دانلود فرمت ورد:بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
( گرایش کودکان )

عنوان:

مطالعه وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 91-1390

استاد راهنما:

سرکار خانم مینو میترا چهرزاد

استاد مشاور:

سرکار خانم فریبا عسگری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مقدمه: با در نظر داشتن تأثیر دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، مطالعه وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی لازم است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 204 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده شهید بهشتی رشت انجام گردید. ابزار مورد بهره گیری در پژوهش، پرسش نامه سه بخشی شامل عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بود. جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (GPA) بهره گیری گردید. بطوریکه معدل کل بالای 16 به عنوان وضعیت تحصیلی مناسب و معدل کل پایین تر از 16 به عنوان وضعیت تحصیلی نامناسب درنظر گرفته گردید. داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 18 و با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان (74%) مونث، با سن ≥ 22سال (79%) بودند. 17% از دانشجویان سابقه افتادن از واحدهای درسی و 6% آنها سابقه مشروطی به خصوص در ترم اول و دوم داشتند. اکثریت دانشجویان(61%)دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وضعیت تحصیلی نامناسب داشتند. بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل فردی مانند جنس زن(001/0 p <)،وضعیت تاهل(023/0 p <)،معدل دیپلم(001/0 p <)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه(002/0 p <)،افتادن از واحدهای درسی(001/0 p <)، مشروط شدن(003/0 p <)،علاقه مندی به رشته تحصیلی(011/0 p <)،داشتن برنامه منظم برای مطالعه(002/0 p <)، بومی بودن (046/0 p <)،شاغل بودن حین تحصیل(001/0 p <) و مسئولیت تامین مالی خانواده(009/0 p <)، عوامل خانوادگی مانند میزان درآمد ماهانه خانواده(046/0 p <) و نیز عوامل آموزشی حیطه فراگیر مانند خودکارآمدی تحصیلی(001/0 p <)، استرس و فشار زمانی(007/0 p <) و مشارکت در فعالیت های دانشگاه(014/0 p <) ارتباط معنی دار آماری نظاره گردید.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و بعضی عوامل فردی، خانوادگی و عوامل آموزشی حیطه فراگیر ارتباط معنی دار آماری هست. پس پیشنهاد می گردد عوامل فوق در برنا مه ریزی آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی و جذب آنها در نظر گرفته گردد .

کلید واژه ها: وضعیت آموزشی، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………… 2
2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………. 9
3-1 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………… 10
4-1 تعاریف نظری و عملی واژه ها …………………………………………………………… 11
6-1 پیش فرض های پژوهش …………………………………………………………………… 13
7-1 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………… 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش
1-2 چهارچوب پژوهش …………………………………………………………………………. 15
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………….. 31

فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………. 44
2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………… 44
3-3 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………. 46
4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………… 47
5-3 محیط پژوهش …………………………………………………………………………………….. 47
6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………. 47
7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ……………………………………………………………… 50
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 53
9-3 ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: نتایج پژوهش
1-4 یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………. 56
2-4 جداول ………………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: بحث و مطالعه یافته ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………… 80
2-5 نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………. 94
3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ………………………………… 96

منابع و مآخذ
– فهرست منابع………………………………………………………………………………………………. 99
– پیوست ها …………………………………………………………………………………………….. 107
– چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 117

(پ)

فهرست جداول

جدول شماره (1): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب ویژگی های فردی ……………. 58

جدول شماره (2) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
قبل از ورود به دانشگاه …………………………………………………………………. 59

جدول شماره (3): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
حین تحصیل در دانشگاه ………………………………………………………………………………………. 60

جدول شماره (4) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان ………………………………………………………………. 63

جدول شماره (5) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی – روانی دانشجویان ………………………………………………………………………… 64

جدول شماره (6) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات خانوادگی …………. 65

جدول شماره (7) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل آموزشی
نظری حیطه فراگیر …………………………………………………………………………………………………. 67

جدول شماره (8 ) : توزیع نظرات واحدهای مورد پژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده ……………………………………………………………………………. 68

جدول شماره (9) : توزیع نظرات واحد های مورد پژوهش بر حسب
حیطه محیط و تجهیزات آموزشی ……………………………………………………………………………… 68

جدول شماره (10) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی ……………… 69

جدول شماره (11) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
ویژگی های فردی …………………………………………………………………………………………….. 70

(ت)

جدول شماره (12) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی قبل از تحصیل در دانشگاه …………………………………………………….. 71

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره (13) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه ……………………………………………………….. 72

جدول شماره (14) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان …………………………………………………………….. 73

جدول شماره (15) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان ……………………………………………………………………… 74

جدول شماره (16) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات خانوادگی …………………………………………………………………………………………… 75

جدول شماره (17) : وضعیت تحصیلی واحدهای موردپژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراگیر ………………………………………………………………………. 76

جدول شماره (18) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده ……………………………………………………………………….. 77

جدول شماره (19) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه محیط و تجهیزات آموزشی ………………………………………… 77

جدول (20) : عوامل پیش گویی کننده وضعیت تحصیلی در دانشجویان
پرستاری و مامایی (آزمون لجستیک رگرسیون) ……………………………………………………. 78

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید