Menu

دانلود فرمت ورد:مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، مقیاس، ساکنین، هویت، اجتماعی

مجتمع های مسکونی آپارتمانی دارای ابعاد مختلفی هستند و می توان اصول و معیارهای برنامه ریزی آنها جهت نیل به محیط های مطلوب مسکونی تدوین گردند. بعضی از مهم ترین این ابعاد که معیارهای مربوط به آنها در مطالعه دو نمونه موردی حاضر مورد سنجش قرار گرفته اند عبارتند از:• نظام حمل و نقل و […]

دانلود فایل پژوهش: مقاله با موضوع ، کارهای، معماری، دیوار، می¬کند، فضاهای، فضای

2-2-3-14- نور از شکاف دیوار(روزن)دیوار، بعد عمودی صریح¬ترین پرتوهای نور خورشید را دریافت می¬کند. این کیفیت خاص، به¬خصوص در کشوری که بیشتر روزهایش با تابش خورشید درخشان همراه می باشد، بافت¬های بی¬شماری از سایه و تاریک و روشن خلق می¬کند که کیفیت متعالی سطوح عمودی را برای بیننده فاش می¬کند (اردلان، 1390، ص 67). دیوار […]

دانلود فرمت word : مقاله درباره ، مسکونی، مسکن، شهری، اجتماعی، فضای، شهر

• عوامل انسانی و اجتماعی: نیاز های اجتماعی و ارزش ها و اولویت های ساکنان، تفاوت بین خانواده ها، بعد خانواده، محدوده خصوصی، سازمان بندی خانواده، نیازمندی های کار کردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط، روش زندگی، آموزش و پرورش، تجربه زندگی شهری و کنش های اجتماعی.• عوامل فرهنگی: الگو های فرهنگی و […]

منبع پایان نامه : مقاله با موضوع فضای، معماری، فضایی، سایه، گنبد، فضاهای، به¬

و شاید بیانی دیگر از این موضوع که همه دنیا و تمام خلایق، آیینه¬ای هستند برای انعکاس نور دانش. حال هرگاه این همه آیینه و شکست و پیدایش دوباره، این کثرت و وحدت را پیش روی آبی زلال متصور شویم که هم پاکی و هم انعکاس را به آنها می¬بخشد و در موجی آرام یا […]

جدید: مقاله با موضوع مسکن، ، معماری، هماهنگی، مراتب، تدوین، ،

توجه انتزاعی به مسکن بدون در نظر داشتن اولا عناصر مکمل آن به عنوان فراهم آورندگان محیط مناسب سکونت و ثانیا بی التفاتی به ارتباط آن با فضاهای مجاورش موضوعی می باشد که در تقابل با توجه وحدت گرایانه ای می باشد که علیرغم وجود کثرت عناصر و اجزا محیط در پی ایجاد وحدتی معنوی […]

پژوهش: مقاله در مورد معماری، شفافیت، فضاهای، هستی، خورشید، پنجره¬های، حرکت

2-2-3-1- نور در معماری ایران زمیندر گذشته، نیاکان ما همواره در پی ایجاد فضاهای مثالی و تعیین بخشیدن به تصویرهای جهانی والاتر بوده-اند و در این راه بایستی انبوه مصالح را تبدیل به معنویت و معنا می¬کرده¬اند (دیبا، 1381،ص45).در این راه همواره از ترکیبات فضایی فراتر رفته و فضایی رمزگونه پدید¬ آورده¬اند که در آن […]

دانلود فایل تحقیق : مقاله درباره ،، .، مسکن، ، جامعه، مطلوب، (

مصون بودن فضاهای داخلی مسکن از دید بیگانگان موردی می باشد که آسایش خانواده سخت به آن وابسته می باشد . در واقع ، مسکن به عنوان محل امن و آرامش خانواده بایستی به گونۀ مناسب از مشرف قرار گرفتن در امان بماند . مورد دیگری که در این ارتباط مطرح می باشد ، ارتباطات […]

فایل پایان نامه : مقاله در مورد خورشید، ، معماری، سایه، 1387،، کسرایی،، (فریدون

2-2- نور2-2-1-مقدمهمعماری ما معماری روشنی می باشد و این همه، ریشه در اصل ثابتی دارد که در هستی جاری می باشد و آن نور می باشد. نور هم وسیله¬ی دیدن می باشد، هم سبب دیدن و هم خود دیدن می باشد و حیات همه چیز از نور می باشد. پس می¬توان گفت راز باطنی معماری […]

فرمت ورد:مقاله با موضوع ،، ، مسکن، .، امنیت، هــای، کـه

انســان بیشــترین ســاعات زنــدگی خــود را در آن می گذراند و مکانی می باشد که تعاملات مرسـوم زنـدگی و تعاملات اجتماعی در آن صورت مـی گیـرد. اینکه بشر چگونه از فضاهای خانه خود بهره گیری می کند نیـز یـک پدیـده فرهنگـی اسـت. زیـرا اسـتفاده هدفمند از فضاهای مسکونی، آدابی را خلق می کنـد کـه تفاوت […]

دانلود فایل پایان نامه : مقاله در مورد ، تراکم، ،، حداکثر، طبقات، مسکونی، مساحت

-6 مقایسه سیستم¬ها از لحاظ شرایط و مشخصات فنی کلی و مطالعه شرایط محلی مانند تهیه مصالح مهارت¬های موجود سرعت و کیفیت اجرا الزامی می باشد . شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      -7 بهره گیری ازسیستم¬های ساختمانی […]