متن کامل: بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

دانلود پایان نامه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان:

مطالعه وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه بهره گیری از آن

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

استاد راهنما:

سرکار خانم شهلا اسیری

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری،جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

تیرماه 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مقدمه:

اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده می باشد. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته می باشد.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته می باشد.

هدف:

هدف از این مطالعه،تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه بهره گیری از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی

92-1391 می باشد.

مواد و روش ها:

در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 583 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند.داده ها با بهره گیری از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ جمع آوری گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری کای دو،من ویتنی،کروسکال والیس،همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک رتبه ای صورت گرفت.

نتایج:

اعتیاد خفیف به اینترنت در دانشجویان 7/5% بود و44% در معرض خطر اعتیاد به اینترنت بودند.بین اعتیاد به اینترنت با سن(p=0/001)،جنس(p0/0001)،وضعیت تاهل(p=0/0001)،مقطع تحصیلی(p=0/001)،رشته تحصیلی (p=0/016)،محل اسکان دانشجو (p=0/014)،وضعیت اشتغال دانشجو(p=0/001)،تحصیلات مادر(p=0/02)،سابقه بیماری روحی و اعتیاد(P= 0/0001)،اهداف بهره گیری از اینترنت(P =0/001)،بخش مورد بهره گیری در اینترنت(P =0/001) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.مهم ترین اهداف دانشجویان در بهره گیری از اینترنت بترتیب تفریحی ( 2/29%) ، علمی ( 7/27%) و ارتباطی (3/24%) و بیشترین بخش مورد بهره گیری در اینترنت جست و جوی علمی(07/22%)،بهره گیری از فیس بوک(5/20%) و دانلود(92/14%) بود.سن،سابقه بیماری روحی و اعتیاد و بخش مورد بهره گیری در اینترنت از عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت بودند.

نتیجه گیری:

از آنجا که نزدیک به نیمی از دانشجویان مورد پژوهش در معرض خطر اعتیاد به اینترت بودند،بایستی با توجه و تمرکز بر پیش بینی کننده های اعتیاد به اینترنت(سن پایین،جنسیت مذکر،تجرد،سابقه اعتیاد به سیگار و سایر مواد و بخش مورد بهره گیری از اینترنت) اقدام لازم جهت طراحی برنامه های آموزشی و پیشگیری صورت گیرد.

کلید واژه ها: اینترنت،دانشجویان علوم پزشکی،اعتیاد به اینترنت،نحوه بهره گیری

 

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 زمینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)……………………………………………………………………………………7

1-3 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7.

1-4 تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 پیش فرض های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9

1-6 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

2-1 چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-3 نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………….. 48

3-5 مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………51

3-6 محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………51

3-7 ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………52

3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………….52

3-9 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..53

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-10 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….56

4-2 جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل پنجم: بحث و مطالعه یافته ها

5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………..100

5-2 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………127

5-3 کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………..131

5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………………………….132

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………134

پیوست ها

پرسش نامه

چکیده انگلیس

 

عنوان صفحه

جدول شماره1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی-اجتماعی……………………………………….57

جدول شماره2 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای نحوه بهره گیری از اینترنت…………………62

جدول شماره3 : توزیع فراوانی وضعیت اعتیاد به اینترنت در نمونه های مورد پژوهش………………………………………66

جدول شماره 4 : میانگین و انحراف معیار نمره اعتیاد به اینترنت در واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات کیفی فردی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………67

جدول شماره 5 : ضریب همبستگی اسپیرمن نمره اعتیاد به اینترنت با متغیرهای کمی فردی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….71

جدول شماره 6: میانگین و انحراف معیار نمره اعتیاد به اینترنت در واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات کیفی نحوه بهره گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………72

جدول شماره 7: ضریب همبستگی اسپیرمن نمره اعتیاد به اینترنت با متغیرهای کمی نحوه بهره گیری از اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………76

جدول شماره8: ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهای کمی نحوه بهره گیری از اینترنت با مشخصات فردی – اجتماعی(کمی) واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………77

جدول شماره 9 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای کمی نحوه بهره گیری از اینترنت بر حسب مشخصات کیفی فردی- اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول شماره 10: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه بهره گیری از اینترنت(اهداف بهره گیری از اینترنت، چگونگی بهره گیری از اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کیفی)……………………………………………87

جدول شماره 11: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه بهره گیری از اینترنت(اهداف بهره گیری از اینترنت، نحوه بهره گیری از اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کمی)…………………………………………………………..91

جدول شماره 12: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه بهره گیری از اینترنت(وسیله اتصال به اینترنت، بخش مورد بهره گیری در اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کیفی)…………………………………………………92

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول شماره 13: توزیع فراوانی متغیرهای کیفی نحوه بهره گیری از اینترنت(وسیله اتصال به اینترنت، بخش مورد بهره گیری در اینترنت) بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی(کمی)……………………………………………..96

جدول شماره 14 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی و نحوه بهره گیری از اینترنت مرتبط با وضعیت اعتیاد به اینترنت براساس مدل لجستیک رگرسیون رتبه ای………………………………………………….97

اظهار مساله

ما در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که هیچ شباهتی به گذشته ندارد.زندگی پر شتاب و سریع می باشد.تولید اطلاعات،اختراعات،دانش،فن آوری و پیشرفت سرعتی شگفت انگیز دارند.یکی از فناوری های دنیای امروز اینترنت می باشد(1).بی شک اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی عصر جدید می باشد. با ورود روزانه هزاران عضو جدید و حدود 200 میلیون کاربر در سراسر دنیا،اینترنت در حال شکل دادن یک انقلاب ارتباطی،اجتماعی و اقتصادی می باشد.هم اکنون اینترنت در نقطه اوج انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد و هرگونه انقلاب جدیدی بی گمان معضلات و گرفتاری های جدیدی می آفریند(2). امروزه اینترنت در بسیاری از جوامع به یک ضرورت زندگی تبدیل شده می باشد،چندان که بدون آن،امکان برنامه ریزی،توسعه و بهره وری در تمام زمینه های فردی و اجتماعی ممکن نخواهد بود.این ویژگی ها اگر چه از قابلیت های اینترنت محسوب می شوند اما از معایب آن هم به شمار می آیند(3،4).ویژگی های منحصر به فرد اینترنت شامل:سهولت دسترسی[1](میلیون ها سایت هفت روز هفته و بیست و چهار ساعته در دسترس هستند)،هزینه پایین و با صرفه بودن [2]،گمنامی در فضای مجازی[3] موجب استقبال عظیم مردم سراسر جهان از آن شده می باشد(5).

در واقع اینترنت دیگر وسیله ایی نیست که فقط دانشمندان از آن بهره گیری کنند.کارکردهای گوناگون و زیاد اینترنت باعث بهره گیری گسترده افراد از این فناوری شده می باشد.گسترش بهره گیری از اینترنت با تمامی جنبه های زندگی مانند:مدرسه،محل کار،خدمات و تجارت تلفیق شده می باشد(6).مهمترین تغییراتی که این فناوری به وجود آورده به وسیله مارشال مک لوهان در یک عبارت اختصار شده می باشد و آن تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی می باشد.بدین معنی که مردم نقاط مختلف در سراسر کشورهای کره زمین به مثابه یک دهکده،امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند(7).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید