منبع پایان نامه : دانلود مقاله نقش تنظيمي OSHA در ايمني – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

ارزش

به کمک اين چاره OSHA مقداري از مسئوليت پذيري شرکت ها را تحت قوانين پيشنهادي بدست مي آورد. مثل شناسايي خطرات و ايجاد حمايت پزشکي به عبارت کوتاهتر شرکت هايي که مشارکت نمي کنند زیرا در برنامه هاي ارگونوميکي سرمايه گذاري نمي کنند ممکن می باشد يک آوانس اقتصادي داشته باشند. در همان زمان شرکت هايي که مشارکت مي کنند عيب يابي در برنامه ها را تجربه مي کنند. به هر حال اگر رقيب يک شرکت سود اقتصادي به علت مزاياي ارگونوميکي بدست مي آورد ممکن می باشد شرکت را مجبور به پيوستن به برنامه بکند. به کمک اين چاره کارمندان شرکت بدون برنامه ارگونوميکي هنوز هم بدون محافظت از خطرات ارگونوميکي هستند و بايد منتظر باشند شرکتشان به برنامه بپيوندد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انعطاف پذيري

اين چاره تا حدي پوشش دهي ارگونوميکي OSHA را تمرکز زدايي مي کند. بنابراين تفاوت هاي موضعي مي تواند به حساب آيد. براي مثال نواحي با اتحاديه هاي کارگري کمتر در کشور.

همانطور که در بالا بحث گردید وضعيت در هر شرکتي متفاوت می باشد و راه حل ها آنها را بايد منعکس کنند.

کارسازي

کارفرمايان بدون ترس از تعهد بايد براي امتحان کردن راه حل هاي مختلف آزاد باشند. اين توصيه به علت اينکه  في البدايه يک قانون نيست و براي تست ارگونومي مديريتي OSHA در تنوع کارفرمايان به کار مي رود بجای آوردن آن آسان می باشد. همچنين برنامه مي تواند با تست مناطق کوچک در قسمت هاي مختلف کشور شروع گردد. اين روش سرمايه گذاري مي تواند به تدريج افزايش پيدا کند بجاي يکباره انجام شدن و همچنين موردي تحت قانون باشد زیرا مشارکت اختياري می باشد مخالفت زيادي از طرف کارفرمايان نبايد وجود داشته باشد هر چند گروه هاي کاري اين را ناچيز ببينند. همچنانکه متخصصان فني و پزشکي بيشتري تجربياتشان را با بي تجربه ها در ارگونومي قسمت مي کنند جاي بحث بيشتري به وجودمي آيد.

پيشنهاد 2 : فاز در برنامه بوسيله تنوع کارفرما

بخش هاي قانون پيشنهادي در حال حاضر يک جدول زمان بندي براي انجام فراهم مي کند، که بوسيله ضرب العجل براي بخش هاي قانون مقوله بندي شده می باشد. يک چاره فاز در برنامه بوسيله کارفرما مي باشد. اول پيمانکاران فدرال بعد شرکت هاي بزرگ و در نهايت موجودات کوچک. اين اجازه يک پيشرفت براي نياز به استاندارد براي آنهايي که بيشترين منابع را براي پرداخت هزينه هاي اوليه دارند مي دهد. (با فرض اينکه هزينه ها بوسيله پيمانکاران به دولت پرداخت مي گردد)

تاثير

شرکت هايي که به دنبال قراردادهاي دولتي هستند بايد از استانداردها پيروي کنند و قابليت ديگر که بايد مورد توجه قرار بگيرد ايجاد يک برنامه ارگونوميکي براي فراهم آورندگان مي باشد. به عبارت مختصر قانون تنها يک جزء کوچک از نيروي کار را تحت تاثير قرار مي دهد. اما سرانجام هر کس که تحت نظر قانون پيشنهادي باشد پوشش داده خواهد گردید. اين چاره شانس اثبات تاييد برنامه را قبل از ساماندهي آن به صنعت OSHA مي دهد.

راندمان

اين گزينه شايد بعضي از کارفرمايان را وادار به بحث نمايد که آيا آنها مجبورند که اطاعت کنند. خيلي از کارفرمايان که با ايالت متحده قرارداد دارند، کارهاي ديگري هم که مشاغل دولتي نيستند، دارند که مي تواند باعث سردرگمي گردد که چطور طریقه را انجام دهند و مسئوليت پذيري هاي شرکت، کجا قرار مي گيرند. بعلاوه همچنانکه OSHA برنامه را بطور گسترده انجام مي دهد، ممکن می باشد کارفرمايان آن را بعنوان تنبيه درک کنند.

ارزش

اين چاره براي پيمانکاران شايد ناعادلانه باشد زيرا آنها بايد مثل خوکچه هندي اقدام کنند و بيشتر بار کار را تحمل کنند. آنهايي که با دولت قرارداد نمي بندند سود کوتاه مدتي دارند و آن هم به علت اين می باشد که از سرمايه گذاري اوليه خودداري مي کنند. کارمندان شرکت هاي کوچک بايد زمان بيشتري منتظر برنامه هاي ارگونوميکي بمانند و شايد آسيب هاي اضافي را در طول زمان تجربه کنند.

انعطاف پذيري

پيمانکاران دولتي تا حدي متفاوت هستند اما اکثراً ساخت و سازي را ارائه مي دهند که بررسي تأثیر تاثير قوانين سخت مي گردد. OSHA يک قانون اصلاح شده را براي هر فاز کار پيشنهاد مي کند درحاليکه تعديل کننده براي بينش هاي جديد از فاز قبلي مي باشد.

کارسازي

اين چاره هنوز هم قانوني می باشد که بايد همان طریقه را براي اثبات اينکه قانون کلي OSHA مي باشد طي کند. OSHA هنوز هم کنترل مرکزي روي قوانين دارد گروه هاي کاري پيمانکاران و قانون گذاران شايد همگي با اين قضيه مخالفت کنند.

پيشنهاد 3 : تغيير قوانين براي اينکه آن را قابل قبول تر براي مخالفان بکنند.

OSHA مي تواند تغييرات زيادي بدهد تا قوانين پيشنهادي دوام سياسي آن را بهبود بخشند.

 1. با توسعه خطوط راهنماي اختياري براي صنايع دريايي، کشاورزي و ساخت کمبود پوشش OSHA در اين نواحي به وجودخواهد آمد.
 2. افزايش تعداد WMSDS هاي گزارش شده قبل از فعال کردن قانون به دو يا بيشتر اين باور را به وجودمي آمورد که WMSD منفرد يک مشکل ارگونوميکي را نشان نمي دهد.
 3. فراهم کردن کمک اقتصادي به موارد کوچک براي مشاوره و اجرا و برطرف کردن زمان غرامت خواهي کارگران از قانون باعث اين نگراني مي گردد که قانون براي انجام در بعضي از شرکت ها خيلي گران قيمت می باشد.

تاثير

اين تغييرات باعث بحث هاي زيادي در مخالفت با استاندارد مي گردد اما با پوشش دهي آن سازش مي کند. اين احتمال هم هست که قانون ممکن می باشد ضربه اي به وجودنياورد قوي تر از آنکه تامين قويتر به وجودخواهد آورد.

بازده

انجام برنامه براي شرکت ها آسانتر می باشد اما فوايد آن کمتر. اين تغييرات جريمه هاي کمتري براي متجاوز مي دهد. به هر حال اگر اين استاندارد تصويب گردد OSHA در آوردن پيام ارگونومي به صنعت عمومي موفق می باشد.

ارزش

اين چاره درخواست هاي تجاري مطبوعي دارد که به نفع گروه هاي تجاري می باشد، اما براي زورگويي OSHA دليل فراهم مي کند يک قانون ويژه در ارگونومي مفيدتر می باشد از کوشش براي بهره گیری از ماده وظيفه عمومي. اين گزينه باعث اتفاق نظر گروه هاي عمده مي گردد و پوشش دهي براي کارمندان را کمتر مي کند.

امکان سنجي

اين گزينه در آغاز براي پذيرش راحتتر می باشد اما OSHA اگر تغييراتي در آينده وجود داشته باشد مجبور خواهد بود يکبار فرايند نظارت را بطور کامل طي کند.

کارسازي

يکي از اهداف OSHA با اين قانون اين می باشد که کارمند و کارفرما را به بحث درمورد شرايط کاري سر ميز بکشاند اين تغييرات آن هدف را تحت تاثير قرار نمي دهند. شرکت هاي حقيقي شايد هنوز هم برنامه هايشان را بهبود بدهند و گروه هاي کاري مي توانند هنوز باعث اين تغييرات بشوند.

توصيه ها

همانطور که مطالعات موردي برنامه هاي ارگونوميکي در داخل کشور نشان مي دهد فوايد آشکاري براي برنامه هاي ارگونوميکي هست. موفقيت اين برنامه ها بستگي به يکتايي راه حل براي مشکل داده شده دارد. ايجاد يک قانون فدرال که همه مسائل ارگونوميکي پيشروي يک شرکت را جواب بدهد سخت می باشد و با در نظر داشتن ناسازگاري ها و بحث هاي سياسي ذکر گردیده در بالا حتي سخت تر هم مي گردد. اکنون من چندين پيشنهاد دارم که به درک کارفرما و کارگر کمک مي کند چه چيزي بايد از ارگونوميک بدست بياورند.

 1. NSPE اين سند را با بيان شيوه اي که نشان دهنده حمايت از ارگونومي مي باشد بايد وفق دهد. NSPE بايد اعضايش را در مورد فوايد برنامه ارگونوميکي آگاه کند. کميته فني محيط کار وابسته به قانون و کميته امور دولتي بايد روي فرصت هاي فروش سرمايه گذاري کند براي مهندسان و موارد تعهد در قانون پيشنهادي.
 2. OSHA بايد مطالعه اش روي تاثير برنامه هاي ارگونوميکي را هر چه زودتر منتشر کند اما بايد شامل کوشش هاي خودش را روي صنايع بسته بندي گوشت و خودرو به همان خوبي برنامه هاي شبيه به قانون پيشنهادي باشد.
 3. OSHA بايد منابع موجود را براي کمک ارگونوميکي تشويق کند که شامل سرويس هاي آموزشي و سرويس هاي مشاوره و راهنما باشد.
 4. OSHA بايد ثبت هايش را اصلاح کند طوري که طریقه کار براي بهبود اثر MSDS و ديگر آسيب هاي ترکيبي حفظ گردد.
 5. کنگره هم بايد اجازه دهد به OSHA که کار روي قوانين ارگونومي را ادامه مي دهد. ابزارهاي بهتر براي رسيدن به قوانين موثرتر از کنش هاي قانوني مکان هاي عمومي تبادل نظر روي استانداردها هستند.
 6. متخصصان ايمني، ارگونوميست ها و متخصصان پزشکي بايد يک اعتلاف تشکيل دهند براي شناساندن نشانه هاي وجود WMSDS و فوايد ارگونومي در محيط کار و اين شايد سازمان هايي مثل انجمن ارگونومي و فاکتورهاي انساني موسسه مهندسان صنايع، جامعه مهندسي ايمني آمريکا و انجمن پزشکي آمريکا را شامل گردد.
 7. اتحاديه هاي کارگري بايد به تشويق اعضا براي گزارش ناراحتي هاي شغلشان ادامه دهند. اين به افزايش هوشياري از مسائلي که روبرو مي شوند به علت طراحي کاري ضعيف کمک خواهد نمود.
 8. برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

 اين اقدامات به همراه تحقيقات بيشتر در زمينه ارگونومي و پالايش قوانين پيشنهادي OSHA آينده را از کاهش تعداد آسيب ديدگان و بيماري ها در کشور مطمئن مي کند. ملاحظات مناسب اصول فاکتورهاي انساني محيط کار را امن تر، بارورتر و راحتتر خواهد نمود.

 

ضميمه

جدول 1 : بيماري هاي غير کشنده شغلي طبقه بندي شده به نوع بيماري و صنعت خصوصي سال 1993 الي 1997

  تعداد درصد کل موارد بيماري
طبقه 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997
کل موارد بيماري 482 514.7 494.8 439 429.8 100 100 100 100 100
آسيب ها يا بيماري هاي پوستي 60.2 65.7 64.2 58.1 57.9 12 13 13 13 13
بيماري هاي ريوي 2.7 2.7 2.7 3.5 2.9 1 1 1 1 1
شرايط تنفسي وابسته به عوامل سمي 24.2 25.3 24.4 21.7 20.3 5 5 5 5 5
مسمويت 7.6 7.2 7.5 4.8 5.1 2 1 2 1 1
آسيب هايي با علل فيزيکي 20.1 21.7 22.4 16.8 16.6 4 4 5 4 4
آسيب هايي به علت تکرار ضربات روحي 302 332.1 308.2 281.1 276.6 63 65 62 64 64
ديگر بيماري هاي شغلي 64.8 60 65.3 53 50.6 13 12 13 12 12

توجه : مزارع با کمتر از 11 نفر کارگر در اين جدول نيستند. به علت گرد کردن بعضي ارقام ممکن می باشد به کل اضافه نشوند.

منبع : اداره آمار کار، ايالت متحده، بخش کار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 2 : تعدا بيماري هاي غير کشنده شغلي با تقسيم صنعتي و انواع موارد انتخابي

      موارد روزهاي کاري اتلافي  
تقسيم صنعت جمع موارد جمع (1) احتساب روزهاي دور از کار(2) بدون روزهاي کاري اتلافي موارد کل يا آسيب هاي مربوط به ضربه روحي
صنايع خصوصي 429.8 183.6 86.9 246.2 276.6
کشاورزي، جنگلداري، ماهي گيري ـــ 2 1.5 ـــ 1.4
معدن 1.2 0.5 0.4 0.6 0.5
ساخت و ساز 6.9 3.4 2.7 3.5 2.1
ساخت 259.3 116.6 40.7 142.8 198.6
کالاهاي بادوام 164.8 67.9 27.2 96.9 121.9
کالاهاي مصرفي 94.5 48.7 13.5 45.8 76.7
حمل و نقل و موارد عمومي 20.4 9.2 7.4 11.2 10.6
تجارت خرده فروشي و عمده فروشي 43.8 21.3 12.7 22.5 23.1
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید