دانلود فرمت ورد:دانلود تحقیق توسعه كامل سازي باد از طريق پيش بيني انرژي باد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

سايت يك منطقه با جمعيت پراكنده می باشد كه اكثراً با نمو گياهي بومي پوشيده شده و دشت علف دكمه اي در آنجا گسترده شده، بين ساحل و مرتعHeemskrit واقع شده می باشد كه متوسط2 كيلومتر عرض دارد و تقريبا12 كيلومتر از شمال غربي به جنوب شرقي كشيده شده می باشد. در نتيجة بررسي مفصل و جامع اثر محيطي بعمل آمده توسط مشاور Hydro Tasmarzia و ساير متخصصان قراردادي ، تعدادي از نواحي حساس شناسايي شدند كه پيرامون آنها زون هاي انحصاري واقع شده اند. اين شامل يك بافر (مانع) ساحلي m300 می باشد، يك بافر m500 اطراف يك كلني كوتاه shearwater در انتهاي جنوبي سايت (براي محافظت از عقاب هايي كه روي كلني صيد مي كنند) و ديگر زون هاي انحصاري براي مشخص كردن اثرات بينائي، بويايي، توارث، كيفيت آب و ساير جنبه هاي بيولوژيكي بالقوه.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بررسي هاي روميزي و بهره گیری از پرندگان، 73 گونه پرندة بومي و 5 گونه معرفي شده در حال حاضر كه احتمالاً روي سايت هستند، شناسايي كردند. در اين ميان، 4 مورد تحت بند حفاظت محيط كشور و محافظت تنوع زيستي 1999 (EPBCA) و يا تحت بند گونه هاي تهديد شدة تاسمانيايي 1995 (TSPA) ليست شدند. بررسي هاي بعمل آمده روي سايت، پائين ترين ميزان بهره گیری از پرندگان را در مقايسه با هر سايت باد پيشنهادي ديگر در جنوب شرقي استراليا آشكار كرد و سطح پائين تا متوسطي از تنوع گونه ها را نشان داد. اين ميزان بهره وري پائين به احتمال زياد در ارتباط با نوع زيستگاه اصلي و ماهيت تخريب شدة سايت می باشد (كه ناشي از حريق هاي معمولي و شديد می باشد). بالاترين تراكم هاي پرندگان در آبگذرها، خطوط زهكشي و نزديك به ساحل يافت شدند. با ارائه ميزان هاي بهره وري پائين از پرندگان، اثر برآورده شده از اين پيشنهاد احتمالاً جزئي می باشد. با اينحال Neophema chryogaster طوطي هاي شكم نارنجي (OBP) گمان مي رود كه به اين ناحيه دوبار در سال مهاجرت مي كنند زیرا آنها بين زمين هاي پرورش شان در جنوب تاسمانيا و زمين هاي زمستاني اشان در قسمت اصلي استراليا حركت مي كنند. OBP يك گونة منقرض شده و ليست شده تحت EPBCA و TSPA می باشد. 200 مورد برآورد شده در جهان وحوش وجوددارند (اعداد دقيقاً مشخص نمي باشند). با ارائه وضعيت شان، توجه زيادي به برآورد اثر بالقوة اين OBP هاي پيشنهادي شده می باشد.

اثر بالقوة اين طرح روي پرندگان ميتواند به اثراتي در ارتباط با شرايط زير تقسيم گردد:

قرارگيري ساختمان مافوق، ساختمان، و عمليات مزرعة باد. دو جنبة اول مي توانند از طريق توزيع صدا و يا بينايي كتاه مدت و خرابي زيستگاه در طول ساختمان و كاهش در كيفيت زيستگاه با بدتركردن فرايند موجود مثل تهاجم علف ها و يا دسترسي افزايش يافته به زيستگاه با صيادان معرفي شده تحت تأثير قرار بگيرند. زیرا پاورقي طرح كم می باشد (كمتر از 1% سايت) و با ارائه طرح هاي مديريت محيطي مناسب، اين موضوع مي توانند بطور مؤثري براي كاهش اثرات اداره شوند. اثرات عملياتي در ارتباط با تصادم ها با ساختمان مافوق و اثرات مانع هستند در موارديكه پرندگان بالقوه از سايت مستثني مي‌شوند و يا مسير مهاجرت شان را براي جلوگيري از سايت تغيير ميدهند. نقطة اصلي بررسي هاي سنجش خطر، روي اثرات عملياتي بالقوه، اثرات تصادم و بيگانگي روي OBP ها بوده می باشد. استراتژي هاي بكار رفته براي بررسي اين موضوعات به گونه جامع و مفصل مورد بحث قرار مي گيرند.

متودها

1- برآورد خطر تصادم براي طوطي هاي شكم نارنجي

مسير مهاجرت OBP ها از داخل سايت ناشناخته می باشد، گرچه سايت، منطقه عملياتي براي گونه ها در طول مهاجرت نيست. بررسي ها براي جمع آوري داده هاي جامع دربارة گونه هاي پرندگاني كه از سايت بهره گیری مي كنند بعمل آمدند و براي شناسايي ميزان فعاليت پرنده در طول فصل هاي متفاوت بررسيها انجام شدند. اين بررسي هاي بهره‌وري با بهره گیری از شمارش استاندارد شدة پرنده در عرض سايت بعمل آمدند و داده هاي حاصله براي برآورد ميزان تصادم بالقوة پرندگان در ورود به مدل خطر تصادم بكار برده شدند.

گر چه 147 روز نظارت صرف بررسي هاي پرنده روي سايت گرديد، اما OBP ها نظاره نشدند. 18 روز ديگر در طول بهار سال بعد به مشاهدات اختصاص يافت، و 9 نظاره از طوطي هاي بال آبي Neophema chrysostoma و يك OBP بعمل آمدند. فقدان مشاهدات OBP ها تعجبي ندارد زیرا جمعيت در حال حاضر بي نهايت كم می باشد و گمان مي رود بطور خيلي مختصر از منطقه عبور مي كنند. يك گزارش از OBP روي سايت براي بهره گیری در نمونه برداري خطر تصادم، كامل نبود.

بنابراين نمونه برداري صحنه براي برآورد خطر تصاد بالقوه صورت گرفت با صحنه هاي بكار رفته متغير از صحنه هاي “محافظ ، و بدترين كيس” تا انواع “معقولانه تر از لحاظ اكولوژيكي”.

يك مدل اتفاقي طرح شدة هدف براي برآورد خطر OBP هايي بكار برده گردید كه با توربين ها تصادم كردند (مدل خطر تصادم بطور مستقل دوبار بررسي گرديده می باشد و مشخص شده می باشد كه مناسب مي باشد). فرض شده می باشد كه پرندگان روي مسير مستقيم و اتفاقي در مزرعة باد پرواز مي كنند و شانس هر پرنده كه با توربين هنگام پرواز در مزرعة باد برخورد مي كند، با ضرب منطقة مياني كه نشان دهندة خطر تصادم می باشد در تعداد توربين هاي پيشنهادي براي ساخته شدن، به دست آمد. اين احتمال در تناسب جمعيتي ضرب گردید كه در منطقة مزرعة باد پرواز مي‌كنند. نهايتاً يك ميزان اجتناب بكار رفت تا ظرفيت پرندگان براي جلوگيري عمدي از ضربه به حساب آيد.

همة برآوردها از نمونه برداري خطر تصادم مشتق شدند، سپس با يك تجزيه و تحليل تغييرپذيري جمعيت پيشرفته از قبل مقايسه گرديد تا معين گردد چه ميزان كاهش مرگ ومير در موقعيت حفاظت گونه ها رخ خواهد داد.

چرا از يك مدل بهره گیری مي گردد؟

نمونه برداري، مكانيسمي ساختار بندي شده و قطعي از سنجش ارائه مي دهد. تنها راه حل ، قضاوت فردي می باشد. يك قضاوت آگاهانه ممكن می باشد پيش بيني هايي را فراهم نمايد كه درست به معتبري پيشگويي هاي توليد شده با يك مدل می باشد، بنابراين بهره گیری از مدل، برتري هاي فراواني دارد، مانند:

 • فراهم كردن يك ميانگين ساختار بندي شده كه با آن مشخص مي گردد چه اتفاقي ممكن می باشد بيفتد و يا فرضيه هاي شناخته شده دربارة آن چیز که كه ممكن می باشد رخ دهد، مطرح مي شوند.
 • همه ورودي ها صريح هستند و بنابراين مي توانند به راحتي در معرض انتقاد قرار بگيرند، تا از لحاظ درستي تست بررسي گردد و مي توانند رونوشت شوند، و
 • ماهيت صريح همة پارامترها و ارزش هاي ورودي به راحتي پيشرفت هاي بالايي را امكانپذير مي سازد و تصفيه نمونه برداري را مهيا مي سازد و داده ها جمع شده و يا اطلاعات جديد ميسر مي شوند.

در چنين موردي، كه گونه هاي منقرض شده، جمعيت كمي دارند و هيچ دادة تجربي دربارة بهره گیری از سايت آن به دست نيامده، نمونه برداري صحنه هاي آگاهانه، تنها وسايلي را براي به دست آوردن سنجش هاي قابل شناسايي خطر بالقوه فراهم مي سازد.

نمونه برداري صحنه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در موقعيتي كه پرندگان با مزارع باد واكنش مي دهند، برخي از پارامترها ثابت خواهند بود، درحاليكه برخي ديگر بطور اتفاقي رخ مي دهند و يا بصورت متغيرهاي نامطمئن هستند. نمونه برداري اتفاقي از يك روش قطعي متفاوت می باشد و فرق آن در اين می باشد كه آن، امكان بهم پيوستن متغيرها را ميسر مي سازد. بعنوان مثال، سايز يك جمعيت پرنده ممكن می باشد سال به سال متفاوت باشد و تناسب جمعيتي كه ممكن می باشد از داخل مزرعة باد پرواز كنند نيز متفاوت می باشد. نتيجة نمونه برداري اتفاقي آن می باشد كه نتايج بعنوان رنجي از خطرات پيش بيني شده اي ارائه مي شوند كه نمايش واقعي از تغيير عمر واقعي را عرضه مي دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمونه برداري خطر تصادم با بهره گیری از مدل اختصاصي شركت Pty.ltd Biosis Research بعمل آمد. آن با همكاري Hydro Tasmania و دكتر ميكائيل مك كارتي از مركز پژوهش استراليا براي اكولوژي شهر، دانشگاه ملبورن توسعه يافت.

تجزيه و تحليل معرفي شده در اينجا اولين موردي می باشد كه در آن نمونه برداري اتفاقي اثرات مزارع باد روي پرندگان در استراليا بعمل آمد و ما از انجام نمونه برداري در جاهاي ديگر اطلاعي نداريم.

مقايسه نتايج صحنه هاي متفاوت، سنجش اثرات بالقوه متغير از بدترين مورد را تا مورد واقعي تر امكانپذير مي سازد. اما در اكثر موارد، مطالب مهمي براي توسعه دهندگان و تنظيم كننده ها در ارتباط با برآورد اثر بالقوه در غياب داده هاي تجربي فراهم مي گردد. تعدادي از پارامترهاي ثابت بكار مي طریقه مانند تعداد توربين ها.

پارامترهاي متغير عبارتند از:

 • منطقه مياني توربين – اين منطقه نشان دهندة خطر تصادم پرنده اي می باشد كه در جهت خاص پرواز مي كند و از حداكثر كه سطح رتور آن در90 می باشد تا جهتي كه پرنده در حال حركت می باشد، متغير می باشد. همچنين تا حداقلي كه در آن سطح رتور موازي با جهت حركت پرنده می باشد. تناسب منطقة نشان داده شده از داده هاي باد جمع آوري شده روي سايت معين مي گردد.
 • بخش هاي ايستا و متحرك توربين – دو صحنه تست شدند كه در آنجا فرض گرديد كل ساختمان هاي توربين، يك خطر مساوي را ارائه مي دهند و رتور منبع اصلي خطر را نشان مي دهد و اينكه اجزاء ثابت ساختمان ها، قطر قابل محاسبه‌اي را نشان نداند.
 • سايز و سرعت پروايز OBP ها
 • عرض مزرعه باد
 • ارتفاع پرواز OBP – اين براساس مشاهدات OBP ها و گونه هاي مربوطه نزديك در موقعيت هاي ديگر بود.
 • تعداد عبورهاي OBPاز سايت مزرعه باد
 • ميزان اجتناب از توربين هاي باد – بهره گیری از واژة اجتناب، به ميزاني تصریح دارد كه پرندگان براي جلوگيري از برخورد با ساختمان ها بهره گیری مي كنند. اين نبايد با آن چیز که كه بعنوان “ميزان تنوع” تصریح مي كنيم، اشتباه گردد (تناسب جمعيت در حال پروايز از مزرعه باد). ما از مقياس ميزان هاي اجتناب بهره گیری كرديم كه در آن 0% به معني آن می باشد كه هر پرنده اي به سمت توربين پرواز مي كند هيچ مقياسي در نظر نمي گيرد تا سعي كند از آن اجتناب نمايد و 100% به معناي آن می باشد كه همة پرندگان در همة اوقات از توربين ها دوري مي كنند. همة ميزان هاي اجتناب يا دوري، نمونه برداري شدند، اما از آن بصورت معقولانه ترين مورد فرض شده در نظر گرفته شده يعني ميزان اجتناب 98% در طول اكثر اوقات.

اما ميزان اجتناب پائين تر (87%) در طول تغييرپذيري ضعيف به چشم مي خورد (شرايطهاي مه آلود و شب). اين ارقام از تناسب تغييرپذيري ضعيف از دوره هاي شب هنگام و داده هاي دفتر هواشناسي براي سايت به دست آمدند. فقدان كامل اجتناب (0%)، رفتاري می باشد كه در هر بررسي از واكنش هاي پرنده با توربين هاي باد نظاره نشده می باشد و شبيه به پرندگاني می باشد كه كوركورانه بدون پاسخ به هر شيء در محيطهايشان پرواز مي كنند. رفتار اجتناب مطلق (100%) براي برخي از گونه ها توجيه شده می باشد و ممكن می باشد تقريب معقولانه اي براي بسياري از گونه ها در شرايط هاي خوب باشد، اما براي برخي از گونه ها در شرايطهاي ويژه اين امر بعيد می باشد.

 • گروه شدن OBP ها و تعداد مرگ ها در هر رويداد مرگ و مير – سايز گروه براساس سايز متوسط گروههاي طوطي هاي نظاره شده در جاي ديگر بود.

  (29 (n=

 • سايز جمعيت OBP – جمعيت OBP به حداكثر سالانه مي رسد البته در پايان فصل پرورش وقتي مهاجرت به سمت شمال رخ مي دهد. در بهار، وقتي پرندگان از منطقه اي از سرزمين اصلي به مرتع پرورشي اشان باز مي گردند، جمعيت در پائين ترين سطح سالانه اش می باشد. ارقام براي هر كدام از اين مهاجرت ها، از داده هاي آماري 5 سال گذشتة حاصله براي گونه ها با برنامة اصلاح OBP ؟؟ مشتق شدند. معيار استاندارد جمعيت، مهاجرت را تخمين مي زند.
 • تناسب جمعيت در حال پرواز از مزرعه باد – مشخص نيست آيا كل جمعيت OBP ، يا بعضي از بخش هاي آن از مزرعه باد در هر مسير مهاجرت داده شده پرواز مي كنند يا خير. ميزاني كه رخ مي دهد، بعنوان “ميزان تنوع” شناخته مي گردد. مدل اين متغير را بصورت بهره گیری مياني از سايت مزرعة باد متغيراز 0/1 – 0/0 ارائه مي دهد در آنجا 0/1 به معني آن می باشد كه همة پرندگان از زون مزرعة باد پرواز مي كنند، در حاليكه 0/0 مساوي می باشد با اينكه همة پرندگان در اطراف مزرعة باد منحرف مي شوند و در خطر تصادم با توربين ها قرار نمي گيرند.

مدل مهاجرت اوليه و مدل توقفگاه كوتاه ثانويه

دو شكل از نمونه برداري بعمل آمد، با بهره گیری از پارامترها و تكنيك هاي توضیح داده شده در بالا، در اولين شكل نمونه برداري، ميزان تصادم بالقوه بررسي گرديد پرندگاني كه هنگام مهاجرت هاي نيم سال شان از داخل سايت حركت مي كردند، (مدل مهاجرت اوليه)، و در دومين شكل نمونه برداري، اثر بالقوه بررسي گرديد در صورتيكه زير مجموعه اي از OBP ها روي سايت باقي بمانند تا روي گونه هاي گياهي جستجو كنند كه دستخوش يك رويداد “توقفگاه” قرار گرفت (مدل توقفگاه كوتاه بين راه). ورودي ها براي مدل دوم (تعداد پرندگان و دورة اقامتشان) از توصيه هاي تيم اصلاح OBP مشتق شدند.

2- اثرات انحراف يا مانع

احتمالي كه مزرعة باد Heemskirk پيشنهادي ميتواند روي مهاجرت ناشي از اثر مانع تأثير بگذارد. بررسي گردید، به اين ترتيب، پرندگان، مهاجرت شان را كامل نمي‌كنند (يعني آنها در اطراف مزرعة باد منحرف نمي شوند)، يا افزايش در مصرف انرژي در صورتي مورد نياز می باشد كه پرندگان در اطراف سايت منحرف شوند. واژه “مانع” بطور قابل بحث، يك نام عوضي براي مزارع باد می باشد، زیرا آنها همة سرزمين موجود را اشغال نمي كنند و بنابراين يك مانع فيزيكي نيست. بااينحال، آنها ممكن می باشد بصورت تهديدي براي پرندگان در نظر گرفته شوند، كه ممكن می باشد باعث انحراف آنها به اطراف سايت گردد، انحراف ها در اطراف مزرعة باد در صورتي تأثير گذارند كه آنها:

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید