دانلود پایان نامه درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز _دانلود پایان نامه دکتری

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهش اخیر همچنین دو جهش در ژن GDF9 و 15 جهش در ژن BMPR1B مشاهده شدند که همگی آن ها به غیر از یک جهش در ژن GDF9 با تغییر اسید آمینه  در  در ساختار پروتئین های مربوطه همراه بودند. نتایج پژوهش اخیر نیز نشان دهنده اثر کلیدی ژن های باروری در تولید مثل بز می باشد.

آن و همكاران (2013) چند شكلي هاي دو ژن GDF9 و GNRH1 را در 641 بز از سه نژاد زينونگ سانن، گونژونگ و بوئر با روش PCR-RFLP بررسي نمودند. در پژوهش اخير به ترتيب يك (g.4093G>A كه با جاگزيني آمينو اسيدي در توالي پروتئين همراه بود) و دو (g.3548A>G، g.3699G>A) در GDF9 و GNRH1 مشاهده شدند. نتايج مطالعات آماري در پژوهش اخير نشان داد كه اثر تركيبي جهش هاي دو ژن روي نرخ بزغاله زايي اثر معني داري دارد به طوريكه ژنوتيپ C5 داراي بيشترين بزغاله زايي در زايش هاي اول، سوم، چهارم و همچنين بيشترين ميانگين بزغاله زايي بوده می باشد. نتايج پژوهش اخير پيشنهاد داد كه GDF9 و GNRH1 مي توانند به عنوان نشانگرهاي ژنتيكي در مطالعات توليد مثلي بز مورد بهره گیری قرار گيرند.

جانگل و همکاران (2009) در یک آزمایش ایمن سازی علیه GDF9 و BMP15 اثر تنظیمی این ژن ها را بر نرخ تخمک ریزی گاوها مطالعه کردند. نتایج پژوهش اخیر افزایش میانگین تخمک ریزی را در پایان دوره ایمن سازی برای GDF9 و BMP15 به ترتیب 7/5 و 1/2 در گروه ایمن شده در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. پس مي توان نتيجه گيري نمود كه در گاو نیز مانند گوسفند ژن های اخیر در تنظیم نرخ تخمک ریزی دخالت دارند.

هوسو و همكاران (2008) با مطالعه برون تني تأثیر هاي BMP15 و GDF9 روي بلوغ، باروري و توسعه رويان هاي گاوي نشان دادند كه BMP15 داراي تأثیر حياتي در بلوغ سيتوپلاسمي اووسيت ها بوده و توسعه و تكامل رويان ها را در گاو تحت تاثير قرار مي دهد.

 

 

 

 

برای گاو، گوسفند،  بز و گاو میش تیپ رودخانه ای به ترتیب از نژادهای ایتالیایی Agerolese، Laticauda، Cilentana و گاوميش ايتاليايي تيپ رودخانه اي از طريق سياهرگ وداجي اخذ شدند. هنگام خونگیری بایستی دقت داشت که حیوان وارد شوک یا استرس نشود زیرا احتمالا استرس وارده به حیوان با ترشح بعضی فاکتورها در خون همراه خواهد گردید که در روند کشت سلولی مشکل ایجاد خواهد نمود.

 

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.