دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : حقوق و تکالیف زوجین از منظر قرآن و روایات

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ـ گروه علوم قرآن و حدیث

« پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد M.A »

رشته ی : علوم قرآن و حدیث

عنوان :

حقوق و تکالیف زوجین از منظر قرآن و روایات

 

سال تحصیلی91-1390

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عناوین                                                                                        صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………..2

فصل اوّل : کلیّات

بخش اوّل: کلیّات پژوهش

1- مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………..3

2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….4

3- پیشینه ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………4

4- ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 5

5- سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 5

6- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 5

7- اهداف………………………………………………………………………………………………………………………..6

8- معضلات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

 

فصل دوّم : مفهوم شناسی

1- حقوق………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1- حق در لغت……………………………………………………………………………………………………………8

1-2- حق در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………9

1-2-1- حق در اصطلاح فقه…………………………………………………………………………………………..10

1-2-2- حق در اصطلاح حقوقدانان…………………………………………………………………………………10

2- تکالیف…………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1- تکلیف در لغت……………………………………………………………………………………………………..11

2-2- تکلیف در اصطلاح………………………………………………………………………………………………..11

2-2-1- تکلیف در اصطلاح دین……………………………………………………………………………………..11

3- اقسام حقوق……………………………………………………………………………………………………………..12

3-1- حق مالی………………………………………………………………………………………………………………12

3-2- حق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………12

4- نکاح………………………………………………………………………………………………………………………..13

5 – عقد………………………………………………………………………………………………………………………..14

6- تمکین………………………………………………………………………………………………………………………14

7- طلاق……………………………………………………………………………………………………………………….15

8- نشوز………………………………………………………………………………………………………………………..15

9- مهریه……………………………………………………………………………………………………………………….16

10- مهرالسنّه…………………………………………………………………………………………………………………16

11- مهرالمسمّی……………………………………………………………………………………………………………..16

12- مهرالمثل…………………………………………………………………………………………………………………17

13- مهرالمتعه………………………………………………………………………………………………………………..17

14- نحله………………………………………………………………………………………………………………………17

15- نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….18

16- ارث……………………………………………………………………………………………………………………….18

17- جهیزیه…………………………………………………………………………………………………………………..18

18- عدّه………………………………………………………………………………………………………………………..19

19- مودّت…………………………………………………………………………………………………………………….19

20- رحمت…………………………………………………………………………………………………………………..19

21- حضانت………………………………………………………………………………………………………………….19

22- اجرت المسمّی………………………………………………………………………………………………………..20

23- اجرت المثل……………………………………………………………………………………………………………20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

24- زوج……………………………………………………………………………………………………………………….20

25- زوجین…………………………………………………………………………………………………………………..20

25-1- موارد استعمال واژگان «زوج و إمرأه» در قرآن کریم…………………………………………………21

فصل سوّم: حقوق متقابل زوجین از منظر قرآن و روایات

بخش اوّل: حقوق مشترک زوجین

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………….25

1- حسن معاشرت………………………………………………………………………………………………………….26

2- تعاون و همکاری……………………………………………………………………………………………………….29

3- تکریم به یکدیگر……………………………………………………………………………………………………….33

4- جلب توجّه نسبت به یکدیگر………………………………………………………………………………………37

5- استمتاع از یکدیگر……………………………………………………………………………………………………..44

6- حضانت……………………………………………………………………………………………………………………49

7- تربیت فرزند……………………………………………………………………………………………………………..53

7-1- تأثیر مادر در تربیت فرزند………………………………………………………………………………………54

7-2- تأثیر پدر در تربیت فرزند……………………………………………………………………………………….55

7-3- تأثیر مشترک پدر و مادر پس از تولّد فرزند………………………………………………………………56

7-4- تربیت کودک در سنین رشد…………………………………………………………………………………….59

7-4-1- تربیت، نه تنبیه…………………………………………………………………………………………………..61

8- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………62

8-1- مبانی اصل آزادی قراردادها……………………………………………………………………………………..63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

8-2- شرایط صحّت شروط ضمن عقد……………………………………………………………………………..65

9- استقلال مالی……………………………………………………………………………………………………………..66

9-1- مبانی استقلال مالی زوجین……………………………………………………………………………………..67

بخش دوّم: حقوق زوج

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….70

1- حقوق مالی…………………………………………………………………………………………………………………..70

1-1- ارث…………………………………………………………………………………………………………………….70

1-1-1- ارث در لغت…………………………………………………………………………………………………….70

1-1-2- ارث در اصطلاح……………………………………………………………………………………………….70

1-1-3- فلسفه و مبانی ارث در اسلام………………………………………………………………………………71

1-1-4- تاریخچه ی ارث……………………………………………………………………………………………….73

1-1-5- ارث در قرآن و روایات………………………………………………………………………………………74

1-1-6- سهم الارث زوج……………………………………………………………………………………………….75

1-2- اخذ فدیه در طلاق خُلع………………………………………………………………………………………….76

1-3- شرایط مالی ضمن عقد ازدواج………………………………………………………………………………..77

2- حقوق غیر مالی

2-1- طلاق……………………………………………………………………………………………………………………78

2-2- رجوع…………………………………………………………………………………………………………………..81

2-3- تعدّد زوجات………………………………………………………………………………………………………..83

2-3-1- فلسفه ی تعدّد زوجات………………………………………………………………………………………86

2-3-2- احکام تعدّد زوجات…………………………………………………………………………………………..87

2-3-3- پاسخ به یک شبهه……………………………………………………………………………………………..87

2-3-4- معضلات ناشی از تعدّد زوجات…………………………………………………………………………..88

2-4- قیمومیّت(ریاست برخانواده)…….. ……………………………………………………………………………90

2-4-1- لزوم وجود رییس برای خانواده……………………………………………………………………………91

2-4-2- مطالعه ریاست مرد از منظر قرآن کریم…………………………………………………………………92

2-4-3- مطالعه ریاست مرد از منظر روایات……………………………………………………………………..93

2-4-4- قلمرو مدیریت در خانواده…………………………………………………………………………………..95

2- 5- اطاعت………………………………………………………………………………………………………………..97

2- 6- تمکین………………………………………………………………………………………………………………104

2-7- اشتغال………………………………………………………………………………………………………………..108

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………111

پیشنهادات و راهکارها……………………………………………………………………………………………………..119

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….127

 

چکیده

 

یکی از احکام و قواعد تدوین شده در شریعت اسلام ، احکام مربوط به روابط زوجین می باشد که با تشکیل نهادی به نام خانواده ، خود را پای بند به حقوق و تکالیفی می دانند، که در سایه ی عقد ازدواج، متوجّه آنان می گردد. شریعت اسلام به گونه ای، زوایای مختلف نهاد خانواده را از بدو امر در نظر گرفته می باشد که رهایی از این حقوق و تکالیف، غیر ممکن می باشد. پس، با ایجاد   ارتباط ی زوجیت، که با ایجاب و قبول، شروع می گردد، این حقوق و تکالیف، بر طرفین حاکم  می گردد. قرآن کریم در آیه ی 187 سوره مبارکه ی بقره ، نیاز به جنس مخالف را به صورت کاملاً محترمانه و با واژه ی «لباس» اظهار فرموده می باشد و در آیه ی 21 سوره ی مبارکه روم ، زن را «مایه ی آرامش» شوهر، معرّفی نموده می باشد.

 

کلید واژگان :  قرآن ، روایات ، حق ،  تکلیف،  زوجین .

 

 

فصل اوّل:کلیّات

 

 

 

مقدمه

-1علت انتخاب موضوع

خانواده، اوّلین و مهم ترین نهاد اجتماعی می باشد که بشر در آن پای می نهد و مفهوم تعاون ،              نوع دوستی و از خود گذشتگی را فرا می گیرد. تمایل جنسی زن و مرد و هم چنین محبّتی که بین آن ها به سبب ارتباط ی زوجیّت ایجاد می گردد ، موجب شده که خانواده، به عنوان نهادی طبیعی و محترم از قدیم الایّام به وجود آید. همان گونه که تشکیل اجتماع از ضرورت های طبیعت بشر و تأمین سعادت اوست ، خانواده نیز به حکم نیازها و غرایز انسانی ایجاد شده می باشد.

مسأله ی ازدواج و زناشویی مانند ی امور منظّم زندگی اجتماعی می باشد که آفریدگار جهان ، اساس آن را بنا نهاده می باشد و هیچ امری در زندگی بشر ها نمی تواند به اندازه ی ازدواج ، بهروزی و خوشبختی و یا تیره روزی و بدبختی به بار آورد. پس برای هیچ چیز در زندگی نباید بیشتر از مسأله ی ازدواج ، اهمیّت قایل گردید و هر کسی بایستی در زندگی به این مسأله ی بزرگ اهمیّت داده و روح و قلب خود را برای تنظیم آن آماده سازد.

خانواده ، يك واحد اجتماعى می باشد كه هدف از آن تأمين سلامت روحى و روانى افراد می باشد. دین مبین اسلام براى تمام افراد خانواده، حقوقى قایل می باشد و اين حقوق در قبال وظايفى می باشد كه نسبت به یکدیگر دارند. ممكن نيست كسى را پيدا كنيم كه حقّى در موردى داشته باشد بدون اين‏ كه وظيفه‏اى بر دوش او قرار گيرد. بنابراين ، همان‏گونه كه مرد در برابر وظايفى كه نسبت به همسر و فرزندان خود دارد و اين موجب شده كه حقوقى نيز به عهده ی آنان داشته باشد. زن نيز در قبال وظايفی كه در زندگى به عهده ی او نهاده شده می باشد، از حقوقى برخوردار می باشد .

شناخت این حقوق و تکالیف متقابل، چه بسا به بهبود روابط زوجین کمک شایانی خواهد نمود. خانواده، بنیان جامعه می باشد و بنای اجتماع بر شالوده ی خانواده نهاده شده می باشد. هرمقدار این بنیان از استحکام و صلابت برخوردار باشد ، بنای آن نیز مقاوم و مداوم خواهد بود. و این امر غیر از با شناخت و رعایت حقوق و تکالیف افراد خانواده، میسّر نخواهد گردید.

با توجّه به این مقدّمه و گفتار کوشش خواهد گردید ، حقوق و حدود وظایف زوجین را در خانه و خانواده مورد مطالعه قرار داده تا با اتکا به به قرآن و روایات معصومین(ع)، زوج های جوان را ضمن آگاه ساختن از حقوق و تکالیفشان، در بهبود روابطشان با همسرانشان کمک نماییم .

در این پژوهش آغاز آیات و احادیثی را که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مورد بحث مرتبط می باشد ، جدا نموده و کوشش شده با توجّه به تحلیل ساختاری و شیوه ی آرایش عناصر پیام ، وجوه پنهان پیام خداوند و معصومان (ع) را دریافته و سپس از سیره ی معصومین(ع) نیز بهره جسته و در نهایت به نتایجی دست یابیم، تا دانسته گردد که هرچه را قرآن پذیرفته ، سنّت نیز آن را تأیید نموده می باشد.

شایان ذکر می باشد این پژوهش در پنج فصل به توضیح ذیل تنظیم شده می باشد:

فصل اوّل، به کلیات پژوهش اختصاص یافته می باشد. در فصل دوّم، به مفهوم شناسی تصریح خواهد گردید. فصل سوّم پژوهش ، به اظهار حقوق متقابل زوجین از منظر قرآن و روایات اختصاص یافته می باشد. و در فصل چهارم نیز تکالیف متقابل زوجین از دیدگاه قرآن و روایات مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. و بالاخره در فصل پنجم که به خاتمه اختصاص یافته می باشد ، با  نتیجه گیری ، پیشنهادات و راهکارها و فهرست منابع پژوهش به پایان می رسد.

2 اظهار مسأله

با عنایت به این که آگاهی و شناخت زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود، تأثیر بسیار مهمّی در تحکیم روابط خانوادگی خواهد داشت ؛ بر آن شدم تا ضمن اظهار مسأله از منظر قرآن و روایات و با اتکا به به این منابع ، به تشریح موضوع بپردازم. لذا ضمن احصاء هر یک از حقوق و تکالیف زوجین ، با اتکا به به آیات و روایات ، به ابعاد گوناگون آن تصریح گردیده می باشد . بدون شک تبیین موضوع از دیدگاه قرآن و روایات و آگاهی زوجین از آن می تواند تأثیر بسیار مهمّی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در علوم انسانی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.