پژوهش: دانلود پایان نامه:بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

فصل اول – كليات تحقيق ……………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….4

اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………….5

هدف كلي تحقيق ……………………………………………………………………………………………..6

اهداف جزئي ……………………………………………………………………………………………………6

فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………..6

واژه ها و متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………6

تعاريف عملياتي و نظري …………………………………………………………………………………….7

فصل دوم پيشينه و ادبيات تحقيق…………………………………………………………………………..8

پيشينه نظري – رضايت زناشويي ………………………………………………………………………… 9

ناخشنودي و طلاق در خانواده و علل آن …………………………………………………………….12

دوازده باور و انتظار مخرب ………………………………………………………………………………14

تاريخچه هوش هيجاني ……………………………………………………………………………………19

ظهور و مفهوم هوش هيجاني ………………………………………………………………………….. 20

دو رويكرد در تعريف هوش هيجاني …………………………………………………………………27

هوش غير شناختي ………………………………………………………………………………………….29

دانستنيهاي هوش هيجاني ………………………………………………………………………………..31

مولفه هاي هوش هيجاني ………………………………………………………………………………..35

عوامل هوش هيجاني …………………………………………………………………………………….36

سنجش براي هوش هيجاني ……………………………………………………………………………38

جايگاه هيجانات ………………………………………………………………………………………….40

مقياسهاي مبتني بر روشها و رويكردهاي اندازه گيري ………………………………………….44

تأثیر هوش عاطفي در تفكر و رفتار بشر …………………………………………………………54

نظري گلمن ……………………………………………………………………………………………….59

نظريه باران …………………………………………………………………………………………………60

نظريه كامپوس و گرمويان ……………………………………………………………………………..61

الگوي ارتباط اي هيجان در خارج و داخل كشور ……………………………………………………..61

تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور ………………………………………………………….64

فصل سوم – روش شناسي پژوهش ……………………………………………………………………….66

روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………….67

جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………….67

نمونه و روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………..67

ابزار و اندازه گيري ……………………………………………………………………………………………67

اعتبار و رواتي …………………………………………………………………………………………………..68

روش اجراي تحقيق …………………………………………………………………………………………..70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش آماري و تجربه و عامل داده ها ……………………………………………………………………70

فصل چهارم – يافته ها وتجربه و تحليل داده ها …………………………………………………….. 71

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………….72

تحليل داده ها …………………………………………………………………………………………………73

جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………….74

جدول 3-4…………………………………………………………………………………………………….75

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………….76

جدول 5-4…………………………………………………………………………………………………….77

جدول 6-4…………………………………………………………………………………………………….78

فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………79

اختصار يافته ها و نتيجه گيري ………………………………………………………………………….. 80

محدوديت ها ………………………………………………………………………………………………..81

پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………82

فهرست منابع و سايت ها ………………………………………………………………………………….84

آزمون هوش هيجاني ( 20 سئوالي )

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

پاسخنامه


چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي یاد شده عبارت بودند از :

  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان متاهل ارتباط معنا داري هست .
  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان متاهل زن ارتباط هست .
  • بين هوش هيجاني و رضاي زناشويي دانشجويان متاهل مرد ارتباط معني دار هست.

جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجويان متاهل كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون هوش هيجاني بار و رضايت زناشويي اينريچ بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش همبستگي پيرسون بهره گیری گرديده كه نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي دانشجويان ارتباط معني داري هست .

 

فصل اول

 

كليات تحقيق

 

مقدمه :

رضايت مندي زناشويي تا حدودي به شرايط زندگي زن و شوهر ها بستگي دارد در مجموع هنگامي كه با شرايط تنش زاي زندگي مواجه شوند ، خطر بيشتري آنها را تهديد مي كند اما اگر اين خانواده پيش از مواجه با فشار رواني خانواده اي با ثبات و استوار باشد ، كمتر در معرض خطر خواهد بود برخي از يافته هاي اختصاصي تر در زير خواهد آمد ، درآمد كم و ناامني شغلي با رضايت مندي زناشويي پائين همراه می باشد ( چرلين 1979) ( يلينت 1977) هنگامي كه زوجين دائما درمورد پول نگراني داشته باشند رضايت مندي زناشويي پائين خواهد بود به ويژه براي شوهرها ، رضايت مندي شغلي با خشنودي زناشويي ارتباط دارد اما موفقيت شغلي نيز ممكن می باشد مسائل و مشكلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده می باشد كه اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده اي از زمان را بيرون از خانه به سر ببرند ، رضايت مندي زناشويي كاهش مي يابد                 ( ديزارد 1968) شايد اين نكته درست باشد كه عشق مي تواند به هر چيزي غلبه كند ، اما غالبا چنين نيست زوجهاي غير رمانتيك ، همانگونه كه از اسم آن بر مي آيد پيش از آنكه خود را متعهد به ازدواج كنند بررسي ديزارد درمورد اثرات زمان صرف شده براي كار به جاي بدون در خانه مثل اینکه مي تواند حاكي از آن باشد كه اگر زنان در خارج از خانه كار بكنند ازدواجها به خطر مي افتد كه اگر چنين چيزي درست باشد آگاهي از اين نكته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بيرون از خانه از 1950 تا 1974 دو برابر شده می باشد يعني 43 درصد در سال 1974 موضوعي نگران كننده خواهد بود ، امروزه اين نسبت افزايش يافته می باشد خوشبختانه لاسكي هيچ گونه مدركي دال بر اينكه سازگاري زناشويي با اشتغال اين زنان ارتباط دارد پيدا نكرد در حقيقت برك ووير 1976 دريافتند هنگامي كه زن در بيرون ازخانه كار مي كند گاهي اوقات از لحاظ هوش هيجاني دچار تغييراتي مي گردد كه مي تواند تاثير بسزايي در زندگي و روابط زناشويي آنها داشته باشد يك منبع بسيار با اهميت رضايت مندي در ازدواج را عبارت می باشد از ياداشتهايي كه طرفين به يكديگر مي دهند ( را سالت ) 1980 دريافت كه بسياري از عوامل باعث استحكام ازدواج مي شوند اين عوامل عبارتند از هزينه هاي ترك خانواده ( آيا مي توانيم هر خانواده را حمايت كنيم ؟ والدين ما چه خواهند گفت و مطالب ديگر كه تمام اينها از لحاظ هيجان و هيجان طلبي و حتي هوش هيجاني مي تواند تاثير گذار باشد گاهي اوقات در زندگي متاهلي مشكلاتي به وجود مي آيد كه هم رضايت زناشويي را كاهش مي دهد و هم اينكه هوش هيجاني زنان و يا مردان را دچار مشكل مي كنند ( اند روا ساپينگتون به نقل از حميد رضا شاهي برواتي 1385)

 

 

بيان مسئله

شادكامي كلي زناشويي با رضايت مندي جنسي ارتباط دارد زوجهاي شادكام نسبت به زن و شوهر ناشاد از زندگي جنسي خود خشنود ترند كه اثبات شده می باشد كه ناشادي از زندگي جنسي مي تواند در هوش هيجاني تاثير بسزايي داشته باشد پتول و ويرنيگ (‌1985) دريافتند كه صميميت جنسي در ازدواج با صميمیت عاطفي ارتباط دارد اما علت اين همبستگي ها روشن نیست شايد رضايت مندي جنسي به اين خاطر منجر به يك ازدواج شادتر مي گردد كه بر پاداشهاي مرتبط با زوجين مي افزايد اما اين احتمال نيز هست كه در يك ازدواج خوب به ويژه ازدواجي كه در آن ارتباط و تبادل نظر خوبي نيز به چشم مي خورد ، آگاهي از اين نكته كه براي هر كدام از طرفين چه چيزي از لحاظ جنسي لذت بخش می باشد آسانتر مي باشد ممترز و جانسون عقیده دارند كه مشكلات هيجاني اغلب به خاطر ارتباط ضعيف در زندگاني زناشويي می باشد قسمتي از درمان آنها براي مشكلات جنسي عبارت می باشد از كمك به زوجها براي بهبود ارتباط كلي خود با طرف مقابل كه مي تواند در هوش هيجاني تاثير بسزايي داشته باشد ( ناتن وجوانينگ 1985) متوجه شدند برنامه اي كه به طورخاص براي بهبودكاركردهيجاني زن وشوهرها طراحي شده می باشد گاهي اوقات موجب خشنودي زناشويي نيز مي گردد و به نظر مي رسد كه احتمالادر برخي موارد ، رفتار جنسي ضعيف هم مي تواند در هيجانات تاثير بسزايي داشته باشد واضح می باشد كه عشق براي افراد مختلف معنایي متفاوت دارد در كل ، عشق به مجموعه اي از احساسات مثبت و عميق تصریح مي كند كه معطوف به فردي ديگر می باشد براي اينكه زندگي زناشويي به خشنودي بينجامد بايد احساسات عميق اعلام گردد و پاسخي مناسب از طرف مقابل دريافت كند بديهي می باشد كه ازدواج اولين تعهد عاطفي و حقوقي می باشد كه ما در بزرگسالي قبول مي كنيم به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پيمان زناشويي نقطه ي عطفي در پيشرفت شخصي تلقي مي گردد و بي ترديد يكي از مهمترين تصميم هايي كه ما در طول زندگي خود مي گيريم انتخاب يك شريك زندگي می باشد كه اين مقوله مي تواند با هوش هيجاني و هيجانات آدمي بخصوص زوجين تأثیر بسزايي داشته باشد و به نظر       مي رسد در جامعه امروزي سه دليل اصلي براي رضايت و همگام آن با خصوصيات فردي ديگر عشق و هم نشيني و تحقيق انتظار ما باشد . (ناتن و جوانینگ 1985)

آيا بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل ارتباط معني دار هست ؟

اهميت و ضرورت تحقيق :

رضايت مندي زناشويي را نمي توان صرفا بر اساس فشارهاي رواني بيروني تبيين كرده زيرا تمامي ازدواجها دست كم با چند فشار رواني مواجه هستند . در بسياري از خانواده ها فقر و تعدد فرزندان و بيماري هست اما در عين حال موفق بوده و بسياري از ازدواجهايي كه هيچ كدام  از اين موارد در آنها وجود نداشته می باشد به شكست منتهي شده اند تفاوت ازدواجهاي شادكام و خوب با رضايت بالا و ازدواجهاي ناشاد و حداقل تا حدودي مي بايست در پرتو شيوه اي تبيين كرد كه طرفين به فشار رواني پاسخ مي دهند و يا با يكديگر ارتباط مستقر مي كنند و اين موارد مي توان در هيجانات تاثير مثبتي بگذارد كه گاهي اوقات از لحاظ رواني و روحي باعث مشكلاتي در فرد به وجود مي آمد و اين مسئله كه همسران چگونه مي توانند يكديگر را بهتر بشناسند به گفتگو اولين ابزار براي به حداقل رساندن كژ فهمي در ازدواج تبادل پيام می باشد اگر زن و شوهرها در وضعيت گشوده و بي پرده با يكدگير صحبت كنند احتمال اينكه يك نفر بدون آگاهي طرف مقابل تغيير كند وجود نخواهد داشت و طرفين از آن چیز که ديگري را خشنود يا ناخشنود مي سازد بيشتر مطلع بوده و اگر همسر او درمورد امري ناراحت و ناراضي باشد متوجه اين قضيه مي گردد بك وجونز ( 1973) دريافتند كه ارتباط ضعيف را يجترين مشكل ازوداجهاي پردردسر می باشد كه هر كدام مي تواند در هوش هيجاني تاثير بسزايي داشته باشد .

هدف كلي تحقيق حاضر:

تعيين ارتباط هوش هيجاني و رضايت زناشويي می باشد

و اهداف جزئي عبارتند از :

1- تعيين ارتباط هوش هيجاني و رضايت زناشويي در زنان

2- تعيين ارتباط هوش هيجاني و رضايت زناشويي در مردان

3-تعيين ارتباط ابعاد مختلف هوش هيجاني با رضايت زناشويي

فرضيه هاي تحقيق

  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي ارتباط هست
  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در زنان ارتباط هست
  • بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در مردان ارتباط هست

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :92

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.