متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

قلمـرو مهـارت – توانش

قلمرو مهارت تاكيد بر تحقق هدف هايي دارد كه نتيجه مطلوب آن توانايي و مهارت در نوشتن, مذاكره, شنيدن, حل مسئله و سخت افزارهاي موجود در محيط هاي اداري و سازماني و در واقع مواردي می باشد كه بر جنبه هاي فيزيولوژيكي ارتباط دارد و مدرسان و استادان براي ايجاد مهارتها و قابليت از روش هايي بهره گیری مي كنند كه در نمودار مهارتها مشخص شده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

فرآينـد يادگيـري مهـارت:

– مرحله تقليد يعني فراگير شاهد و ناظر بر اجراي عمليات يا پروژه اي می باشد كه فرآيند اجراي عمليات را تقليد مي كند. شاهد چگونگي بهره گیری از سخت افزارها, مثلاً در آموزش, راه اندازي پروژكتورها, تلويزيون مدار بسته و فرآيند اجراي دوره می باشد كه عيناً انجام مي دهد.

– مرحله تمرين يعني فراگير با بجای آوردن پروژه, به كارگيري اورهد, فيلم, نوار ويدئو و ساير سخت افزارهاي آموزشي را طبق برنامه آموزشي تمرين مي كند.

– مرحله كاربرد يعني فراگير پس از آزمون سعي و خطا و چگونگي به كارگيري مناسب سخت افزارها, مهارت لازم را پيدا مي كند.

– مرحله ارزيابي يعني فراگير آن چیز که را اقدام كرده مقايسه مي كند, آزمايش مي كند و تشخيص مي دهد. بنابراين, ضروري می باشد كه مدرس و استاد براي ايجاد مهارتهاي موردنياز فراگير از روش هاي آموزشي مربوط كه نمودار مهارتها مشخص شده می باشد بهره گیری كند.

قلمـرو توجه -بينش :

تاكيد بر تحقق هدف هايي دارد كه احساس, علايق, ارج نهادن ارزشها, باورها, تلقي ها و برداشت هاي فراگيران تغيير كند در واقع, آن چیز که مربوط به مسائل روحي, رواني, و عاطفي فراگيران مي گردد. مدرسان و استادان براي تغيير اين توجه ها از چه روش هاي آموزشي بايد بهره گیری كنند كه به هدف هاي آموزشي دست پيدا كنند (در نمودار مربوط مشخص شده می باشد).

فرآينـد يادگيـري تغيير نگـرش:

– مرحله برخورد با مفاهيم (كنش): يعني فراگير مفاهيم را در گروه خوب گوش مي كند, دقت و توجه دارد, و در ذهن مي سپارد.

– مرحله برخورد متقابل (كنش): يعني فراگير در گروه پاسخ مي دهد, اقدام مي كند, و گزارش مي دهد.

– مرحله ارزش گذاري: يعني فراگير بر مي گزيند, توصيف مي كند, و كامل مي كند.

– مرحله تدوين و انجام: يعني فراگير مرتب مي كند, ادغام مي كند, و سازمان مي دهد.

– مرحله نهادينه كردن تلقي, باورها: يعني فراگير تشخيص مي دهد, بهره گیری مي كند, و تجديدنظر مي كند. بنابراين, حيطه يادگيري فوق نياز به بهره گیری از روش هايي دارد كه مدرسان و استادان براي تحقق هدف هاي آموزشي بتواند از آنان به درستي بهره گیری كنند.

با در نظر داشتن شرايط فرهنگي و آموزشي كشور, ضروري می باشد هر چه سريعتر به مقصود سهولت كار و انطباق روش ها با هدف ها و عوامل ديگر آموزشي, موسسات و مراكز آموزشي روش هاي كاربردي را در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي مشخص كنند و مدرسان و استادان اين مراكز هرچه زودتر نسبت به توانايي بهره گیری از روش هايي كه در نمودار مشخص شده می باشد خود از تجهيز و آماده كنند.

توانايي هاي مورد نياز در استفـاده از روش هـاي كاربـردي:

هر مدرس دوره هاي آموزش كاربردي علاوه بر داشتن دانش لازم و عامل بودن به موضوعي كه ارائه مي دهد بايد داراي مجموعه اي توانايي هاي اوليه باشد:

– توانايي در شروع سخنراني و فضاسازي براي تعامل فكري و ذهني فراگيران؛

– توانايي در بيان مفاهيم و شيوايي مطالب مورد بحث؛

– توانايي در ايجاد انگيزه براي مشاركت در بحث ها و مسائل ارائه شده؛

توانايي در ايجاد پرسش و پاسخ و خارج شدن از فضاي يكسو و يكطرفه؛

– توانايي در ارائه منطقي مطالب و حفظ توالي موضوع هاي مورد بحث برحسب تجانس و هماهنگي فراگيران؛

– توانايي در برقراري ارتباط موثر بين فرد با فرد, فرد با گروه, گروه با فرد, و گروه با گروه؛

– توانايي در كارهاي عملي و كارگاهي و هدايت فراگيران به سوي هدف هاي از قبل تعيين شده؛

– توانايي بهره گیری از سخت افزارها و نرم افزارهاي آموزشي بر اساس ارائه طرح درس؛

– توانايي در سنجش ميزان يادگيري و پيشرفت فراگيران بر اساس هدف هاي آموزشي از پيش تعيين شده.

 

 

برقراري ارتباط روش هاي آموزشي با مهارتهاي شغلي

روش هاي آموزشي موردنياز در دوره هاي آموزش كاربردي در نظر گرفته شده براي مربيان, مدرسان, استادان و مسئولان آموزشي در نمودار شماره 1 به گونه اي تفكيك و طبقه بندي شده اند كه در نهايت به هدف هاي آموزشي اداركي, رفتاري, فني و مشترك دست يابند. اين هدف ها همان تغيير رفتار فرد در يكي از مهارتهاي شغلي خود می باشد.
روش هاي آموزش كاربردي ابزاري هستند كه راه رسيدن به هدف هاي آموزشي را در برنامه هاي پيش بيني شده تسهيل و از هدر دادن منابع آموزشي جلوگيري مي كنند.

نمايش برقراري ارتباط روش هاي آموزشي با مهارتهاي شغلي

برقراري ارتباط روش هاي كاربردي با هدف هاي آموزشي:

ضروري می باشد مربيان, مدرسان و استادان از روش هاي یاد شده در نمودار در راستاي تحقق هدف هاي آموزشي به توضیح زير حداكثر بهره گیری را ببرند:

– ارتقاي سطح علمي فراگيران و چگونگي بهره گیری از نرم افزارها؛
-ايجاد مهارتهاي سخت افزاري؛
– آشنايي با فنون و تكنيك هاي اجراي كار؛
– توسعه و پرورش ذهن؛
– تقويت مهارتهاي اوليه (نوشتاري, گفتاري, شنيداري و ديداري)؛
– افزايش قدرت تجزيه و تحليل مسائل سازماني در مديران و كاركنان؛
– افزايش قدرت تفكر و حضور ذهن نسبت به مسائل سازماني در مديران و كاركنان؛
– افزايش قدرت تصميم گيري؛
– تقويت ارتباط هاي موثر در گروه (ارتباط فرد با فرد, گروه با فرد, و گروه با گروه)؛
– مهارت در ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس؛
– تقويت مهارتهاي مديريتي و سرپرستي و …؛
– ايجاد توانمندي در به كارگيري يافته هاي علمي و فني در قلمرو مديريت؛
– ايجاد تحول در روحيه مديران از طريق جايگزيني سيستم هاي پويا؛
– کوشش در ايجاد وحدت تفكر در مديريت اجرايي كشور. بديهي می باشد به كارگيري روش هاي مندرج در نمودار شماره 1 كه هم اكنون پاره اي از آنها مورد بهره گیری مدرسان و استادان قرار مي گيرد مستلزم آن می باشد كه مدرسان و استادان دوره هاي حرفه اي تخصصي و مهارتي, توان و قابليت لازم را در بهره گیری بهينه از آنان داشته باشند در غير اين صورت آموزش ها به صورت سنتي كما في السابق ارائه خواهد گردید و اثربخشي و كارآيي لازم را نخواهد داشت.

 

 

كاربرد روش هاي آموزشي در دوره هاي حرفه اي, تخصصي و مهارتي

رديف عنوان روش معادل انگليسي مهارتهاي ادراكي مهارتهاي رفتاري مهارتهاي فني
1 آموزش و پژوهش عملي Action Training and Research X
2 شاگردي Apprenticeship
3 مجمع Assembly X
4 تكاليف Assembly X
5 تحرك ذهني Assignments (hand- outs)
6 جلسات بحث گروهي Brain Storming
7 قضاياي اداري Case Method
8 مورد پژوهشي Case Study X
9 روش درمانگاهي Clinic Method X
10 بحث و مناظره Colloquy X
11 آموزش مكاتبه اي Correspondence- Learning X
12 حادثه بحراني Critical Incident X
13 كنفرانس Conference X
14 نمايش -نمايش دادن طرز بجای آوردن اقدام در حضور فرگيران Demonstration
15 بحث و گفتگو X
16 ارائه و نمايش مطالب و لوازم آموزشي Discussion X
17 آموزش از راه دور Display and Exhibits -with Materials X
18 بازديد از محيط هاي آموزشي Distance Education X
19 روش آموزش پنج مرحله اي هربارت Field Trips X
20 نمايش فيلم هاي آموزشي Films (With Materials) X
21 بحث آزاد در هر زمينه Forum X
22 توزيع جزوه هاي آموزشي Hand outs (With Materials) X
23 بحث گروهي Group Discussion
24 آزمايشگاه هاي روابط انساني Human Relations Laboratories
25 آموزش هاي كازيه اي كارورزي In- Baskets Training Internship X

ادامه جدول

رديف عنوان روش معادل انگليسي مهارتهاي ادراكي مهارتهاي رفتاري مهارتهاي فني
26 آموزش نحوه بجای آوردن Job Instruction Training X
27 كنترل نحوه آموزش فراگير Learner- Acquisition- Control X X X
28 سخنراني Assembly X
29 بازي هاي مديريت Management Games X
30 مدل سازي Modeling X
31 مدل همراه با مطالب مربوطه Models (With Materials) X X
32 خبرنامه ها و بولتن هاي خبري Newsletters (With Materials) X
33 فن تهيه ديدگاه هاي گروهي Nominal Group Techinque X
34 كلاس هاي آزاد Open Classroom X
35 بحث گروهي هدايت شده Panel X
36 حل مسئله -مشكل Problem- Solving X X
37 آموزش برنامه اي Programmed Instruction X
38 چاپ و توزيع مطالب آموزشي Publication- and Distribution of X X
39 جلسات پرسش و پاسخ Q & A Sessions X
40 مطالعه مطالب مربوط به درس Related Reading X
41 ايفاي تأثیر Role Playing X
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید