دانلود فرمت ورد:دانلود تحقیق در مورد پروژه پردازش اطلاعات کلامی -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اين بچه ها اغلب از روشهاي سنتي متداول در مدارس ناراحت اند.اين بچه ها احتمالا محتاط و فاقد اعتماد به نفس به نظر مي رسند و از شرايطي كه به آنها امكان نمايش خلاقيت را ندهد ناراحت اند.کودكان با بهره هوشي كم ممكن می باشد ويژگيهاي خلاقيت اندك را به نمايش بگذارند ممكن می باشد به نظر برسد كه اين بچه ها هدف و علت رفتن به مدرسه را درست درك نمي كنند .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

به هنگام صحبت و تبادل با ديگران ممكن می باشد ويژگيهايي را به نمايش بگذارند كه بيشتر جسماني ، انفعالي باشد . ممكن می باشد از شرايط چالش دار اجتناب كنند.كودكان با بهره هوشي زياد ممكن می باشد ويژگيهاي به شدت خلاق را به نمايش بگذارند.اشخاصي كه در هر دو زمينه خوب و عالي هستند در برابر تغييرات انعطاف نشان مي دهند و خود را با شرايط متفاوت يادگيري به راحتي تطبيق مي دهند. اين بچه ها مي توانند رفتارهاي شخصي خود را براي روبه رو شدن با موقعيت هاي جدي تعديل كنند .آنها اعتماد به نفس فراواني را به نمايش مي گذارند و ممكن می باشد گاه با رفتار خود جلب توجه كنند.معمولا كودكان با بهره هوشي زياد و خلاقيت فراوان به درس و مشق خود اهميت مي دهند و از موفقيتشان لذت مي برند.اين بچه ها از انگيزه زياد برخوردارند.كودكان با بهره هوشي زياد ممكن می باشد خلاقيت اندكي را به نمايش بگذارند.اين كودكان به موفقيت در مدرسه بهاي زيادي مي دهند.دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوان دارند. اين بچه ها تابع مقررات اند و معمولا به تقويت هاي مثبت ،جواب خوب مي دهند.

كودكان معمولا با استعداد و خلاق متولد مي شوند و وظيفه ما آموزگاران می باشد كه در پرورش استعدادها و خلاقيت هاي آنها بكوشيم .هنر، سرتاسر بايد فرآيند گرا، جستجوگرانه ،تصوري و بازپاسخ باشد .دوران قبل از مدرسه آخرين فرصتي می باشد كه كودكان مي توانند خلاقيت خود را افزايش دهند. وقتي كودكان به مدرسه مي رسند اغلب بايد طبق تعاليم مدرسه رفتار كنند.فعاليتهايشان دقيقا ديكته مي گردد. بايد دقت كنند كه از خط خارج نشوند. بايد تميز و آراسته باشند و غيره و غيره.در كار بررسي رشد خلاقيت در كودكان كمسال ، داشتن برخي از اطلاعات مهم و بنيادي لازم است.خلاقيت گاه با استعداد و ذوق و قريحه تركيب مي گردد و به همين دليل لازم می باشد كه ميان خلاقيت ، هوش و استعداد تفاوت قائل شويم .

اشخاصي كه در هر دو زمينه خوب و عالي هستند در برابر تغييرات انعطاف نشان       مي دهند و خود را با شرايط متفاوت يادگيري به راحتي تطبيق مي دهند. اين بچه ها مي توانند رفتارهاي شخصي خود را براي روبه رو شدن با موقعيت هاي جدي تعديل كنند .آنها اعتماد به نفس فراواني را به نمايش مي گذارند و ممكن می باشد گاه با رفتار خود جلب توجه كنند.معمولا كودكان با بهره هوشي زياد و خلاقيت فراوان به درس و مشق خود اهميت مي دهند و از موفقيتشان لذت مي برند.اين بچه ها از انگيزه زياد برخوردارند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كودكان با بهره هوشي زياد ممكن می باشد خلاقيت اندكي را به نمايش بگذارنداين كودكان به موفقيت در مدرسه بهاي زيادي مي دهند.دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوان دارند. اين بچه ها تابع مقررات اند و معمولا به تقويت هاي مثبت ،جواب خوب مي دهند.

باز شناسي کلمه يکي از انواع مهارت هاي تحليل کلمه می باشد. آزمون ها و ابزارهايي که براي سنجش اين مهارت تهيه مي شوند، يکي از اجزاي اصلي آزمون هاي خواندن را تشکيل مي دهند. به دليل اهميت تأثیر ارزيابي و تشخيص در طریقه آموزش و درمان، تهيه اين آزمون ها مورد توجه بسياري از متخصصان خواندن مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف تهيه ابزار ارزيابي بازشناسي کلمه و بررسي روايي (validity) و پايايي (reliability) آن براي دانش آموزاني طراحي شده که پايه اول ابتدايي را گذرانده اند. منبع گزينش کلمه هاي ابزار فوق، کتاب فارسي پايه اول ابتدايي می باشد. معيار انتخاب کلمه ها مولفه هايي مانند بسامد، تعداد هجا، مقوله دستوري، ساختار، قاعده مندي، الگوي هجايي و مقوله معنايي کلمه هاست. بدين مقصود توزيع فراواني متغيرهاي مذکور در کتاب فارسي مشخص گرديد. با اتکا به به نتايج اين بررسي، نظر آموزگاران و نتيجه مطالعه مقدماتي، محقق کلمه هايي را پيشنهاد نمود. بعد از اعمال نظر 20 نفر از صاحب نظران، از ميان کلمه هاي پيشنهادي، 45 کلمه به عنوان کلمه هاي هدف انتخاب شدند. بدين ترتيب با بررسي هدف و محتواي اين ابزار و بهره گیری از نظر داوران با صلاحيت، روايي محتوايي (content validity) ابزار مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر اين، به مقصود بررسي پايايي ابزار، پژوهش چهار مرتبه با فواصل 10-7 روز به وسيله دو آسيب شناس گفتار و زبان روي 60 دانش آموز (30 دختر و 30 پسر) پايه دوم ابتدايي اجرا، و پاسخ هاي آنها روي نوار کاست ضبط و زمان اجرا نيز ثبت گردید. يافته هاي حاصل از بررسي پايايي دروني (internal reliability) نشان داد که ضريب تشخيص 12 کلمه از 45 کلمه فوق براي ارزيابي مهارت بازشناسي کلمه پايين می باشد. بررسي نمره دانش آموزان و درجه دشواري هر کلمه بيانگر آن بود که کلمه هاي مذکور بسيار ساده بودند، لذا اين کلمه ها از مجموع کلمه هاي ابزار حذف شدند و تعداد نهايي 33 کلمه گرديد. هماهنگي کلمه هاي ابزار ارزيابي با حذف کلمه هاي ضعيف افزايش يافت. مطالعه پايايي بيروني (external reliability) نشان داد که همبستگي (correlation) بين نمره هاي دانش آموزان در اجراهاي متوالي معنادار مي باشد (P<0.01). با وجود اين، نتايج تحليل واريانس دو طرفه حاکي از آن می باشد که با تکرار آزمون، آزمودني هاي دختر و پسر آموزش گرفته اند و لذا نمره آنها در اجراهاي متوالي افزايش يافت. نمره هاي دانش آموزان دختر تا اجراي سوم و دانش آموزان پسر تا اجراي آخر افزايش يافت، به طوري که باعث ايجاد تفاوت معنادار در زمان بازشناسي کلمه ها در اجراهاي مختلف بين گروه دختر و پسر گرديد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید