پژوهش: دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني

دانلود پایان نامه

با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: صنعتی سازمانی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي

در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

استاد راهنما:

   دکتر محمدحسن رضائی

استاد مشاور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر نسرین ارشدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی می باشد که با هدف کلی تبیین ارتباط بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي دربين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران به اجرا درآمده می باشد. تعداد 249 نفر از کارمندان و مدیران جامعه مذکور(700 نفر)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به پرسشنامه هاي تعهد سازماني موادي، استيرز و پورتر (1974)، دلبستگي شغلي ادوارد زوکیلپاتریک (1984) و فرم کوتاه ويژگي هاي شخصيت نئو (1985) پاسخ دادند. داده های حاصل از این پژوهش با بهره گیری از روش هاي آمار توصيفي (همبستگی پیرسون) و استنباطي(رگرسیون خطی ساده) در قالب نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد و یافته ها نشان داد: 1- بین ابعاد عصبیت، پذیرش و سازگاری با تعهد سازماني ارتباط ي معني داري ندارند. ولي بین ابعاد برون گرايي و وظیفه شناسی با تعهد سازماني ارتباط معني داري هست. 2- بين عصبیت و پذیرش با دلبستگی شغلی ارتباط ي معناداري وجود ندارد. اما بین دیگر ویژگی های شخصیت(برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی) با دلبستگی شغلی ارتباط معنادار هست. 3- ابعاد برون گرایی و وظیفه شناسی شخصیت، پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار تعهد سازماني کارکنان می باشند و قادرند 11 درصد از واريانس تعهد سازماني را پیش بینی نمایند. 4- ابعاد سازگاری، برون گرایی و وظیفه شناسی شخصیت پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار دلبستگی شغلی کارکنان می باشند و قادرند 11 درصد از واريانس دلبستگی شغلی را پیش بینی نمایند.

1- با در نظر داشتن نتايج به دست آمده، پيشنهاد مي گردد كه سازمان ها به مقصود در خدمت گرفتن نيروهاي متعهد و دلبسته، قبل از استخدام از آن ها آزمون هاي شخصيتي بگيرند.

2- پیشنهاد می گردد که کار گروهی با عنوان راهکارهای افزایش تعهد و دلبستگی شغلی تشکیل تا با آسیب شناسی، نقاط ضعف را به قوت و تهدیدات به فرصت تبدیل گردد.

3- توجه بیشتر به خصوصیات شخصیتی مانند ابعاد سازگاری، برون گرایی و وظیفه شناسی در زمینه انتصاب کارکنان.

کلمات کلیدی: ويژگي هاي شخصيتي، تعهد سازماني، دلبستگي شغلي

فصل نخست

کلیات پژوهش

  مقدمه:

سازمانهاي عصر حاضر با نگاه راهبردي به منابع انساني آن را به عنوان دارايي هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بيش از پيش به تعهد و دلبستگی كاركنان توجه دارند. در جامعه امروز تعهد کارکنان و ارتقاء سازمانی به صورت يكي از مهم ترين اهداف سازمان و كاركنان آن در آمده می باشد. و از آنجا كه بين اقدام هاي مديريت منابع انساني و ویژگی های شخصیتی کارکنان ارتباط مستقيمي هست، از اين رو، حيات دوباره بخشيدن به كاركنان، از راه در نظر داشتن خصیصه های شخصیتی آنها، كليد موفقيت هر سازمان بشمار مي‌رود (بزاز جزایری و پرداختچی، 1388).

کارکنان در جامعه سازمانی امروزی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می شوند که رفتار آنان در بعد فردی متاثر از عوامل چهارگانه توجه1، ویژگی های شخصیت2، ادراک3 و یادگیری4 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، که آگاهی از توجه کارکنان در جهت شناخت آنها در راستای پیشبرد اهداف و ارتقاء سازمان امری ضروری به شمار می رود(رابینز5، 2005).

از آنجائيكه توجه هاي شغلي مى توانند به عنوان يكى از عوامل اثر گذار در شكل دهى به رفتارهاي شغلي اقدام كنند، تحقيقات بسيارى به بررسى رابطة بين دو موضوع رابطة توجه و رفتار پرداخته اند. که بر اساس پژوهش ها دو توجه عمده تعهد سازمانی6 و دلبستگی شغلی7 بیشترین توجه را به خود جلب نموده اند و موضوع فراتحلیل های بسیاری قرار گرفته اند(کوهن8، 2007).

در مجموعه ادبیات روانشناسی صنعتی سازمانی، تحقیقات نشان داده اند که توجه مثبت و علاقه مندى به شغل (دلبستگی شغلي) و به سازمان (تعهد سازمانی) سبب کوشش و كوشش كارى بيشتر و در نتيجة افزايش عملكرد خواهد گردید(چن و فرانسيسكو1، 2003؛ به نقل از یوسف زاده، 1390).

همچنین از آنجا که افراد در سازمان ها دارای توجه های شغلی متعددی هستند، مطالعه ویژگی‌های شخصیتی و توجه های کارمندان به دلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه گذشته مورد توجه پژوهشگران و طاحبنظران بوده می باشد. پژوهش های انجام شده در مورد ویژگی های شخصیتی اعضای سازمان ها باعث می گردد تا مدیران از نوع توجه کارکنان نسبت به خود و سازمان آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه ای که به اجرا در آوردند منصفانه می باشد یا خیر؟ (رابینز2، 1998؛ به نقل از زارع، 1390).

پس بخشی از تحقیقات رفتار سازمانی توجه خاص به توجه­های شغلی دارند که تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی مانند این توجه­ها می باشد (زکی، 1383). توجه فرد نسبت به کارش نشان دهنده ی ارزشیابی منفی یا مثبتی می باشد که وی درمورد ی جنبه ای از محیط کاری اش دارد. و بیشتر پژوهش هایی که اخیراً در حیطه ی رفتار به اقدام آمده می باشد ناظر بر توجه های شغلی افراد در سازمانهای کاری مربوط به خودشان می باشد؛ که با در نظر داشتن آن چیز که اظهار گردید پژوهش حاضر بدنبال مطالعه ارتباط ویژگی های شخصیتی با دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

 اظهار مسئله:

ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزون آن ها، از ویژگی های بارز تمدن بشری می باشد؛ بطوری که با در نظر داشتن عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، انواع سازمان های اجتماعی ظهور و گسترش می یابند و بر تعدادشان افزوده می گردد. نیروی انسانی، سرمایه ی اصلی سازمان به شمار می رود و سازمان ها در پی بهره گیری از قابلیت ها و مهارت های نیروی انسانی در جهت حداکثر کردن کارایی و بهره وری خود هستند. به اعتقاد پری1(1991)، اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردهایی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به گونه کامل به هدف های خود دست یابد، نیازمند نیروی انسانی توانمند و متعهد می باشد(رضائیان، 1387؛ به نقل از شریفی، 1391).

كاركنان علاقمند و وفادار به سازمان عملكرد و بهره‌وري بالايي دارند، تمايل به ماندگاري آنها در سازمان بيشتر ازست، كمتر غيبت مي‌كنند، از انگيزه بالاتري برخوردارند و موافقت همراهي آنان در سازمان بيشتر می باشد.

فايول اعتقاد دارد در سازمان بهتر می باشد از افراد با تجربه و داراي تخصص و آرآمد بهره گیری گردد. براي اينكه بتوان ادامه كار كاركنان با تجربه را در سازمان تثبيت كرد بايد طوري آنان را مديريت كرد كه سازمان را رها نكنند. مسلماً در نظر داشتن مسائل رفاهي و انگيزشي فراهم كردن امكانات رشد كاركنان و غيره مانند موارد مهمي می باشد كه سبب تعهد كاركنان به سازمان مي‌گردد و اگر از اين روش پرهيز گردد كاركنان تعهدي به سازمان نخواهند داشت و بسيار سزيع آن را ترك مي‌كنند (بديعي، 1388 به نقل از بهروان و سعيدي 1388)

تعهد سازمانی را می توان به گونه ساده اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود(شريفي، 1391).

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.