دانلود فایل: دانلود تحقیق در مورد پروژه تاريخچه آموزش ضمن خدمت در جهان-قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

1- ارزشيابي قبل از شروع برنامه:

اين ارزشيابي اکثراً معطوف به تشخيص وضعيت موجود می باشد. بنابراين از آن تحت عنوان ارزشيابي تشخيصي نام برده مي گردد. از طريق ارزشيابي قبل از اجراي برنامه ميزان اطلاعات تجارب قبلي يادگيرندگان را مورد بررسي قرار مي دهند و بر اساس نتايج بدست آمده، برنامه مورد تعديل و اصلاح قرار مي گيرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- ارزشيابي در حين اجراي برنامه:

اين نوع ارزشيابي براي تشخيص نقاط قوت و ضعف برنامه و يادگيرندگان و اتخاذ تدابير مؤثر براي برطرف ساختن مسائل بكار مي رود. به اين نوع ارزشيابي اصطلاحاً ارزشيابي تكويني گفته مي گردد. اين ارزشيابي مي تواند حول محور خود برنامه و نحوه يادگيري شركت كنندگان صورت پذيرد.

3- ارزشيابي پس از اجراي برنامه:

هدف اساسي اين نوع ارزشيابي عبارت می باشد از بررسي ميزان دسترسي به اهداف تعيين شده و كارآيي و اثربخشي برنامه. اين نوع ارزشيابي را اصطلاحاً ارزشيابي پاياني يا مجموعه اي گويند. اين نوع ارزشيابي كه هدف آن بررسي حسن انجام امور و نيز ميزان رسيدن به اهداف برنامه می باشد مي تواند بطرق زير صورت پذيرد.

بررسي نظرات كارآموزان، مربيان

بررسي ميزان علاقه و انجام تكاليف كارآموزان

بررسي آمار حضور و غياب شركت كنندگان

4- ارزشيابي مدني پس از خاتمه دوره:

اين نوع ارزشيابي در محيط واقعي كار صورت مي گيرد و هدف آن می باشد كه ميزان توانائي افراد شركت كننده در انجام كارها را با در نظر داشتن آموزشهاي ارائه شده بررسي كند (تأثير آموزش بر نحوه انجام وظايف) اين نوع ارزشيابي را اصطلاحاً ارزشيابي پيگيري مي گويند.

براي انجام ارزشيابي پيگيري مي توان به محورهاي زير توجه داشت:

بررسي طرز بكار بردن دانشها و مهارتهاي آموخته شده

بررسي تغييرات حاصل شده در بازده اقدامات يا محصول

بررسي مدت زمان صرف شده براي انجام يك واحد كار

كارآيي در رفع موانع و شكست

بررسي ميزان تقليل حوادث ناشي از فقدان مهارت

بررسي ميزان انتصابات و ترفيعات

علاوه بر موارد فوق مي توان به محورهايي نظير تأثير آموزش در ساده كردن كار، گردش سريعتر كارها، ازدياد بازده سازمان، ايجاد روحيه قوي در كاركنان، ميزان رضايت سرپرستان و مديران از كاركنان و … نيز توجه كرد.

بديهي می باشد بر اساس ارزشيابي انجام شده بايد نتيجه را به شكل بازخورد در برنامه هاي وا كرد تا نقاط ضعف برطرف گردد (1969 warrfester)

برنامه ريزي جهت اجراي فعاليتهاي آموزشي:

برنامه ريزي در عصر حاضر در كليه موارد، يكي از ضرورتهاي اجتناب ناپذير براي بقاي سازمان ها و حتي جوامع بشري می باشد. پرداختن به آموزش در هر رشته و يا دوره اي، با قصد و غرضي همراه می باشد. در جهت نيازهايي مشخص صورت مي گيرد. انجام اقدامات و طي كردن مراحل مختلفي را مي طلبد و در انجام عملي كردن آن لازم می باشد اصولي مورد نظر قرار گيرد. و مستلزم اقدامي می باشد كه اصطلاحاً برنامه ريزي مي گردد. قصد از برنامه ريزي، فراهم ساختن پلي می باشد بين دانش مفيد و اقدام متناسب شده هدفمند. مديران به وسيله برنامه ريزي، نگاهي به جلو دارند. به پيش بيني حوادث مي پردازند، خود را براي وقايع احتمالي در آينده آماده مي سازند. به تنظيم و طراحي فعاليتها و تدوين توالي منظمي جهت دست يابي به هدفها مي پردازند.

مراحل برنامه ريزي و اجراي يك فعاليت آموزشي به توضیح زير مي باشد:

1- نيازسنجي آموزشي:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با در نظر داشتن توسعه مراكز آموزش، هنوز هم تنوع برنامه هاي آموزشي محدود مي باشد. در بسياري از موارد، افراد بدون درنظر گرفتن نيازهاي آموزشي به دوره هاي در دسترس اعزام مي گردد. با در نظر داشتن  مطالب بيان شده، جهت اجراي يك فعاليت آموزشي نياز به بررسي و نيازسنجي آموزشي مي باشد.

تعيين دقيق نيازسنجي آموزشي در سازمان ها كاري دشوار می باشد و نمي توان به دلخواه خود كارگاه، دوره، سمينار و … برگزار نمود. انتخاب بهترين نوع آموزش بمنظور ايجاد و يا ارتقاء سطح مهارت توجه و دانش نيازمند بررسي هاي عميق و گاه پژوهش هاي طولاني می باشد. به نظر مي رسد مي توان با پاسخ دادن به پرسشهاي زيرنيازها آموزشي را سنجيد.

1 هدفهاي سازمان چيست؟

2 چه وظايفي بايد انجام شوند تا اين هدفها به دست آيند؟

3 هر يك از كاركنان بايد چه رفتارهايي داشته باشند تا بتوانند وظايفي را كه برايش معين شده می باشد انجام دهد؟

كاركنان براي اجراي رفتارهاي لازم از نظر مهارت، دانش – توجه ها چه كمبودهايي دارند؟

جهت آموزش پرسنل در سازمان ها بايد واحدي به نام واحد نيازسنجي تشكيل گردد. هدف اين واحد تخمين نيازهاي آموزشي جاري و آتي كاركنان سازمان بر اساس واقعيت هاي موجود و ارائه آن به واحدهاي برنامه ريزي می باشد. اين واحد بايد طي يك سال كاري، نيازهاي آموزشي كاركنان را براي سال بعد پيش بيني كند. سپس با همكاري واحدهاي برنامه ريزي به اولويت بندي نيازها اقدام نمايد.

مي توان افراد يك سازمان را به چند گروه تقسيم نمود:

1 مديران و سرپرستان (رده هاي بالاي سازمان)

2 كاركنان (رده هاي مياني سازمان)

3 پرسنل خدماتي (رده هاي پائين سازمان)

علاوه بر تقسيم بندي فوق يك دسته آموزشها بصورت عمويم بيان مي گردد كه به كليه پرسنل مي توان آموزش داد. بعنوان مثال: چگونه با ديگران ارتباط مستقر نمائيم.

نيازسنجي آموزشي براي هر گروه بايد بصورت جداگانه انجام پذيرد.

2- تشكيل تيم هاي كارشناسي و برنامه ريزي (تخصصي):

بعد از نيازسنجي آموزشي بايد جلساتي با افراد نظریه پرداز و متخصص ترتيب داد. بهتر می باشد براي هر موضوع حداقل از دو و حداكثر چهار كارشناس بهره گیری گردد.

هدف كلي اين تيم تدوين برنامه هاي آموزشي در جهت رفع نيازهاي آموزشي كاركنان پرورش و رشد و توسعه حرفه يا آنان و بهبود عملكرد سازمان مي باشد.

وظايف اصلي اين تيم را مي توان به صورت زير اختصار نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همكاري با واحد نيازسنجي در تعيين اولويت ها

تبديل نيازهاي اولويت بندي شده به اهداف آموزشي

تهيه برنامه اقدام جهت تحقق اهداف تعيين شده

تدوين هدف هاي ويژه يا رفتاري

تدوين يا انتخاب محتوا و منابع آموزشي

انتخاب شيوه آموزش از نظر كارگاهي يا دوره اي بودن.

تعيين شرايط شركت كنندگان در كارگاه يا دوره. ازجمله مواردي را كه مي توان بعنوان شرايط بيان كرد عبارتند از مدرك تحصيلي – تجانس شغلي – سابقه خدمت – رسمي و يا آزمايشي بودن، دروس پيش نياز مربوط به فعاليت آموزشي.

پيش بيني شرايط اجرايي

تعيين مدت زمان اجراي برنامه

مديران – كارشناسان و مسولان برنامه هاي آموزشي براي رسيدن به هدفهاي آموزشي بايد مدت لازم و كافي را جهت اجرا درنظر بگيرند، مدت زمان يك برنامه آموزشي بايد متناسب با سطح آموزش باشد همانطور كه اگر مدت زمان آموزش كمتر از حد معقول درنظر گرفته گردد، ما را به مدت هاي آموزش نخواهند رساند و اگر مدت زمان برنامه از حد مقول بيشتر باشد حالت خستگي و كسالت در شركت كنندگان به وجود خواهد آورد.

3- تهيه و تدوين دفترچه:

بعد از مشخص شدن تبديل نيازهاي اولويت بندي شده به اهداف آموزشي بايد دفترچه آنرا ندوين نمود.

الف) مواردي كه بايد رو.ي جلد دفترچه درنظر گرفت عبارتند از:

عنوان از لحاظ كارگاه يا دوره

كارگاه عبارت می باشد از يك نشست علي كوتاه (يك تا هفت روز) كه در آن تازه ترين دستاوردهاي يك حوزه معرفتي خاص مورد بررسي قرار مي گيرد و هدف آن توليد طرحها، راه كارها – انديشه ها – معرفتها و نگرشهاي نوين می باشد.

دوره عبارت می باشد از آموزش معرفت هاي كلاسيك مورد نياز افراد در مدت زمان معين و حذف آن آشنايي با توجه دانش و مهارت موجود می باشد.

شماره دفترچه:

اگر قرار باشد برنامه آموزشي در چند مرحله و بصورت مكمل بيان گردد بايد شماره آنرا نيز قيد نمود.

شماره ويرايش: امكان دارد بعد از برگزاري و نظرسنجي از اساتيد و شركت كنندگان و كارشناسان متخصص مواردي به دفترچه افزود و يا از آن كم كرد بهتر می باشد شماره ويرايش آن مشخص باشد.

تاريخ تهيه دفترچه

رنگ جلد دفترچه

ب) مواردي كه بايد در داخل دفترچه قيد گردد عبارتند از:

اولين صفحه داخل دفترچه بايد نام افرادي كه بعنوان مشاوران برنامه ريز و نام تهيه و تدوين كننده آن نوشته گردد.

1- فهرست مطالب

2- مقدمه

3- اهداف برنامه آموزشي

4- شرايط شركت كنندگان

5- مدت زمان برنامه آموزشي

6- جدول درسي

7- عناوين مباحث و توضیح فعاليتها

4- اجرا:

نحوه اجراي يك برنامه آموزشي از چگونگي آن پراهميت تر می باشد.

با در نظر داشتن اينكه اجرا محل تلاقي انديشه و اقدام می باشد لذا مي توان آن را شالوده عيني برنامه ريزي دانست. اهميت اجرا برنامه ها مي توان به صورت زير بيان نمود اولاً: اينكه تا وقتي يك برنامه به اجرا درنيامده می باشد مانند اين می باشد كه وجود ندارد ثانياً بهترين برنامه آموزشي تهيه شده به علت اجراي ناقص مي تواند نتايج دلسرد كننده اي به دست دهد.

 

مواردي كه بايد در اجرا يك فعاليت مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:

مشخص کردن تيم و يا مدير اجرا (عوامل اجرايي)

شرايط مدرسان

در برگزاري موفقيت آميز يك فعاليت آموزشي، مربي و يا مربيان از تأثیر زيادي برخوردار هستند. در صورت داشتن توانايي و مهارت بالاي مربيان علاوه بر انجام خوب وظايف محوله مي توانند ضعف هاي احتمالي در اهداف و منابع را نيز پوشش دهند. در انتخاب اساتيد بايد علاوه بر تأكيد بر تخصص و دانش نظري در ارتباط با موضوع، تجربيات قبلي آنها در تدريس و آشنايي عملي با مشاغل مورد نظر توجه نمود.

مشخص کردن زمان برگزاري:

از نظر كميت و كيفيت زمان برگزاري فعاليتهاي آموزشي از اهميت خاصي برخوردار می باشد.

مثال: نبايد دوره يا كارگاه آموزشي پرسنل مالي را در اسفندماه قرار داد. يا زمان آموزش كارمندان را زمان مراجعه ارباب رجوع در نظر گرفت.

مشخص کردن تعداد شركت كنندگان در فعاليت آموزشي:

تعداد شركت كنندگان در فعاليتهاي آموزشي بر كيفيت اجراي برنامه تأثير مي گذارد. برحسب حذف سطح و روش آموزش، تعداد شركت كنندگان متفاوت خواهد بود. مي توان براي فعاليتهاي آموزشي علمي و كارگاهي 20 نفر براي فعاليت آموزشي كه بر مشاركت افراد تأئيد مي گردد حداكثر 25 نفر براي آموزش براي كارشناسان ارشد و يا فعاليتهاي آموزشي پيشرفته كه مستلزم مشاركت عميق تر شركت كنندگان باشد 15 نفر را درنظر گرفت.

در اختيار قرار دادن تنخواه به مدير اجرا

در نظر گرفتن مكان آموزشي.

با در نظر داشتن اجراي آموزش در هر آموزش چه كوتاه مدت و چه بلند مدت بعد از اجر بايد گزارش دهي و اطلاع رساني انجام گيرد در پايان هر آموزشي تدوين گزارش دهي و گردد. اطلاع رساني در آموزش ضمن خدمت فوايدذ زير را در بر دارد.

1- براي مطالب آموزش داده شده در دوره يا كارگاه ضمانت اجرايي و اداري ايجاد مي كند

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید