منبع تحقیق : التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث

دانلود پایان نامه

قسم اللغه العربیه و آدابها

 

التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث

دراسه تحلیلیه مقارنه

  بحث مقدم لنیل درجه الماجستیر فی اللغه العربیه و آدابها

        الأستاذ المشرف: الدکتور رضا ناظمیان

     الأستاذ المشرف المساعد: الدکتور بیژن کرمی

                                         طهران، سنه     1392  

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

الملخَّص

کان التراث ما تراکم من ثقافه أمه وفکرها وأدبها و … عبر العصور، ویعکس حیاتها کمرآه صادقه. ربما نستطیع أن نقول بأنّ تراث أمّه من أقوی الوسائل وأقربها من الباحث للتعرّف علیها. ومن جانب آخر کان الأدب مِضماراً یستطیع الأدیب أن یتجوّل فیه ویعرض مقدرته فی خلق الآثار الخالده. ففی هذا الحقل یوصّل الأدیبَ – وخاصّه الشاعر – إلی قمم النجاح العالیه توظیفُ الظواهر التراثیه – من الشخصیّات، والأمکنه والوقائع، و …  –  فی آثاره.

ومن الرؤیه الأخرَی توفّر الدراسات الأدبیه المقارنه فسحه المجال للباحث أن یتعرّف علی مختلف من الثّقافات العالمیه ویقارن بینها، وأن یحصل علی وجوه الاشتراک والافتراق بین آداب هذه الأمم، التی تعکس حیاه المجتمعات وفکرها، وینقل کلّ هذه الأمور إلی الآخرین.

کان شعر أی عصر فی کثیر من الأحیان منبثقاً من مجتمعه بکلّ ما فیه من الحلاوات والمرارات ومن جمیع طبقات الشّعب. وأمّا أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث، فکان کلاهما من الشعراء الّذینَ یهتمّون بالقضایا السیاسیه والاجتماعیه العصریه اهتماماً کثیراً شدیداً، وإن أصیبا فی هذا الطریق بالإذایات والمتاعب الکثیره. فإنهما یراجعان التراث فی خلق آثارهما بسبب أخذ کثیرٍ من الغذاء الثّقافیّ والفکری والفنی منه، ومن جانب آخر بسبب الخوف من السلطه والإتیان بالکلام دون صراحه ومن وراء الأقنعه التی ینحتان من الظواهر التراثیه.

یقصد هذا البحث دراسه توظیف التراث فی شعر أمل دنقل ومهدی أخوان ثالث، وأسلوب الشاعرین فی هذا المضمار بما فیه من وجوه الاشتراک والافتراق.

الکلمات الرئیسیه:

                               التراث، الأدب المقارن، الشعر المعاصر، أمل دنقل، مهدی أخوان ثالث

 

چکیده

      میراث آن دسته از پدیده های فرهنگی، فکری، ادبی، و … ملّتی می باشد که در طول قرن ها به وجود آمده و زندگی آن ملت را همچون آینه ای صادقانه اظهار می دارد. شاید بتوان گفت که میراث یک ملّت از نیرومند ترین و نزدیک ترین وسائل به پژوهش گر می باشد که بتواند با آن، با ملتی آشنا گردد. از سویی دیگر ادبیات میدانی می باشد که ادیب می تواند در آن جولان داده و قدرتش را در آفرینش آثاری جاودانه به نمایش بگذارد. در این بین به کار گیری پدیده های میراث از قبیل شخصیّت ها، جای ها، حوادث، و … ادیب و به ویژه شاعر را به رفیع ترین قله های توفیق برساند.

از دیدی دیگر پژوهش های ادبی تطبیقی زمینه را برای محقّق در آشنایی با فرهنگ های مختلف جهان و ایجاد مقارنه میان آن ها باز کرده و موجب می گردد که پژوهش گر بر وجوه اشتراک و اختلاف میان ادبیات ملل گوناگون که زندگی و اندیشه ی آنان را انعکاس می دهد، دست یابد و یافته هایش را به دیگران نیز انتقال دهد.

شعر هر دوره ای نشأت یافته از جامعه ایست که در آن به وجود آمده می باشد، با همه ی تلخی ها و شیرینی هایش و از تمامی قشرهای آن. در این بین امل دنقل و مهدی اخوان ثالث، هر دو از شاعرانی هستند که به مسائل اجتماعی و سیاسی زمان اهمیت زیادی قائلند، هرچند که در این راه آزارها و سختی های بسیاری را هم متحمّل شده باشند. آنان برای برگرفتن مایه های فرهنگی، فکری و هنری خود به پدیده های میراث مراجعه کرده اند، و از دیگر سو به خاطر ترس از حکومت سخنشان را به دور از صراحت و از پشت نقاب هایی گفته اند که از پدیده های میراث و اساطیر ساخته اند.

این پژوهش برآن می باشد تا کاربرد پدیده های میراث در شعر امل دنقل و مهدی اخوان ثالث و اسلوب دو شاعر را در این زمینه، همراه با جنبه های اشتراک و اختلافش مطالعه کند.

کلید واژه ها:

                میراث، ادبیات تطبیقی، شعر معاصر، امل دنقل، مهدی اخوان ثالث.

فهرس الموضوعات

                                                                                                                                                                             الصفحه

المقدمه ………………………………………………………………………………………….. أ

الفصل الأوّل: المواضیع العامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- التراث لغه واصطلاحاً ………………………………………………………………………. 2

1- 1 ” التراث ” لغه ……………………………………………………………………………. 2

2 – 1  ” التراث ” اصطلاحاً …………………………………………………………………….. 3

1 -2 – 1 معنی التراث فی الثقافه العربیه الماضیه ………………………………………………….. 3

2-2- 1 معنی التراث فی الثقافه العربیه الحدیثه وظهوره کمصطلحٍ ثقافی ……………………………3

أ) الحدود الزمنیّه للتراث …………………………………………………………………………. 4

ب) عناصر التراث ………………………………………………………………………………. 4

ج) مستویات التراث ……………………………………………………………………………. 5

د) ضروره النزوع والنظر إلی التراث …………………………………………………………….. 6

3-2- 1 مصطلح “التّراث” فی المعاجم الأجنبیّه ………………………………………………….. 6

4-2 – 1 تعریف ” التراث ” کمصطلح ثقافیّ …………………………………………………….. 7

2- أقسام التراث المستخدم فی الأدب …………………………………………………………….. 7

1-2 أقسام التراث المستخدم فی الأدب العربی المعاصر ……………………………………………. 7

2- 2 أقسام التراث المستخدم فی الأدب الفارسی المعاصر ………………………………………….. 8

3- توظیف التراث فی الشعر العربی المعاصر وفی الشعر الفارسی المعاصر …………………………… 8

1- 3 کیفیه توظیف التراث فی الأدب القدیم والأدب المعاصر …………………………………….. 8

2- 3 عوامل النزوع إلی ” التراث ” وتوظیفه …………………………………………………….. 9

1-2- 3 العوامل السیاسیه والاجتماعیّه ………………………………………………………….. 9

2-2- 3 العامل الثقافی ………………………………………………………………………….. 9

3-2- 3 العامل القومی …………………………………………………………………………. 9

4-2- 3 العامل النفسی ……………………………………………………………………….. 10

5-2- 3 العوامل الفنیه ……………………………………………………………………….. 10

3- 3 مصادر التراث المستخدم فی الشعر العربی المعاصر …………………………………………. 11

1-3- 3 الموروث الدینی ……………………………………………………………………… 11

2-3- 3 الموروث الصّوفی …………………………………………………………………….. 11

3-3- 3 الموروث التاریخی …………………………………………………………………….. 12

4-3- 3 الموروث الأدبی ………………………………………………………………………. 13

5-3- 3 الموروث الفولکلوری ………………………………………………………………… 13

6-3- 3 الموروث الأسطوری …………………………………………………………………. 13

4- 3 مصادر التراث المستخدم فی الشعر الفارسی المعاصر ……………………………………….. 14

1-4- 3 التراث القومی والوطنی ……………………………………………………………… 14

2-4- 3 تراث الأمم الأخری (التراث العالمی) ………………………………………………… 14

3-4- 3 التراث الدینی ……………………………………………………………………….. 15

4-4- 3 الأساطیر الطبیعیه ……………………………………………………………………. 15

5-4- 3 أسطوره المدینه ………………………………………………………………………. 15

6-4- 3 أسطوره المجتمع …………………………………………………………………….. 15

7-4- 3 التراث العرفانی والصوفی …………………………………………………………….. 16

4- حیاه أمل دنقل وشعره …………………………………………………………………….. 16

1- 4 نسب أمل دنقل وولادته وطفولته ………………………………………………………… 16

2- 4 دخوله فی الجامعه والمجتمع ………………………………………………………………. 17

3- 4 زواجه ………………………………………………………………………………….. 17

4-4 وفاته ……………………………………………………………………………………. 18

5- 4 شخصیّته ……………………………………………………………………………….. 18

6- 4 آثاره ……………………………………………………………………………………. 19

7- 4  شعره ………………………………………………………………………………….. 20

1- 7- 4 اتجاهات شعر أمل دنقل …………………………………………………………….. 20

2- 7 – 4 المیزات البارزه فی شعر أمل دُنقل …………………………………………………….. 20

أ) التضمین ……………………………………………………………………………………. 20

ب) استخدام الرموز …………………………………………………………………………… 21

ج) استخدام اللغه الیومیه ……………………………………………………………………… 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-  حیاه مهدی أخوان ثالث وشعره …………………………………………………………… 22

1- 5 ولادته وطفولته …………………………………………………………………………. 22

2- 5 نشأته الأدبیه …………………………………………………………………………….. 22

3- 5 دخوله فی المجتمع وشؤونه ……………………………………………………………….. 22

4- 5 م.أمید بعد الثوره الإسلامیه ……………………………………………………………… 24

5- 5 وفاته ……………………………………………………………………………………. 24

6- 5 حیاته وشخصیّته ………………………………………………………………………… 24

7- 5 آثاره ……………………………………………………………………………………. 25

أ) فی الشعر ……………………………………………………………………………………. 25

ب) فی النثر ……………………………………………………………………………………. 26

8- 5 شعره …………………………………………………………………………………… 26

6- الظروف السیاسیه والاجتماعیه فی عصر الشاعرین …………………………………………… 29

1- 6 الظروف السیاسیه والاجتماعیه فی عصر أمل دنقل …………………………………………. 29

1- 1- 6 الظروف السیاسیّه …………………………………………………………………… 29

2- 1- 6 الظروف الاجتماعیه …………………………………………………………………..31

2- 6 الظروف السیاسیه والاجتماعیه فی عصر مهدی اخوان ثالث ……………………………….. 32

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید