متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی-قسمت دوم

دانلود پایان نامه

روش پژوهش

پژوهش در مورد آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی، در سطح یکی از سازمانهای دولتی- خدماتی، بنام اداره دارایی اصفهان انجام شده‌می باشد. متغیرهای کارآیی نیروی انسانی، وظایف مدیریت، مهارتهای شغلی و رضایت شغلی، متغیرهای وابسته و متغیر آموزش ضمن خدمت، متغیر مستقل پژوهش به شمار می رود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ابتداء فرضیه‌‌های پژوهش به وسیله آزمون نسبت دو جمله‌ای “شکست- پیروزی”[4] مورد آزمون قرار می‌گیرد. سپس نسبت جامعه با نسبت نمونه مقایسه می گردد. در صورتی که نسبت نمونه بزرگتر از نسبت جامعه باشد نتیجه می‌گیریم که از نظر فراگیران، آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی تأثیر مثبت دارد. سپس با بهره گیری از ضریب توافق “کرامر” موضوع را از دیدگاه سه گروه فراگیران، سرپرستان و آموزش ندیده‌ها مورد آزمون قرار داده، ضریب توافق یا عدم توافق گروههای مورد مطالعه را بدست می‌آوریم.

اطلاعات مورد نیاز علاوه بر منابع کتابخانه‌ای از دو روش مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده‌می باشد.

الف: مصاحبه: پژوهشگران کوشش نموده‌اند با افرادی که آموزش ضمن خدمت را در سطح سازمان گذرانده‌اند مصاحبه نمایند و آثار آموزش را بر کارآیی آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. مصاحبه‌ها به صورت آزاد انجام شده و به غیر از سئوالات از پیش تعیین‌شده، سئوالات دیگری نیز از پاسخگو پرسیده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- پرسشنامه: با در نظر داشتن فرضیه‌های پژوهش، پرسشنامه‌ای با 25 پرسش تنظیم گردید. پس از آزمون اولیه پرسشنامه در یک گروه کوچک، آزمون روایی انجام گردید به این ترتیب که آغاز برای طراحی پرسشنامه، از چندین پرسشنامه تحقیقاتی که پژوهش مشابهی را انجام داده بودند بهره گیری بعمل آمد سپس تعدادی کتب و مقالات در زمینه آموزش ضمن خدمت که می‌تواند بر کارآیی تأثیر داشته باشد انتخاب شده و پرسشنامه اولیه طراحی گردید سپس با توزیع این پرسشنامه در بین گروهی از کارشناسان، اشکالات آن برطرف شده و پرسشنامه نهایی طراحی گردیده در جامعه آماری نظر توزیع گردید و اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید. این فرآیند نشان می‌دهد که از طریق روائی ساختن، وسیله اندازه‌گیری مناسب بوده‌می باشد.

جامعه آماری پژوهش عبارت می باشد از افرادی که دوره‌های آموزش ضمن خدمت را در سطح سازمان گذرانده‌اند. نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی در سازمان مورد نظر به گونه‌ایست که آغاز یک برنامه آموزشی کوتاه مدت از طرف واحد آموزش سازمان تنظیم می گردد. سپس این برنامه توسط تعدادی از مسئولین واحدهای سازمان در محل دانشکده در اصفهان تدریس می گردد. پس از آموزشهای این دوره‌ها به صورت نظری، پرسشنامه تدوین‌شده در میان 100 نفر از افرادی که طی سالهای 69 تا 73 آموزش دیده‌اند، توزیع گردید. ضمن اینکه، از میان افراد آموزش ندیده در سالهای مذکور نیز 100 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای بین آنها توزیع گردید و بالاخره به این ترتیب، نتایج حاصل با ضریب بیشتری با واقعیت تطابق پیدا نمود.

تجزیه و تحلیل

از میان پرسشنامه‌های توزیع‌شده، 75 درصد از دانش‌آموختگان، 75 درصد از افراد آموزش ندیده و 52 درصد از سرپرستان، پرسشنامه‌های خود را پس از پاسخگویی بازگرداندند. سپس به مقصود تأیید فرضیه‌های پژوهش با بهره گیری از روش آزمون دو جمله‌ای “شکست- پیروزی” میزان موفقیت (X) در نمونه مورد مطالعه برای هر متغیر تعیین گردید. به این ترتیب که پاسخ هر فرد به سئوالات مورد نظر در صورت انتخاب گزینه زیاد یا خیلی زیاد، پیروزی (S) و در صورت انتخاب گزینه کم یا خیلی کم شکست (F) محسوب گردید. بدیهی می باشد در این روش پاسخهای ارایه‌شده به گزینه متوسط در نظر گرفته نمی‌گردد. سپس تعداد افراد موفق (X) در N امتحان (پاسخ) بدست آمده مشخص گردید و از طریق آن نسبت نمونه یا P حاصل گردید. در این مرحله با داشتن P0 (نسبت جامعه) می‌توان فرضیه‌ها را فرمول‌بندی نمود و با بهره گیری از آزمون Z و تعیین ناحیه و سطح معنی‌داری (A) این فرضیات را به توضیح زیر آزمون نمود:

از آنجا که 60% افراد نمونه مورد مطالعه (آموزش دیدگان) عقیده دارند که آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می‌دهد، داریم:

H0: P= 60%

H1: P>60%

پس با بدست آوردن Z محاسبه‌شده و مقایسه آن با Z جدول، برای هر یک از فرضیه‌های پژوهش نتایج بشرح زیر حاصل گردید:

نتایج بدست‌آمده در مورد فرضیه اصلی پژوهش نشانگر آن می باشد که افراد نمونه مورد مطالعه، با نظر نویسندگان موافق بوده‌اند.

محاسبه شده Z= 83/2> جدول Z%  645/1= 95

از آنجا که مقدار Z محاسبه شده از Z جدول بیشتر می باشد، خطای نوع اول (5%) این فرضیه رد می گردد و فرضیه جانشین(60%  P>) پذیرفته می گردد. استنتاج حاصل از این قسمت آن می باشد که بیش از 60% افراد جامعه آماری عقیده دارند آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می‌دهد.

با انجام محاسبات قبلی برای فرضیه فرعی شماره 1 نیز خواهیم داشت: 645/1=95%Z جدول >90/1=Z محاسبه‌شده لذا این فرضیه نیز با خطای نوع اول (5%) رد می گردد و فرضیه جانشین 60%P> پذیرفته می گردد. استنتاج بدست‌آمده آن می باشد که بیش از 60% افراد جامعه عقیده دارند آموزش ضمن خدمت مهارتهای شغلی کارکنان را افزایش می‌دهد برای فرضیه فرعی شماره 2 داریم:

محاسبه شده Z= 52/4> جدول Z%  645/1= 95

فرضیه فرعی دوم نیز با خطای نوع اول (5%) رد می گردد و فرضیه جانشین 60%P> پذیرفته می گردد. در این مرحله نیز استنتاج بدست‌آمده آن می باشد که بیش از 60% افراد جامعه عقیده دارند آموزش ضمن خدمت مهارت مدیران را در انجام وظایف و ایفای نقشهای مدیریتی افزایش می‌دهد. برای فرضیه فرعی شماره 3 داریم:

محاسبه شده Z= 14/2> جدول Z%  645/1= 95

در نتیجه با خطای نوع اول (5%) فرضیه فرعی سوم نیز رد می گردد و فرضیه جانشین آن (60% P>) پذیرفته می گردد. نتیجه حاصل از رد این فرضیه این می باشد که بیش از 60% افراد جامعه عقیده دارند آموزش ضمن خدمت رضایت شغلی مدیران را افزایش می‌دهد.

در مرحله دوم تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب توافق همبستگی کرامر به توضیح زیر حاصل گردید: محاسبات انجام‌شده نشان‌دهنده آن می باشد که مقدار V بدست آمده(235/0=V) برای سه گروه مورد مطالعه، در راستای تأیید فرضیه اصلی می باشد. یعنی پاسخ‌دهندگان در مورد تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی افراد توافق نظر دارند و نظر نویسندگان را تأیید می‌نمایند. لذا فرضیه اصلی با اطمینان 95% از نظر گروههای مورد مطالعه پذیرفته گردید. مقدار (V) محاسبه‌شده برای فرضیه فرعی شماره یک (254/0= V) نیز نشان‌دهنده توافق گروههای یاد‌شده راجع به مسأله مورد مطالعه می باشد. پس فرضیه فرعی شماره 1 با اطمینان 95% از نظر سه گروه مورد مطالعه، پذیرفته گردید. در مورد فرضیه فرعی شماره 2، 159/0=V محاسبه گردید که نشانگر توافق زیاد گروه مورد مطالعه در مورد تأثیر آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن بر افزایش مهارتهای مدیریتی می باشد. پس فرضیه فرعی شماره 2 با اطمینان 95% از نظر آموزش دیدگان و سرپرستان پذیرفته گردید. همچنین از آنجا که مقدار (V) برای فرضیه شماره 3، برابر با 102/0 محاسبه گردید این فرضیه نیز با اطمینان 95% از نظر سه گروه مورد مطالعه پذیرفته گردید.

نتیجه‌گیری

اطلاعات حاصله از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان‌دهنده آن می باشد که آموزش ضمن خدمت، نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های سازمان تقویت می‌نماید. آموزش ضمن خدمت در افزایش مهارت‌های شغلی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکنان مؤثر می باشد. همچنین این آموزشها حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه کارکنان را گسترش می‌بخشد و بر مهارت‌های شغلی آنان می‌افزاید.

از سوی دیگر مشارکت نیروی انسانی در اتخاذ تصمیمات سازمانی رضایت شغلی آنان را افزایش می‌دهد. همچنین کارکنان سازمان، متمایل به شرکت در دوره‌ها هستند و عقیده دارند چنانچه شرکت در دوره‌های آموزشی با یک سری امکانات و مزایایی رفاهی همراه باشد، نتایج بهتری حاصل خواهد گردید. قابل توجه می باشد که نتایج یادشده نیز در پرتو تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها تقویت شده و مورد تأکید واقع می گردد. سایر نتایج پژوهش نمایانگر آن می باشد که آموزش ضمن خدمت یکی از مناسبترین تمهیدات لازم برای هماهنگی نیروی انسانی در سازمان می باشد. همچنین این آموزشها نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع را بهبود بخشیده بر دامنه برخوردهای مناسب کارکنان می‌افزاید. دوره‌های آموزشی چنانچه متناسب با نیاز سازمان و منابع انسانی آن طراحی گردد و به درستی اجراء گردد اثربخشی سازمان را نیز تقویت خواهد نمود و بالاخره با در نظر داشتن نتایج بدست‌آمده از نظرخواهی انجام شده در جامعه آماری، آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی موجب افزایش کارآیی کارکنان می گردد.

 

فهرست منابع

1- ابطحی، سیدحسین، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران: نشر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1374.

2- الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، چاپ هشتم، تهران: نشر نشر نی، 1374.

3- ایزدی، کاظم، روش پژوهش در علوم ‌اجتماعی، چاپ اول (ترجمه)، تهران: نشر کیهان، 1367.

4- بزاز جزایری، سیداحمد، آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته‌شده در سازمان‌های اداری و صنعتی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1373.

5- جوادین، سیدرضا، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1375.

6- جعفری، رضا، روحیه و رضایت از کار، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی 1370.

7- زاهدی، شمس‌السادات، آموزش در ارتباط با توسعه، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1369.

8- تیلور، فردریک وینسلو، اصول مدیریت علمی، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1370

 

9- گروهی از اساتید مدیریت، شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1375.

10- منصورکیا، منصور، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشها در مدیریت اداری، صنعتی، بازرگانی، چاپ سوم، تهران: نشر مروارید، 1375.

  1. Chruden, H. J., Sherman, A. W. Personnel Management, Fourth Edition, Cincinnati: South West Publishing Co., 1972.

 

  1. Daft, R. L., Organization Theory and Design, 3rd Edition, St. Paul: West Publishing Co. 1989.

 

  1. Klatt, L. A., Murdick, R.G. & Schuster, F. E. Human Resource Management A Behavioral Systems Approach, Illniois: Richard D. Irwin, Inc. 1978.

 

  1. Koontz, H., Weihrich, H. Management, 9th Edition, New York:McGraw Hill Book Company, 1989.

 

  1. Mondy, R.W., Noe, R.M., Personnel: The Management of Human Resources, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1981.

 

 

پی‌نوشت‌ها

1- فردریک وینسلو تیلور، اصول مدیریت علمی، ترجمه محمدعلی طوسی (تهران 1370)، صفحه 29.

2- بهزاد پورآهن، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمانها، در شیوه‌های علمی ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی، به کوشش دکتر داود محب علی (تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1375): ص 198.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید