جدید: دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی در آموزش و پرورش-قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

اين روش مطالعه مقدمه و آغازی برای مطالعهء عينی و عمليست، اما کافی نيست، زيرا اگر راجع به جامعه يی، در زمينهء رفتارهای اجتماعی مردم آن، کتابهای گوناگونی را مورد مطالعه قرار دهيم و بعد از آن با روشهای علمی تحقيق و مشاهدهء مستقيم و عينی در آن زمينه ها، پژوهشی انجام دهيم، ملاحظه خواهيم نمود که اغلب موارد با مواردی که به گونه ذهنی دريافته ايم تفاوت دارد. زيرا شناخت عينی- مطالعه وضع رفتاری مردم می باشد به آن گونه که هست، نی به آن گونه که بايد باشد و يا در گذشته بوده می باشد. علت عمده اش نيز در اين می باشد که اولاً، در طول تاريخ و در هر نسل با در نظر داشتن تغييرپذيری فرهنگی و اجتماعی رفتارهای اجتماعی بشر نيز ثابت و يکسان باقی نميماند و در هر نسل در تغيير می باشد، البته شدت و ضعف اين تغيير به شدت و ضعف تغييرپذيری فرهنگی و اجتماعی بسته گی دارد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ثانياً، برداشت افراد از جوامع در شرايط مختلف متفاوت می باشد، بدين جهت که در شرايط موجود از لحاظ علمی برای جامعه شناسی نظری اعتباری در حد جامعه شناسی عملی نميتوان قايل گردید.

 

جامعه شناسی عملی،

 

اگر جامعه شناسان بعد از مطالعه های نظری در مورد جامعه يی، به عضويت فعال به حالت ديناميک گروه درآيند و در آن اجتماع به عنوان عضو فعالی پذيرفته شوند و با ايجاد رابطهء مستقيم با گروه تن به کُنش و واکُنش متقابل دهند و قادر شوند تا واقعيتهای زنده گی اجتماعی مردم آن جامعه را درک نموده و توجيه و تحليل نمايند، گوييم به مطالعهء عملی جامعه شناسی پرداخته اند. البته اين واقعيتها ممکن می باشد برای هرکس از لحاظ نوع استدلال و استنتاج تفاوت کند اما تفاوت آن چندان بارز و چشمگير نيست. اين نکته را نبايد فراموش نمود که جامعه شناسی نظری و عملی مکمل و لازم و ملزوم يک ديگر اند، زيرا هر شناخت ذهنی ميتواند مقدمه و آغازی برای هر تحقيق عينی باشد.

 

جامعه شناسی عملی در طول قرن «19 تا 20» بيشتر مورد توجه واقع گردید و پيشرفت نمود و تاکنون در شاخه های متعددی مورد تحقيق، توجيه و تحليل واقع گرديده می باشد.

 

جامعه شناسی خانواده،

 

کارِ عمده اش مطالعه منشأ خانواده، تحول و تغيير نظام خانواده از ابتدای زنده گی اجتماعی بشر تاکنون، اقسام خانواده، زیرا خانواده های پدرسالاری و يا مادرسالاری- خانواده های پدرتباری و يا مادرتباری. خانواده های پدربومی و يا مادربومی- خانواده های پدرنامی و يا مادرنامی، که توضیح هر يک از انواع خانواده های فوق الذکر در بخش جامعه شناسی خانواده به تفصيل خواهد آمد.

 

جامعه شناسی روستايی،

 

روش اصلی مطالعه در اين زمينه عبارت می باشد از پژوهشهايی در چگونه گی پيدايش روستاها، رشد روستا و سيستم اقتصادی حاکم بر روستا و نظام اجتماعی آن و مطالعه در زمينهء وجود روابط انسانی بين مردم روستا و معيارهای ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر روستاها و قشربنديهای اجتماعی روستاهاست.

 

جامعه شناسی شهری،

 

که به چگونه گی پيدايش شهرها، رشد شهرها، از لحاظ افقی و عمودی و اثرهای اين رشد بر روابط اجتماعی، انسانی مردم و عوامل جذب و يا دفع جميعت را نيز مورد مطالعه قرار ميدهد. هم چنين مطالعهء اينکه، آيا وجود کارخانه ها و مؤسسه های اجتماعی و سازمانهای فرهنگی و علمی زیرا دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و يا وزارتخانه ها و وجود خدمتهای رفاهی که از عوامل جذب جميعت هستند، اگر هر يک در شهرهای مختلف و کم توسعه يافته تأسيس گردند، بيشترين جميعت يک کشور در يک شهر بزرگ متمرکز نخواهد گردید. در جامعه شناسی شهری نيز علل و عوامل پيدايش شهرها در کنار رودخانه و دره های حاصلخيز در گذشته و در زمان حال در کنار مراکز صنعتی و تجارتی مورد بحث و تحقيق قرار ميگيرد. هم چنين به مطالعهء شهرها و نوع مناسبات اجتماعی مردم قبل و بعد از صنعتی شدن ميپردازد.

 

جامعه شناسی اقتصادی،

 

به مطالعهء عوامل اجتماعی مؤثر در رشد اقتصادی و يا عقبنگهداشته شده گی اقتصادی ميپردازد و اثرهای اين رشد و يا عقبنگهداشته شده گی را در توليد، توزيع و از اين دو مهمتر در روابط انسانی و اجتماعی مردم مورد پژوهش قرار ميدهد. هم چنين به چگونه گی و ميزان تأثير عوامل اجتماعی مؤثر در رشد اقتصادی که عبارت اند از: آموزش و پرورش، فرهنگ، دين و خانواده که نهادهای اجتماعی سازنده يی هستند، ميپردازد. همچنين به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سياسی و حقوقی مؤثر در توليدات اقتصادی و چگونه گی توزيع و نوع مصرف و توزيع عادلانه يا غيرعادلانه سود ناشی از توليدات اقتصادی، کارِ ديگر جامعه شناسی اقتصاديست.

 

جامعه شناسی سياسی،

 

کارِ جامعه شناسی سياسی مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر در انديشه های سياسی و تحولهای آن می باشد. هم چنين به مطالعه اثرهای آزادی و يا ديکتاتوری در تحول انديشه های سياسی و حرکتهای اجتماعی ميپردازد، مطالعه پيدايش احزاب و تأثیر آن ها در تربيت سياسی مردم، حکومت و دولت رابطهء دولت و ملت تأثیر و مسؤوليت دولت در برابر ملت و وظيفهء ملت در برابر دولت، منشأ قدرت و حاکميت نيز کار جامعه شناسی سياسيست.

 

جامعه شناسی صنعتی،

 

به مطالعهء عوامل اجتماعی مؤثر در رشد يا عدم رشد صنعت و انواع جوامع صنعتی و غيرصنعتی پرداخته، روابط کارگر و کارفرما و کارکنان خدمتها در ارتباط با توليد و کار روزانه، آموزش و صنعت، صنعت و خانواده، مديريت صنعتی، نوع و روش عرضهء توليدات صنعتی به بازارهای داخلی و خارجی، هم چنين مطالعه عوارض جوامع صنعتی مانند، {اعتياد، الکهوليزم، ازدياد جرم و خيانت، بيکاری و کار} و مطالعه ارتباط بين صنعت و ضعف اخلاق و افزايش انحرافهای اجتماعی و پيةدايش مسايل اجتماعی ناشی از آن را مورد مطالعه قرار ميدهد. هم چنين مطالعه اينکه هرکشوری با در نظر داشتن امکانهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی ميتواند در صنايع به خصوصی زیرا {صنايع سنگين يا سُبُک} سرمايه گذاری کند و اينکه آيا سرمايه گذاری در صنايع سنگين و سُبُک ميتواند هم زمان در کشوری داير و رشد يابد، کار جامعه شناسی صنعتيست. کدام يک از لحاظ اقتصادی يا اجتماعی به صرفه تر می باشد؛ از کدام يک، جامعه يی ميتواند بيشتر بهره گیری کند، يا از آن آسيب پذير گردد؛ که همهء اين موارد نيز کار جامعه شناسی صنعتيست.

 

جامعه شناسی حقوقی،

 

هدف عمدهء جامعه شناسی حقوقی مطالعه وضع قوانين و چگونه گی اجرای آن می باشد، مقايسهء قوانين در جوامع مختلف و احتياج به تغيير قوانين و نوع تغيير آن ها در زمانها و مکانهای متفاوت هدف ديگر جامعه شناسی حقوقيست. مطالعه ضرورت تغيير قوانين به علت تغيير معيارهای ارزش اجتماعی، زيرا بعضی از قوانين که هم اکنون مورد قبول مردم می باشد، چندسال ديگر ممکن می باشد با در نظر داشتن تغيير شرايط فرهنگی اجتماعی مورد قبول آن ها نباشد، بنابراين جامعه شناسی حقوقی نيز در جوامع در حال تحول بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد.

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش،

 

به مطالعهء عوامل اجتماعی مؤثر در پيشرفت و عقبمانده گی آموزشی ميپردازد. زیرا آموزش و پرورشِ ايجاد دگرگونيهای مطلوب با در نظر داشتن تحولهای همان جامعه می باشد و هدف عمده اش برآوردن احتياجهای اجتماعی آن جامعه بايد باشد. در جامعه شناسی آموزش و پرورش تأثير آموزش در خصوصيتهای اخلاقی، اجتماعی و رفتاری بشر مطالعه ميگردد، هم چنين به رابطهء محيط طبيعی و اجتماعی و فرهنگی با آموزش توجه ميگردد و اين نکته را که روش آموزش شهری و روستايی بايد با يک ديگر تفاوت داشته باشد، مورد مطالعه قرار ميدهد. هم چنين مسألهء سياست را که در هدفهای آموزشی تأثير بسيار دارد و اين مطلب را که کشورهايی که برنامهء آموزشی آن ها را کشورهای بيگانه تعيين ميکنند، در فقر آموزشی به سر خواهند بُرد، مورد مطالعه قرار ميدهد.

 

زيرا خوب ميدانيم که اگر مسايل آموزش و پرورش جامعه يی از جنبه های اجتماعی مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد و با جنبه های اجتماعی جوامع ديگر مقايسه گردد تا تعيين گردد که در چه درجه يی از پيشرفت قرار دارد اين گونه مطالعه را مطالعهء تطبيقی در جامعه شناسی آموزش و پرورش ميگويند و يا اگر بخواهيم بدانيم که از چه راه و به چه طريق بايد اجتماع موجود را اصلاح نمود تا به پيشرفت و رفاه اجتماعی رسيد و در نهايت عدالت اجتماعی را تأمين نمود، برای اين مقصود جامعه شناسی مجبور می باشد به نهاد آموزش و پرورش از جنبه های مختلف توجه داشته باشد. بديهيست که برنامه ريزی در هر يک از زمينه ها موقعی صحيح تحقق خواهد پذيرفت که بر پايهء آموزش و پرورش صحيح متکی باشد. بديهيست که مطالعه در اين مورد و اخذ تصاميمِ مناسب در هر جامعه بر عُهدهء جامعه شناسی آموزش و پرورش می باشد.

 

جامعه شناسی اديان،

 

جامعه شناسی اديان به مطالعه و مطالعه مبدأ و منشای اديان در جهان، از آغاز تاکنون ميپردازد. مطالعهء تطبيقی در اديان مختلف در طول تاريخ بر عُهدهء جامعه شناسی اديان می باشد. هم چنين به مطالعه و مطالعه در زمينهء نياز بشر و جامعه به دين، تأثير دين در جامعه و تحولهای اجتماعی، تأثير دين در اخلاق و خصوصيتهای اخلاقی و معنويت در جوامع انسانی ميپردازد. هم چنين مطالعه در انواع اديان و شناخت اديان رسمی از غيررسمی در طول تاريخ، کار عمدهء تاريخ اديان و جامعه شناسی اديان می باشد.

 

جامعه شناسی معرفتی،

 

جامعه شناسی معرفتی در زمينهء آگاهی و شناخت بشر در طول تاريخ و مقايسهء پيشرفتهای فکری و ايديالوژيکی مردم جامعه و سير تحول انديشه های اجتماعی و متفکران اجتماعی و به مطالعه و مطالعه ميپردازد. هم چنين تأثیر متفکران اجتماعی را در تحول و ساخت جامعه و آگاهی مردم نسبت به تحولهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار ميدهد.

 

جامعه شناسی هنر،

 

تأثير عوامل اجتماعی در پيشرفت هنر، سير تحول هنر از ديدگاههای مختلف و در زمينه های متفاوت، کار جامعه شناسی هنر می باشد. هم چنين تأثير هنر در اجتماع و تحقيق در زمينهء ارايهء هنرهای خاص در جوامع خاص و نياز جامعه به هنرهای مطلوب بشر، کارهای هنری و انواع هنر نيز بر عُهدهء جامعه شناسی هنر می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

جامعه شناسی انحرافهای اجتماعی (جُرم شناسی)،

 

به مطالعه و مطالعه علل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربيتی در کجرويهای اجتماعی و ارتکاب جرايم و بی بند و باريهای اجتماعی ميپردازد. هم چنين در اين شاخه از جامعه شناسی کوشش ميشود که دريابند ريشه ها و منشای جرايم در کدام يک از جنبه های زنده گی اجتماعی بشر هست و يا دريابد که جرم چيست و مجرم کيست. ضمن شناخت علل و عوامل انحرافهای اجتماعی به اثرها و عوارض روانی و اجتماعی ناشی از انحرافها توجه ميکند و در نهايت کوشش دارد ضمن شناخت علل، عوارض و اثرهای کجروی راه حلهای مناسب جهت کاهش و از بين بُردن کجرويهای اجتماعی را به مقصود بهبود اوضاع اجتماعی بيان کند. هم چنين رابطهء فقر و بيسوادی و تأثير هر يک در انحرافهای اجتماعی و سرايت بيماريهای اجتماعی را مورد مطالعه و تحقيق قرار ميدهد.

 

واژه نامه،

 

استنتاج: گرفتن نتيجه از بيان مطلبی- به نتيجه آوردن.

 

انحرافهای اجتماعی: دُورشدن از معيارهای ارزش اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه.

 

تحليل: بيان علمی مطالب- حل کردن.

 

توجيه: بيان مطالب علمی به صورتی که دربارهء آن مطالب خوب توضيح داده گردد، نيکو بيان کردن مطالب برای درک بهتر آن ها.

 

سرايت اجتماعی: تأثير گذاشتن يک پديدهء اجتماعی در پديده های اجتماعی ديگر مانند بيماريها و انحرافهای اجتماعی که اگر در جامعه گسترش يابند ديگران نيز به آن مبتلا ميشوند.

 

عدالت اجتماعی: برقراری شرايط و ضوابطی در جامعه که همهء مردم از آن به گونه يکسان و يک نواخت برخوردار گردند- برقراری تساوی حقوق اجتماعی برای همهء مردم.

 

فقر آموزش: پايين بودن سطح و ميزان آموزش عمومی و تخصصی برای بيشترين مردم در يک جامعه.

 

مطالعهء تطبيقی: دو پديدهء اجتماعی را با هم و در مقام مقايسه مورد مطالعه قراردادن.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید