باشند که با بهره‌گیری از شبکه‌های کامپیوتری این امر را برای آنان میسر سازد. بدین ترتیب مدیران با دسترسی سریع و با کیفیت به اطلاعات، به موقع از اتفاقات و تغییرات آگاهی می‌یابند و با تصمیم‌گیری‌های درست می‌توانند در جهت حفظ منافع شرکت حرکت نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. سازمان‌ها، اهدافی مختلف دارند و ممکن است واجد ترکیبی از اهداف باشند. لذا نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای بکارگیری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران، به‌مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دراین زمینه، سیستم اطلاعات مدیریت، منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌شمار می‌آید. سیستم حسابداری مدیریت به‌عنوان مهمترین زیرمجموعه این سیستم، اطلاعات مالی و غیرمالی متنوعی را در اختیار استفاده‌کنندگان این نوع اطلاعات، بویژه «مدیران هر سازمان» قرار می‌دهد.
برای مکانیزه کردن سازمان بصورت یکپارچه یعنی ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع راه های مختلفی وجود دارد ، بعنوان مثال ، مطالعه همه جانبه گردش اطلاعات و فرآیندهای کاری در سازمان و سپس طراحی بانک های اطلاعاتی و نهایتا” با برنامه نویسی، سیستم های مورد نیاز تولید می شوند. روند فوق بسیار زمانبر وهزینه بر است. اما با انتخاب نرم افزارهای  ERPمی توان راه میانبر را انتخاب کرد و از مزایای آن بهره مند شد. در این روش به جای برنامه نویسی و ایجاد سیستم های اطلاعاتی مخصوص یک سازمان  ، از سیستم های اطلاعاتی و برنامه های استاندارد از پیش آماده شده استفاده  می شود.1
از طرف دیگر فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها رادگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر ک اغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند . در پی این تغییر،زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود.
از طرفی، هدف های گزارش گری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارش گری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا درتصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنند گان مؤثر واقع شود. این ویژگی ها را ویژگی ها ی کیفی اطلاعات حسابداری می نامند که عبارتند از :2
1 – مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی؛                 2 –        2- قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن(کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل)
و بی طرفانه بودن؛
3- قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای  کافی.
از طرف دیگر، تحولات پیاپی و پیشرفت ها ی سریعی که در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان وقوع است، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط، قا بل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است هم چنین رشد فزاینده پیچیدگی های جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند .
در نهایت، تاکنون دسترسی به دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اعتماد به طور هم زمان به دلیل محدودیت های فناوری میسر نبوده است . و به دلیل اهمیت قابلیت اعتماد ، مربوط بودن اطلاعات فد ای آن شده است، و این در حالی است که خواسته ها و انتظارات استفاده کنندگان در دسترسی به اطلاعات درباره آنچه که دیروز یا امروز صبح اتفاق افتاده تضمین می شود نه یک یا دو ماه قبل . به همین دلیل گزارش گری به روش سنتی (به صورت دوره ای و چاپی) به دلیل عدم ارائه اطلاعات به موقع، محدودیت در پردازش سریع داد ه های حجیم، هزینه بالای توزیع اطلاعات، نتوانسته پاسخ گوی استفاده کنندگان اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات به موقع باشد.1
در سالیان اخیر توجه سازمانهای ایرانی به سیستم یکپارچه سازی اطلاعات و سیستمهای ERPروزبه روز افزایش یافته است.سازمانهای دولتی در این میان به عنوان ایفاگران نقش تعیین کننده در کشور، سهم قابل توجهی از بازار ERP در کشور را به خود اختصاص داده اند. یکی از این سازمانها وزارت بازرگانی به عنوان متولی مدیریت بخش تجارت و بازر گانی در کشور است.2
1-2-طرح موضوع                                                                 سازمان‌ها با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم‌های تولید، با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبه‌رو شده‌اند. وسعت این تغییرات به‌گونه‌ای است که مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند شناختی کافی در مورد محیط خود در سازمان داشته باشد. به‌همین دلیل، ضرورت پیدا کرده است که سیستمی به‌وجود آید تا مدیریت را در امر شناسایی مشکل، تعیین اهداف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن کمک کند. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های حمایت از تصمیم‌گیری، باهمین‌منظور به‌وجود آمده و توسعه یافته‌اند. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت نیز در همین‌زمینه توسعه پیدا کرده است، به‌نحوی که بخش مهم اطلاعات موردنیاز مدیریت را تامین می‌کند. به‌همین دلایل، مدیر نمی‌تواند حتی با اتکا به اطلاعات و تجربیات شخصی و اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی، به‌نحوی احسن وظایف خود را انجام دهد. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت، با هدف کمک به مدیریت در امر تصمیم‌گیری به‌وجود آمده و همگام با گسترش و پیچیده شدن سیستم تولید، رشد و گسترش یافته است.1
نقش حسابداری مدیریت، عبارت است از تهیه و ارائه اطلاعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم‌گیری عقلایی در زمینه تحقق اهداف سازمان.حسابداری مدیریت را نمی‌توان مجموعه‌ای از قواعد ثابت تلقی کرد. زیرا سعی می‌کند تا به افراد درون‌سازمان (هیئت مدیره، مدیران و دیگر افراد) در زمینه اخذ تصمیم‌گیری‌ها یاری کرده و راهنمایی معتمد برای نمایان‌سازی سیاست‌ها و نقشه‌های آتی سازمان باشد1. اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.از اواخر دهه 50 علایق سازمانها و موسسات به اهمیت استفاده از رایانه برای پردازش اطلاعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانه ای به گونه‌ای که بتواند سودمندی اطلاعات را افزایش دهد ، آغاز گردید و استمرار این کوشش در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و موسسات به در اختیار گرفتن سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه از جمله «سیستم برنامه ریزی منابع سازمان» را به دنبال داشته است. اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای1  هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و یکپارچگی سیستمهای اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستمهای اطلاعاتی یکپارچگی در داده‌ها، مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده مواجه شده است1
1-3-بیان مسئله
اگرچه هدف اولیه سیستمهای اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند،منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم دریکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.حسابداری یکی از ابزارهای کارامدی است که در خدمت پیشرفتهای فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. همان‌گونه که پیشرفتهای عملی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی- اجتماعی و تنوع روزافزون فعالیتهای صنعتی و خدماتی عینیت یافته، ضرورت تکامل دانش حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون اطلا‌عات مالی در مراحل مختلف تصمیگیری تشدید کرده است. حسابداری مدیریت معمولا‌ً به عنوان سیستمی که اطلا‌عات مفید را در قالب تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد برای مدیران فراهم می‌کند، تعریف می شود. از دیدگاه  اتکینسون (Athkinson)  حسابداری مدیریت عبارت است ازسیستمی با ارزش که فرایند پیشرفت سازمان از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی، اندازه‌گیری و اجرای سیستم اطلا‌عات مالی و غیرمالی را فراهم می‌کند که این فعالیتها مدیران را هدایت، رفتار آنها را برانگیخته و ارزشهای لا‌زم به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را خلق و حمایت می‌کند. نظر به اینکه سازمانها دارای هدفهای مختلفی هستند نمی‌توان قواعد کلی و یکنواختی را برای همه سازمانها تدوین کرد. بنابراین حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد . در دو دهه اخیر روش های حسابداری مدیریت و  فناوری اطلا‌عات توسعه یافته‌اند و روشهایی که همزمان با رشد فناوری و الزامات تجاری شرکت پیشرفت نکرده، به مرور کنار گذاشته شده است. پیشنیاز به‌کارگیری روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، درآمیختن3این راهکارها با فناوری اطلا‌عات است . هدف حسابداری مدیریت، کمک به مدیران برای  تصمیمگیری بهتر است. تغییر روش های مدیریتی ایجاب می‌کند که در طرح و عملکرد سیستمهای حسابداری مدیریت بازنگری شود. یکی از این تغییرات، یکپارچه‌ساختن و هماهنگ کردن فعالیتها و کارکردهای سازمانی افزون بر بهبود در تواناییهای هر یک از کارکردهای فردی سازمان است1. اطلا‌عات ارائه شده به‌وسیله این سیستم باید نتیجه تحلیل اطلا‌عات و رویدادهای مالی مناسب برای تصمیمگیری و مشتمل بر اطلا‌عات از منابع برون‌سازمانی نیز باشد. سیستم یکپارچه اطلا‌عات می‌تواند واقعیتهای مربوط به درون‌سازمان و برون‌سازمان را که مناسب برای پیشبینیهای مدیران باشد، ارائه کند. عموماً سیستم اطلا‌عاتی می‌تواند اطلا‌عاتی از فعالیتهای شرکت فراهم کند که به مدیران در فهم فعالیتهای تجاری کمک کند.1
1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون بررسیهای زیادی در مورد اثر برنامه‌ریزی منابع بنگاه بر حسابداری مدیریت صورت گرفته است که همگی گویای این هستند که نحوه عمل در حسابداری مدیریت به جز اینکه نقش حسابداران مدیریت را از حسابدار به مشاور تجاری تغییر داده، تغییر چندانی نکرده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منابع بنگاه با آزادکردن وقت حسابداران مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری را برای آنها فراهم می‌آورد اما یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلا‌عات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها می‌تواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد. همچنین اگر محیط پیاده‌سازی این سیستم مطابق با استاندارد، خودکار و یکپارچه باشد انتظار می‌رود که به طور کارامد معاملا‌ت را پردازش کند و از طول چرخه گزارشگری مالی بکاهد و بدین‌گونه به شرکت اجازه انتشار و ارسال سریع اطلا‌عات حسابداری به استفاده‌کنندگان خارجی را نیز بدهد.1
این سیستمهای مالی یکپارچه به مدیران امکان می‌دهند که اطلا‌عاتشان را به اشتراک بگذارند و این اطلا‌عات می‌تواند برای مشاهده عملکرد شرکت به کاربرده شود. 5این منفعت های بالقوه به کاربران این سیستم کمک می‌کند تا از نظر مالی نسبت به شرکتهایی که این سیستم را انتخاب نکرده‌اند، بهتر عمل کنند. سیستم نرم‌افزار یکپارچه اطلاعات به عنوان یک خط ارتباطی- اطلاعاتی مهم عمل می‌کند که بخشهای مختلف سازمان از قبیل بخش مالی، تدارکات، ساخت و فروش و دیگر بخشها را با وظایفی که به‌طور پیوسته اضافه می‌شوند پیوند داده و حضور خود را در سازمان گسترده‌تر می‌سازداگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری ازنظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای  هستیم.2
1-Internet Information Services         
2- Enterpris Resource Planning          
3- Search engine marketing
1-Davenport (2000)
2-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383) 1-Klaus et al. (2000)
 • قلی زاده،م. وهمکاران،1388)

 • الهی،ش.وهمکاران(1382)

 
1- Sutton, S, G. (2000)
2-محمودی،ج.وهمکاران(1389)
1-اعتمادی،ح.وهمکاران(1385)
 
1-مازار یزدی،ع.وهمکاران(1382)
1-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
1-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
2-محمودی،ج.وهمکاران(1389)

تعداد صفحه:132


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بسته هستند

پایان نامه مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
گرایش :
حسابداری
 
عنوان :
 تاثیر مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
بهار   1392

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
 
 
عنوان……………………………………………………………………………. صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………. 1
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 1
2-1بیان مساله…………………………………………………………………………………………. 3
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………… 4
4-1- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………. 5
5-1- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………. 5
6-1- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………….. 5
7-1-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………5
1-7-1-قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………6
2-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………..6
3-7-1-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………….6
8-1-متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………. 6
1-8-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………….. 6
2-8-1- متغیر وابسته…………………………………………………………………………… 7
3-8-1- متغیرهای کنترل………………………………………………………………………. 7
9-1- ساختار پژوهش………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………. 11
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 11
2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………….. 14
2-2-1-تعریف مالکیت……………………………………………………………………… 18
2-2-1-1-مالکیت حقیقی و اعتباری……………………………………………….. 19
2-2-1-2-عوامل پیدایی مالکیت اعتباری………………………………………….. 16
2-2-2-نفوذ و کنترل…………………………………………………………………………. 20
2-2-2-1-گروه­بندی مالکیت و کنترل………………………………………………. 20
2-2-2-2-نفوذ و کنترل از دیدگاه استانداردها……………………………………. 25
2-2-3-حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….. 35
2-2-3-1-حاکمیت شرکتی در شرکت­ها و مؤسسات اقتصادی………………. 40
2-2-3-1-1- تعریف حاکمیت شرکتی……………………………………….. 40
2-2-3-1-2- مالکیت شرکت­ها………………………………………………… 41
2-2-3-1-3- انواع حاکمیت شرکتی…………………………………………… 42
2-2-3-1-4- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران……………………………… 43
2-2-4-ساختارهای مالکیت ……………………………………………………………….. 45
2-2-4-1- آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارد؟ …………………. 47
2-2-4-2- مالکیت خانوادگی………………………………………………………… 49
2-2-4-3 مالکیت نهادی(سرمایه گذاران نهادی)…………………………………. 53
2-2-5- اهداف سیاست تقسیم سود……………………………………………………………..61
2-2-6-سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………………62
2-2-6-1سیاست های تقسیم سود……………………………………………………………62
2-2-6-1-1-سیاست تقسیم سود منظم………………………………………………65.
2-2-6-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم……………………………………………..69
2 -2-6-1-3-سیاست تقسیم سود باقیمانده………………………………………. . 70
2-3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………71
2-3-1-پیشینه مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………….71.
2-3-1-1-پژوهش خارجی………………………………………………………………………….71.
2-3-1-2-پژوهش داخلی……………………………………………………………………………71
2-3-2-پیشینه مالکیت نهادی (سرمایه گذاران نهادی)…………………………………………71
2-3-2-1-پژوهش خارجی………………………………………………………………………..75
2-3-2-2-پژوهش داخلی………………………………………………………………………….79
2-3-3-پیشینه سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………..81
2-3-3-1-پژوهش خارجی……………………………………………………………………………81
2-3-3-2-پژوهش داخلی……………………………………………………………………………..83
2-4-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….85
فصل سوم: روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. …………89
3-2- تعریف پژوهش…………………………………………………………………………….. 90
3-3- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………… 91
3-4- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………….. 92
3-4-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………… 94
3-4-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………… 94
3-4-3- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………….. 95
3-5- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………….96
3-5-1-  قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………….96
3-5-2- قلمرو  زمانی تحقیق………………………………………………………………….96
3-5-3-  قلمرو  مکانی تحقیق………………………………………………………………..96
3-6- جامعه آمار……………………………………………………………………………………….97
3-7- روش گردآوری داده­ ها……………………………………………………………………. 98
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها………………………………………. 99
3-8-1-رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………….. 100
3-8-2-رگرسیون لجستیک……………………………………………………………….. 101
3-8-3-روش های آزمون فرضیات………………………………………………………… 102
3-8-4- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده……………………………….. 103
3-8-5- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون……………………………………. 105
3-8-5-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………….. 105
3-8-5-2- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………….. 106
3-8-6- روش استفاده از داده‌ها…………………………………………………………. 107
3-8-7- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی………………………………………. 112
3-8-7-1- آزمون‌های لوین و لین (LL)………………………………………… 114
3-8-8- آزمون‌های هم‌جمعی داده‌های ترکیبی……………………………………….. 116
9-9-خلاصه فصل……………………………………………………………………………….. 134
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………… 121
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 121
4-2- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………… 121
4-2-1- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش………………………………………………….. 122
4-2-2 بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………….. 123
4-2-3- بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح کل شرکت­ها…….…..…..….. 124
4-2-4- آزمون فرضیه ­های پژوهش ………………………………………………………..125
4-3- خلاصه فصل………………………………………………………………………………. 132
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………. 134
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 134
5-2- مروری بر تحقیق………………………………………………………………………….. 135
5-3-بحث و نتیجه­گیری ……………………………………………………………..…..……..137
          5-31– بحث و نتیجه­گیری حاصل از فرضیه اول و سوم پژوهش………………137
         5-32– بحث و نتیجه­گیری حاصل از فرضیه دوم و چهارم پژوهش………….138
        5-3-3- بحث و نتیجه­گیری حاصل از فرضیه پنجم پژوهش……………..…..……139
        5-3-4- بحث و نتیجه­گیری حاصل از فرضیه پنجم پژوهش……………..….……140
5-4- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………. 141
5-5- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………… 141
5-5-1- پیشنهادهای حاصل از یافته­ های پژوهش‌……………………………………. 141
5-5-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده………………………………………………. 142
5-6- خلاصه فصل………………………………………………………………………………. 143
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………. ………165
الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………. 165
ب- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 168
پیوست ها و ضمائم
مقدمه
بر پایه تئوری نمایندگی )فاما[1]و جنسن[2]، 1983 (وجود تضادمنافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) می شود تاجایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه ی منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت واز بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم های اتخاذ شده از سوی آنها، در جهت منافع مالکان است (نمازی 156:1384).
درمورد شرکت های خانوادگی[3]، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت، مدیرشرکت نیز هستند؛ بنابراین، این افراد هم مالک هستند وهم نماینده . تازمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده- مالک به وجود نخواهد آمد؛ ولی باید توجه کرد که در برخی از شرکت ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستندکه در سمت های مدیریتی شرکت، جای ندارند . بنابراین، این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضوهیات مدیره ، به زیان سایر سهامداران عمل کنند واز این طریق، ثروت خود را افزایش دهند (فاما و جنسن،  5:1983) . افزون بر آن، هیات مدیره ی متشکل از اعضای خانوادگی، معمولا نسبت به هیات مدیره ی سایر شرکت ها، پاداش کمتری دریافت می کنند. اعضای خانوادگی عضو هیات مدیره معمولا کم تر به طرح های انگیزشی واکنش نشان می دهند وبیش تر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار سایر سهامداران قرار نگیرد (مک کوناگی و زیمرمن[4]،541:1994).                 افزون بر آن، بر اساس یک دیدگاه دیگر، به دلیل ایجاد حسن شهرت در بلند مدت، شرکت های خانوادگی تشویق می شوند از فعالیت های نظیر مدیریت سود که اثر کوتاه مدت دارد، پرهیز کنند (ونگ[5]، 626:2006).
از طرفی بررسی ساختار بازار  سرمایه در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ای که متعهد به پیشرفت در بازارسرمایه خود هستند، نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه  و تولید ملی را به خود اختصاص داده و روز به روز  بر اهمیت نقش آنها در نظام مالی و تقویت فضای رقابتی  افزوده می شود و این گروه از سهامداران در بازار سرمایه به عنوان سهامدار مسلط ایفای نقش  می کنند.
سهامداران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی(اشخاص حقیقی سرمایه گذار)در تجزیه وتحلیل صورت های مالی  توانایی و مهارت بیشتری دارند. از آن جا که هدف اصلی سهامداران نهادی از سرمایه گذاری  در سهام شرکت ها دست یابی به سود و نهایتا افزایش ثروت آن ها است . رقم سود گزارش شده و نیزسود توزیع شده شرکت ها از اهمیت خاصی برخودار است زیرا قیمت بازار سهام شدیدا ٌ تحت تاثیر سود گزارش و توزیع شده شرکت ها قرار دارد وبه این ترتیب  سهامداران نهادی احتمالاٌ تلاش خواهند کرد تادر اتخاذ تصمیم های اثر گذار بر سود گزارش شده و سود توزیع شده  شرکت ها تاثیر گذار باشند و حتی ممکن است  که به منظور دست یابی به اهداف خود، فشارهایی نیز به مدیریت  شرکت ها وارد نمایند.
با عنایت به اهمیت سیاست های تقسیم سود و تاثیر گذاری بالقوه ساختار مالکیت شرکت ها(مالکیت نهادی[6] و مالکیت خانوادگی[7]) بر آن،تحقیق حاضر انجام شده است . در این پژوهش ارتباط مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود مور برسی قرار می گیرد.
1-2) بیان مساله:
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت جهانی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است (فاما و جنسن 1983) این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[8]» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود. طبق تعریف رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست‌یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
اما در شرکت‌های خانوادگی4، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکت‌ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمت‌های مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.
در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟
وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟
بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیم‌گیرندگان و سرمایه‌گذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی1 و مالکیت نهادی2 با سیاست تقسیم سود3 برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.
 
1-4) هدف پژوهش :
هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.
1-5) سوال پژوهش:
آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟
1-6) فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .
فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
 
 
1-7) قلمروتحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه‌هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده‌ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می‌باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
1-7-1)  قلمرو زمانی
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1386 تا 1390(دوره زمانی 5ساله) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-7-2) -قلمرو موضوعی
به بررسی  تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی درسیاست تقسیم سود شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
1-7-3)-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-8) متغیرهای پژوهش:
1-8-1)متغیرهای مستقل:
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تاثیرش برروی متغیر دیگر مشاهده شود.
در این پژوهش دو متغیرمستقل در نظر گرفته می شود: مالکان خانوادگی و مالکان نهادی (سرمایه گذاران نهادی).
1-8-1-1)مالکیت خانوادگی :
عبارت از شرکتی که هر دو یا حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد.
1) دارا بودن حداقل بیست درصد سهام از سوی اعضای خانواده
2) عضویت یکی از اعضای خانواده در هیأت مدیره
در این پژوهش برای متغیر مجازی مالکیت خانوادگی[9]، در صورت دارا بودن شرایط مالکیت خانوادگی، مقدار این متغیر 1 و در غیر این صورت، مقدار آن 0 فرض شده است.
 
. .fama
. jensen
. Family control or family ownership
.zimmerman
. Wang
. Institutional Investors Shareholding
. Family control or family ownership
.Aganes theory
Family Ownership (FO)

تعداد صفحه:163


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود بسته هستند

پایان نامه تاثیر فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد دررشته حسابداری
 
عنوان
تاثیر فرصت­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزاد با تاکید بر نوع صنعت  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
بهار 1393


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: معرفی پژوهش
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- تشریح و بیان مساله پژوهش ………………………………………………………………………………………………..3
1-3- مروری بر چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….6
1-4- اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………..7
1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5-1- اهداف علمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………8
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8
1-6- پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9
1-7-تبیین فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..9
1-8- نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………10
1-10- تعریف مفاهیم، واژه­ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش…………………………………………………………10
1-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….12
1-12- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….12
فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش­های مربوط
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1- مفهوم سود و وجه نقد و اهمیت آن­ها………………………………………………………………………………15
2-2-2- مفهوم سود درگزارشگری مالی………………………………………………………………………………………..16
2-2-3- تجزیه و تحلیل صورت­های مالی…………………………………………………………………………………….18
عنوان                                                                                                                 صفحه
2-2-4-­ فرصتهای رشدوساختار سرمایه(اهرم)……………………………………………………………………………….20
2-2-5-­ فرصت­های رشد و سود تقسیمی……………………………………………………………………………………..21
2-2-6- فرصت­های رشد و کیفیت سود……………………………………………………………………………………….23
2-3- چرخه­ی عمر شرکت………………………………………………………………………………………………………….24
2-4- جریان نقد آزاد………………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-1- ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ………………………………………………………………………………………………….26
2-4-2- ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد………………………………………………………………………………………………………27
2-4-3- ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺮای شرکت……………………………………………………………………………………………27
2-4-4- جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………………………..28
2-5- تعریف مدیریت جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………..29
2-5-1- انگیزه شرکت ها از مدیریت جریان های نقدی………………………………………………………………….29
2-5-2- انگیزه افزایش رفاه سهامداران………………………………………………………………………………………….31
2-5-3- انگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی………………………………………………………………………………………..31
2-5-4- افزایش رفاه مدیریت……………………………………………………………………………………………………..31
2-6- روش­های مدیریت جریان های نقدی…………………………………………………………………………………..32
2- 7- رابطه میان مدیریت جریان نقدی و تئوری اثباتی حسابداری…………………………………………………..34
2-8- فرصت­های رشد، تداوم سود و بازده جریان­های نقد آزاد………………………………………………………..34
2-9- نتیجه­گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………….37
2-10- پژوهش­های داخلی  ………………………………………………………………………………………………………..38
2-11- پژوهش­های خارجی  ……………………………………………………………………………………………………..40
2-12-­ خلاصه­ی فصل………………………………………………………………………………………………………………42
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….45
عنوان                                                                                                                  صفحه
3-3- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….45
3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………………..45
3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..45
3-3-3- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..45
3-4- فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………45
3-5- متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آن­ها  ……………………………………………………………………………..46
3-5-1- جریان­های نقدی آزاد  …………………………………………………………………………………………………..46
3-5-2- جریان نقد آزاد هر سهم  ……………………………………………………………………………………………….47
3-5-3- بازده جریان نقد آزاد  ……………………………………………………………………………………………………47
3-5-4- فرصت­های رشد  …………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-  تداوم سود  ………………………………………………………………………………………………………………..48
3-5-6- علامت اختصاری متغیرها  ……………………………………………………………………………………………..49
3-6- جامعه­ی آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………49
3-7- روش گردآوری اطلاعات و داده­های پژوهش………………………………………………………………………..50
3-8- روش کلی تحلیل داده­ ها  …………………………………………………………………………………………………..50
3-9- روش­های آماری  ……………………………………………………………………………………………………………..51
3-10- مدل پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………..51
3-10-1- روش آزمون فرضیه ­ها  ……………………………………………………………………………………………….51
3-10-2- تحلیل رگرسیون  ………………………………………………………………………………………………………52
3-10-2-1­- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………..53
3-10-2-2­- ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………………………..54
3-10-2-3­- آزمون کلموگروف اسمیرنوف ………………………………………………………………………………….54
3-10-3­- آزمون معنادار بودن R………………………………………………………………………………………………….54
3-10-4­- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون  ………………………………………………….. …………………56
عنوان                                                                                                                  صفحه
3-10-4-1­- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون  ………………………………………………………………………..56
3-10-4-2­- آزمون معنادار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………57
3-10-5­- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده……………………………………………….57
3-10-6­- آزمون دوربین- واتسون ………………………………………………………………………………………………58
3-11- خلاصه­ی فصل …………………………………………………………………………………………………………….59
فصل چهارم:تحلیل داده­های پژوهش
4-1-­ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-2­- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….61
4-3­­-آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………….65
4-4­- همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………68
4-4-1­- مفهوم معنی داری در همبستگی……………………………………………………………………………………….68
4-4-2- رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………..69
4-4-3- آزمون دوربین- واتسون………………………………………………………………………………………………….69
4-5­- آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………………………………70
4-5-1- آزمون فرضیه اول  ………………………………………………………………………………………………………..70
4-5-2- آزمون نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………………………………..73
4-5-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….82
4-5-4- آزمون نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………………………………..84
4­-6­­­- خلاصه‌ی فصل………………………………………………………………………………………………………………….94
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1­­- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-­2­- نتایج آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………96
5-2-1­­- نتیجه آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….96
5-2-2­­- نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………98
عنوان                                                                                                                  صفحه
5-2-3­­- خلاصه نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………….99
5-3­­- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش­های قبلی…………………………………………………………………100
5-4­- محدودیت‌های انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………101
5-­5­- پیشنهادهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………………..101
5-­5-­1­­- پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………101
5-­5-2­­- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………….102
5-6­­- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….102
فهرست منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….130
منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………..132
فهرست جداول
جدول 3-1- علامت اختصاری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….49
جدول 4-1- علامت اختصاری متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………….62
جدول 4- 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع پتروشیمی…………………………………………………….62
جدول 4- 3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع غذایی………………………………………………………….63
جدول 4- 4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع خودرو………………………………………………………..63
جدول 4- 5- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع دارویی…… ………………………………………………….64
جدول 4- 6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع سیمان………………………………………………………….64
جدول 4-7- نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر FCFY در صنایع مورد مطالعه ……………………………………………..65
جدول 4-8- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………71
جدول 4-9- خلاصه مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………..75
جدول 4-10- نتایج تحلیل واریانس یکطرفه………………………………………………………………………………….76
جدول 4-11- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت پتروشیمی……………………………………………..77
جدول 4-12- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت غذایی…………………………………………………..78
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول 4-13- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت خودرو………………………………………………….79
جدول 4-14- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت دارویی…………………………………………………80
جدول 4-15- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت سیمان…………………………………………………..81
جدول 4-16- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………83
جدول 4-17-خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………….87
جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس یکطرفه………………………………………………………………………………….88
جدول 4-19- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت پتروشیمی……………………………………………..89
جدول 4-20- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت غذایی…………………………………………………..90
جدول 4-21- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت خودرو………………………………………………….91
جدول 4-22- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت دارویی…………………………………………………92
جدول 4-23- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت سیمان…………………………………………………..93
جدول 4-24- جمع­بندی نتایج فرضیه ­ها  ……………………………………………………………………………………..94
جدول5-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………….99
جدول5-2- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش­های قبلی………………………………………………..100
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع پتروشیمی…………………………………………………..66
نمودار 4-2- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع غذایی………………………………………………………..66
نمودار 4-3- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع خودرویی……………………………………………………67
نمودار 4-4- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع دارویی……………………………………………………….67
نمودار 4-5- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع سیمان………………………………………………………..68
نمودار 4-6- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع پتروشیمی………………………………….73
نمودار 4-7- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع غذایی……………………………………….73
نمودار 4-8 – توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع خودرویی…………………………………74
نمودار 4-9- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع دارویی………………………………………74
عنوان                                                                                                                  صفحه
نمودار 4-10- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع سیمان……………………………………..75
نمودار 4-11- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع پتروشیمی……………………………….85
نمودار 4-12- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع غذایی…………………………………….85
نمودار 4-13- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع خودرویی………………………………..86
نمودار 4-14- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع دارویی……………………………………86
نمودار 4-15- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع سیمان…………………………………….87
فهرست پیوست­­ها
پیوست الف-1- ………………………………………………………………………………………………………………………103
پیوست الف-2- ………………………………………………………………………………………………………………………105
پیوست الف-3- ………………………………………………………………………………………………………………………112
پیوست الف-4- ………………………………………………………………………………………………………………………118
پیوست الف-5- ………………………………………………………………………………………………………………………124
 
 
چکیده
در این پژوهش تحلیل جامعی روی تاثیرفرصت­­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزادبا تأکید بر نوع صنعت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 5 صنعت فعال (صنایع سیمان، پتروشیمی، غذایی، خودرویی و دارویی) در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورت­های مالی سال­های 1386 الی 1391 صنایع مورد مطالعه است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی می­باشد که به دو فرضیه فرعی تقسیم می­شود، جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.طبق بررسی­های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق در صنایع پتروشیمی، دارویی و سیمان تایید می­گردد. هر چند که فرضیه فوق در صنایع غذایی و خودرویی رد می­گردد، طبق آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزاد تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق در کلیه صنایع مورد مطالعه رد می­گردد.
واژه های کلیدی:بازده جریان نقد آزاد، بورس اوراق بهادار تهران، تداوم سود، فرصت­های رشد.
مقدمه
در سیستم اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته­های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکت­ها قرار می­ دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه­های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب­ها و گزارش­های مالی سالانه شرکت­ها در اختیار ندارند.
سود خالص از مهم­ترین اطلاعات مالی است که در تصمیمات اقتصادی ذینفعان کاربرد گسترده­ای دارد. علاوه بر حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، می­توان اذعان نمود که سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت و نیز معیار تعیین کننده ارزش بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود؛ با توجه به مطالب فوق­الذکر، می توان این ادعا را نمود که تدوام آن نیز در طی فعالیت واحد تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که لازمه تداوم سود استفاده از فرصت­ها می­باشد. شرکت­ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می­ کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت­های بهتری در آینده می­شود. همچنین می­توانیم فرصت­های رشد و سود تقسیمی شرکت را نیز مرتبط به هم بدانیم؛ معمولا شرکت­هایی اقدام به تقسیم سود می­ کنند که نمی­توانند سود خود را سرمایه ­گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست­گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت­هایی که فرصت­های سرمایه ­گذاری (رشد) سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی تلقی می­ کنند.
اگرهدف مطلوب شرکت­ها کسب سهم بازار بیشتر باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت­های رشد از آن شرکت­هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده­اند،آنگاه تغییر در سهم بازار نشان­دهنده­ی عملکرد آتی و فرصت­های رشد است­. (نوری سادات، 1390)
 
1-2 تشریح و بیان مساله پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان نقد آزاد است.جنسن(1986) بر اساس تئوری نمایندگی بیان کرده است که تناقض اهداف مدیران و سهامداران موجب تولید اضافی جریان­های نقدی آزاد می­شود. مشکل اضافه تولید جریان نقدی در شرکت­هایی مشهودتر است که فرصت­های رشد اندکی دارند. در صورتی­که سهامداران کنترل و نظارت مناسبی بر فعالیت­های شرکت نداشته باشند، مدیران شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت  و فرصت­های رشد اندک به احتمال زیاد در پروژه­هایی با سود خالص کم یا حتی منفی سرمایه گذاری می­ کنند تا منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند. این فعالیت­های از بین برنده ارزش در نهایت منجر به پایین آمدن قیمت سهام شده و ممکن است سهامداران را وادار به برکناری مدیر عامل یا مدیران اجرایی کنند. مدیران منطقی از روش­های دقیق و محتاطانه حسابداری استفاده می­ کنند تا این پیامدهای منفی را کاهش دهند. چانگ و همکاران (2005) نیز در حمایت از این فرضیه بیان کردند که مدیران شرکت­های مورد شک و تردید از روش­های افزایش درآمد استفاده می­ کنند تا در گزارشات خود به درآمدهای بیشتری اشاره کنند (گال و تسوی ،1998 و 2001 و گال، 2001)، نیز شواهدی را در این زمینه ارائه کرده­اند.
لانگ و لیتزنبرگر (1989) دریافتند که در شرکت­هایی که موقعیت سرمایه ­گذاری اندک دارند، قیمت سهام رابطه مستقیمی با افزایش سود سهام دارد.
جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش ثروت سهامدار را افزایش می­دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه­ی محصولات جدید، انجام تحصیل­های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه­ نگهداری وجه نقد و هزینه­ وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (غلام زاده لداری، 1390). از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، وجود فرصت رشد برای شرکت است. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد واز سوی دیگر فرصت­های رشد و سرمایه ­گذاری زیادی برای شرکت موجود باشد (جلنیک، 2007)، مدیر می ­تواند این وجوه نقد را در فعالیت­هایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایه ­گذاری­ها در جهت رشد شرکت و در ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و بنابراین سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصت­های رشد و سرمایه گذاری محدود باشد، مدیران به سرمایه ­گذاری­هایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتر بالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان می­شود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایه گذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد.
پایداری سود از جمله ویژگی­های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می­باشد. پایداری سود شاخصی است که مبتنی براطلاعات حسابداری می­باشد؛ پایداری سود شاخصی است که به سرمایه ­گذاران در ارزیابی سود­های آتی و جریان­های نقدی شرکت کمک می­ کند. سرمایه گذاران در برآورد سود­های آتی و جریان­های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می­ دهند. (خواجوی و همکاران، 1389)
هدف اصلی واحد­های تجاری کسب سود و جریانهای نقدی است. با این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می­ کنند. کارآیی مدیریت در استفاده از منابعی است که در اختیارشان گذاشته شده است و پایداری سود می ­تواند این کارآیی را نشان دهد. هر قدر سودهای کسب شده از طریق دارائی­های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی­ شود بلکه سودهای آتی را نیز شامل می­شود؛ ارتباط مابین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است، بیان می­شود از این جنبه، وقایعی که در دوره­های خاص اتفاق می­افتد، ممکن است بی قاعده (نامنظم) باشند و انتظار می­رود تاثیر مشابهی بر سود دوره­های بعدی نداشته باشند. به طور کلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل می­شوند. سودهای حسابداری پایدار ارزش مورد انتطار سودهای حسابداری آتی هستند. (رضوانی راز، 1384)
پنمن و یهودا (2009) ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد را با بهره گرفتن از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند، اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد. این یافته با نتایج بسیاری از مطالعات در تضاد است که بیان می­دارند جریان نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی می ­تواند بازده سهام را توضیح داده و در تفسیر آن مورد استفاده قرار گیرد. اما آن­ها در توضیح یافته خود بیان کرده­اند که حسابداری تعهدی به گونه­ای عمل می­ کند که مفهوم جایگزین سازی سود سهام (مطرح شده توسط میلیر و مودیگلیانی) را محقق سازد و در واقع جریان نقدی آزاد بخشی از سود سهام شرکت است که ارزش شرکت را پایین آورده اما مجموع ارزش شرکت و سود سهام را تغییر نمی­دهد اما پنمن و یهودا (2009) به ارزش اطلاعاتی جریان نقدی آزاد نیز اشاره می­ کنند. البته جریان نقدی آزاد می ­تواند اطلاعاتی را ارائه دهد اما این امر تنها به دلیل نادرست بودن سنجش درآمدها در سیستم تعهدی است. (رضوانی راز، 1384)
با توجه به مطالب فوق در این تحقیق نیز در ادامه نظرات پنمن و یهودا می­کوشیم به این سئوال پاسخ دهیم که «با تاکید بر نوع صنعت بین فرصت­های رشد و تداوم سود با بازده جریان نقد آزاد چه رابطه­ای وجود دارد؟»
.Jensen
.Chung et al.
.Gul and Tsui
.Gul
.Lang and Litzenberger
. Jelnik
. Penman and Yehuda

تعداد صفحه:149


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تاثیر فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد بسته هستند

پایان نامه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت ­ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درچه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
 
عنوان:
تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت ­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
دی 1393

   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        شماره صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………. 6

 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 7

 • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7

 • تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌های کلیدی پژوهش……………………………………………………………. 8

 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 11

 • ساختار کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

 • مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1 مفاهیم کیفیت گزارشگری و روش‌های ارزیابی آن…………………………………………………………….. 15
2-2-1-1 عناصر کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………. 15
2-2-1-2 کیفیت صورت‌های مالی در مقایسه با کیفیت گزارشگری مالی………………………………. 16
2-2-1-3 رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی…………………………………… 16
2-2-1-3 -1 نیازهای استفاده‌کنندگان………………………………………………………………………….. 16
2-2-1-3 -2 حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار…………………………………………………………….. 17
2-2-1-3 -3 چار چوب پیشنهادی…………………… ……………………………………………………… 18
2-2-2 نقش مدیران در محیط اطلاعاتی و عملیاتی واحدهای انتفاعی………………………………………….. 19
 
عنوان                                                                                                 شماره صفحه
2-2-3 افشای داوطلبانه و مزایای افشای با کیفیت……………………………………………………………… 21
2-2-4 مفهوم کیفیت سود و معیارهای آن…………………………………………………………………………. 22
2-2-4-1 اندازه‌گیری کیفیت سود براساس ویژگی‌ها ی سری‌های زمانی سود…………….. 23
2-2-4-2 اندازه گیری کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد…. 25
2-2-4-3 نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود……………………………………………….. 26
2-2-4-4 پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری………….. 27
2-2-4-5 پیش ­بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی ………………………………. 28
2-2-4-6 اندازه ­گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی……….  29
2-2-4-7 اندازه ­گیری کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری تصمیم‌های ………………………… 29
2-2-4-8  معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود مبتنی­بر برآوردهای……………………………….30
2-2-5 مقدمه­ای در مورد کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. 31
2-2-5-1 کیفیت خدمات حسابرسی……………………………………………………………………… 32
2-2-5-2 کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… 33
2-2-6  مفاهیم مرتبط با رقابت در بازار محصول ……………………………………………………………… 34
2-2-6-1 تعریف بازار………………………………………………………………………………………. 34
2-2-6-2 ابعاد گوناگون مدیریت بازار………………………………………………………………….. 34
2-2-6-2-1 بازارگرایی…………………………………………………………………………….. 34
2-2-6-2-2 بازارشناسی…………………………………………………………………………… 35
2-2-6-2-3 بازاریابی……………………………………………………………………………….. 35
2-2-6-2-4  بازار‌سازی……………………………………………………………………………. 35
 
 
 
 
  عنوان                                                                                               شماره صفحه
2-2-6-3 استراتژی‌های رقابتی……………………. ……………………………………………………. 36
2-2-6-4 روش‌های رقابتی……….. ………………. …………………………………………………… 36
2-2-6-4-1 رهبران بازار…………………………………………………………………………. 36
2-2-6-5 مفهوم رقابت در بازار از دیدگاه مدل نمایندگی……………………………………….. 37
2-2-6-6 ارتباط بین رقابت در بازار با سطح بهره‌وری ………………………………………….. 37
2-2-7 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام­دهی………………………………………………………………… 38
2-2-7-1 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه……………………………………….. 38
2-2-8 عوامل سازمان………………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-8- 1 مدیریت سازمان……………………………………………………………………………….. 40
2-2-8-2 ساختار هیئت مدیره…………………………………………………………………………… 41
2-2-8-3 ساختار مالکیت…………………………………………………………………………………  42
2-2-8-4 عمر سازمان………………………………………………………………………………………. 43
2-2-8-5 اندازه شرکت…………………………………………………………………………………….  43
2-2-8-6 سودآوری سازمان………………………………………………………………………………. 44
2-2-8-7 پیچیدگی سازمان………………………………………………………………………………… 45
2-2-8- 8 نسبت دارایی­های ثابت ……………………………………………………………………….45.
2-2-8- 9 صنعت………………………………………………………………………………………………..45.
 • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده درخارج کشور…………………………………………………….. .46
2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………50
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
عنوان                                                                                                 شماره صفحه
 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57

 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 57

 • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 58

 • مدل تحلیلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..59

 • نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….60

3-5-1 متغیر های وابسته ………………………………………………………………………………………………………….60
 • متغیر(های) مستقل…………………………………………………………………………………………….61

 • متغیر های کنترلی  …………………………………………………………………………………………..62

 • جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….62

 • روش‌ها و ابزار جمع آوری دادها………………………………………………………………………………… 63

 • روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… 64

3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-8-2 آمار استباطی…………………………………………………………………………………………………………………65
3-8-2-1 آزمون جارک- براو ………………………………………………………………………………………65
3-8-2-2 آزمون چاو ……………………………………………………………………………………………………65
3-8-2-3 آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………….65
3-8-2-4 آزمون فیشر ……………………………………………………………………………………………………67
3-8-2-5 آزمون t ………………………………………………………………………………………………………..68
3-8-2-6 پییش فرض تبیین مدل …………………………………………………………………………………..68
3-8-2-7 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خودهمبستگی) ……………………………….68
3-8-2-8 مدل‌های رگرسیونی پانل دیتا …………………………………………………………………………..69
 
 
عنوان                                                                                                        شماره صفحه
 
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها
 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………72

 • آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………….73

 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………75

4-3-1 آزمون جارک- برا………………………………………………………………………………………………………75
4-3-2 آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبداءها)  …………………………………………………………………75
4-3-3 آزمون دوم (هاسمن)  ………………………………………………………………………………………………….76
4-4     تفسیر مدل برآورد شده از طریق روش اثرات تصادفی …………………………………………………..77
4-5     آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….78
4-5-1 فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………..78
4-5-2 فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………..78
4-5-3 فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………..79
4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………….79
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….82

 • نتایج فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………..82.

5-2-1 نتیجه فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………82
5-2-2 نتیجه فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………….82
 
 
عنوان                                                                                                        شماره صفحه
5-2-3 نتیجه فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………….83.
5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………..83.
 • پیشنهاد­های اجرایی ……………………………………………………………………………………………..84

 • پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی ………………………………………………………………………..85.

 • محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………..85.

منابع و مآخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..87
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….90
 
 
فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                شماره صفحه
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………. 53
جدول 3-1 نمونه و فیلترینگ …………………………………………………………………………………………………  63
جدول (3-2) آماره دوربین- واتسون ………………………………………………………………………………………  68
جدول 4-1 توصیف شاخص¬های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ………………………………….  73
جدول 4-2 خروجی ازمون F برای برآورد مدل ……………………………………………………………………….  75
جدول 4-3 خروجی ازمون هاسمن برای براورد مدل  ……………………………………………………………….  76
جدول 4-4 نتایج نخمین ………………………………………………………………………………………………………..  77
جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………..  78
جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه دوم  ………………………………………………………………………………………  78
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………  79
جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………….. 80
جدول 5-1 نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….  83
 
چکیده
افشای اطلاعات مالی در گزارش‌های سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود و در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش این پژوهش برحسب هدف کاربردی، برحسب نوع داده توصیفی و پیماشی و نحوه اجرای پژوهش به صورت پس رویدادی آزمون شده است. از اینرو با توجه به ادبیات موضوعی، پنج متغیر شامل کیفیت سود، کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی و شدت رقابت بازار  مورد بررسی قرار گرفته است.  جامعه آماری این پژوهش حاضر  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری حذفی، 102 شرکت طی دوره زمانی 1388 الی1392 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش‌ نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با سطح افشا داوطلبانه رابطه مثبت معنا‌دار است. بین کیفیت سود، و افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه منفی و معنا‌داری وجود دارد. همچنین شدت رقابت بازار محصول و بر افشای داوطلبانه رابطه معنا‌داری ندارد. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که افشا داوطلبانه اطلاعاتی در شرکت­ها پذیرفته شده در بورس تهران در سطح پایینی قراردارد. و به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی توصیه می‌شود افشای داوطلبانه اطلاعاتی به طور جدی مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا سطح افشای داوطلبانه اطلاعاتی میزان عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار سرمایه به‌ طور قابل توجهی تغییر دهد.
 
کلمات کلیدی: افشای داوطلبانه، کیفیت حسابرسی، کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی،  شدت رقابت بازار
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
1-1)مقدمه
هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص‌ذی‌نفع در قالب گزارش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می‌باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش‌بینی‌های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می‌شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می‌شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح مالکیت در کشور‌های مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بدیهی است که اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری کـلیه واقعیت‌های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می کند. افشاء کافی ,افشاء مناسب و افشاء کامل اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف افشاء به کار می‌رود اما متداولـترین آن افـشاء کــافی می‌باشد که حاکی از حداقل افشای مورد  نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشاء کافی بیان کننده این موضوع است که صورت‌های مالی نباید گمراه کننده باشد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، هم چنین رکن‌رکین پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه اقتصادی (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری، 1385) افشای مناسب به برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگان بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می‌کند . اغلب چنین استدلال می‌شود که جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. عدم تقارن اطلاعاتی، به وضعیتی اطلاق می‌شود که آگاهی بیش‌تر است چنین عدم‌تقارن اطلاعاتی، موجب بروز مشکلاتی نظیر مخاطره اخلاقی و انتخاب نادرست می‌شود. بنابراین، به منظور حفظ منافع سهام‌داران و سایر افراد ذی‌نفع، افشای عمومی و با کیفیت اطلاعات ضروری است. (حساس یگانه و نادی قمی، 1385 :37) افشا در حسابداری واژه‌ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می‌گیرد یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها وفعالیت‌های مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ هدف‌های گزارشگری اولاً به موقع ، مربوط و قابل اعتماد و ثانیاً قابل مقایسه و قابل فهم باشد یعنی بتواند استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه کمک کند (عالیور،1370: 25). مدیران از فعالیت‌های شرکت نسبت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران بالقوه و سایر ذی‌نفعان ارائه کلیه اطلاعات به گونه‌ای که تصویر کاملی از فعالیت‌ها و رویدادهای  مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می‌باشد. اگر چه لازم است صورت‌های مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی‌اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویداد‌ها و عملیات با‌اهمیت نادیده گرفته شود. افشای داوطلبانه شرکت با توجه به کنترل تضاد منافع بین سهام‌داران، بستانکاران و مدیران تعیین می‌شود (واتس وزیمرمن، 1986)  با در نظر گرفتن این تضاد منافع، می توان چنین استنباط کرد که انگیزه‌های زیربنای افشای اختیاری در شرکت‌ها، به ویژگی‌های شرکت بستگی دارد (چاو و وانگ بورن، 1987). در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگی‌ها  و معیارهای مورد انتظار از افشاء نیز وابسته است. از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .
موضوع پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان کلیات پژوهش، نگاهی کلی به پژوهش می کند و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می‌سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می‌شود. در ادامه، فرضیات مورد نظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می‌شوند و همچنین جامعه آماری مورد مطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می‌گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می‌شوند.
 
1-2) بیان مسئله
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه‌گذارن در خصوص سرمایه‌گذاری ، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سود‌‌دهی آن را افشا می کند. بنابراین افشای اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری به شمار می رود. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری، کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می‌کند. اصل افشا ایجاب می کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف گزارشگری مالی، قابل فهم، آگاه کننده و حتی الامکان کامل باشد. به بیان دیگر اصل افشا خواستار افشای اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی به گونه‌ای است که از یک طرف امکان اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود (خانی و میرباقری،1391).
مدیران شرکت‌ها همواره از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های مدیریت، اطلاعات شرکت تحت مدیریت خود را جهت آگاهی استفاده‌کنندگان برون سازمانی افشا می‌کنند. میزان اطلاعات افشا شده تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مثل تصمیم تیم مدیریت و تحلیل هزینه منفعت که انگیزه‌های اختیاری مدیر است.
طبق نظریه هیأت تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذارن بر اساس اطلاعات حسابداری تاثیرات عمده‌ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط (دانیل، هیرش لیفر و سابر امانیام،1998) طراحی گردید سهام‌داران به اطلاعات خصوصی شرکت‌ها واکنش بیشتری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می‌دهند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتبار دهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به موقع، اتکاپذیر و کامل نیاز دارند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند. از طرفی ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی ارزان نیست، زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیر مالی دارند که به طور معمول افشای آنها چندان ساده نیست. از این رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. شرکت‌ها در مورد پیش بینی درآمدها توسط مدیر، جلسه‌های سرمایه‌گذارن و تحلیل‌گران مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذارن افشای مربوط به سرمایه‌گذارن در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده­های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند.
افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات بین سهام‌داران عضو و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهام‌داران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینه‌های ناشی از حضور مدیران برای افشا کمتر از هزینه‌های کنترلی افراد غیر عضو خواهد بود (جنسن و مکلین،1976).
دلیل اصلی تاکید بر افشای داوطلبانه حفظ منافع سهام‌داران است .چون افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد و بر حفظ منافع سهام‌داران و اشخاص ذی‌نفع اثر گذار است .چون افشای به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری می‌کند و همچنین باعث آشکار شدن گزینه‌های جدید و یا حذف گزینه‌های ضعیف می‌شود و سرانجام افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می­دهد.
با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع پژوهش مشخص می‌شود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر خاصی از استفاده کنندگان صورت‌های مالی نمی‌شود بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه‌ای، اعتبار‌دهندگان، دولت و سرمایه‌گذارن است. نتایج پژوهش‌های خارجی نشان می‌دهد که سطح افشای داوطلبانه بر اثر تعداد زیادی از عوامل از جمله : حاکمیت شرکتی ،اندازه شرکت، کیفیت سود، ساختار مالکیت، نوع صنعت، شدت رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی، و تغییرات در قانون‌های دولتی می‌باشد. عوامل بازار و عوامل سازمانی و تاثیر آنها بر افشای داوطلبانه از موضوعاتی است که کمتر در پژوهش‌های داخلی بدان پرداخته شده است. این مطالعه وجود این شکاف را پر می کند.
 
1-3)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
افشا اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت ، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می‌کند. اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می‌کند و بر کارایی بازار تأثیر می‌گذارد. با توجه به نوع و اهمیت اطلاعات، افشا اطلاعات از کانال‌های مختلف، صورت می‌گیرد. شرکت‌ها از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های تیم مدیریت، اطلاعات خود را افشا می‌کنند. با توجه به اهمیتی که مفهوم افشا در میان استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی دارد، توجه به عوامل موثر بر آن می‌تواند نقش مهمی در بهبود سیستم گزارشگری مالی شرکت‌ها و ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات مالی داشته باشد. از این نظر، اولین ضرورت پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای شرکت‌ها در راستای آگاهی‌رسانی به مدیران واحدهای انتفاعی به عنوان مسئولان تهیه اطلاعات مالی است. همچنین، تعیین عوامل مذکور می تواند نقش به سزایی در تدوین راهبردهای افشای شرکتی و تنظیم مقررات مربوط به آن می‌باشد.
 
 
  1-4)اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تأثیر بازار و عوامل سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. متناسب با هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تدوین و در طول پژوهش، پی‌گیری می‌شوند.
 
1-4-1)اهداف ویژه
 • شناخت تاثیر کیفیت سود بر سطح افشای داوطلبانه

 • شناخت تاثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه

 • شناخت تاثیر شدت رقابت در بازار محصول بر سطح افشای داوطلبانه

 • شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح افشای داوطلبانه

1) Watts and Zimmerman
2) Chow and Wang Bourne
1) Daniel hirchlyfr
2) Sabre amanyam
3) Jensen& mklyn

تعداد صفحه:103


قیمت : 37500 تومانبلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود


پشتیبانی سایت :                 [email protected]

]]>

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت ­ها بسته هستند