فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی آموزش وپرورش -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

انچه موجد خود سازمان یافته ای برای فرد می گردد ،تشکل ونظام یافتن توجه هاوداوری  های مشترک گروهی می باشد.کودک با تقلید دیگران به تدریج به گفتگوی درونی با خود می پردازد.

رشد خود یا شخصیت، از طریق مشارکت در فعالیت های مشترک
در فعالیت های جمعی مشابه بازیها ،به انواع مختلف ، در جوامع
صورت می پذیرد. هر جامعه ای ارزشها و ویژگیهای مربوط به خود را دارد.

” دیگران به گونه اعم “ برای همه یکسان نیست.فرد بازیچه ای نیست که همیشه از دیگران به گونه اعم تبعیت می کند و خود سهمی در فرا گرد شکل گیری شخصیت خود ندارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گروههای نخستین مثل خانواده و جرگه ی دوستان که کوچک،رویارویی،صمیمی وغیر  رسمی هستند.

گروههای دومین مثل انجمن های حرفه ای ، بزرگتر ،
غیر شخصی و رسمی هستند.

3- کودکان و جوانان ، کیفیات و ویژگیهای شهروندی را چگونه کسب می
کنند؟

4- چه عوامل مهم زیستی ،شخصی و اجتماعی در فرا گیری هنجارهای شهروندی موثر ند؟

2- اموزش و پرورش شهر وندی مفهوم ذهنی مبهمی بود.

3- در اغلب مطالعات پیشین ،  شهروندی بر حسب ویژگیهای انسانی
گسترده ای  که از پیش فرض شده بود، برای همگان مطلوب و قابل
قبول هستند،تعریف شده بود.

2- اموزش در زمینه ایدئولوژیها ی سیاسی رسمی

3- انگیزه یادگیری درمورد ی مسائل و امور سیاسی به مقصود ارضای نیازهای عاطفی

2- گسترش دامنه ی فعالیت های اداری ، قانونی و سیاسی به تمام قلمروهای جامعه

3- عهده دار شدن گروههای بیشتری در جامعه در ارتباط با قدرت سیاسی

4- تضعیف نخبگان سنتی و حق حکمرانی انها

3- ایجاد یگانگی سیاسی در جامعه

4- ایجاد زمینه برای تشکیل سازمانهایی که که در جامعه تأثیر

های سیاسی اعمال می کنند (انجمن های حرفه ای اتحادیه های

معلمان ،دانشجویان و … .)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وقت صحبت از یگانگی سیاسی یک ملت به میان می اید ،شکاف نخبگان – توده  مردم فقط یکی از معضلات مردم می باشد .مشکل مهم دیگر وحدت قومی می باشد.

مدارس از راه فراگرد های جامعه پذیری ضمنی یا برنامه های پرورش
سیاسی اشکار ،می توانند کودکان را طوری بار اورند که نسبت به نظام
سیاسی وخط مشی های انان دید انتقادی داشته باشند یا بر عکس.

پژوهش 1، (1960) : دانش اموزان امریکایی بیشتر از دانش
اموزان شوروی سابق در معرض اموزش های سیاسی قرار
می گیرند.

پژوهش 2:
کتابهای درسی مدارس دانش اموزان طبقات مرفه در  مدارس امریکایی ، عناصر و مفاهیم ازادی و حکومت دموکرات را تعلیم میدهد.

تغییر اجتماعی وتغییر فرهنگی لازم و ملزوم یکدیگر هستند اما با وجود این وجه فرق ی هم دارند.:

اولی: تغییر در  ساختار و روابط اجتماعی جامعه
دومی: تغییر در فرهنگ جامعه

اختراع: ترکیب جدید یا بهره گیری و کاربرد تازه معلومات . فنون و دانش های موجود در فرهنگ جامعه .

اشاعه: اشاعه یک امر متقابل اجتماعی می باشد .بر اثر این ارتباط متقابل ،
جامعه ها و گروهها به مبادله و اخذ ویژگیهای فرهنگی می پردازند.

3- آموزش و پرورش به عنوان مدد کار تغییر اجتماعی
امروزه روابط آموزش و پرورش با سایر نهاد ها پیچیده تر
شده ضمن تغییر در خود ، به تغییر آنها کمک می کند

توسعه ی اجتماعی از طریق برنامه ریزی آموزشی ، هنگامی تغییرات مطلوب به بار می آورد که متناسب و همگام با تغییرات در سایر اجزای ساختار اجتماعی صورت گیرد

کوشش برای مطالعه ی آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده ی اجتماعی ،
همزمان باگسترش و رواج تفکر علمی و پیدایی جامعه شناسی
در قرن نوزدهم آغاز گردید و با برخورداری از اهمیت روز افزون ادامه پیدا نمود.

بنا بر اصول جامعه شناسی ، علی رغم تفاوت موجود میان فرهنگ ها
، موجودیت وبقای انها به واسطه تعاون و
همیاری اجتماعی سازمان یافته ، حفظ می شودکه نشان گر پاره ای
شباهت های کلی میان فرهنگ هاست.

”سه رویکرد مهم جامعه شناسی“

1- رویکرد کار نمود گرایی
2- رویکرد ستیز
3- رویکرد تعاملی

از این دیدگاه ، نظام اموزشی به عنوان بخش لا ینفکی از کل نظام جامعه
تلقی می گردد
که کار نمود هایی نظیر انتقا ل فرهنگ و جامعه پذیری را، برای حفظ نظام اجتماعی انجام می دهد.

جامعه شناسانی که به شیوه ی کارکردی ، اموزش وپرورش را مطالعه می کنند ،
غالبا ان را نهاد اجتماعی و ازلحاظ ساختار و کار نمود های سازمانی ،
تأثیر ها  و فعالیت های سازمانها و تحقق اهداف و مقاصد ان مد نظر قرار می دهند

گروه سلطه گر از راه تبلیغ ، تلقین و  جعل اسطوره ها ی اجتماعی می کوشد که اقتدار خود را مشروعیت ببخشد .
– ستیز میان گروه ها ، گاهی پنهان اما غالبا عیان و خشونت آمیز می باشد

            آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

دورکیم : پدیده هایی که جامعه شناسی بایستی مطالعه کند وقایع یا حقایق اجتماعی اند و حقایق
اجتماعی را بایستی به عنوان ( چیز ) تلقی نمود .

1- شناخت و تشخیص واقعیت های آ.پ و کارکرد جامعه شناختی آنها

2-شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی

3- پژوهش و مطالعه ی تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گونا گون نظام های آموزش و پرورش .
4- پژوهش درمورد ی کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی در حال پیشرفت

2- جامعه شناسی تربیتی در مقام تعیین کننده اهداف اموزش و پرورش

3- کاربرد جامعه شناسی در اموزش و پرورش

4- اموزش وپرورش به منزله ی فرا گرد اجتماعی شدن

5- اموزش جامعه شناسی به معلمان ، مربیان و محققان تربیتی

2- تحلیل ا.پ یا مدرسه به عنوان یک سیستم باز یا سیستم دروندادی – بروندادی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید