دانلود تحقیق در مورد پروژه اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

            يادگيري‌ تغييري‌ می باشد‌ كه‌ در توانايي‌ بشر‌ ايجاد مي‌گردد و براي‌ مدتي‌ باقي‌ مي‌ماند ونمي‌توان‌ آن‌ را به‌ سادگي‌ به‌ فرآيندهاي‌ رشد و نمو نسبت‌ داد. نوع‌ تغييري‌ كه‌ يادگيري‌ ناميده‌مي‌گردد، در رفتار ظاهر مي‌گردد و استنباط‌ يادگيري‌ با مقايسة‌ اينكه‌ چه‌ رفتاري‌ قبل‌ از قرارگرفتن‌ فرد در موقعيت‌ يادگيري‌ وجود داشته‌ و چه‌ رفتاري‌ مي‌تواند پس‌ از قرار گرفتن‌ او دراين‌ موقعيت‌ از او سر بزند، صورت‌ مي‌گيرد. اين‌ تغيير ممكن‌ می باشد‌ افزايش‌ توانايي‌ براي‌ نوعي‌عملكرد باشد. همچنين‌ مي‌تواند تمايل‌ تغيير يافته‌اي‌ از نوع‌ آن چیز که‌ كه‌ توجه‌ يا علاقه‌ يا ارزش‌نهادن‌ ناميده‌ مي‌گردد باشد. چنين‌ تغييري‌ بايد عملكردي‌ نسبتاً پايدار باشد و براي‌ مدتي‌ درفرد حفظ‌ گردد. سرانجام‌ اينكه‌ گونه‌ تغيير بايد از نوع‌ تغييري‌ كه‌ قابل‌ اسناد به‌ رشد و نمواست‌، مانند تغيير در قوي‌ شدن‌ ماهيچه‌ بر اثر ورزش‌، متفاوت‌ باشد. وقوع‌ يادگيري‌ از تفاوت‌موجود در عملكرد بشر‌ در قبل‌ و بعد از «قرار گرفتن‌ در يك‌ موقعيت‌ يادگيري‌» استنباط‌مي‌گردد. يك‌ مجموعه‌ از عوامل‌ كه‌ به‌ يادگيري‌ كمك‌ مي‌كنند، تواناييهايي‌ هستند كه‌ پيش‌ ازشروع‌ هر يادگيري‌ جديد در فرد موجودند. تواناييهاي‌ آموخته‌ شده‌ قبلي‌، شرايط‌ دروني‌ لازم‌را براي‌ يادگيري‌ تشكيل‌ مي‌دهند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

روشهاي‌ مطالعه‌

            مطالب‌ ذيل‌ مربوط‌ می باشد‌ به‌ يكي‌ از مسايل‌ مهم‌ درگير با همه‌ كساني‌ كه‌ به‌ خواندن‌ اشتغال‌دارند. يعني‌ اين‌ كه‌، چگونه‌ به‌ طريق‌ معقول‌ در حداقل‌ زمان‌، با حداكثر مطالب‌ خواندني‌ مقابله‌كنيم‌؟ در اين‌ جا مقدار زيادي‌ از نظريه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مطالعه‌ صحيح‌ و نتايج‌ آزمايشهاي‌متعددي‌ كه‌ در اين‌ مورد انجام‌ گرفته‌ اختصار‌ شده‌اند، تأكيد بيشتر به‌ روي‌ كاربردهاي‌ علمي‌اين‌ فنون‌ می باشد‌، هم‌ در مورد مطالبي‌ كه‌ خواندن‌ آنها اجباري‌ می باشد‌ مانند كتابهاي‌ درسي‌، و هم‌در مورد مطالب‌ خواندني‌ ديگر كه‌ خواننده‌ علاقمند به‌ خواندن‌ آنها می باشد‌. براي‌ مطالعه‌ صحيح‌ وعلمي‌، هفت‌ روش‌ معقول‌ پيشنهاد مي‌گردد كه‌ به‌ ترتيب‌ ذيل‌ مي‌باشند:

 

1- خواندن‌ اجمالي‌

1-1- هدف‌

هدف‌ از خواندن‌ اجمالي‌، دست‌ يافتن‌ به‌ نكات‌ و مطالب‌ مهم‌ كتاب‌ و كشف‌ ساختمان‌ مواد ومطالب‌ در يك‌ زمان‌ كوتاه‌ و با سرعت‌ زياد مي‌باشد.

1-2- فوايد

الف‌ – تخمين‌ زدن‌ اهميت‌ مطالب‌ و طرح‌ريزي‌ يك‌ روش‌ مناسب‌ مطالعه‌

ب‌ – تخمين‌ زدن‌ مقدار مطالب‌ و دشواري‌ آنهابراي‌ يك‌ بودجه‌بندي‌ واقعي‌ از زمان‌

ج‌ – افزايش‌ ميزان‌ دقت‌ و تمركز حواس‌ از طريق‌ افزايش‌ ميزان‌ علاقه‌ به‌ مطلب‌

1-3- روش‌

            روش‌ خواندن‌ اجمالي‌ مبتني‌ می باشد‌ بر يك‌ نمونه‌گيري‌ سريع‌ از نكات‌ اساسي‌ و صرفنظركردن‌ از جزئيات‌. در اين‌ روش‌ مطالعه‌، در جستجوي‌ نكات‌ كليدي‌ دربارة‌ مواد و ساختمان‌مطالب‌ و نظر و سبك‌ مؤلف‌ باشيد. همچنين‌ براي‌ افزايش‌ ميزان‌ علاقه‌ خود نسبت‌ به‌ مطالب‌، به‌طرح‌ سؤالاتي‌ در مورد مطالب‌ خواندني‌ بپردازيد.

 

2- خواندن‌ سريع‌

2-1- هدف‌

هدف‌ از سريع‌ خواندن‌ يك‌ كتاب‌، كسب‌ يك‌ آشنايي‌ كمّي‌ با مطالب‌ كتاب‌ از طريق‌ مرور كتاب‌ بايك‌ سرعت‌ فوق العاده‌ زياد می باشد‌.

2-2- فوايد

الف‌ – كامل‌ كردن‌ روش‌ خواندن‌ اجمالي‌ و افزودن‌ به‌ ارزش‌ آن‌

ب‌ – مرور كردن‌ مطالبي‌ كه‌ قبلاً خوانده‌ايد.

ج‌ – جايگزين‌ كردن‌ اين‌ روش‌ با روش‌ مطالعه‌ دقيق‌ و كامل‌، هنگامي‌ كه‌ درك‌ كمتري‌ از مطالب‌موردنياز می باشد‌ و وقت‌ كمي‌ هست.

د – افزودن‌ بر وسعت‌ دامنه‌ مطالب‌ خواندني‌

2-3- روش‌

            روش‌ سريع‌ خواندن‌ مستلزم‌ يك‌ حركت‌ منظم‌ و همراه‌ با ريتم‌ چشم‌ بر روي‌ صفحات‌ می باشد‌،درحالي‌ كه‌ روش‌ خواندن‌ اجمالي‌ مبتني‌ بر يك‌ روش‌ انتخابي‌ و نمونه‌گيري‌ از مطالب‌ و عبارات‌اساسي‌ و كليدي‌ می باشد‌. روش‌ سريع‌ خواندن‌ امكان‌ مرور كردن‌ مطالب‌ را به‌ طرزي‌ بسيارسريع‌، ميسر مي‌سازد. نتيجه‌ كار يك‌ آگاهي‌ خيلي‌ وسيع‌، اما نه‌ خيلي‌ دقيق‌، از محتواي‌ كتاب‌ يامطلب‌ خواندني‌ می باشد‌. هنگام‌ تمرين‌ كردن‌ سريع‌ خواني‌، مقصود شما بايد كسب‌ آشنايي‌ و عادت‌كردن‌ به‌ حركات‌ چشم‌ و جريانهاي‌ فكري‌ باشد، كه‌ ممكن‌ می باشد‌ در آغاز براي‌ شما ناآشناباشند. در آغاز تمرينات‌ خود، آشنايي‌ با نحوه‌ درست‌ مطالعه‌، مهمتر از درك‌ مطالب‌ خوانده‌شده‌ می باشد‌. در تمرينات‌ خود متوجه‌ خواهيد گردید كه‌ هرچه‌ بيشتر تمرين‌ كنيد، بيشتر از معاني‌كلمات‌ و عبارات‌ كليدي‌ آگاهي‌ كسب‌ مي‌كنيد. براي‌ متناسب‌ شدن‌ حركات‌ چشم‌ و ذهن‌، يك‌ قلم‌در دست‌ بگيريد و با سرعت‌ سطور را بخوانيد.

 

3- عبارت‌ خواندن‌

3-1- هدف‌

هدف‌ عبارت‌ خواني‌، افزايش‌ سرعت‌ مطالعه‌ می باشد‌، از طريق‌ خواندن‌ عبارات‌ و جملات‌ به‌ عوض‌خواندن‌ كلمات‌.

3-2- فوايد

الف‌ – افزايش‌ سرعت‌ مطالعه‌ از طريق‌ كاهش‌ سريع‌ كلمه‌ به‌ كلمه‌ خواندن‌

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب‌ – افزايش‌ درك‌ مطلب‌ از طريق‌ شناسائي‌ انديشه‌ها و مفاهيم‌ و ارتباط‌ بين‌ آنها

ج‌ – افزايش‌ تمركز حواس‌ و لذت‌ حاصل‌ از مطالعه‌ از طريق‌ متناسب‌ كردن‌ سرعت‌ خواندن‌ باسرعت‌ فكر كردن‌.

3-3- روش‌

            روش‌ عبارت‌ خواني‌، داراي‌ دو سطح‌ می باشد‌: يكي‌ سطح‌ مكانيكي‌، ديگري‌ سطح‌ ادراكي‌ -سطح‌ مكانيكي‌ مربوط‌ به‌ عادت‌ دادن‌ چشم‌ براي‌ حركت‌ سريع‌ از طريق‌ توجه‌ كردن‌ به‌ گروه‌كلمات‌ بجاي‌ توقف‌ چشم‌ بر روي‌ يك‌ يك‌ كلمات‌ می باشد‌. سطح‌ مكانيكي‌ روش‌ سريع‌ خواني‌،همچنين‌ مستلزم‌ بهره گیری‌ از ميدان‌ وسيع‌ ديد خواننده‌ می باشد‌، آنطور كه‌ وي‌ با نگاه‌ كردن‌ به‌سطور، متوجه‌ مجموعه‌هاي‌ بزرگتر و بيشتر از كلمات‌ و عباراتي‌ كه‌ حاوي‌ معاني‌ بيشتري‌هستند، بشود. از نظر سطح‌ ادراكي‌، در روش‌ سريع‌ خواني‌ خواننده‌ بايد به‌ تدريج‌ ياد بگيرد تامعاني‌ و مفاهيم‌ مطالب‌ خواندني‌ را از تركيب‌ كلمات‌ يعني‌ عبارات‌، كسب‌ كند و انرژي‌ خود را ازراه‌ حركت‌ چشم‌ از كلمه‌اي‌ به‌ كلمه‌ ديگر به‌ هدر ندهد.

 

4- دقيق‌ خواندن‌

4-1- هدف‌

هدف‌ دقيق‌ خواندن‌، درك‌ كامل‌ مطالب‌ خوانده‌ شده‌ و نگهداري‌ آنها به‌ طرزي‌ منظم‌ و منطقي‌ درحافظه‌ مي‌باشد، به‌ طوري‌ كه‌ يادآوري‌ آنها براي‌ بهره گیری‌هاي‌ بصري‌ ميسر باشد.

4-2- فوايد

الف‌ – فهم‌ بيشتر مطالب‌ از طريق‌ درك‌ ساختمان‌ مفاهيم‌ و معاني‌

ب‌ – نگهداري‌ بيشتر مطالب‌ در حافظه‌ از طريق‌ يك‌ روش‌ ساده‌ و مرور كردن‌ و يادگيري‌جزئيات‌ و ربط‌ دادن‌ آنها با اصول‌ و مفاهيم‌

ج‌ – افزايش‌ توانايي‌ خواننده‌ در پاسخ‌ دادن‌ به‌ سؤالات‌ بدين‌ خاطر كه‌ در اين‌ روش‌ مطالعه‌مفاهيم‌ بوسيله‌ خواننده‌ سازمان‌ مي‌يابند و به‌ زبان‌ وي‌ بيان‌ مي‌شوند و صرفاً به‌ حافظه‌سپرده‌ نمي‌شوند.

د – افزايش‌ كسب‌ لذت‌ در نتيجه‌ ايجاد اطمينان‌ بيشتر از درك‌ عميق‌تر مطالب‌

4-3- روش‌

            فنون‌ اساسي‌ روش‌ دقيق‌ خواني‌ عبارتند از سازمان‌ دادن‌ و مرتب‌ كردن‌، حاشيه‌نويسي‌ وعلامت‌ گذاري‌ و اختصار‌ كردن‌. در سازمان‌ دادن‌ و مرتب‌ كردن‌، خواننده‌ به‌ دنبال‌ سازمان‌فكري‌ مؤلف‌ مي‌گردد و از ارتباط‌ بين‌ مطالب‌ آگاه‌ مي‌گردد. با حاشيه‌ نويسي‌ و علامت‌ گذاري‌،خواننده‌ صفحات‌ را علامت‌گذاري‌ مي‌كند تا ساختمان‌ مطالب‌ را روشن‌تر سازد. در اختصار‌كردن‌، خواننده‌ مطالب‌ را مرور مي‌كند و درك‌ خود را از مطالب‌ روشن‌تر و بهتر مي‌سازد.

 

5- خواندن‌ تجسمي‌

5-1- هدف‌

هدف‌ از خواندن‌ تجسمي‌، تمركز بيشتر به‌ حواس‌ دادن‌ و درك‌ عميق‌تر معاني‌ می باشد‌.

5-2- فوايد

الف‌ – كمك‌ به‌ تمركز حواس‌ از طريق‌ تحريك‌ حس‌ كنجكاوي‌

ب‌ – غلبه‌ بر تنبلي‌ و حالت‌ كسلي‌ و پرتي‌ حواس‌ از طريق‌ شركت‌ فعالانه‌ در مطالعه‌

ج‌ – آمادگي‌ بيشتر براي‌ گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ و شركت‌ در بحث‌هاي‌ كلاسي‌

د – افزايش‌ زمان‌ نگهداري‌ مطالب‌ در حافظه‌ از طريق‌ كسب‌ رضايت‌ حاصل‌ از دادن‌ پاسخ‌ به‌سؤالات‌

ه – افزايش‌ آفرينندگي‌، از طريق‌ نوع‌ تفكري‌ كه‌ هدفش‌ همواره‌ طرح‌ پرسش‌ و جستجو براي‌دادن‌ پاسخ‌ به‌ پرسش‌ می باشد‌.

 

5-3- روش‌

            سؤالها به‌ شما كمك‌ مي‌كنند كه‌ به‌ دنبال‌ چيزها بگرديد. اگر سؤالها به‌ گونه طبيعي‌ پيش‌نمي‌آيند، آنها را ايجاد كنيد. طرح‌ سؤالها در تمام‌ اوقات‌ مفيد می باشد‌. قبل‌ از خواندن‌ و در ضمن‌خواندن‌ اجمالي‌، سؤالها علاقه‌ شما را حفظ‌ مي‌كنند تا مطالب‌ دشوار را تجزيه‌ و تحليل‌ كنيد وآن‌ را بهتر بفهميد و پس‌ از مطالعه‌، سؤالها كمك‌ مي‌كنند تا ميزان‌ درك‌ خود از مطالب‌ راارزشيابي‌ كنيد و نظر انتقادي‌ خود را وسعت‌ دهيد.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

6- خواندن‌ انتقادي‌

6-1- هدف‌

هدف‌ از خواندن‌ انتقادي‌، دستيابي‌ به‌ قضاوت‌ مستدل‌ و درگيري‌ عميق‌تر با مطالب‌ از طريق‌تجزيه‌ و تحليل‌ معاني‌ می باشد‌.

6-2- فوايد

الف‌ – فهم‌ عميق‌تر مطالب‌ و درگيري‌ بيشتر با مطالب‌ در نتيجه‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اهميت‌مطالب‌

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید