منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد:بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان مي باشد فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارتند از ارتباط بين رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از وقت آيا معني دار می باشد؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن می باشد؟وفرضيه سوم اينكه بهره گیری بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان می باشد؟

گروه نمونه اين پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداري زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكيل دادند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و روي آنها دو آزمون رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از وقت انجام گردید كه پس از آن ، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و t بهره گیری گردید كه نتيجه به دست آمده به توضیح زير مي باشد:

– بين رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از وقت ارتباط معني داري هست.

– رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن : تفاوت معني داري وجود ندارد.

– بهره گیری بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان : تفاوت معني داري وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

فصل اول : كليّات

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضيات تحقيق

تعريف نظري

ضرورت و اهميّت تحقيق

كليد واژه

 

فصل دوّم : نگاهي به تاريخچه متغيرهاي پژوهش

مقدمه

تاريخچۀ رضايت شغلي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مفهوم رضايت شغلي

نظريه هاي رضايت شغلي

عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب

نارضايتي شغلي و پيامدهاي آن

عوامل كلي نافذ در رضايت شغلي

عوامل مؤثر در رضايت شغلي

تاريخچۀ بهره گیری بهينه از زمان

اصول عمومي بهره گیری بهينه از زمان

نكات سودمند براي بهبود كيفيت وقت

پژوهش هاي داخل كشور

پژوهش هاي خارج از كشور

 

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه

نمونه و روش انتخاب نمونه

روش اجرا

روش آماري

 

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

نتايج آماري

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

نتيجه گيري

بحث

محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات پژوهش

منابع

 

 

فصل اول : « كليّات »

مقدمه:

اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليت هاي زندگي بشر به شمار مي رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند.اشتغال واقعه اي می باشد از زندگي بشر كه براي همۀ بشر ها در برهه اي از زمان اتفاق مي افتد و هيچ كس را گريزي از آن نيست.همچنين بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته می باشد.اشتغال صحيح و گزينش افراد مناسب براي انجام مشاغل از مهمترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه و تأمين كننده سلامت افراد و نيل به خودكفايي و بي نيازي از ديگران مي باشد.همچنين جوامعي كه بشر هاي فعال و كارآمد دارند بر زندگي خود حاكمند و به انواع گوناگون در تعيين شيوۀ زندگي جوامع ديگر تأثير مي گذارد.رضايت شغلي تعيين كنندۀ مهمي در رضايت از زندگي می باشد و تمام رفتارها و روابط بشر ها بطور مستقيم و غير مستقيم از چگونگي اشتغال آنها متأثر مي باشد.مفاسد اجتماعي به دلايل متعدد ريشه مهمي در بيكاري دارند و از طريق اشتغال مي توان نابساماني ها را برطرف كرد.(شفيع آبادي 1371)

پرواضح می باشد افرادي مي توانند از شغل خويش راضي باشند كه تمامي عوامل مؤثر در رضايت شغلي را به نوعي داشته باشند و تمامي عوامل منفي را كه به نوعي رضايت شغلي را تحت تأثير قرار مي دهند تقليل دهند.همچنين خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : «هر كسي اميد لقاي پروردگارش را دارد بايد اقدام صالح انجام دهد»

گاهي موقعيت هاي سخت و ناگوار شغلي و عدم تغيير شغل در افراد باعث مي گردد فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و دروني شدن و نارضايتي فرد گردد.همان گونه كه مي دانيم زمان و بهره گیری بهينه از زمان هم باعث رضايت شغلي در فرد خواهد گردید.(شفيع آبادي 1371)

زمان مانند نعمت هاي گرانبهايي می باشد كه نيازمند برنامه ريزي دقيق مي باشد و اين امر ملاحظاتي را مي طلبد و افرادي كه قصد دارند وقت خود را براي انجام امور متنوع زندگي سازماندهي كنند بايد ملاحظات را رعايت نمايند و به اين صورت می باشد كه افراد بايد كار خود را در نظر داشته باشند يعني كاري را كه مي خواهند انجام دهند نيازمند چه زماني می باشد كه بتوانند كار را به درستي و با رضايت كامل انجام دهند.برتري افرادي كه زمان خود را مديريت مي كنند در اين می باشد كه در زمان مساوي كارهاي بيشتري نسبت به ديگران انجام مي دهند و از لحظات زندگي شان به بهترين شكل بهره گیری مي كنند ، و همچنين به رضايت شغلي هم دست مي يابد.(غلامرضا خاكي 1378)

طرح مسئله :

يكي از اركان مهم و حياتي نظام هاي پويا و در حال توسعه و توسعه يافته ، ميزان اشتغال و فرآيندهاي آن در حيات اجتماعي می باشد چنانچه برهه كنوني نظام هاي پيچيدۀ جهاني و بهره گیری از امكانات تكنولوژي در عرصه توليد خدمات پیش روی افزايش روزافزون جمعيت و انتظارات آحاد مردم از برخورداري از موقعيت هاي بالاتر شغل باعث شده می باشد ، انتخاب شغل و رسيدن به شغل و راحتي ادامۀ شغل فرآيند روابط خانوادگي و روابط اجتماعي را تحت الشعاع قرار دهد. (شفيع آبادي 1374)

هويت حيات موجودات انساني بستگي به کوشش و فعاليت و كوشش مستمر او دارد كه کوشش زمينه حيات موجودات بقاي بشر به عنوان اشرف مخلوقات می باشد.تاريخچۀ حيات انساني هرچند از فعاليت ناايستاده می باشد امروزه كه قرن فضا و ارتباطات می باشد و علم به سرعت در حال توسعه مي باشد هر روز اختراعات و تكنولوژي جديد عرضه مي گردد هر چند اكثر كارها توسط رباطها انجام مي گيرد بيشتر كارها كامپيوتري صورت مي گيرد وزندگي ماشيني جايگزين تحرك شده می باشد اما با اين حال باز بشر نيازمند يك رضايت شغلي می باشد تا با اين رضايت بتواند در اين دنياي ماشيني به سلامت زندگي كند و براي رسيدن به اين رضايت نيازمند يك زمان بندي دقيق می باشد تا كارايي و اثربخشي مناسبي داشته باشد. (علي افشار نادري 1370)

در انجام كارها ما ممكن می باشد نتوانيم به همۀ كارها بپردازيم ولي مي توانيم مهمترين آنها را به نحو احسن انجام دهيم.با هدف گذاري ، تعيين اولويت و در نهايت انتخاب مهم ترين فعاليت ، بازدهي مان به نحو چشمگيري افزايش مي يابد. (منبع اينترنت ، Yahoo)

مسئله مورد نظر پژوهش اين می باشد كه آيا بين رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان در كاركنان استانداري زنجان ارتباط هست؟

در پژوهش حاضر رضايت شغلي به عنوان متغير مستقل و بهره گیری بهينه از زمان به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

پژوهش حاضر تلاشي می باشد در راستاي روشن کردن اين موضوع كه كارمندان از زمان بهترين بهره گیری را داشته باشند و همچنين از شغل خويش راضي باشند در اين صورت مي توان انتظار داشت كه كارمنداني كارآمد و با عملكردي بهتر داشته باشيم.

اهداف پژوهش :

هدف كلي ← بررسي ارتباط رضايت شغلي و و بهره گیری بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان و همچنين بايد در نظر داشت كه كارمنداني كه در اين شهر مشغول به خدمت مي باشند از نيازهاي گوناگون زندگي از قبيل محيط كاري و روابطي كه حاكم بر آنها می باشد و نيز اطلاعاتي از نظر فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي ، با هم فرق دارند و يا حتي بومي بودن آنها كه همه عوامل ياد شده ممكن می باشد هر يك از اين عوامل در افزايش يا كاهش رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان در پي داشته باشد.ما در اين پژوهش مي خواهيم به هدف كلي كه در بالا مطرح گردید برسيم و ببينيم ارتباط معني دار بين رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان هست يا نه.

فرضيّات تحقيق :

– بين رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان ارتباط معني داري هست؟

– رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن می باشد ؟

– بهره گیری بهينه از زمان در مردان بيشتر از زنان می باشد؟

تعريف نظري :

رضايت شغلي : نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغلش مي باشد كه زائيده عوامل طي نظير شرايط محيط كار و نظام سازماني حاكم بر محيط كار و تأثير عوامل فرهنگي

فلذا رضايت شغلي احساس رواني می باشد كه از عوامل اجتماعي متأثر مي باشد. (ماهر 1373)

در اينجا مقصود از رضايت شغلي نمره اي می باشد كه فرد در پاسخ دهي به پرسشنامه رضايت شغلي كسب مي نمايد.

بهره گیری بهينه از زمان :

بهترين بهره گیری از وقت كه كارايي فرد را بالا مي برد يعني فرد بتواند از زماني كه براي انجام كار خويش دارد بهترين بهره گیری را نمايد.

دراينجا مقصود از بهره گیری بهينه از زمان نمره اي می باشد كه فرد از پاسخ دهي به پرسشنامه بهره گیری بهينه از زمان كسب مي نمايد. (علي افشار نادري 1370)

ضرورت و اهميّت تحقيق :

نيروي انساني كارآمد و با انگيزه ، بزرگترين سرمايه و پوياترين بخش هر سازمان را تشكيل مي دهد و مهره اصلي در راستاي اهداف هر سازمان می باشد و درواقع توسعه يافتگي هر سازمان معلول اين نيروي عظيم مي باشد.

ادارات به عنوان نهادي بسيار گسترده در جهت ارائه خدمات به افراد جامعه مي باشند و كارمندان نيز به عنوان يكي از اركان اصلي تشكيل دهنده اين مراكز در راستاي انجام وظايف اين مراكز مسئوليت مهمي را به دوش دارند.بنابراين موضوع پژوهش مي توانيم به برخي از عوامل مؤثر در رضايت شغلي و همچنين بهره گیری بهينه از زمان پي ببريم و از پيامدهاي منفي ناشي از كاهش سطوح آن متغيرها مانند : شكايت ازكم كاري ، كاهش عملكرد ، عدم احساس مسئوليت و شكايات از زمان هاي كاري و…جلوگيري كرده و بلكه برعكس مي توان گام هاي مذكور را در جهت بهبود و عملكرد هر چه بيشتر كارمندان براي خدمت بهتر و مطلوب به افراد جامعه فراهم نمود و همچنين افراد كارمند و يا سايرين دردوره زمان كاري بتوانند به نحو احسن كارها و مسئوليت هاي خود را انجام دهند و در نهايت هم از شغل خويش رضايت كامل را داشته باشند.

كليد واژه ها :

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان مي باشد.فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شده اينها می باشد كه بين رضايت شغلي و بهره گیری بهينه از زمان ارتباط معني داري هست؟

فرضيۀ دوم : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن می باشد؟

فرضيۀ سوم : بهره گیری بهينه در مردان بيشتر از زنان می باشد؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :54

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.