دانلود فایل پژوهش: بررسی جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی

دانلود پایان نامه

 

پایاننامه جهت دریافت درجهی کارشناسی ارشد (A.M)

رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

مطالعه جلوههای اعتدال و میانهروی در گلستان سعدی

و روضهی خُلد مجد خوافی

 

 

استاد راهنما:

دکتر سید کرم عبادی

 

تابستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

1ـ2ـ طرح مسئله…………………………………………………………………………………… 3

1ـ3ـ پرسش‌های اساسی پژوهش…………………………………………………………………….. 4

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………. 4

1ـ5ـ پیشینه‌ی پژوهش……………………………………………………………………………….. 5

1ـ 6ـ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 5

1ـ7ـ فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………. 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1ـ 8 ـ روش پژوهش………………………………………………………………………………… 6

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2ـ1ـ اعتدال در فرهنگ و لغت……………………………………………………………………. 7

2ـ2ـ معنای لغوی میانه‌روی………………………………………………………………………. 8

2ـ3ـ معنای اصطلاحی اعتدال…………………………………………………………………….. 9

2ـ4ـ واژگان مربوط به اعتدال…………………………………………………………………….. 9

2ـ5ـ فواید اعتدال………………………………………………………………………………….. 9

2ـ 6ـ مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرآنی……………………………………………………… 10

2ـ7ـ عوامل خروج از اعتدال……………………………………………………………………… 11

2ـ 8 ـ افراط‌وتفریط دو طرف اعتدال……………………………………………………………… 11

2ـ9ـ ریشه‌ی افراط‌وتفریط…………………………………………………………………………. 12

2ـ10ـ اعتدال از دیدگاه حکما و دانشمندان………………………………………………………… 13

 

فصل سوم: زندگی‌نامه سعدی و مجد خوافی

3ـ1ـ زندگی سعدی…………………………………………………………………………………. 16

3ـ2ـ تحصیلات سعدی…………………………………………………………………………….. 17

3ـ3ـ ویژگی‌های اخلاقی سعدی……………………………………………………………………. 17

3ـ4ـ آثار سعدی……………………………………………………………………………………. 19

3ـ4ـ1ـ گلستان……………………………………………………………………………………… 20

3ـ5ـ ویژگی گلستان……………………………………………………………………………….. 21

3ـ6ـ مجد خوافی…………………………………………………………………………………… 23

3ـ7ـ مؤلفات مجد خوافی…………………………………………………………………………… 24

3ـ7ـ1ـ روضه‌ی خلد………………………………………………………………………………. 24

3ـ7ـ2ـ کنزالحکمه…………………………………………………………………………………. 26

3ـ 8 ـ بعضی از ویژگی‌های سبکی روضه‌ی خلد…………………………………………………. 26

3ـ9ـ مذهب………………………………………………………………………………………… 27

3ـ10ـ ابواب روضه‌ی خلد………………………………………………………………………… 28

 

فصل چهارم: اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضهی خُلد مجد خوافی

4ـ1ـ اعتدال در سبک گلستان……………………………………………………………………… 30

4ـ2ـ تأثیر آیات قرآن و احادیث در اشعار سعدی و مجد خوافی…………………………………… 33

4ـ3ـ اعتدال در طنز گلستان……………………………………………………………………….. 34

4ـ4ـ اعتدال و میانه‌روی در خوراک……………………………………………………………… 34

4ـ4ـ1ـ اعتدال و میانه‌روی در گفتار………………………………………………………………. 39

4ـ4ـ2ـ اعتدال در مهر و قهر……………………………………………………………………… 42

4ـ4ـ3ـ اعتدال در دوستی و دشمنی……………………………………………………………….. 43

4ـ4ـ4ـ اعتدال در انفاق……………………………………………………………………………. 44

4ـ4ـ5ـ اعتدال در دخل و خرج……………………………………………………………………. 45

4ـ4ـ6ـ اعتدال در شتاب و درنگ…………………………………………………………………. 46

4ـ4ـ7ـ اعتدال در معاشرت و برخورد……………………………………………………………. 47

4ـ4ـ 8 ـ عدالت در گلستان و روضه خلد…………………………………………………………. 48

4ـ4ـ9ـ در اظهار کبر و حسد………………………………………………………………………… 58

4ـ4ـ10ـ در اظهار بخل و لئیمی…………………………………………………………………….. 59

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 64

 

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………. 68

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید