دانلود: دانلود پایان نامه ارشد:بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این پژوهش این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش اظهار شده می باشد که مورد مطالعه قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی می باشد و ابزار مورد بهره گیری سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر می باشد :

الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

نتایج پژوهش با در نظر داشتن یافته ها در انتها ارائه شده می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مقدمه……………………………………………………………………………………………… 8
 • اظهار مسئله……………………………………………………………………………………… 10
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… 11
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 13
 • پرسش یا فرضیه های پژوهش ………………………………………………………… 13
 • تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………….. 15
 • معرفی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………….. 19

فصل دوم : مطالعه پیشینة پژوهش

 • تاریخچة اعتیاد………………………………………………………………………………… 21
 • مطالعه نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش………………………… 24
 • مطالعه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور…………………… 45
 • نقد و مطالعه پژوهشهای انجام شده…………………………………………………. 47

فصل سوم : متودولوژی

 • جامعة آماری………………………………………………………………………………….. 57
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………… 58
 • روش محاسبه حجم نمونه………………………………………………………………… 58

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 • مطالعه و توصیف و تحلیل داده ها……………………………………………………. 60

الف) توصیف داده ها با بهره گیری از جداول و داده ها………………………………… 61

ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)………………………………… 69

ج) سایر یافته های پژوهش…………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم : نتیجه گیری

 • تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها…………………………….. 82
 • محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………….. 83
 • پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی…. 83

فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ

ضمائم………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 92

 

فصل اول

 

مقدمه

اعتیاد عبارت می باشد از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب مادة مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم می باشد تا او را به حالت تعادل برگرداند.

اعتیاد همراه با بی دردی مزمن می باشد که سبب افت تمامی فعالیتها می گردد. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی می باشد که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همة گروههای سنی و اجتماعی دیده می گردد.

اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه به شمار می رود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد می باشد به این دلیل بایستی روی برنامه های اخلاقی کار گردد.

در زمینة فکری و فلسفة زندگی، معتادان بی اعتنا  به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی در نظر داشتن ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت می باشد که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.

با در نظر داشتن مواردی که ذکر گردیده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات قرن حاضر می باشد، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان کوشش دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، اما اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می گردد، زیرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجة دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و معضلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء بهره گیری می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.

 

اظهار مسئله

مسائل زیادی می باشد که باعث بروز اعتیاد می گردد مانند :

 • آیا عوامل اجتماعی همچون بیکاری در جامعه آزادی بیش از حد جوانان نقشی در بروز این پدیده دارد؟
 • آیا ناسازگاری با محیط زندگی اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
 • آیا عوامل عاطفی همچون کم توجهی در دوران کودکی و نوجوانی در درون خانواده و همسالان اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
 • آیا به همین سادگی که سیگار در اختیار جوانان قرار می گیرد می تواند اولین ماده ای باشد که زمینة گرایش آنها را به طرف اعتیاد فراهم سازد؟
 • آیا بهره گیری از مواد مخدر به عنوان وسیله ای برای رهایی از سختیهای زندگی اثری در معتاد شدن جوانان دارد؟

 

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری می باشد که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی به آن، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد می باشد که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسانها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده می باشد.

تحقیقات تاریخی و مردم شناختی نشان داده می باشد که بهره گیری از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بزرگسالان محدودبود و نوجوانان و جوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدر به گونه پراکنده در مراسم اعتقادی و مذهبی منحصراً توسط گروههای خاصی در شرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین و کوکائین به بازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیز نظاره گردید. در دهة 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بود که توجه اجتماعی را در مقایسه وسیع به خود جلب نمی نمود، اما در اوایل دهة 1970 بهره گیری از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع گردید و به صورت مسأله ای جهانی در آمد و ابعاد همه گیر آن به صورت یک موج از قاره ای به قارة دیگر گسترش پیدا نمود و در دنیای هیپیگری ماری جوانا[1] برای تفریح اشتراکی و گروهی گردید و همراه با موسیقی و عشق به عنوان سه رکن اساسی فرهنگ هیپی ها متجلی گردید. [2]  مشکل این آفت ویرانگر در دهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می گردید، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده و آثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته شده می باشد که اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش احساس می گردد.

 

اهداف پژوهش

هدفهای اصلی

 • شناسایی علل اجتماعی که در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر هستند.
 • شناسایی علل عاطفی که موج اعتیاد به مواد مخدر شده اند.
 • شناخت عوامل تحصیلی که منجر به اعتیاد شده اند.

هدفهای فرعی

 • تعیین ارتباط بین وضعیت اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر
 • تعیین ارتباط بین میزان تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر
 • تعیین ارتباط بین سن جنسیت و اعتیاد به مواد مخدر
 • شناخت مواد مخدری که بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد.

پرسش فرضیه های پژوهش :

پرسشهای پژوهش

 • آیا کنترل خانواده بر اعتیاد جوانان مؤثر می باشد؟
 • آیا وضعیت اقتصادی در اعتیاد جوانان تأثیر گذار می باشد؟
 • آیا مذهب در اعتیاد تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا میزان تحصیلات در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر می باشد؟
 • آیا پرخاشگری در کودکی بر اعتیاد در جوانی مؤثر می باشد؟

 

فرضیه های پژوهش

 • میزان تأثیر کنترل خانواده بر بروز اعتیاد
 • میزان تأثیر وضعیت اقتصادی بر بروز اعتیاد
 • میزان تأثیر مذهب بر بروز اعتیاد
 • میزان تأثیر تحصیلات بر بروز اعتیاد
 • میزان تأثیر پرخاشگری بر بروز اعتیاد

 

تعاریف نظری و عملیاتی

[1] . ماری جوانا یا حشیش ماده ای می باشد که از گل و ساقة گل شاهدانه به دست می آید و در ایران به عنوان «بنگ» معروف می باشد. این ماده حالتی تخدیری در بشر به وجود می آورد که توأم با پرحرفی، آواز خوانی و خنده های غیر ارادی و احمقانه می باشد.

[2] . قبل از پیدایی هیپیگری در آمریکا، تفریح جوانان به صورت انفرادی بود و هرکس به تنهایی به تدارک سرگمی می پرداخت، اما ماری جوانا مرز مالکیت خصوصی و انفرادی تفریح را شکست و آن را به صورت اشتراکی در آورد. اینک ماری جوانا دست به دست می گردد و همگان را در این تفریح شامل می گردد. به اظهار دیگر، ماری جوانا بیشتر نشانة فرهنگی می باشد تا یک مادة مخدر اصلی (صالحی، 1371: 156).

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :92

قیمت : 2500تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.