دانلود فرمت word : پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه

با عنوان :پایان نامه مطالعه عوامل موثر در افزایش  خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران  زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سزپل ذهاب در  سال تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

خلاقیت و نوآوری ، ضرورت استمرار زندگی فعال می باشد . بشر برای خلق نشاط و پویایی در زندگی ، نیازمند نوآوری و ابتکار می باشد ، تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا کند و زمینه شکوفایی استعدادها و تواناییهای خویش را فراهم سازد . جامعه انسانس برای زنده ماندن و گریز از مرگ دستیابی به تحول و نو آوری نیاز دارد . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدید ترین فناوری و منابع قدرت هستیم افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا به مشابه گرانبهاترین سرمایه از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند . ( غلام پور ، 1389 ، ص 2 )

در چنین عصری بایستی برای اداره سازمانهای گوناگون اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و آموزشی به نو آوری و نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دست آوریهای اخلاقی ، علمی و فنی بشر همت گذاشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمانها هموار نمود با در نظر داشتن این امر بایستی مدیران متفکر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید . مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیتهای معلمان و دانش آموزان فراهم آورند . نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار می باشد مانند مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد مطالعه قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد و پیشرفت جامعه می باشد . ( حق شناس ، 1387 ، ص 68 )

از ویژگی های مهم بشر ، قدرت اندیشه او و عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی تفکر خلاق می باشد قدرتی که تاکنون با آن تصمیم گرفته و توانسته می باشد به حال معضلات بپردازد و به رشد و تعالی نائل گردد دنیای امروز نیازمند زنان و مردان خلاق می باشد که به رشد و ارتقای در تمام زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برسد . ( همان منبع ، ص 69)

اظهار مسئله :

امروزه هنر و علم مدیریت را ظریفترین ، دشوارترین و پرثمرترین کارهای آدمی می دانند و به عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت معاصر و مانند عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جوامع کنونی به حساب می آورند در قرن حاضر اهیمت و ثمر بخشی این دانش بشری تا آن اندازه می باشد که بعضی از صاحب نظران قرن بیستم را عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را یکی از مهمترین و پیچیده ترین رشته های علوم انسانی  به شمار می اورند زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک ها مدیریت و واحد مهارتهای انسانی ، ادراکی ، و فنی می توان چهره سازمانی اداری ، صنعتی ، بازرگانی و آموزشی را دگرگون ساخت ، ازمنابع طبیعی ، سزمایه ، فناوری و نیروی انسانی حداکثر بهره برداری با برنامه ریزی و سازماندهی در هر یک از سازمانهای مختلف نظم و هماهنگی ایجاد نمود و تحقق اهداف دستگاههای متفاوت را ممکن می ساخت . اهمیت و تأثیر مدیریت در کشورما از وسعت زیاد و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای نسبتاً مناسب و منابع سرشار از طبیعی و نیروی انسانی بالقوه برخوردارندو هم اکنون در حال بازسازی و نوسازی می باشد بیشاز پیش احساس می گردد ، از بین انواع مدیریت بر سازمانها آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها ، انسانی می باشد و تأثیر در زسالت آنها از یک سو تبدیل انسانهای خام و انسانهای صنعتگر ، خلاق ، خودآگاه و رشد یافته می باشد و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد .(صافی، 1377 ، ص 54 ) .

اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف رسالت خود کوتاهی کنند به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه ی آن مستقیما عاید گروه یا سازمانی می باشد که با آن سرو کار دارند . اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند و یا در فرایند یادگیری – یاددهی ، وقفه ای به وجود آورند ، خاصل کارشان در ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی متوجه خواهد گردید و توسعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت پس مدیریت در دستگاه آموزش و پرورش از سطح مدرسه تا وزارت خانه تأثیر حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته ، خلاق و انگیزه و دلسوزانه به اهداف خود برسد ، سرنایه گذاری در مورد ترتیب مدیران رده های مختلف به ویژه مدیران مدارس در ابعاد کمی و کیفی بهترین و سودمند ترین نوع سرمایه گذاری می باشد و تهیه و تصویب را برای طرخ های مناسب در زمنیه جذب ترتیب و تامین آنان از اقدامات اساسی و بنیادی می باشد و بایستی مورد توجه قرار گیرد . سازمانهای آموزشی وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلااقیت و نوآوری و بهره گیری از استعدادها و تواناییهای افراد به عنوان مهم به عهده دارند ، که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه می باشد . ( همان منبع ، ص 55 ) .

عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران چیست ؟

 

اهیمت و ضرورت پژوهش :

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی محسوسی و حیاتی می باشد . این نیاز به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت دارد . زیرا آموزش و پرورش تأثیر مهمی از لحاظ گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد ورهبری و مدیریت اثر بخش لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزش و پرورش نتیجه بخش و کیفی می باشد در نیم قرن اخیر به شیوه های مدیریت در رهبری در نظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده می باشد طزح نظرات و اندیشه های جدید و متفاوت از سوی صاحبنظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از سوی دیگر ، ضرورت و اهیمت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزش را به مرور به گردانندگان نظام های آموزشی عیان کرده می باشد امروزه تقریباً در همه نظامهای آموزش و پرورش توجه مثبتی نسبت به امر آموزش و باز آموزی معلمان و مدیران آموزشی و مدیریت ملاحظه می گردد پس زمان آن فرا رسیده می باشد که مسئله مدیریت و رهبری در نظام آموزشی مورد توجه بیشتری واقع گردد و نسبت به ترتیب و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش را بر عهده دارند اقدامات موثری به اقدام آید . ( علاقه بند ، 1382 ، ص 4-3 ) .

امروزه میزان اهیمت خلااقیت به دسترسی برای جوامع بشری روش گردیده می باشد و در برابر دنیا هم بسیار زیاد از مطالعات را به خود اختصاص داده می باشد . اندیشمندان علوم رفتاری و تربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع بایستی میزان خلاقیت را پرورش دهند . پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط خلاقیت با سن ، جنس ، و تحصیلات هم نشان دهنده این می باشد که خلاقیت در جوامع امروزی امری امکان پذیر می باشد پدیده خلاقیت و نوآوری مثل دیگر خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر پیدا نمود می گردد و بسیاری از عوامل هستند که عامل خلاقیت را عیان می سازد مانند این ابعاد شخصیت بشر می باشد ، شخصیت هرکسی در واقع همان نحوه رفتار و سلوک او در موقعیتهای مختلف می باشد .

 

مزایا و معایب عدم اجرا :

انجام چنین تحقیقاتی لازم است زیرا با انجام تحقیقات وسیع در ارتباط با خلاقیت مدیران آموزشی و عواملی که می تواند باعث افزایش این خلاقیت در آنها گردد می توانیم بسیاری از مشکلاتی را که در راه رسیدن به مدیریت آموزشی خلاق داریم حل کنیم و همیشه برای ارائه دادن راه حل در مشکلاتبهتر می باشد که اول مسئله مورد نظر به صورت کامل تعریف و شناخته گردد پس با شناخت بهتر ما می توانیم راه حل های بهتری را به مدیران برای رفع مشکلاتشان ارائه دهیم و مسلما بدون انجام پژوهش و پژوهش هیچ گاه ما نمی توانیم به کمبودها و مشکلاتی که درراه مدیریت آموزشی خود داریم پی ببریم انجام پژوهش یکی از راههای می باشد که باعث می گردد ما بتوانیم مشکل عدوم وجود خلاقیت در مدیران آموزشی را مطالعه کرده و نتایج را برای حل معضلات در اختیار آنها قرار دهیم که بدون انجام پژوهش این فعالیتها امکان پذیر نمی باشد .

 

اهداف پژوهش :

هدف کلی: مطالعه عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرسشتان سزپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

امید می باشد با شناسایی صحیح میزان علل و عوامل موثر بر خلاقیت که یقیناً تاثیر گذار در امر آموزش و پرورش خواهد بود گامی اساسی و صحیح برداشته گردد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

این پژوهش یک هدف اساسی دارد که در واقع برای آن انجام گرفته می باشد و آن عبارت می باشد از مطالعه و میزان خلاقیت مدیران و عوامل موثر بر آن

علاوه بر اهداف فوق این پژوهش اهداف جانبی دیگرنظیر دستیابی به راهکارهای مناسب و منطقی جهت افزایش میزان خلاقیت مدیران

تفاوت میان میزان خلاقیت مدیران در مقطع متوسطه

ارائه پیشنهادی در خصوص خلاقیت مدیران به دست اندکاران برنامه برای مدیران جهت بهبود در امر آموزش و پرورش می باشد

اهداف جزئی :

1 – مطالعه تاثیر میزان رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها

2 – مطالعه سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنان

3 – مطالعه تاثیر وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران

4 – مطالعه میزان مهارتهای مدیران در بهره گیری از وسایل و تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها

5 – مطالعه تاثیر میزان اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنان

6 – مطالعه تاثیر میزان هوش و خلاقیت مدیران

7 – مطالعه تاثیر سن و میزان خلاقیت مدیران

8 – مطالعه تاثیر جنسیت بر میزان خلاقیت مدیران

9 – مطالعه تاثیر انگیزه بر میزان خلاقیت مدیران

 

سوالات :

1 –  آیا بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها ارتباط مثبت هست ؟

2 – آیا بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها ارتباط منفی هست ؟

3 – آیا بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران ارتباط مثبت هست؟

4 – آیا بین مهارت های مدیران در بهره گیری از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها ارتباط مثبت هست ؟

5 – آیا بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها ارتباط مثبت معناداری هست؟

6 – آیا بین هوش مدیران و خلاقیت آنها ارتباط مثبت معناداری هست؟

7 – آیا بین سن مدیران و خلاقیت مدیران ارتباط منفی هست؟

8 – آیا خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر می باشد؟

9 – آیا بین انگیزه و خلاقیت در مدیران ارتباط مثبت هست .؟

 

فرضیات :

1 – بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها ارتباط مثبت هست

2 – بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها ارتباط منفی هست

3 – بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران ارتباط مثبت هست

4 – بین مهارت های مدیران  در بهره گیری از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها ارتباط مثبت هست

5 – بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها ارتباط مثبت معناداری هست

6 – بین هوش مدیران و خلاقیت آنها ارتباط مثبت معناداری هست

7 – بین سن مدیران و خلاقیت مدیران ارتباط منفی هست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

8 – خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر می باشد

9 – بین انگیزه و خلاقیت در مدیران ارتباط مثبت هست .

رضايت شغلي : به عاملي گفته مي گردد كه با افزايش كارايي فرد موجب احساس رضايت فرد از شغلش مي گردد. رضايت شغلي نوعي سازگاري عاطفي با شغل می باشد.(در اين تحقيق نمره اي كه آزمودني در آزمون استاندارد فیلد رودث رضايت شغلي به دست مي آورد).

 

 

 

تعريف مفهومي خلاقيت:

خلاقيت عبارت می باشد از توانايي فرد در ارائه راه‌حل‌هاي ابتکاري و غير متعادل در برابر مسائل.(شريفي،1380،ص90)

 

تعاريف عملياتي:

خلاقیت : در اين تحقيق براي سنجش خلاقيت از پرسش نامه سنجش خلاقيت (cree ) كه توسط تي ، جي ، ترسون و جي ، جي ، ميلين جه تهيه شده می باشد .

الف) خلاقيت بالا: کسي که در آزمون خلاقيت عابدي نمره بالاتر از ميانگين نمونه کسب کند.

ب) خلاقيت پايين: کسي که در آزمون خلاقيت عابدي پايين تر از ميانگين نمونه کسب کند

سن : مقصود از سن در اين پژوهش همان سن تقويمي ( سن شناس نامه اي می باشد كه ميانگين سن دانشجويان تقريباً 35سال می باشد .

تعريف عملياتي عزت نفس:

نمره اي که آزمودنی در آزمون  استاندارد عزت نفس کوپر اسميت بدست آورند.

تعریف عملیاتی هوش :

در این پژوهش توسط آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار می گیرد .

سنوات خدمت : در قانون ادارات به تعداد سالهاي خدمت يك فرد در يك سازمان گفته مي‌گردد.

در این پژوهش توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

امکانات آموزشی : ابزار و وسايل ، نيروي كار ماهر و ساير موارد مورد نياز در امر آموزش اعم از لوازمات اصلي يا امكانات جانبي و كمكي در امر آموزش امكانات آموزشي ناميده مي‌گردد.

در این پژوهش توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

انگیزه : مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می گردد.(اينترنت 1)

در این پژوهش توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

متغير تعديل كننده : متغير كيفي يا كمي می باشد كه جهت يا ميزان ارتباط اي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تأثير قرار مي دهد.(بیابانگرد ،1385،ص 42)

كه در اين تحقيق متغير تعديل كننده عبارت می باشد از جنسيت (مدیران مرد و زن)

متغير كنترل : متغيري می باشد كه محقق اثر آن را كنترل نموده،آن را خنثي مي كند.

در اين تحقيق متغير كنترل عبارت می باشد از مقطع تحصيلي (همان منبع،ص 42)

متغیر مزاحم : متغیری که در محقق نمی تواند آن را کنترل کند . متغیر مزاحم : شرایط اقتصادی اجتماعی می باشد .

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.