دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: درباره نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

را افزايش مي دهد. ۵) بين امكانات شغلي و ميزان عملكرد در بين گروه كاري ارتباط معنا دار و مثبت (در سطح 05/0) بوده و هرچه قدر امكانات شغلي مطوب تر، ميزان عملكرد نيز بيشتر بوده می باشد. 6) بين چالش شغلي و ميزان عملكرد ارتباط معنادار ومثبت ( در سطح 05/0) بوده و چالش زياد بدنبال خود حركت به سمت افزايش عملكرد را نيز داشته می باشد.

حبیبی(1389) در مطالعه ای به مطالعه ارتباط میان ویژگی های شغلی و انگیزش پرداخت. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم ویژگی های شغلی مهارت، هویت، آزادی اقدام و بازخورد با انگیزش نیکبخت(1391) در پژوهشی به بررسي اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزايش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی پرداخت. یافته های وی نشان داد که واقعيت درماني گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی تاثیر معناداری نداشته اما به طور معناداري موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گشته می باشد.

قاسمی(1390) در پژوهشی به مطالعه ارتباط بین اهمال کاری و عزت نفس با انگیزش پیشرفت پرداخت. یافته های پژوهش وجود ارتباط منفی بین هر دو متغیر عزت نفس و انگیزش پیشرفت با اهمال کاری را نشان دادند. از طرفی بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت ارتباط مثبت و معنی داری پیدا نمود گردید.

2-5-فرضيه تحقيق

انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی کارکنان تأثیر واسطه ای دارد.

2-6-جمعبندي و نتيجهگيري

در اين بخش تعاريف و مفاهيم اهمال کاری شغلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. سپس به مبانی نظری ويژگي‌هاي شغلي و انگیزش شغلی اشاره گرديد. در پايان نيز

تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.