پژوهش: دانلود مقاله رشته اقتصاد درباره اعتصاب ها و مذاكره – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در دوره هاي كاملخواه نسبي، اين تخمين ها پيشنهاد مي كنند كه يك اثر منظم ميزان حقوق دريافت شده از قرارداد قبلي هست. اين يافته ها متفاوت هستند در تطبيق دادن با مدلهاي مذاكره يك باره اي موجود و تأكيدهاي نقطه اي كه قرارداد مذاكرات به گونه نمونه در سايه يك توافق نامه موجود ادامه مي يابد. كار اخير بوسيله Traey , Peter Crampton(1989) مدل اطلاعات نامتقارن را ارائه مي دهد تا براي ادامه مذاكرات بدون يك توقف كاري تحت مدت قرارداد قبلي اجازه دهد. نتايج نخستين آنها پيشنهاد ميكند كه سطح حقوق واقعي دريافت شده از قرارداد قبلي انتخاب را بين يك وقفه ي كاري و ادامه مذاكرات كنترل مي كند گواهي داده كه اين به گونه واضح موضوع سودمند تحقيق می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- مدت اعتصاب

مدت وقفه هاي كاري به دليل محدوديت هاي داده نسبت به وقوع اعتصاب مطالعات كمتري داشته می باشد و حتي نمونه هاي بزرگ قرارداد مذاكرات اعتصابات نسبتاً كمتري را ايجاد مي كند. و منبع اصلي اطلاعات قرارداد براي كانادا اطلاعاتي را در ارتباط با طول اعتصاب ارائه نمي دهد. هرچند، تجزيه و تحليل مدتهاي اعتصاب بوسيله نسبت حاضر و جامع اعتصابات كمك كرده بودند. اگرچه اين ليست ها حاوي اطلاعات خيلي كم در ارتباط با قرارداد مذاكرات مرتبط بوده، آنها يك ضميمه مفيد را براي قرارداد در دسترس، مبني بر مجموع داده ها فراهم مي كنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ارزيابي هاي ميانگين و ميانه مدت اعتصابات پيشنهاد مي كند كه توقف كاري معمول (عادي) كوتاه می باشد؛ دامنه ي ميانگين مدت هاي اعتصابات در قرارداد مذاكرات توليدي بزرگتر از 40 تا 50 روز در ايالات متحده و كانادا؛ دامنه ي ميانه مدت ها از 25 تا 40 روز می باشد. به عنوان يك كسري از ميانگين مدت قرارداد، خسارتهايي درحدود 5درصدي زمان كار مشروط به يك اعتصاب، خسارتهاي 5% تا 1درصدي مشروط به يك قرارداد مذاكره تنديل مي كند. مدت اعتصابات به مقدار خيلي زياد در سرتاسر صنايع انتظار مي رود و قطعاً به احتمال اعتصابات مربوط می باشد. (مقاله من1988)

همانند وقوع اعتصاب، تغيير سري زماني در مدت اعتصاب به گونه سنتي از طريق تصریح به چرخه ي تجارت توضيح داده شده بود و همانند وقوع اعتصاب، شواهد بر مدت اعتصاب دوره اي واضح نيست. برطبق ديدگاه فرضيه ي هزينه مشترك، (1986،1987) Traey (1987) Mcconnell و من (1990) کوشش كرديم تا اثرات متفاوت شرايط بازار كار دوره اي و شرايط بازرا توليد دوره اي را جدا كنيم. ارزيابي Traey يك اثر بسيار منفي ميزان وضع استخدام روي مدت مورد انتظار مذاكرات، اما يك اثر جزئي ميزان رشد صنعت (روي مدت) را نشان مي دهد. من و Mcconnell هر دو با بهره گیری از نمونه هاي بسيار بزرگ اعتصاب به اثر منفي ضعيفي از ميزان بيكاري بر مدتها و اما اثر مثببت با اهميت آماري نسبتا بزرگ قيمتهاي فروش صنعت روي مدت مورد انتظار اعتصاب دريافتيم.

اين ارتباط مثبت به نظر مي رسد با شواهد Kennan(1985) و Mark Stewart ,Alan Harrison(1989) در يك ارتباط ي منفي بين مدت اعتصاب و شاخص توليد صنعت مغاير می باشد. Harrison-Stewart‌يك افزايش تقريباً 14درصدي را در مدت اعتصاب از نقطه اوج (قله) تا حداقل (فرورفتگي) شاخص توليد گزارش كرد، در حاليكه Kennan يك افزايش 35درصدي را گزارش كرد. تفاوت ممكن می باشد در بخشي از انتخاب در اندازه گيري تقاضا با قيمت يا كميت پديد آيد. اين ممكن می باشد با تفاوت بين تقاضاي كل و خاص صنعتي مرتبط باشد. نه Kennan و نه Harrison-Stewart کوشش نكردند تا اثر شرايط تقاضاي ويژه صنعتي را كل اقتصاد جدا كنند. در حقيقت، Stewart-Harrison به يك ارتباط خيلي ضعيف بين مدت اعتصاب و محصول ويژه صنعتي نسبت به محصول پهنه اقتصاد دريافت.

يك جنبه ي مدت اعتصاب كه توجه زيادي را جلب كرده، توضیح حال زماني ميزان پرداخت مشروط می باشد. در آغاز Kennam(1980) براي ارزيابي فرضيه ي هزينه مشترك، بهره گیری از شواهد در مورد شكل عملكرد خطر توافق در هر زمان را پيشنهاد كرده بود. اخيراً Robert Wilson , Kennan (1990) براي تست و مقايسه اطلاعات بخش خصوصي و مدلهاي اعتصابات تضعيف شده جنگ بهره گیری از چنين اطلاعاتي را پيشنهاد كرد اين چنين تستي بوسيله مشكل تشخيص درست وابستگي مدت از اثرات ناهمگن نظاره نشده پيچيده شده می باشد. شواهد در تاريخ در مورد شكل عملكرد خطر تركيب شده می باشد. Kennan(1985) دريافت كه ميزان توافق مشروط در آغاز كاهش و سپس افزايش مي يابد. از طريق مقايسه Harrison-stewart وGunderson‌و Angelo Nelino (1988) خطرات كاهش يكنواخت را ارزيابي كردند.

4- اعتصاب و حقوق و دستمزد

يك پيش بيني اصلي مدل Ashenfelter –Johnson و ديگر مدل هاي اطلاعاتي نامتقارن تك بعدي اين می باشد كه نتايج حقوق مذاكره شده و دت اعتصاب به گونه نفي به هم مرتبط شده هستند. يك تحقيق اوليه اين پيش بيني بوسيله ي Henry Farber (1978) در يك تجزيه و تحليل طرح ريزي شده خوب در حدود 150 قرارداد مذاكره سازمان داده شده بود. ارزيابي هاي Farber پيشنهاد مي كند كه برنامه سازش در يك ميزاني در حدود 6درصد در هر سال داراي شيب رو به پايين می باشد.

در آغاز براي ارتباط حقوق پرداختي و نتايج اعتصاب با بهره گیری از يك نمونه ي واضح پرداختهاي حقوق مطالعه شده بوسيله W.eraig Riddell (1980) كه از داده هاي قراردادهاي كانادايي از تاريخ 1953 تا 1973 بهره گیری كردند. عكس مدل  Kidden , Ashenfelter-Johnson دريافت كه اعتصابات به گونه قابل ملاحظه اي با افزايش حقوق بيشتر ربط داده شده هستند. Robert Lacroin (1986) خصوصيات مشابه را ارائه كرد كه ارتباط ي مثبت بين پرداخت حقوق و نتايج اعتصاب و كنترل كردن تورم مورد انتظار و ميزان رايج بيكاري را تاييد مي كند. هرچند Lacroin متذكر گردید كه ارتباط ي مثبت بين افزايش حقوق و نتايج اعتصاب يك طرز رفتار نامحدود شده اثرات سال را در تغيير براي حقوق نجات نمي دهد. مثل اینکهً ارتباط ي مثبت حقوق و احتمالات اعتصاب كه در سطح كل می باشد تا در سطح قرارداد فردي. در اين خصوص، اين جالب می باشد كه متوسط احتمالات اعتصاب صنعتي هم به گونه مثبت به ميزان حقوق مرتبط می باشد.

در تحقيق اخير (بوسيله Mcconnel. 1989 و خودمن 1990) قصد دارند تا پيش بيني يك ارتباط ي منفي بين حقوق ها و اعتصابات را در آمريكا و اطلاعات قرارداد كانادايي را تست كنند. برخلاف مطالعات نخستين يعني مدل تغييرات جزئي حقوق، هر دو مدل من Mcconnel ميزان حقوق واقعي مورد انتظار در ظرف مدت يك قرارداد بدست مي آيد. توازن حقوق در هر دو تحقيق شامل اثرات نامحدود شده سال و اندازه گيري كردن شباهت حقوق و ميزان بيكاري و تقاضاي صنعتي مي گردد. با وجود اين شباهت ها، دو مطالعه به تفاوت درنتايج منجر گردید. در حاليكه Mcconnell يك ارتباط ي منفي قابل ملاحظه اي بين اعتصابات و حقوق واقعي پيدا كرد و در تحقيق من يك ارتباط ي قابل ملاحظه پيدا نشد.

يك تفاوت بين تحقيقات در پوشش صنعتي آنهاست. اطلاعات Mcconnell‌ قراردادهاي توليدي و غيرتوليدي را شامل مي گردد در حاليكه تحقيق من به صنايع توليدي محدود شده می باشد. حقيقتاً، Mcconnell دريافت تا حدودي اثرات منفي اعتصاب بيشتر روي ميزان حقوق غيرتوليدي می باشد. ارزيابي ها در تحقيق من ميزان حقوق كمتر را بعد از اعتصابات خيلي طولاني (150 روز يا بيشتر) پيشنهاد كرده.

هرچند براي اكثر وسيعي از اعتصابات نشان نداد، تفاوت بين اين دو تحقيق ويژگي گيج كننده آثار نوشتاري جديد می باشد كه به تصميم گيري به مقصود آسان كردن پيشرفت آينده نيازمند می باشد.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید