دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل رگرسیون، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

شدت و ضعف و نوع همبستگى بين متغيرها باشد. براى رسم خط رگرسيون بايد از معادلهی رگرسيون استفاده کرد. در رگرسيون دو متغيره پس از آنکه مسجل شد بين دو متغير همبستگى معنى‌دار وجود دارد، از رابطهی زير استفاده مى‌شود:
y = a x + b(۵-۱)
در اين رابطه x، مقادير مستقل؛ y، مقادير متغير وابسته و b، a، ضرايبى هستند که قابل محاسبه هستند.
برای تحلیل دادههای حاصل از آزمایشها و محاسبهی مدل رگرسیونی از نرم افزارIBM SPSS Statistics نسخهی ۲۲ و برای رسم منحنیهای هم تراز از نرم افزار Origin Pro نسخهی ۶/۸ استفاده شد.
برای محاسبهی درصد استخراج گالیم و آلومینیوم از رابطهی ۵-۲ استفاده شد.
E=[M]_OF/[M]_AF (۵-۲)
که در آن M غلظت فلز در فاز آبی و یا آلی است.
همچنین برای محاسبهی ضریب توزیع و همچنین فاکتور جداسازی به ترتیب ار روابط ۵-۳ و ۵-۴ استفاده شد.
D=([M]_OF⁄V_OF )/([M]_AF⁄V_AF )(۵-۳)

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید